Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ban Chap hanh Trung uong da bau dong chi Nguyen Phu Trong lam Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI. TS tran trong gioi thieu tom tat tieu su dong chi Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va 13 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI.

1. Ong Nguyen Phu Trong - Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ong Nguyen Phu Trong - Tong Bi thu BCH Trung ung Khoa XI (anh: TTXVN)

Chuc vu, don vi cong tac hien nay: Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Dang doan Quoc hoi, Chu tich Quoc hoi.

- Sinh ngay: 14/4/1944

- Gioi tinh: Nam

- Dan toc: Kinh

Que quan: Xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, thanh pho Ha Noi

- Noi o hien nay: so 5, pho Thien Quang, quan Hai Ba Trung, thanh pho Ha Noi

- Thanh phan gia dinh: Ban nong

- Nghe nghiep khi duoc tuyen dung: Hoc sinh

- Ngay duoc tuyen dung lam can bo, cong chuc, vien chuc: 5/12/1967

- Ngay vao Dang : 19/12/1967

- Ngay chinh thuc: 19/12/1968.

- Trinh do duoc dao tao:

+ Giao duc pho thong: Tot nghiep he 10 nam

+ Chuyen mon nghiep vu: Tot nghiep Khoa Ngu van, Dai hoc Tong hop Ha Noi (he 4 nam)

+ Hoc ham hoc vi: Giao su, Tien si Chinh tri hoc (chuyen nganh xay dung Dang).

+ Ly luan chinh tri: Cao cap

+ Ngoai ngu: Tieng Nga

- Khen thuong: Huy chuong khang chien chong My hang nhat, Huy chuong vi su nghiep van hoa, Huy chuong vi su nghiep bao chi, Huy chuong vi su nghiep the he tre, …

- Ky luat: Khong

- Uy vien du khuyet Trung uong Dang khoa: Khong

- Uy vien chinh thuc Trung uong Dang cac khoa VII, VIII, IX, X

- Uy vien Bo Chinh tri cac khoa VIII, IX, X; tham gia Thuong truc Bo Chinh tri (8/1999-4/2001).

- Dai bieu Quoc hoi cac khoa XI, XII

Tom tat qua trinh cong tac

- 1957-1963: Hoc truong pho thong cap II, cap III Nguyen Gia Thieu, Gia Lam, Ha Noi.

- 1963-1967: Sinh vien Khoa Ngu van Truong Dai hoc Tong hop Ha Noi.

- 12/1967 - 7/1968: Can bo phong tu lieu Tap chi Hoc tap (nay la Tap chi Cong san)

- 7/1968-8/1973: Can bo bien tap Ban Xay dung Dang, Tap chi Cong san. Di thuc tap o huyen Thanh Oai, tinh Ha Tay (1971). Bi thu chi doan co quan Tap chi Cong san (1969-1973)

- 8/1973-4/1976: Nghien cuu sinh Khoa Kinh te-Chinh tri Truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc (nay la Hoc vien Chinh tri-Hanh chinh Quoc gia Ho Chi Minh), chi uy vien.

- 5/1976-8/1980: Can bo bien tap Ban Xay dung Dang, Tap chi Cong san, Pho Bi thu chi bo.

- 9/1980 - 8/1981: Hoc Nga van tai Truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc.

- 9/1981-7/1983: Thuc tap sinh va bao ve luan an Pho Tien si (nay la Tien si) Khoa xay dung Dang thuoc Vien Han lam khoa hoc xa hoi Lien Xo.

- 8/1983 - 2/1989: Pho Ban Xay dung Dang (10/1983), Truong Ban Xay dung Dang Tap chi Cong san (9/1987); Pho Bi thu Dang uy (7/1985-12/1988), roi Bi thu Dang uy co quan Tap chi Cong san (12/1988-12/1991)

- 3/1989 - 4/1990: Uy vien Ban bien tap Tap chi Cong san

- 5/1990 - 7/1991: Pho Tong bien tap Tap chi Cong san

- 8/1991 - 8/1996: Tong bien tap Tap chi Cong san.

- 1/1994 den nay: Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam cac khoa VII, VIII, IX, X

- 8/1996 - 2/1998: Pho Bi thu Thanh uy Ha Noi, kiem Truong Ban Can su Dai hoc va truc tiep phu trach Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi

- 12/1997 den nay: Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam cac khoa VIII, IX, X

- 2/1998 - 1/2000: Phu trach cong tac Tu tuong - Van hoa va Khoa giao cua Dang

- 8/1999-4/2001: Tham gia Thuong truc Bo Chinh tri

- 3/1998 - 8/2006: Pho Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong (3/1998-11/2001); Chu tich Hoi dong ly luan Trung uong, phu trach cong tac ly luan cua Dang (11/2001-8/2006)

- 1/2000 - 6/2006: Bi thu Thanh uy Ha Noi cac khoa XII, XIII, XIV

- 5/2002 den nay: Dai bieu Quoc hoi cac khoa XI, XII

- 6/2006 den nay: Bi thu Dang doan Quoc hoi, Chu tich Quoc hoi, Uy vien Hoi dong Quoc phong va An ninh.

- Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang (thang 1/2011), dong chi da duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang bau lam Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI.

2. Ong Truong Tan Sang - Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Truong Tan Sang

Sinh ngay: 21/1/1949

Dan toc: Kinh

Ton giao: khong

Que quan: Xa My Hanh, huyen Duc Hoa, tinh Long An.

Ngay vao Dang: 20/12/1969.

Trinh do hoc van: Dai hoc (Cu nhan Luat).

Ly luan chinh tri: Cao cap

Tom tat qua trinh cong tac

1966-1969: Cong tac phong trao thanh nien, hoc sinh sinh vien P.K 2.

1969-1971: Dang Uy vien, Bi thu Doan thanh nien, phu trach doi du kich bi mat thi tran Duc Hoa, Long An.

1971: Bi dich bat.

1973: Trao tra theo Hiep dinh Paris.

1973-1975: Cong tac tai Ban T73 thuoc Uy ban Thong nhat Trung uong.

1975-1979: Cong tac o Lien hiep cong doan Gia Dinh, roi Ban khai hoang xay dung kinh te moi Thanh pho Ho Chi Minh. Pho Ban khai hoang.

1979-1983: Giam doc Nong truong Pham Van Hai, Thanh pho Ho Chi Minh, Thanh Uy vien du khuyet.

1983-1986: Thuong vu Thanh uy, Bi thu huyen uy Binh Chanh.

1988-1990: Hoc lop 2 nam Hoc vien Nguyen Ai Quoc.

Thang 6/1991, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Uy vien Thuong vu Thanh uy, Giam doc So Nong nghiep Thanh pho Ho Chi Minh.

1992: Quyen Chu tich, roi Chu tich Uy ban Nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh.

Thang 6/1996, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanhTrung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh.

Tu 1/2000, duoc Bo Chinh tri phan cong Truong ban Kinh te Trung uong.

Thang 4/2001, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri, phan cong Truong Ban Kinh te Trung uong.

Thang 4/2006, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong.

Thang 5/2006: Giu chuc Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang.

3. Ong Nguyen Tan Dung - Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam.
Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Nguyen Tan Dung
Sinh ngay: 17/11/1949.
Que quan: Thanh pho Ca Mau, tinh Ca Mau.
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Thanh phan gia dinh: Can bo khang chien.
Ngay tham gia Cach mang: 17/11/1961
Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 10/6/1967.
Trinh do hoc van: Cu nhan Luat, cao cap Chinh tri
- Uy vien Trung uong Dang khoa 6, 7 ,8 ,9 , 10.
- Uy vien Bo Chinh tri khoa 8, 9, 10. Pho Bi thu Ban can su Dang Chinh phu, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu khoa 10, 11. Dai bieu Quoc khoa 10, 11.
Tom tat qua trinh cong tac
Thang 11/1961 den 9/1981: Tham gia Quan doi, lam van thu, lien lac, cuu thuong, y ta, y sy, bo tuc chuong trinh phau thuat ngoai khoa cua bac si quan y va da qua cac cap bac-chuc vu: Tieu doi bac truong, Trung doi bac truong, Dai doi bac pho, dai doi bac truong - Doi truong Doi phau thuat, Dai doi truong va Chinh tri vien truong Dai doi Quan y (Bi thu Chi bo Dang thuoc Tinh Doi Rach Gia (hien nay la tinh Kien Giang).
- Hoc khoa Bo tuc sy quan chi huy cap Tieu doan -Trung doan Bo binh va dam nhiem nhiem vu Thuong uy - Chinh tri vien truong Tieu doan Bo binh 207 (Bi thu Dang uy Tieu doan) va Dai uy - Chu nhiem Chinh tri Trung doan Bo binh 152 (Uy vien Thuong vu Dang uy Trung doan) chien dau bao ve bien gioi Tay Nam va giup ban Campuchia. Thieu ta - Truong Ban can bo cua Bo Chi huy Quan su tinh Kien Giang.
- Thang 10/1981 den 10/1994, chuyen ra ngoai Quan doi, di hoc Truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc va lan luot qua cac chuc vu: Tinh uy vien - Pho Ban To chuc Tinh uy Kien Giang. uy vien Thuong vu Tinh uy - Bi thu Huyen uy Ha Tien. Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Kien Giang. Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich Uy ban Nhan dan tinh, dai bieu Hoi dong Nhan dan tinh Kien Giang. Bi thu Tinh uy Kien Giang, Bi thu Dang uy Quan su tinh, Dang Uy vien Dang uy Quan khu 9.
- Thang 12/1986, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VI cua Dang, duoc bau uy vien du khuyet Ban Chap hanh Trung uong Dang.
- Thang 6/1991, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VII cua Dang, duoc bau la uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang.
- Thang 11/1994: Thu truong Bo Cong an, Dang uy vien Dang uy Cong an Trung uong.
- Thang 6/1996: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri.
- Thang 6/1996 den 8/1997: Truong Ban Kinh te Trung uong va phu trach cong tac Tai chinh cua Dang.
- Thang 9/1997: tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa X, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Pho Thu tuong Chinh phu.
- Thang 9/1997 den nay (6/2006): Uy vien Bo Chinh tri, Pho Bi thu Ban can su Dang Chinh phu – Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu. Chu tich Hoi dong Tai chinh tien te Quoc gia; Truong Ban chi dao Tay nguyen; Truong Ban chi dao Tay Nam Bo; Truong Ban chi dao Nha nuoc ve cac cong trinh trong diem Quoc gia; Truong Ban chi dao Trung uong ve Doi moi doanh nghiep Nha nuoc; Truong Ban chi dao Trung uong ve phong chong toi pham va Truong Ban chi dao mot so cong tac khac.
- Tu thang 5/1998 den 12/1999: kiem Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam va bi thu Ban can su Dang Ngan hang Nha nuoc.
- Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu.
Dai bieu Quoc hoi khoa X, XI.
- Thang 8/2002: tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XI, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Pho Thu tuong Chinh phu.
Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri.
- Ngay 27/6/2006: tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI duoc bau giu chuc Thu tuong Chinh phu.
- Ngay 28/7/2006: Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu, Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung.

4. Ong Pham Quang Nghi - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Pham Quang Nghi

Sinh ngay 2/9/1949.

Que quan: Xa Dinh Tan, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa.

Dan toc: Kinh

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 28/11/1973.

Trinh do hoc van: Dai hoc Tong hop Ha Noi, Tien si Triet hoc.

Ly luan chinh tri: Cao cap

Tom tat qua trinh cong tac:

Truoc 1966: Hoc pho thong.

1967/1970: Hoc Dai hoc Tong hop Ha Noi (khoa Lich su).

1970/1975: Can bo nghien cuu Ban Tuyen huan Trung uong Cuc.

1975/1978: Hoc truong Nguyen Ai Quoc (chuyen ban Triet hoc).

Tu 1978 den 11/1997: trai qua nhieu chuc vu tu co so: Pho Giam doc, Giam doc Trung tam Thong tin Cong tac tu tuong, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Bi thu Dang uy khoi Cong tac tu tuong.

1981-1985: Nghien cuu sinh tai Lien Xo (cu). La Pho Tien sy Triet hoc.

Thang 6/1996, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong.

Tu 12/1997: Bi thu Tinh uy Ha Nam.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Ha Nam.

Thang 6/2001: tai ky hop thu 9 Quoc hoi khoa X phe chuan bo nhiem giu chuc Bo truong Bo Van hoa / Thong tin; Bi thu Ban can su.

Dai bieu Quoc hoi khoa XI.

Thang 8/2002: tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XI, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Bo truong Bo Van hoa-Thong tin.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri va Ban Bi thu Trung uong Dang.

Tu 28/6/2006: Tham gia Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Thanh uy va giu chuc Bi thu Thanh uy Ha Noi.

29/7/2006: Thoi khong tham gia Ban Bi thu Trung uong Dang nhiem ky 2006-2010.

Thang 10/2010, tai Dai hoi Dang bo thanh pho Ha Noi lan thu XV duoc bau giu chuc vu Bi thu Thanh uy Ha Noi.

5. Ong To Huy Rua - Uy vien Bo Chinh tri, Truong Ban Tuyen giao Trung uong.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: To Huy Rua

Sinh ngay: 04/06/1947.

Que quan: huyen Quang Xuong, tinh Thanh Hoa.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 06/02/1967.

Trinh do hoc van: Pho giao su-tien sy Triet hoc.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac:

Thang 6/1965: Tham gia cach mang.

Thang 6/1996: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanhTrung uong Dang, Pho Giam doc Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh.

Tu 1/2000: la Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Thanh uy Hai Phong.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanhTrung uong Dang, Bi thu Thanh uy Hai Phong.

Thang 5/2003: Pho Giam doc Thuong truc Hoc Vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh.

10/2004: Giam doc Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Ban bi thu Trung uong Dang.

Thang 5/2006: Truong Ban Tu tuong Van hoa Trung uong va sau do la Truong ban Tuyen giao Trung uong.

Thang 1/2009: tai Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) duoc bau vao Bo Chinh tri.

6. Ong Le Thanh Hai - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Le Thanh Hai (ten thuong goi Hai Nhut)

Sinh ngay 20/2/1950.

Que quan: Xa Dieu Hoa, huyen Chau Thanh, tinh Tien Giang.

Dan toc: Kinh

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 17/4/1968

Trinh do hoc van: Dai hoc (Cu nhan kinh te, Cu nhan van chuong).

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac

Nam 1966: Thoat ly gia dinh tham gia cach mang.

Tung kinh qua nhieu chuc vu tu co so: Chu tich, Bi thu xa, Bi thu Quan doan Tan Binh, Pho Bi thu Dang uy cap tren co so kiem Chi huy truong Luc luong Thanh nien xung phong Thanh pho Ho Chi Minh, Bi thu Quan uy quan 5, Pho Chu nhiem Uy ban Ke hoach Thanh pho Ho Chi Minh, Giam doc so Ke hoach-Dau tu.

Nam 1999: Uy vien Thuong vu Thanh uy, Pho Chu tich Uy ban Nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang.

Tu 7/1001: la Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich Uy ban Nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh. Dai bieu Hoi dong Nhan dan thanh pho khoa VI.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri.

Tu 28/6/2006: Giu chuc Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh.

Tu thang 10/2010: tai Dai hoi Dang bo Thanh pho Ho Chi Minh lan thu VIII duoc bau giu chuc Bi thu Thanh pho Ho Chi Minh.

7. Ba Tong Thi Phong - Uy vien Bo Chinh tri, Pho Chu tich Quoc hoi khoa XII.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Tong Thi Phong

Sinh ngay 10/2/1954.

Que quan: phuong Chieng An, thanh pho Son La, tinh Son La.

Dan toc: Thai.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 20/11/1981.

Trinh do hoc van: Cu nhan Luat.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac

Thang 6/1965: Tham gia cach mang

1991-1996: Chu tich Hoi dong Nhan dan tinh Son La.

Thang 6/1996: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy, Chu tich Hoi dong Nhan dan tinh Son La.

Thang 9/1997: Pho Chu nhiem kiem nhiem Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi.

Thang 1/2001: Dai hoi lan thu 11 Dang bo Son La bau lam Bi thu Tinh uy.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, phan cong Bi thu Trung uong Dang.

Thang 5/2002: Dai bieu Quoc hoi khoa XI.

Thang 9/2002: Truong Ban Dan van Trung uong.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, phan cong Bi thu Trung uong Dang.

Ngay 23/7/2007: tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII duoc bau giu chuc Pho Chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam.

Dai bieu Quoc hoi khoa X, XI, XII.

8. Ong Dinh The Huynh - Uy vien Bo Chinh tri, Tong Bien tap bao Nhan dan, Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Dinh The Huynh

Sinh ngay: 15/5/1953.

Que quan: Xa Xuan Kien, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh.

Dan toc: Kinh.

Vao Dang Cong san Viet Nam: 8/8/1974.

Trinh do hoc van: Tien si bao chi.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac:
Thang 8/1971: Tham gia cach mang.

Nam 1998: Pho Tong Bien tap bao Nhan dan.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang.

Thang 6/2001: Tong Bien tap bao Nhan dan.

Thang 8/2005: tai Dai hoi Nha bao Viet Nam lan thu VIII duoc bau lam Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang. Tong Bien tap Bao Nhan dan, Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam.

Thang 8/2010: tai Dai hoi Nha bao Viet Nam lan thu IX duoc bau tai cu chuc Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam.

9. Ong Tran Dai Quang - Uy vien Bo chinh tri, Thu truong Bo Cong an.

Ho va ten: Tran Dai Quang

Sinh ngay: 12/10/1956.

Que quan: Kim Son, tinh Ninh Binh.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 26/7/1980.

Trinh do hoc van: Pho giao su-Tien sy Luat.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac

- Thang 7/1972: Tham gia cach mang.

- Truoc nam 2006: Thieu tuong, Pho Tong cuc truong Tong cuc An ninh, Bo Cong an.

- Thang 4/2006: Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an.

- Thang 4/2006: Tai Dai hoi Dang toan quoc lan thu X, duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong Dang nhiem ky 2006-2010.

- Thang 4/2007: Duoc thang ham Trung tuong.

10. Ong Nguyen Xuan Phuc - Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Chu nhiem Van phong Chinh phu.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Nguyen Xuan Phuc.

Sinh ngay 20/7/1954.

Que quan: xa Que Phu, huyen Que Son, tinh Quang Nam.

Dan toc: Kinh.

Ton giao: khong

Trinh do hoc van: Dai hoc Kinh te, Ly luan chinh tri cao cap.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 12/5/1982.

Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X; Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu.

Dai bieu Quoc hoi khoa XI.

11. Ong Le Hong Anh - Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Le Hong Anh

Sinh ngay 12/11/1949.

Que quan : Xa Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 2-3-1968.

Trinh do hoc van: Dai hoc Luat.

Ly luan chinh tri: Cu nhan.
Tom tat qua trinh cong tac
Nam 1960: Tham gia cach mang nam 1960.

1960-1968: la can bo xa Doan xa Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang.

1969-1977: la can bo tinh Doan, roi Uy vien Ban Chap hanh, Uy vien Ban Thuong vu tinh Doan, Thi uy vien-Bi thu Doan thanh nien Rach Gia, Pho Bi thu tinh Doan Kien Giang.

1978-1980 : Hoc va tot nghiep Truong Nguyen Ai Quoc Trung uong (nay la Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh).

1981: la Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh (khoa II), Bi thu Tinh Doan, roi Pho ban To chuc Tinh uy Kien Giang.

1986-1991: giu cac chuc vu: Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chu nhiem Uy ban Kiem tra, Truong ban To chuc Tinh uy, Bi thu huyen uy Chau Thanh, roi Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy.

Thang 6/1996: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Kien Giang.

Tu thang 6/1997: Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong bau vao Bo Chinh tri, phan cong giu chuc Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

Dai bieu Quoc hoi khoa XI.

Thang 8/2002: tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XI, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Bo truong Bo Cong an.

Thang 1/2003: thoi giu chuc Bi thu Trung uong, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

Thang 1/2005: duoc phong cap ham Dai tuong an ninh nhan dan.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu Dang toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong bau vao Bo Chinh tri.

Thang 7/2006: Duoc chi dinh giu chuc Bi thu Dang uy Cong an Trung uong nhiem ky 2006-2010.

Ngay 2/8/2007: tai ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa XII phe chuan bo nhiem giu chuc vu Bo truong Bo Cong an.

- Dai bieu Quoc hoi khoa XI, XII.

12. Ong Nguyen Sinh Hung - Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Nguyen Sinh Hung

Sinh ngay: 18/1/1946.

Que quan: Xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 26/5/1977.

Trinh do hoc van: Tien si kinh te.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac

Nam 1972: Tham gia cach mang.

1972-1977: La can bo Ngan hang Kien thiet Trung uong, Bo Tai chinh.

1978-1982: Nghien cuu sinh tai Bulgaria.

10/1986-1/1990: Chanh van phong Kho bac Nha nuoc, Bo Tai chinh.

Tu 10/1992: Thu truong Bo Tai chinh.

Thang 6/1996, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang.

Thang 11/1996, tai ky hop thu 10 Quoc hoi khoa IX, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Bo truong Bo Tai chinh.

Thang 4/2001, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien BCHTU Dang, Bo truong Bo Tai chinh.

Thang 8/2002, tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XI, duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Bo truong Bo Tai chinh.

Thang 4/2006, tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri.

Ngay 28/6/2006, tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI duoc bau giu chuc Pho thu tuong Chinh phu.

Ngay 28/7/2006: Pho Thu tuong Chinh phu, Pho Bi thu ban Can su dang Chinh phu. Truong Ban chi dao Tay Nam Bo.

13. Ong Ngo Van Du - Uy vien Bo Chinh tri, Chanh Van phong Trung uong Dang.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Ngo Van Du

Sinh ngay: 21/12/1947.

Que quan: huyen Yen Lac, tinh Vinh Phuc.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 10/3/1969.

Trinh do hoc van: Dai hoc Kinh te.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac

Thang 5/1962: Tham gia cach mang.

Tu nam 1996: Pho Van phong Trung uong Dang.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, phan cong giu chuc Chanh Van phong Trung uong Dang.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang.

Thang 1/2009: tai Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX), duoc bau vao Ban Bi thu.

Dai bieu Quoc hoi khoa X, XI, XII.

14. Ong Phung Quang Thanh - Uy vien Bo Chinh tri, Dai tuong, Bo truong Bo Quoc phong.

Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Ho va ten: Phung Quang Thanh

Sinh ngay 2/2/1949.

Que quan: Xa Thach Da, huyen Me Linh, Ha Noi.

Dan toc: Kinh.

Ngay vao Dang Cong san Viet Nam:11/6/1969.

Trinh do hoc van: Dai hoc Quan su.

Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac:

Thang 7/1967: Tham gia cach mang.

1997: Thieu tuong, Tu lenh Quan khu 1.

1998: Thang quan ham Trung tuong.

Thang 4/2001: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Trung tuong, Thu truong Bo Quoc phong.

Ngay 25/6/2003: Thang cap quan ham Thuong tuong.

Thang 4/2006: tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, duoc bau la Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Trung uong bau vao Bo Chinh tri, Thu truong Bo Quoc phong.

Ngay 28/6/2006: tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI duoc Quoc hoi phe chuan bo nhiem giu chuc Bo truong Bo Quoc phong.

Thang 7/2007: Thang quan ham Dai tuong.

Ngay 2/8/2007: tai ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa XII, duoc Quoc hoi phe chuan bo nhiem giu chuc Bo truong Bo Quoc phong.

Dai bieu Quoc hoi khoa XI, XII.

Theo TTXVN/Vietnam+
Viet Bao
Comment :Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Summary profile 14 member Politburo XI
Vietnam, Deputy Secretary, Kien Giang, General Secretary, XI, Chief Commissioner of the Central Party Committee, National Academy of Politics University of Hanoi, the Politburo member, Ho Chi Minh, the congress delegates, parliamentarians, Party secretary, Communist Party, was elected, May
Central Executive Committee has Mr. Nguyen Phu Trong elected as General Secretary of the Party Central Committee XI. proudly presents brief biographies Comrade General Secretary Nguyen Phu Trong and 13 members of the Political Commission XI ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tóm tắt tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tóm tắt tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tom tat tieu su 14 Uy vien Bo Chinh tri Khoa XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0