Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam

Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dan chu co nhieu gia tri chung cua nhan loai nhung qua trinh phat trien dan chu cua moi nuoc deu co nhung net dac thu do su quy dinh cua hoan canh lich su rieng. Neu khong thay dieu nay, se de di toi nhung nhan dinh binh xet, phe phan thieu chinh xac va khong the “tam phuc, khau phuc”.

Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam

Linh muc Le Cong Danh phat bieu tai Ha Noi Hiep thuong lan thu nhat trong cuoc Bau cu dai bieu quoc hoi Khoa XIII (nguon: TTXVN)

Qua trinh ay o Viet Nam cung co may dac diem sau day:

Thu nhat, che do dan chu xa hoi chu nghia hien nay la che do dan chu dau tien trong lich su chinh tri cua Viet Nam. Ban Tuyen ngon Doc lap khai sinh ra nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa do Chu tich Ho Chi Minh doc tai Ha Noi ngay 2 thang Chin nam 1945 cung la khoi dau cho che do dan chu dau tien cua Viet Nam. Truoc do cac che do phong kien va thuc dan nua phong kien da keo dai trong doi song chinh tri - kinh te - xa hoi Viet Nam. Dac diem noi bat cua cac che do ay la nguoi dan khong co quyen tham gia doi song chinh tri cua dat nuoc va lai cang khong the ap dat y chi, nguyen vong cua minh vao he thong chinh tri phong kien va thuc dan nua phong kien. Theo do, rat it hoac khong he co nhung co che de trien khai dan chu. Than phan con nguoi, quyen va nghia vu cua moi con nguoi – than dan duong nhu chim lan trong xa hoi, cong dong hoac dam dong. Su phat trien cua doi song chinh tri xa hoi thuong tuy thuoc vao pham chat dao duc va nang luc cua mot con nguoi la ong vua. Ong vua ay cung hieu rang nhan dan nhu nuoc co the cho thuyen ma cung co the lat thuyen. Y chi cua vua la phap luat cua quoc gia, song vua van phai quan tam den dan tinh, dan nguyen va long tin cua dan. Su thang tram cua mot che do phong kien doi khi tuy thuoc vao pham chat, nang luc, dao duc cua mot con nguoi. Ma con nguoi tren dinh cao quyen luc ay lai khong thuy thuoc vao su lua chon cua nhan dan. Hang nghin nam da dien ra nhu vay cho den ngay 2 thang 9 nam 1945.

Che do dan chu dau tien ay cua Viet Nam da mang lai cho con nguoi nhung quyen co ban nhat nhu quyen song. Nen nho ngay ca cai quyen dau tien va co ban ay cua con nguoi cung tung bi de doa va tuoc doat boi nan doi 1945. Do la cai hoa diet chung ma phat xit Nhat da gay ra khien gan 1/10 dan so Viet Nam tuc la gan 2 trieu nguoi bi chet doi; Do con la quyen lam cong dan cua mot nuoc doc lap tu do, quyen tham gia vao doi song chinh tri va nhieu quyen loi khac… Nhung quyen nay da duoc thuc thi nghiem tuc ngay tu nhung ngay dau cua che do moi. Cuoc tong tuyen cu dau tien cua che do moi da duoc to chuc thanh cong chi sau Ngay Tuyen ngon Doc lap vai thang. Che do dan chu dau tien cua Viet Nam da ra doi tu cach mang giai phong dan toc, tu thanh qua cua cuoc dau tranh cua toan dan toc duoi su lanh dao cua Dang cong san Viet Nam nhu vay day.

Thu hai, che do dan chu dau tien cua Viet Nam duoc xac lap thong qua qua trinh dau tranh gianh va giu doc lap dan toc voi xuong mau, tri tue cua nhieu the he nguoi Viet Nam chu khong phai thong qua con duong dan chu nghi truong nhu nhieu nuoc khac tren the gioi. Tren thuc te cua lich su chinh tri Viet Nam the ky XX, dat nuoc co doc lap, tu do thi con nguoi, xa hoi moi co dan chu, cong hoa. Hau nhu suot the ky XX, nguoi Viet Nam dau tranh bao ve nen doc lap cua dan toc song song voi qua trinh xay dung va phat trien dan chu. Nhieu the he cua nguoi Viet Nam hieu duoc rang dieu quan trong nhat la doc lap, tu do cua dan toc - “Khong co gi quy hon doc lap, tu do” (Ho Chi Minh). Cung boi vay, nhung quan niem ve quyen va nghia vu cua cong dan, nhung thiet che va co che thuc thi dan chu cua Viet Nam deu duoc trien khai mot cach tu nhien xung quanh hat nhan ay. Va trong nhieu truong hop, doc lap tu do cua dan toc Viet Nam dong nghia voi dan chu, binh dang voi y nghia la quyen duoc ton tai va phat trien nhu moi quoc gia dan toc khac. Viet Nam chi co the dat duoc tu do, dan chu khi dat nuoc duoc hoa binh, thong nhat, doc lap va cong dan thoat khoi so phan cua nguoi no le mat nuoc. Su lua chon che do dan chu xa hoi chu nghia o Viet Nam cung la nham muc dich tren.                  

 Thu ba, che do dan chu xa hoi chu nghia la mot trinh do cao cua qua trinh phat trien dan chu. Hien nay, tu boi canh lich su cua qua trinh xay dung va phat trien dan chu o Viet Nam, co the thay ro rang con phai phan dau rat nhieu moi dat duoc tron ven tinh chat cua dan chu XHCN. Co nhieu diem chua hoan thien, an khop giua tieu chi va thuc te cung la le duong nhien voi mot nen dan chu dau tien cua mot dat nuoc von chua tung co che do dan chu.

Boi vay, tinh chat chua thanh thuc, chua hoan thien cua nen dan chu hien nay o Viet Nam la kha ro va cung co the de cat nghia. Mot dat nuoc xay dung che do dan chu XHCN trong boi canh dac thu cua mot nen kinh te san xuat nho, cham phat trien lai phai trai qua hang chuc nam chien tranh de bao ve doc lap dan toc va thong nhat dat nuoc, lai phai nhieu lan chuyen doi co che kinh te - xa hoi… Voi mot xa hoi chua tung co che do dan chu, nguoi dan chua duoc lam quen voi qua trinh thuc hien dan chu, lai trong boi canh va cong viec nang ne phuc tap nhu vay, hien nhien Viet Nam chua the co ngay mot nen dan chu hoan thien, va dang con co nhieu khoang cach giua hien thuc voi muc tieu can dat duoc. Song can thay duoc rang, chinh che do dan chu XHCN - cho du con dang trong qua trinh xay dung o Viet Nam, cung da phat huy nhieu diem uu viet cua no. Che do ay da cung ca dan toc gianh doc lap – tu do, thong nhat dat nuoc. Che do ay da gop phan quan trong cho nhung ky tich ve phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam trong thoi ky doi moi. Nhung co so kinh te va chinh tri xa hoi cua CNXH o Viet Nam la nen tang cho mot xa hoi cong bang, dan chu, van minh va dam bao cho nhung quyen co ban cua con nguoi.    

Nhin that ky thi nhung van de xuat hien trong qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam vua mang tinh tat yeu, tu nhien (vi hau nhu moi nen dan chu duong dai deu gap nhung khuyet diem tuong tu, chang han nhu benh quan lieu, nan tham nhung, xu huong tha hoa quyen luc…); vua co nguyen nhan chu quan cua mot nen dan chu dang trong qua trinh xay dung. Cai be bon o day nhieu khi la be bon cua mot ngoi nha dang xay. Nen mong da vung chac, hay nhin vao trien vong tot dep cua ngoi nha ay, chu dung vi hien trang ma nan long.   

 Thu tu, nguyen tac nhat nguyen chi co mot giai cap lanh dao nen dan chu thong qua chinh dang cua no, la phu hop voi qua trinh phat trien cua Viet Nam. Tu quan diem rang, cot loi va thuc chat cua van de phat trien dan chu la quyen luc thuoc ve nhan dan, ma truoc tien va co ban la quyen ve kinh te, Viet Nam da chu trong den phat trien kinh te va dam bao tien bo cong bang tren linh vuc nay. Dac thu cua trinh do phat trien cua Viet Nam cung quy dinh rang, de phat trien kinh te xa hoi, viec tap trung va huy dong nhung nguon luc con chua doi dao trong nuoc cho nhung muc tieu lon nhu dau tranh gianh doc lap, tu do hoac phat trien kinh te - xa hoi… can phai co su tap trung cao do cac nguon luc va y chi. O truong hop nay, nhat nguyen to ra phu hop hon ca. Thuc ra nhat nguyen cung la mot dieu kien de trien khai dan chu - no la bieu hien cua nguyen tac tap trung trong che do dan chu va la dieu kien can de thuc hien dan chu. Vi du, che do dan chu nao cung phai thong qua hien phap va phap luat de hoat dong, do la bieu hien cua tap trung.   

 Duoi su lanh dao cua mot dang cong san, qua trinh phat trien dan chu trong linh vuc kinh te cua Viet Nam duoc uu tien hang dau. Su uu tien do the hien o cho: truoc day trong cach mang dan toc dan chu, nong dan (giai cap chiem 90% dan so) da co ruong dat nho chinh sach cai cach ruong dat cua Dang cong san. Gan day, tu duong loi doi moi, quyen duoc lam an cua nguoi dan da duoc tao dieu kien thuan loi trong mot nen kinh te nhieu thanh phan, hoat dong theo co che thi truong dinh huong XHCN. Nho do, Viet Nam da vuot qua khung hoang kinh te tram trong vao cuoi nhung nam 80 cua the ky XX, suc san  xuat cua xa hoi phat trien manh, doi song cua nhan dan duoc cai thien manh me. Tang truong kinh te di doi voi dam bao tien bo va cong bang xa hoi la quan diem phat trien nhat quan cua Dang cong san Viet Nam trong phat trien kinh te xa hoi.

Chinh tu day, nhieu gia tri co ban cua dan chu da duoc hien thuc hoa: nguoi dan co quyen tu do muu cau giau co, hanh phuc va huong day du thanh qua lao dong cua minh; xa hoi phat trien nang dong va tich cuc theo chieu huong cong bang, dan chu van minh; chap nhan nhung khac biet xa hoi mien la khong trai voi loi ich chung cua dan toc va quan tam toi moi thanh vien trong xa hoi ve dieu kien phat trien va thanh qua duoc huong… Dieu quan trong la, cung voi su phat trien manh me kinh te xa hoi, qua trinh doi moi va chuyen doi co che kinh te cua Viet Nam da dien trong mot boi canh on dinh chinh tri xa hoi. Day la dieu ma khong phai quoc gia nao cung dat duoc trong cai to, cai cach.  

Diem qua mot so van de nhu vay de thay rang, phat trien dan chu tren nguyen tac nhat nguyen o Viet Nam dang phu hop voi thuc te. Va diem can nhan manh rang, cach thuc nay khong phai la biet le so voi quoc te va khu vuc. Vai thap nien gan day, nhung nuoc cong nghiep hoa moi – hay “nhung con rong cua chau A” nhu Singapore, Dai Loan, Han Quoc… cung deu tren co so chinh tri tuong tu de co nhung buoc phat trien duoc xem la “than ky” ve kinh te xa hoi va ca tren linh vuc phat trien dan chu.

Di nhien, dieu gi cung co tinh hai mat cua no. Dang cong san Viet Nam cung thay ro duoc nhung nguy co tha hoa, bien chat nen dan chu XHCN trong dieu kien mot dang cam quyen. Nhung bieu hien vi pham dan chu, quan lieu, tham nhung, xa dan… da xuat hien va gay anh huong tieu cuc den qua trinh phat trien dan chu. Voi tu cach la nguoi lanh dao dat nuoc, Dang cong san Viet Nam cung da thang than nhin thang vao van de va quyet tam giai quyet. O day, thanh cong trong qua trinh chong tham nhung, quan lieu, vi pham dan chu… cung co vai tro rat lon cua phat huy dan chu va quyen lam chu cua nhan dan. Nhieu vu viec can bo tham nhung, thoai hoa da bi nhan dan phat hien va giup cho phap luat xu ly nghiem tuc. Cung can coi day nhu mot thanh tuu cua phat trien dan chu o Viet Nam thoi gian qua.

Thu nam, qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam la ket qua cua toan bo he thong chinh tri, toan dan cung tham gia. Day cung la diem dac thu so voi qua trinh phat trien dan chu o mot so nuoc trong cac cuoc “cach mang sac mau” vai thap nien gan day. O nhung quoc gia do, qua trinh phat trien dan chu thuong dien ra o ben tren, trong mot bo phan cua he thong chinh tri va chu yeu la su chuyen giao quyen luc tu nhom chinh tri nay sang nhom chinh tri khac. Dieu khac biet cua Viet Nam la o cho, phat trien dan chu la mot qua trinh song hanh giua vi mo va vi mo, trung uong va co so. Co the mieu ta qua trinh nay la “tu tren xuong” ket hop voi “tu duoi len”. No tao ra su chuyen dong toan dien va co chieu sau.

Ve chu truong va chinh sach lien quan toi qua trinh dan chu hoa doi song chinh tri - xa hoi, Dang cong san Viet Nam la nguoi khoi xuong. Doi moi noi dung va phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri, duoc dat trong tam vao doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang voi Nha nuoc, day manh dan chu hoa trong Dang cai cach hanh chinh Nha nuoc va cai cach tu phap. Chu truong nay duoc cu the hoa bang nhung chinh sach, phap lenh, phap luat cu the. Cung voi do la qua trinh tang cuong giam sat, phan bien xa hoi thong qua cac to chuc chinh tri nhu Quoc hoi va Mat tran To quoc... de dam bao tinh dung dan, phu hop va duoc dan ung ho cho cac quyet dinh chinh tri. Nhieu chu truong - chinh sach cua Dang va Nha nuoc con duoc lay y kien cua toan dan thong qua nhieu cuoc dieu tra, tham do hoac thong qua su phan bien xa hoi tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Chinh tu nhung tac dong mang tinh phan bien, giam dinh nhu vay mot huong phat trien khac, theo chieu “tu duoi len” da dinh hinh va dong gop quan trong cho qua trinh phat trien dan chu. Cung can thay rang, trong kha nhieu truong hop, nhung chuyen dong tu co so, nhung nhu cau va cach lam rieng cua tung dia phuong da dong gop tich cuc va gop phan thuc day qua trinh dan chu hoa o Viet Nam. Dieu nay kha ro trong tien trinh doi moi. Trong du luan xa hoi va doi song hang ngay, nhung chuyen dong ay duoc goi duoi ten la cac cuoc “xe rao”, “bung ra” hoac “khoan chui”… Nhung hanh dong ay la the hien cua tinh tich cuc chinh tri - xa hoi nhung bang bieu hien tuong doi khac la: no la nhung hanh vi ngoai quy dinh, khac voi khung kho cua phap luat luc do. No la phan ung cua dan chu va dai dien cho nhung yeu cau cua thuc tien o co so. Song dieu dang luu y la phan ung cua trung uong voi cac dia phuong co hien tuong do cung rat ton trong tinh than chu dong va voi thai do dan chu. Trung uong co dieu chinh, song chu yeu la cho phep lam thi diem mo hinh de rut kinh nghiem. Sau mot thoi gian cung voi tong ket thuc tien, nhieu chuyen dong cua co so theo huong tich cuc duoc thua nhan va lam thanh chu truong doi moi cho ca nuoc. Den day, xu huong “tu duoi len” va “tu tren xuong” da gap nhau va hop thanh dong luc thuc day cho nhung qua trinh phat trien dan chu. Cung tu kinh nghiem nay, nam 1998 Viet Nam da ban hanh Quy che dan chu o co so va nam 2007, no da tro thanh Phap lenh dan chu o co so. Do la mot cach lam duoc nhieu ban be quoc te thua nhan la sang tao va phu hop trong tien trinh day manh dan chu. 

Nhung dac diem tren phan anh nhung dac thu va quy dinh nhung sac thai va nhung cach lam rieng cua Viet Nam de phat trien dan chu. Chap nhan va ton trong su khac biet cung la mot nguyen tac cua dan chu hien dai. Co the, chinh tu nhung cai rieng nay, Viet Nam se co dong gop tich cuc vao cai chung cua nen dan chu cua nhan loai.

Viet Bao
Comment :Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The characteristics of the process of democratic development in Vietnam
Democratic Socialism, the Communist Party of Vietnam, development, democracy, economic development, democracy, characteristics, in the process, from below, independent nation, the people, of a base, right
Democracy has many common values ​​of humanity but the process of democratic development of each country with the peculiarities due to the regulations of the particular historical circumstances. If you do not see this, will likely lead to remarks commenting, criticizing the lack of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tính đặc thù của quá trình phát triển dân chủ ở Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tính đặc thù của quá trình phát triển dân chủ ở Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tinh dac thu cua qua trinh phat trien dan chu o Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0