Tin bao khan cap con bao so 2* Du bao lu tren song Dong Nai va song Srepok
* Cong dien khan cua Thu tuong Chinh phu
* Cong dien cua
Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong

Hoi 16 gio ngay 4.8, vi tri tam bao so 2 o vao khoang 14,2 do vi bac; 110,6 do kinh dong, tren vung bien Trung Trung Bo, cach bo bien Phu Yen - Quang Ngai khoang 160 km ve phia dong. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 8, cap 9 (tuc la tu 62 den 88 km mot gio), giat tren cap 9.

Tin bao khan cap con bao so 2
Ban do du bao duong di cua bao so 2 luc 17h30 ngay 4.8
(nguon: TTDBKTTV T.U)

Du bao trong 24 gio toi, bao so 2 di chuyen theo huong giua tay tay bac va tay bac, moi gio di duoc khoang 5 – 10 km. Den 16 gio ngay 5.8 vi tri tam bao o vao khoang 16,0 do vi bac; 109,5 do kinh dong, cach bo bien Quang Ngai - Da Nang khoang 100 km ve phia dong va anh huong truc tiep den cac tinh tu Quang Ngai den Quang Tri. Tinh tu tam bao vung gio manh nguy hiem tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 150 - 200km.

Do anh huong cua bao, vung bien cac tinh tu Phu Yen den Thua Thien Hue co gio manh cap 7, vung gan tam bao cap 8, cap 9, giat tren cap 9. Bien dong rat manh. O cac tinh noi tren gio se manh dan len cap 5, cap 6, giat tren cap 6.

Trong 24 den 48 gio toi, bao so 2 di chuyen theo huong tay bac, moi gio di duoc khoang 5 - 10 km. Den 16 gio ngay 6.8 vi tri tam bao o vao khoang 17,6 do vi bac; 108,3 do kinh dong, cach bo bien Quang Binh - Quang Tri khoang 150 km ve phia dong va anh huong truc tiep den cac tinh tu Da Nang den Thanh Hoa. Tinh tu tam bao, vung gio manh nguy hiem tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 150- 200km. Trong vai ngay toi o cac tinh tu Khanh Hoa den Ha Tinh va Tay Nguyen co mua vua, mua to, co noi mua rat to.

Tin bao khan cap con bao so 2
Ban do du bao duong di cua bao so 2 luc 14h30 (nguon: TTDBKTTV T.U)

Trung tam Du bao khi tuong thuy van T.U vua phat di ban tin du bao ve con bao so 2 nhu sau: Hoi 13 gio ngay 4.8, vi tri tam bao so 2 o vao khoang 14,0 do vi bac; 111,4 do kinh dong, tren vung bien ngoai khoi Trung Trung Bo, cach bo bien Khanh Hoa - Quang Ngai khoang 250 km ve phia dong. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 8 (tuc la tu 62 den 74 km mot gio), giat tren cap 8.

Du bao trong 24 gio toi, bao so 2 di chuyen theo huong giua tay tay bac va tay bac, moi gio di duoc khoang 5 – 10 km. Den 13 gio ngay 5.8 vi tri tam bao o vao khoang 15,8 do vi bac; 109,8 do kinh dong, cach bo bien Quang Ngai - Da Nang khoang 130 km ve phia dong va anh huong truc tiep den cac tinh tu Quang Ngai den Quang Tri. Tinh tu tam bao vung gio manh nguy hiem tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 150 - 200km.

Trong 24 den 48 gio toi, bao so 2 di chuyen theo huong tay bac, moi gio di duoc khoang 5 - 10 km. Den 13 gio ngay 6.8 vi tri tam bao o vao khoang 17,8 do vi bac; 108,6 do kinh dong, cach bo bien Thua Thien Hue - Quang Binh khoang 190 km ve phia dong bac va anh huong truc tiep den cac tinh tu Da Nang den Thanh Hoa. Tinh tu tam bao, vung gio manh nguy hiem tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 150- 200km.

Do anh huong cua bao, vung bien cac tinh tu Khanh Hoa den Da Nang co gio manh cap 7, vung gan tam bao cap 8, giat tren cap 8. Bien dong manh. O cac tinh noi tren tu dem nay gio se manh dan len cap 5, co luc cap 6, giat tren cap 6. Cac tinh tu Khanh Hoa den Ha Tinh va Tay Nguyen co mua vua, mua to, co noi mua rat to.

Ngoai ra, do anh huong ket hop voi gio mua tay nam hoat dong manh, vung bien tu Binh Thuan den Ca Mau va khu vuc nam bien Dong co gio manh cap 7, giat cap 8, cap 9. Bien dong manh. Trong con dong de phong co to loc manh.

Dien bien cua bao so 2 con rat phuc tap.

* Cung theo Trung tam Du bao khi tuong thuy van T.U, trong nhung ngay toi, khu vuc khu vuc nam Tay Nguyen va Dong Nam Bo co mua vua den mua to. Ngay mai 5.8, muc nuoc song Srepok tai Ban Don co kha nang len muc 173,2 (tren muc bao dong III la 0,1m) sau bien doi cham; toi va dem mai muc nuoc tren song Dong Nai tai Ta Lai se len muc bao dong III va con duy tri o muc cao.

* Cung trong ngay hom nay, truoc tinh hinh dien bien phuc tap cua con bao so 2, Thu tuong Chinh phu da co Cong dien khan gui mot so Bo, nganh lien quan va UBND cac tinh ven bien yeu cau: UBND cac tinh, thanh pho ven bien tu Quang Ninh den Ninh Thuan va cac Bo, nganh lien quan thuc hien nghiem tuc cac Cong dien chi dao cua Ban Chi dao phong, chong lut bao Trung uong, Uy ban quoc gia Tim kiem, Cuu nan ve cong tac phong, chong con bao so 2; Chu tich UBND cac tinh, thanh pho: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Thuan chi dao thuc hien moi bien phap de nam chac ngay so luong tau thuyen va ngu dan con dang hoat dong tren bien, dac biet la so tau thuyen hien con nam trong vung nguy hiem tai cac vung bien Hoang Sa, Truong Sa, phoi hop voi cac nganh chuc nang huong dan viec tranh, tru bao an toan va thuc hien viec cuu ho, cuu nan kip thoi khi can thiet.

Bo Ngoai giao co cong ham cho cac nuoc va vung lanh tho trong khu vuc tao dieu kien cho tau thuyen tam tranh tru bao; dong thoi cu ngay can bo den Dai su quan Trung Quoc de nghi phia ban tao dieu kien, giup do cho tau, thuyen va ngu dan ta tranh, tru an toan trong con bao so 2; Bo Giao thong van tai tiep tuc chi dao cac Dai thong tin Duyen hai cap nhat, xu ly thong tin va thong bao kip thoi cho tau, thuyen tranh, tru bao an toan; Bo Tai nguyen va Moi truong chi dao Trung tam Khi tuong Thuy van quoc gia tiep tuc theo doi, du bao kip thoi dien bien cua bao, thuong xuyen thong bao cho cac Bo, nganh, dia phuong va nhan dan biet de chu dong phong, tranh co hieu qua; Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon chi dao cac nganh chuc nang va cac dia phuong tiep tuc nam that chac, cu the so luong tau thuyen dang hoat dong tren bien (so tau thuyen da ve, so dang ve; so da lien lac, so hien chua lien lac duoc) tai cac vung anh huong cua bao de co bien phap xu ly, bao dam an toan cho tau, thuyen nghe ca.

Bo Quoc phong chi dao Bo doi Bien phong, Canh sat bien tiep tuc phoi hop voi cac co quan chuc nang khan truong keu goi tau thuyen vao noi tranh tru bao; dong thoi bo tri luc luong, phuong tien san sang tham gia ung cuu va xu ly cac tinh huong khan cap do bao so 2 gay ra. Uy ban quoc gia Tim kiem, Cuu nan chi dao cac luc luong tim kiem cuu nan cua cac Bo, nganh, dia phuong san sang thuc hien viec tim kiem cuu nan khi can thiet. Dai Tieng noi Viet Nam, Dai Truyen hinh Viet Nam, Thong tan xa Viet Nam va cac co quan thong tin dai chung o Trung uong va dia phuong tang thoi luong phat song; thuong xuyen thong bao dien bien con bao so 2 va cac y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong de cac Bo, nganh, dia phuong va nhan dan biet chu dong phong, tranh.

Cac Bo, nganh lien quan theo chuc nang, nhiem vu cua minh co trach nhiem theo doi chat che dien bien bao so 2; chi dao, phoi hop, huong dan cac don vi chuc nang va cac dia phuong trien khai ngay cac phuong an doi pho voi bao; dong thoi chuan bi san sang luc luong, phuong tien, vat tu can thiet de phoi hop tham gia phong, chong bao va tim kiem cuu nan theo su chi dao cua Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong. Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong, Uy ban quoc gia Tim kiem, Cuu nan chi dao cac Bo, nganh, dia phuong thuc hien cac bien phap doi pho voi bao so 2 co hieu qua, han che den muc thap nhat thiet hai ve nguoi va tau, thuyen; thuong xuyen bao cao Thu tuong Chinh phu ve dien bien cua bao va de xuat cac bien phap can thiet.

* Hoi 13 gio ngay 4.8, Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong - Uy ban Quoc gia tim kiem cuu nan cung da co Cong dien yeu cau yeu cau cac tinh tu Ninh Thuan den Quang Ninh trien khai thuc hien nghiem tuc Cong dien cua Thu tuong Chinh phu va can dac biet chu y cac van de sau: Doi voi tau thuyen dang hoat dong o vung vinh Bac Bo phai nhanh chong ve noi tru an an toan. Rieng doi voi cac tau thuyen dang hoat dong o phia Dong, nhat la khu vuc quan dao Hoang Sa va bien Nam Hong Kong neu khong ve dat lien kip de tru, tranh thi toi dao gan nhat, lien he truc tiep de duoc neo dau o noi an toan, khi co gio lon nhat thiet phai len bo de dam bao an toan tinh mang. Bo Ngoai giao da lien he voi phia Trung Quoc de tao dieu kien ho tro ngu dan tranh tru bao. Neu gap kho khan ngu dan bao ngay ve dat lien de co su ho tro.

K.H

Viet Bao

Video nổi bật

Xe buýt số 32 gây tai nạn liên hoàn trên phố Kim Mã
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Bão số 2 - 2007

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Quang Ngai, Da Nang, Khanh Hoa, Phu Yen, Trung Trung Bo, Viet Nam, thu tuong chinh phu, khi tuong thuy van, ve phia dong, ban chi dao, dang hoat dong, Song Dong Nai, so 2, Tam bao, gio manh, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tin bao khan cap con bao so 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Tin bao khan cap con bao so 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tin bao khan cap con bao so 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0