Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi

Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi
Trong 2 nam gan day, thi truong Hang hai tro len soi dong. Gia cuoc van tai bien tren toan the gioi gia tang lien tuc o muc cao, dan den tinh trang thieu tram trong sy quan thuyen vien lam viec tren cac doi tau.

Theo bao cao cua BIMCO va ISF chi rieng trong nam 2005 doi tau the gioi thieu khoang 32.000 sy quan, trong khi do so luong chuc danh Rating thua khoang 225.000. Luc luong thuyen vien lam viec tren doi tau the gioi chu yeu tu cac nuoc dang phat trien o chau A nhu Philipines, Trung Quoc, An Do, Indonexia, Mien Dien, …

Trong khu vuc chau A Philipines, Trung Quoc duoc coi nhu la noi co nguon thuyen vien doi dao va suc canh tranh manh me. Trong nam 2003, Trung Quoc co 378.000 thuyen vien, trong do co 197.000 thuyen vien lam viec tren cac tau mang co Trung Quoc, va 118.000 thuyen vien lam viec tren tau mang co nuoc ngoai …

Moi day trong ky hop thu 10 cua Uy ban Thuyen vien – Dien dan Chu tau Chau A tai Indonexia - 6 van de lien quan toi dao tao va huan luyen thuyen vien nhu: cai tien chuong trinh, phat trien dao tao va huan luyen thuyen vien duoc coi la van de cap thiet, van de phat trien mot he thong dao tao va huan luyen thuyen vien co tinh toan cau nham trang bi, cap giay chung nhan va cong nhan kha nang chuyen mon lan nhau la rat can thiet cho nganh Hang hai toan cau.

Cung trong Dien dan chu tau chau A lan thu 14 to chuc tai Australia da thong bao Cong uoc 185 va Giay to nhan dang thuyen vien moi cua ILO da co hieu luc tu ngay 9 thang 2 nam 2005.

Tinh hinh dao tao tai cac truong hang hai o nuoc ta.

O nuoc ta, theo thong ke ve dao tao cua cac truong dai hoc Hang hai, GTVT va trung hoc Hang hai cho thay so hoc vien tot nghiep nam 2004-2005 cua cac nganh Dieu khien tau bien, May khai thac, Dien tau thuy la 12.217.

So hoc vien tuyen sinh nam 2005-2006 cua cac nganh Dieu khien tau bien, May khai thac, Dien tau thuy la 5201.

Ngoai cac truong tren, cac truong Dan lap Bach nghe Hai Phong, mot so truong Thuy san cung dao tao va cung cap cho nganh Hang hai mot so luong thuyen vien dang ke. Thuc te cho thay, so luong dau vao trong nhung nam gan day da tang len ro ret.

Tuy nhien, khong phai tat ca so sinh vien tot nghiep deu ve nganh hang hai lam viec tren tau. Boi le nhu cau ve nhan luc trong cac khu cong nghiep, doanh nghiep hang hai, cac doanh nghiep hang hai moi thanh lap, dai dien, van phong cua cac hang tau nuoc ngoai, … tang len lien tuc, cac sinh vien hang hai moi ra truong co nhieu co hoi lam viec o tren van phong.

De nang cao chat luong, so luong nguon nhan luc hang hai, vai nam tro lai day cac truong Hang hai da nang dong, dau manh cai tien chuong trinh dao tao: tang so gio thuc hanh, tang so gio hoc tieng Anh, giam so gio ly thuyet cac mon chuyen nganh, dieu chinh noi dung dao tao va huan luyen cho sat voi thuc te hon.

Dac biet hon, cac Truong da tien hanh lien doanh, lien ket, xin dau tu bang nguon von ODA de bo sung trang thiet bi huan luyen nhu thiet bi mo phong buong may, mo phong RADAR, GMDSS, ARPA, …

Uoc tinh den cuoi thang 10 nam 2005, Viet Nam co khoang 24.000 thuyen vien. Hiep hoi chu tau Viet Nam co 31 thanh vien co khoang tren 7000 thuyen vien. Ben canh viec tap trung dao tao o cac truong dai hoc va trung hoc hang hai, mot so cong ty Van tai bien da co nhieu hinh thuc dao tao khac. Cac Cong ty va Trung tam thuyen vien da co nhieu co gang trong cong tac dao tao thuyen vien.

Cu the la viec dao tao lai va dao tao nang cao dang duoc chu trong. Hau het cac Trung tam xuat khau thuyen vien deu tap trung vao viec dao tao tieng Anh va ky nang tay nghe. Cac chuong trinh dinh huong cho thuyen vien truoc khi nhap tau da thuong xuyen duoc cap nhat, nang cao dap ung cac yeu cau cua nguoi thue, dong thoi nhung kien thuc ve phong tuc, tap quan, giao tiep, ung xu voi nguoi nuoc ngoai da duoc dua vao chuong trinh giao duc dinh huong voi noi dung phong phu va thoi luong day du hon.

Dac biet Cong doan Hang hai Viet Nam tiep tuc duy tri va day manh Du an nang cao chat luong thuyen vien Viet Nam (VSUP), Du an dao tao huan luyen thuyen vien Viet Nam (VCTC) do Cong doan toan Thuy thu Nhat Ban tai tro.

Tinh den het thang 12/2005 Du an VSUP da dao tao cho nganh Hang hai Viet Nam 14 khoa hoc, nang tong so thuyen vien tot nghiep Du an la 597 nguoi; Du an VCTC da dao tao duoc 200 nguoi tai ca hai khu vuc phia Bac va phia Nam. Du an VSUP se keo dai toi nam 2008. Cac no luc tren da gop phan nang cao chat luong thuyen vien ve tieng Anh Hang hai va tac phong cong nghiep, buoc dau khac phuc duoc nhung nhuoc diem va ngoai ngu giao tiep trong cong viec cua thuyen vien.

Xu huong thi truong thuyen vien o nuoc ta.

Do toc do phat trien cua doi tau trong nuoc va dich vu xuat khau thuyen vien nen nhu cau ve thuyen vien van dang gia tang, tinh trang thieu thuyen vien co trinh do, dac biet la thieu sy quan muc quan ly con dang la van de buc xuc. Du tinh den nam 2010 Viet Nam thieu hut 600 sy quan, trong do chu yeu la sy quan quan ly.

Su dich chuyen cua thuyen vien hien nay giua cac don vi quan ly; huong di tim viec tai cac cong ty, doanh nghiep moi thanh lap la mot net dang noi bat. Su tang truong cua nen kinh te Viet Nam da nang dan muc song cua nguoi dan. Di bien khong con la nghe co thu nhap cao va co suc loi cuon nhu truoc day, mot luc luong khong nho thuyen vien co kinh nghiem, co chuc danh o muc sy quan quan ly da roi bo nghe va tim nhung cong viec phu hop o tren bo.

Tuy nhien, mot luc luong khong nho thuyen vien moi, co kha nang tieng Anh, suc khoe tot, co y chi di lam thue tren tau nuoc ngoai van chu dong tim den voi cac Don vi xuat khau thuyen vien va di lam thue tren tau nuoc ngoai. Luc luong thuyen vien nay dang ngay mot gia tang, kich hoat manh me dich vu cung cap thuyen vien. Tat ca nhung yeu to do dang tao nen mot xu the thuong mai hoa thi truong thuyen vien nuoc ta.

Thuc trang thuyen vien hien nay cho thay nhu cau ve thuyen vien va thi truong thuyen vien dang bi tac dong boi su ra doi cua cac doanh nghiep hang hai tu nhan; Cac cong ty chu tau moi thanh lap; Nganh dong tau trong nuoc dang phat trien rat manh; cac chu tau nuoc ngoai dat dong tau tai Viet Nam va thue thuyen vien Viet Nam; Bo luat Hang hai Viet Nam sua doi; Co nhung Van ban moi quy dinh ve thuyen vien Viet Nam lam viec tren tau bien nuoc ngoai; Su gia nhap to chuc thuong mai the gioi (WTO) cua Viet Nam.

Dieu do da dan toi tinh hinh xuat khau thuyen vien (XKTV) thoi gian qua nhin chung bi chung lai do nhu cau thuyen vien trong nuoc tang dang ke. Nam 2004, chi rieng Tong cong ty Hang hai Viet Nam co so thuyen vien di xuat khau la 1.089 nguoi, doanh thu tu dich vu nay la 8.127.759 USD. Sau thang dau nam 2005 xuat khau duoc 958 nguoi, doanh thu 5.337.806 USD.

Noi bat trong cong tac XKTV nam qua la Trung tam thuyen vien Truong Dai hoc Hang hai, tong so thuyen vien cua Trung tam di xuat khau la 455 nguoi, doanh thu gan 6 trieu USD. Dac biet, Trung tam da co thuyen truong di xuat khau, dieu hanh con tau hang roi sieu lon 230,000 DWT cua hang tau bien Nippon Steel – Nhat Ban; Trung tam da co thuyen bo hoan toan nguoi Viet dieu hanh tau hang roi sieu lon 180.000 DWT cung cua hang van tai bien tren.

Nhin chung, thuyen vien Viet Nam ben canh nhung diem manh nhu co kha nang tiep thu nhanh kien thuc chuyen mon va ngoai ngu, de hoa dong trong thuyen bo da quoc tich, … con nhung diem yeu nhu trinh do chuyen mon, ky nang thuc hanh do dao tao thien nhieu ve ly thuyet, thoi luong thuc hanh it, thieu thuc te, it duoc cap nhat thong tin, trinh do ngoai ngu yeu va dac biet la tinh ky luat chua cao, thieu tac phong cong nghiep.

Nhieu thuyen vien con mang nang tu tuong di lam kiem tien truoc mat ma khong chu y den dau tu cho nganh nghe lau dai, quan tam ve thu nhap cao, lua chon tau va tuyen tau hon la chu y nang cao tay nghe, trinh do ngoai ngu, kien thuc phap luat va tap quan cua thuyen vien nuoc ngoai cung nhu cua nuoc ma tau ghe den trong khi thi truong hang hai quoc te ngay cang doi hoi khat khe ve an toan hang hai, an ninh hang hai va bao ve moi truong.

Nhung han che do da phan nao anh huong den ket qua cua cong tac xuat khau thuyen vien. Va thuc te la tong ket thuyen vien xuat khau ve nuoc truoc thoi han hop dong cua Tong cong ty Hang hai nam 2004 la 64 nguoi, trong do do vi pham ky luat lao dong va trinh do chuyen mon, ngoai ngu khong dap ung duoc la 25%, do suc khoe va hoan canh gia dinh la 45%, do tai nan la 5% va con lai la cac ly do khac.

Trong hoat dong tuyen dung, dao tao thuyen vien con nhung van de doi hoi phai cai tien, cai cach che do tien luong, bao hiem, … cho loai hinh lao dong bien – de khuyen khich duoc nguoi lao dong;

Thuc te cho thay thi truong thuyen vien the gioi, Philipines van duy tri vi tri hang dau cua cac nuoc xuat khau thuyen vien. Gan day, Trung Quoc dang noi len nhu mot quoc gia co luong thuyen vien doi dao, co suc canh tranh to lon, va duoc danh gia la co chuyen mon, tinh ky luat cao, san sang chap nhan muc luong canh tranh de lam viec tren cac tau treo co thuan tien.

Dieu do dang lam cho thi truong XKTV cua Philipines cung nhu cua cac nuoc XKTV khac dang bi co hep. Do la mot thach thuc dang ke voi XKTV Viet Nam.

Do vay, viec nang cao chat luong thuyen vien Viet Nam phuc vu cho doi tau trong nuoc va cong tac XKTV la viec het suc quan trong va cap thiet; truoc het, phai phat huy nhung mat manh va han che nhung mat ton tai.

Dac biet chu y viec dao tao cho thuyen vien khong chi kien thuc chuyen mon, ngoai ngu chuyen nganh ma con chu y giao duc cho thuyen vien y thuc lam viec, tinh than trach nhiem, tac phong cong nghiep, loi song chan hoa va long yeu nghe, coi di bien nhu la su nghiep lau dai cua minh.

Cong tac xuat khau thuyen vien dang dat ra nhung yeu cau cap bach la phai tang cuong dao tao sy quan va nang cao chat luong thuyen vien. De khac phuc tinh hinh thieu sy quan nghiem trong doi hoi:

- Cac truong hang hai tiep tuc cai tien chuong trinh dao tao va huan luyen. Dam bao thoi luong thuc hanh tren tau huan luyen, tao dieu kien buoc dau cho sinh vien lam quen trang thiet bi va nam duoc quy trinh van hanh va bao quan. Tiep tuc tang so luong dau vao cho nganh May khai thac va Dieu khien tau bien.

- Cac chu tau can co bien phap giup do, phoi hop voi nha truong trong viec nhan cac sinh vien thuc tap tren doi tau cua minh de giup cho the he thuyen vien tre co dieu kien thuc tap.

- Cac cong ty va Trung tam thuyen vien can quan tam hon nua den dao tao va huan luyen thuyen vien. Day manh cong tac tim kiem doi tac lien doanh, lien ket dao tao va XKTV. Tang cuong cong tac tuyen chon va cu thuyen vien tham gia Du an nang cao chat luong thuyen vien do Cong doan toan Thuy thu Nhat Ban (JSU) tai tro va phoi hop voi Lien doan LDVN to chuc. Phoi hop va lien ket manh hon trong dich vu cung cap thuyen vien, tao nen mang luoi cung cap co suc canh tranh tren thi truong quoc te.

- Khuyen khich phat trien va mo rong them cac Cong ty, Trung tam thuyen vien.

- Phat trien cong tac dao tao huan luyen doi ngu sy quan thuyen vien lam viec tren cac tau cho dau, hoa chat, tao tien de cho viec hinh thanh va phat trien doi ngu sy quan, thuyen vien phuc vu cho doi tau chuyen dung cua Viet Nam nhu dau tho, khi hoa long, …

- Hiep hoi chu tau kien nghi voi cac co quan co tham quyen ve viec xay dung che do luong cho thuyen vien, Hop dong lao dong va cac phuc loi xa hoi khac cho phu hop voi loai hinh lao dong nang nhoc va co tinh dac thu cao cua lao dong bien. Kien nghi voi Bo LD-TB va XH dieu chinh muc thu phi dich vu quan ly XKTV de cac doanh nghiep XKTV duy tri va phat trien, tang cuong dao tao, huan luyen, chi phi phuc loi, dai ngo cho thuyen vien va gia dinh thuyen vien. Xem xet va ban hanh nhung co che, chinh sach khuyen khich cong tac XKTV.

- Tiep tuc va day manh quan tam hon nua cua Cong doan Hang hai voi gia dinh thuyen vien, boi vi gia dinh la hau phuong quan trong, la nguon dong vien, la cho dua tinh than giup thuyen vien co them suc manh de hoan thanh tot nhiem vu.

Theo Visaba Times

Viet Bao

Comment :Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Crew members challenge the new Vietnam
Vietnam, China, Japan, improve quality, freight rates, companies, maritime transport, maritime training, crew members and officers, exports, employment, training, market, new
2 In recent years, the market more vibrant sea. shipping rates worldwide increase continuously at high levels, lead to a severe lack of officers and crew members working on the fleet ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thuyền viên Việt Nam trước thách thức mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thuyền viên Việt Nam trước thách thức mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuyen vien Viet Nam truoc thach thuc moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0