Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap

Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Nhat Ban mat 55 nam moi co the hoan thien chinh sach thue thu nhap ca nhan, thanh cong trong viec khuyen khich nguoi nop thue chu dong ke khai. Con VN phai mat it nhat 20 nam de hoan thien chinh sach thue nay, trich loi ong Kenichiro Otake - nguyen Tong cuc truong Tong cuc thue Nhat Ban. Co le ban dau chung ta nen di nhung buoc don gian, ro rang, de hieu, va tien tu tu thay cho viec dua ra mot luat phuc tap, kho hieu tuy co ve hien dai”. Binh luan cua TS Nguyen Quang A.

Mien thue lai tien gui: thien vi nguoi giau?

Thue thu nhap ca nhan: Nen tach bach thu, chi

Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap
TS Nguyen Quang A

Nha nuoc con lau moi tieu vong. De ton tai va hoat dong, nha nuoc can chi tieu. No phai chi cho: duy tri quan doi de bao ve dat nuoc; duy tri cong an de bao ve trat tu tri an; duy tri bo may nha nuoc de cung cap cac dich vu khac cho cong chung, roi giao duc, y te, dau tu co so ha tang, chi tra goc va lai vay.v.v... Noi cach khac, nha nuoc cung cap cac dich vu thiet yeu cho doi song, ma chung ta van coi la nghiem nhien va chi khi thieu chung thi moi thay het tam quan trong (nhu khi co cuop boc, roi loan, bat on xa hoi, v.v.).

Tien cho cac khoan chi do duoc lay ra tu dau? Nhung khoan thu chinh cua nha nuoc co the phan thanh cac loai sau: cac khoan thue va co tinh chat thue; thu tu ban tai san nha nuoc (ban nha cong, co phan hoa DN nha nuoc, va nhieu nhat hien nay la ban tai nguyen thien nhien); vay trong va ngoai nuoc.

Theo Bo Ke hoach Dau tu, tru luong than la 3,5 ti tan, tru luong kinh te chi co 1,2 ti tan va muc khai thac ben vung o Quang Ninh chi nen o muc 15 trieu tan/nam. Nam 2005 da khai thac 34,9 trieu tan than nguyen khai, 30,2 trieu tan than thuong pham (thang 10 nam nay da vuot dich 32,5 trieu tan than thuong pham!).

Tai nguyen ban mai roi cung het. Chung ta dang ban dau tho (tao gan 30% tong thu ngan sach) va cac khoang san, chu yeu la than. Nguyen chu tich HDQT Tong cong ti Dau khi VN da phai “canh bao de Chinh phu chu trong phat trien kinh te bang gia tang cac nguon luc san xuat kinh doanh khac, chu khong chi trong vao dau khi”. Khong ro thu cho ngan sach tu than la bao nhieu nhung chac han khong nhieu va se can kiet nhanh chong, khong the dua vao chung mot cach lau dai.

Vay thi the he sau phai tra. No nuoc ngoai cua ta hien nay co 18 ti USD, cong voi no trong nuoc thi khoan no cung khong phai nho va nhieu mon da bat dau phai tra goc. Xet cho cung chung ta phai tra tat ca, du hien tai bang tien thue, hay tien ban tai san cong, hay chung ta va con chau chung ta phai tra trong tuong lai. Khong co cach khac. Khong ai bo thi cho chung ta.

Noi nhu the de thay ve lau dai nguon thu chinh cua ngan sach la tu cac khoan thue cua nhan dan va cac doanh nghiep (DN). Thue thu nhap ca nhan la mot loai thue quan trong. Co the noi Nha nuoc la nguoi cung cap dich vu, nguoi dan, cac DN la nhung nguoi huong dich vu, va thue la cach ho “tra tien” cho cac dich vu do, trinh bay nhu the de thay nghia vu dong thue co cai li cua no.

Trong tranh luan ve thue khong nen lan lon, hay lam phuc tap van de bang cach khong tach biet viec thu va viec chi ngan sach (nhat la van de tai phan phoi). Chi ngan sach sao cho tiet kiem, co hieu qua, do that thoat la viec rat quan trong, song khi ban den thu ma muon keo ca cac van de chi, va nhat la van de tai phan phoi thu nhap vao thi se rat kho ban, se la lan lon van de va chi lam roi chu khong giup lam sang to van de. Thi du dat van de “thue thu nhap phai gan voi bao dam an sinh xa hoi” la cach dat van de gop co the gay lan lon nhu vay. Theo toi phai ban chung mot cach rieng biet. O day chi xin ban rieng ve phan thu.

Tieu chuan danh gia

Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap

Ca si den Cuc Thue TP.HCM ke khai quyet toan thue thu nhap ca nhan. Anh: Nguyen Sa

Lay tieu chuan nao de danh gia du thao thue thu nhap ca nhan? Toi chi xin neu 4 tieu chuan ma hau nhu ai cung noi den nhung khong de cap mot cach tuong minh va toi liet ke theo thu tu quan trong cua chung: tinh kha thi; tinh hieu qua; tinh nhat quan; tinh cong bang.

Dau tien, mot luat thue khong kha thi thi gay tac hai hon la mang den loi ich. Luat cang don gian, ro rang, cang it ngoai le thi cang de ap dung, de thuc thi, de giam sat, tuc la cang kha thi. Tinh kha thi con phu thuoc vao trinh do cua co quan thue, vao hieu biet cua nguoi dan. Co quan thue chi co the nam “nhung nguoi co toc”, phai lam sao cang ngay cang nhieu nguoi “co toc” hay phai “co toc” cang tot. Luat nay khong the thu “dong gop thue thu nhap ca nhan” cua ke tham nhung neu chung dung toan tien mat. Phai tri chung bang cac cong cu khac (han che dung tien mat, danh thue tai san, nhat la bat dong san, dung cac luat khac nhat la luat chong tham nhung v.v.).

Thu hai, trong cac phuong an kha thi do tim ra phuong an hieu qua hon. Hieu qua o day duoc do bang ton bao nhieu chi phi xa hoi de thuc thi luat thue ay. Chi phi thu thue (ke ca chi phi dao tao lai nhan vien thue vu), chi phi kiem tra, chi phi cua tung nguoi dong thue (khai bao, yeu cau hoan thue, v.v.), va cac chi phi khac (sua doi he thong phan mem quan li o moi cap, o moi DN va to chuc, v.v.). Mot luat thue don gian, nhat quan, khong mien tru cho bat cu ai, ro rang, de hieu doi voi moi nguoi se giam thieu cac chi phi noi o day, tuc la co hieu qua.

Thu ba, tinh nhat quan la tinh truoc sau nhu mot, khong mau thuan, han che toi da cac truong hop ngoai le, mien tru (li do cho cac ngoai le va mien tru la dang ngo va dang ban cai).

Cuoi cung, tuy ban than cuoc song la “khong cong bang” va khong nen dat “y muon ve su cong bang li tuong, rat tot dep” lam co so cho tinh thue, nhung phai no luc sao cho co the tien toi su cong bang hon. Nen xuat phat tu thuc te va no luc sao cho tinh trang ve cong bang duoc cai thien hon truoc do, chu dung xuat phat tu y muon chu quan, duy y chi. Tieu chi nay cung se duoc nhac toi sau day, khi xem xet du thao va phan tich y kien.

Lo trinh thuc hien

Du thao duoc Bo Tai chinh dua ra lay y kien la mot trong nhieu phuong an kha thi, tuy con phuc tap. Con co qua nhieu ngoai le (co 13, ma thuc ra la 22 khoan thu nhap khong phai chiu thue. Tai sao lai tuoc mat cai quyen nop thue cua cac cu lao thanh theo 1.b cua Dieu 5 chang han?), phan ra nhieu loai, nhieu bac (tuy so voi cac nuoc phat trien thi co le van chua phuc tap bang).

Theo toi co le nen quy dinh tat ca moi thu nhap deu phai nop thue khong tru loai nao ca (rat cong bang hay bat cong?), va khong co muc khoi diem 4 hay 5 trieu de ma ban cai. Co 1 dong thu nhap thi 1 dong do la thu nhap chiu thue bat ke thu nhap loai gi.

Cho 5 nam dau nen chi co mot thue suat duy nhat (thi du 5% hay 10%; voi truong hop ca nhan kinh doanh tu khai cung co mot thue suat co dinh tuong tu), khong danh luy tien (nguoi co thu nhap it dong it, nguoi co thu nhap nhieu dong nhieu, cong bang hon truong hop khong dong, hay cong bang hon truong hop luat thue phuc tap, co nhieu bac, danh luy tien, nhin co ve cong bang nhung do phuc tap nen co nhieu ke ho kich thich nhieu nguoi lach). Giam tru gia canh nen don gian hon de khuyen khich nguoi ta khai. Giam tru gia canh don gian, de hieu, de ap dung la mot khuyen khich de nguoi dan khai. Khai nhu vay lam tang y thuc cong dan va ho co khai thi thi co quan thue moi co so lieu chi tiet!

" Nen quy dinh tat ca moi thu nhap deu phai nop thue khong tru loai nao ca (rat cong bang hay bat cong?), va khong co muc khoi diem 4 hay 5 trieu de ma ban cai. Co 1 dong thu nhap thi 1 dong do la thu nhap chiu thue bat ke thu nhap loai gi".

Sau 5 nam, khi hieu biet cua nhan dan va cua nhan vien thue vu da cao hon, khi da tich tu va tinh chinh duoc cac so lieu thu nhap dang tin cay thi moi bat dau cai tien, hieu chinh thue (danh luy tien, nhieu loai thue suat, v.v.). Cach danh thue don gian, hieu qua va nhat quan nay lam cho viec lach kho hon, it ke ho hon, khong tao co hoi cho nguoi co quyen “li giai” theo y minh de “hanh” dan, giam thieu nguy co nhung nhieu, tieu cuc. No cung cong bang hon so voi tinh trang cong bang hien tai (tuy khong dap ung tinh “tai phan phoi” triet de, song co le khong thuc te va dang ban cai ma mot so nguoi chu truong).

Thu nhap thap cung phai dong thue

Tat nhien kien nghi tren chi o muc y tuong. Neu muon phat trien tiep can phai thao chi tiet hon, co phan rieng cho ca nhan kinh doanh tu khai voi thue suat co the khac, va do la cong viec cua cac chuyen gia. Song no vap ngay phai may van de dang tranh cai nong bong.

Thu nhat, nhieu dai bieu QH cung cho rang danh thue tren lai tiet kiem la phi li va gay tam li khong hay, la kho kha thi. Toi co the cam doan la ve diem nay du thao luat rat kha thi. Vi co quan thue nam cac to chuc tin dung, nhung nguoi kha “nhieu toc”, tam thu ngay khi thu nhap phat sinh. Nguoi gui tien se phai tong hop toan bo so thue cua minh da dong trong ki thue nham muc dich hoan thue neu tong thu nhap duoi muc chiu thue nhu du thao va/hoac de duoc huong chiet tru gia canh (trong kien nghi cua toi, chi de chiet tru gia canh, nhu the cung du khuyen khich de nguoi dong thue cung cap thong tin cho co quan thue). Va viec nguoi gui tien dung meo “chia nho tien gui tai cac ngan hang khac nhau”, nhu mot so dai bieu QH e ngai, la viec lam vo ich (co le dai bieu neu y kien nhu the chua doc that ki du luat va giai trinh).

Cach danh thue tren lai tiet kiem nhu cua du thao luat khong anh huong gi den nguoi gui tiet kiem va cung khong gay kho cho ngan hang. Van de la dung tao ra tam li hoang mang, nguoi gui tien biet tinh toan lam. The moi thay viec lam cho ro, nang cao nhan thuc la quan trong den muc nao. Ve tinh kha thi cua cac khoan thu thue neu o Dieu 21 cua Du thao luat cung co the co y kien tuong tu, tru muc f. ve thu nhap tu chuyen nhuong, chuyen doi bat dong san.

" Viec bien tat ca nhung nguoi co thu nhap thanh nguoi nop thue gop phan tao anh huong giao duc ve thue sau rong se la viec lam rat can thiet cho nhung buoc cai cach thue tiep theo."

Van de thu hai la doi voi nhung nguoi huu tri, nhung nguoi co thu nhap thap. De lam cho tinh trang cua ho khong xau di ve mat tai chinh, nha nuoc nen nang muc thu nhap cua ho len du bang muc thue ho phai nop khi luat bat dau co hieu luc. Viec nay tuong chung nhu vo nghia, nha nuoc bo ra mot so tien, roi lai thu ve dung so tien ay (tru di cac chi phi lam viec nay, nhu vay nha nuoc bi lo). Co dang lam khong?

Theo toi rat dang lam vi hai li do co ban: thu nhat, khong gay kho khan cho nguoi huu tri, nguoi co thu nhap thap, gop phan on dinh xa hoi. Viec bien tat ca nhung nguoi co thu nhap thanh nguoi nop thue gop phan tao anh huong giao duc ve thue sau rong se la viec lam rat can thiet cho nhung buoc cai cach thue tiep theo. Tat ca moi nguoi se biet, nen biet minh nop thue tu thu nhap cua minh. Cai duoc ve tam li, ve dia vi nguoi chu, nguoi nop thue nuoi nha nuoc, la rat lon. Chi phi de lam viec nay can phai tinh chi tiet, nhung theo toi la kha nho.

Theo y kien neu ra trong hoi thao ngay 30-10-2006 cua ong Kenichiro Otake - nguyen Tong cuc truong Tong cuc thue Nhat Ban, thi Nhat Ban da mat 55 nam moi co the hoan thien chinh sach thue thu nhap ca nhan, dat duoc thanh cong trong viec khuyen khich nguoi nop thue chu dong ke khai thue. Con Viet Nam phai mat it nhat 20 nam de hoan thien chinh sach thue thu nhap ca nhan. Neu chung ta lam duoc nhu nhan xet cua ong Kenichiro Otake thi qua la dang mung. Co le ban dau nen di nhung buoc don gian, ro rang, de hieu, va tien tu tu thay cho viec dua ra mot luat phuc tap, kho hieu tuy co ve “hien dai”. Lam “hien dai” chua chac da hay, rat de thanh “hai dien”.

  • Nguyen Quang A

Viet Bao

Comment :Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Personal Income Tax: none other than low income people
Japanese Otake Kenichiro, Dr. Nguyen Quang A, In VN, the personal income tax, no income, low income taxpayers, Taxation, who has, we can state the problem, fair, us, except
"Japan took 55 years to perfect the policy on personal income tax, success in encouraging taxpayer actively declaration. VN also take at least 20 years to improve tax policy, said Mr Kenichiro Otake - former ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thuế thu nhập cá nhân: không trừ người có thu nhập thấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thuế thu nhập cá nhân: không trừ người có thu nhập thấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap

Nhan xet, hay lien he ve tin Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thue thu nhap ca nhan khong tru nguoi co thu nhap thap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan dinh trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan dinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0