Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh

Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh

- Ngay 20/7, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh phe chuan viec bau thanh vien UBND cac tinh Tien Giang, Thua Thien Hue, Ca Mau, Cao Bang, Tra Vinh, Vinh Long, Tay Ninh, tinh Ben Tre, Ha Tinh, Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2011-2016.

Tien Giang: Thu tuong phe chuan Chu tich UBND tinh la ong Nguyen Van Khang, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Tien Giang nhiem ky 2004-2011.

Cac Pho Chu tich gom: Ong Duong Minh Dieu, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Tien Giang nhiem ky 2004-2011; ba Tran Kim Mai, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Truong ban Dan van Tinh uy Tien Giang va ong Le Van Huong, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Ke hoach va Dau tu.

Cac Uy vien UBND tinh Tien Giang gom: Ong Nguyen Chi Phi, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh; ong Tran Van Lan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy quan su tinh; ong Ho Kinh Kha, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh; ong Doan Thanh Liem, Giam doc So Noi vu va ong Nguyen Van Chien, Chanh Van phong UBND tinh Tien Giang.

Thua Thien Hue, Thu tuong phe chuan ong Nguyen Van Cao, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Thua Thien Hue nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Thua Thien Hue.

Cac Pho Chu tich gom: Ong Ngo Hoa va ong Le Truong Luu, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Thua Thien Hue nhiem ky 2004-2011; ong Phan Ngoc Tho, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Thua Thien Hue nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Thua Thien Hue gom: Ong Nguyen Thanh Toan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh; ong Dang Ngoc Nghia, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy quan su tinh; ong Cai Vinh Tuan, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Pho Truong Ban To chuc Tinh uy, Giam doc So Noi vu; ong Huynh Ngoc Son, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh va ong Hoang Ngoc Khanh, Chanh Van phong UBND tinh Thua Thien Hue.

Ca Mau, Thu tuong phe chuan ong Pham Thanh Tuoi, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Ca Mau nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh.

Cac Pho Chu tich gom: Ong Duong Tien Dung va ong Nguyen Tien Hai deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ca Mau nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Ca Mau gom: Ong Nguyen Thanh Nam, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh; ong Pham Hoang Sam, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy quan su tinh; ong Le Hoang Be, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu; ong Mai Huu Chinh, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Ke hoach va Dau tu; ong Nguyen Thanh Luan, Quyen Chanh Van phong UBND tinh Ca Mau.

Cao Bang: Thu tuong phe chuan viec bau ong Nguyen Hoang Anh, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Cao Bang nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Cao Bang nhiem ky moi.

3 Pho Chu tich UBND tinh Cao Bang nhiem ky 2011 - 2016 gom: Ong Dam Van Eng, ong Ly Hai Hau, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Cao Bang nhiem ky 2004-2011; ong Tran Hung, Uy vien Ban chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Van hoa - The thao va Du lich tinh Cao Bang.

Cac Uy vien UBND tinh Cao Bang gom: Ong Be Ngoc Bau, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Cao Bang; ong Tran Huu Hoan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Cao Bang; ong Bui DinhTrieu, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc So Ke hoach va Dau tu tinh Cao Bang; ong Thai Hong Thinh, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Cao Bang; ong Thang Trong Dung, Chanh Van phong UBND tinh Cao Bang.

Doi voi tinh Tra Vinh, Thu tuongphe chuan viec bau ong Tran Khieu, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Tra Vinh nhiem ky 2011-2016.

3 Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh gom: Ong Tong Minh Vien, ba Son Thi Anh Hong, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh nhiem ky 2004-2011; ong Nguyen Van Phong, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Tra Vinh gom: Ong Le Thanh Dau, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Tra Vinh; ong Nguyen Thanh Nam, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Tra Vinh; ong Dong Van Lam, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh tinh Tra Vinh; ong Le Van Quang, Uy vien Ban chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Tra Vinh; ong Pham Quoc Thoi, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Chanh Van phong UBND tinh Tra Vinh.

Doi voi tinh Vinh Long, Thu tuong phe chuan viec bau ong Nguyen Van Diep, Pho Bi thu tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Vinh Long nhiem ky 2004-1011 giu chuc Chu tich UBND tinh Vinh Long nhiem ky 2011-2016.

3 Pho Chu tich UBND tinh Vinh Long gom: Ong Truong Van Sau, ong Nguyen Van Thanh, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Vinh Long nhiem ky 2004-2011; ong Phan Anh Vu, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Vinh Long nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Vinh Long gom: Ong Le Van Ut, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Vinh Long; ong Nguyen Quoc Dung, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Vinh Long; ong Le Phuc Loi, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Vinh Long; ong Truong Hai Phuong, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh tinh Vinh Long; ong Nguyen Hoang Hoc, Chanh Van phong UBND tinh Vinh Long.

Tinh Tay Ninh, Thu tuong phe chuan viec bau ba Nguyen Thi Thu Thuy, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Tay Ninh nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Tay Ninh nhiem ky 2011-2016.

4 Pho Chu tich UBND tinh Tay Ninh gom: Ong Tran Luu Quang, Uy vien du khuyet Ban Chap hanh Trung uong Dang, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Bi thu Huyen uy Trang Bang; ong Huynh Van Quang, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc So Ke hoach va Dau tu tinh Tay Ninh; ong Nguyen Manh Tien, ong Nguyen Thao, deu la Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Tay Ninh nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Tay Ninh gom: Ong Nguyen Thien Toan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy quan su tinh Tay Ninh; ong Ngo Quang Long, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Tay Ninh; ong Phan Van Su, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Tay Ninh; ong Duong Van Thang, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh tinh Tay Ninh.

Tai tinh Ben Tre, Thu tuong phe chuan viec bau ong Nguyen Van Hieu, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Ben Tre nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Ben Tre nhiem ky moi.

3 Pho Chu tich UBND tinh Ben Tre gom: Ong Cao Van Trong, ong Truong Van Nghia, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ben Tre nhiem ky 2004-2011; ong Tran Anh Tuan, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ben Tre nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Ben Tre gom: Ong Ho Quoc Viet, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Ben Tre; ong Vo Hong Quang, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Ben Tre; ong Le Phi Bang, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Tai chinh tinh Ben Tre; ong Le Vinh Binh, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Ben Tre; ong Huynh Thanh Hieu, Chanh Van phong UBND tinh Ben Tre.

Doi voi tinh Ha Tinh, Thu tuong phe chuan viec bau ong Vo Kim Cu, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Ha Tinh nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Ha Tinh nhiem ky 2011-2016.

4 Pho Chu tich UBND tinh Ha Tinh gom: Ong Tran Minh Ky, ong Nguyen Thien, ong Le Dinh Son, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ha Tinh nhiem ky 2004-2011; ong Nguyen Nhat, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ha Tinh nhiem ky 2004-2011.

Cac Uy vien UBND tinh Ha Tinh gom: Ong Nguyen Thanh Tan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Ha Tinh; ong Nguyen Duc Toi, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Ha Tinh; ong Phan Cao Thanh, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Ke hoach va Dau tu tinh Ha Tinh; ong Dang Ngoc Son, Uy vien Ban Chap hanhDang bo tinh, Giam doc So Nong nghiep va Phat trien nong thon tinh Ha Tinh; ong Mai Tung Lam, Chanh Van phong UBND tinh Ha Tinh; ong Nguyen Duc Hao, Giam doc So Noi vu tinh Ha Tinh.

Doi voi tinh Ba Ria-Vung Tau, Thu tuong phe chuan viec bau ong Tran Minh Sanh, Pho Bi thu Tinh uy, nguyen Chu tich UBND tinh Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2004-2011 giu chuc Chu tich UBND tinh Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2011-2016.

3 Pho Chu tich UBND tinh Ba Ria-Vung Tau gom: Ong Ho Van Nien, ong Tran Ngoc Thoi, deu la Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, nguyen Pho Chu tich UBND tinh Ba Ria-Vung Tau nhiem ky 2004-2011; ong Le Thanh Dung, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Bi thu kiem Chu tich UBND huyen Long Dien, tinh Ba Ria-Vung Tau.

Cac Uy vien UBND tinh Ba Ria-Vung Tau gom: Ong Do Minh Dan, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Giam doc Cong an tinh Ba Ria-Vung Tau; ong Le Minh Quang, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Ba Ria-Vung Tau; ong Nguyen Phuoc Le, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Ke hoach va Dau tu tinh Ba Ria-Vung Tau; ong Nguyen Van Thanh, Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, Giam doc So Noi vu tinh Ba Ria-Vung Tau; ong Vo Thanh Ky, Chanh Van phong UBND tinh Ba Ria-Vung Tau.


Truc Dan

Viet Bao
Comment :Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prime Minister of People's Committee approved 10 provincial leaders
Vice, Ha Tinh and Tra Vinh, Vinh Long, Cao Bang, West Ninh Provincial Military Command, Department of Planning and Investment, Ministry of the Party Executive Committee, member executive committee, the provincial Standing Committee, Ba Ria-Vung Tau Provincial Committee Secretary, Standing Committee, the Provincial Ben Tre, tenure, PPC
(VM) - 20/7, the Prime Minister decided to approve the election of members of the Tien Giang People's Committee of Thua Thien Hue province, Ca Mau, Cao Bang, Tra Vinh and Vinh Long, Tay Ninh, Ben Tre Province, Ha Tinh, Ba Ria-Vung Tau term .. 2011-2016

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0