Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung trong buoi doi thoai truc tuyen sang nay, 9/2/2007. (Anh: Vietnamnet).

Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

Dung 8h35 sang nay, 9/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co mat tai phong Doi thoai truc tuyen cua Website Chinh phu tai 16 Le Hong Phong, Ha Noi, bat dau cuoc doi thoai truc tuyen voi nhan dan.

Cung tham du buoi doi thoai truc tuyen voi Thu tuong co Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao; Pho Chu nhiem Van phong Nguyen Xuan Phuc cung nhieu vu truong cua cac Bo.

Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, truoc nhung tam huyet cua dong bao ca nuoc the hien qua hon 20.000 cau hoi da duoc gui va dang tiep tuc duoc cap nhat, Thu tuong quyet dinh bat dau buoi lam viec vao 8h45, som hon 15 phut so voi du dinh.

Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung phat bieu mo dau buoi doi thoai:

Thua dong bao, dong chi than men.

Toi xin co loi chao tran trong, than thiet den tat ca dong chi, dong bao ta dang song, lam viec o ca trong va ngoai nuoc. Toi chan thanh cam on va danh gia rat cao viec dong chi, dong bao da quan tam va da gui den toi hon 20.000 cau hoi trong buoi doi thoai truc tuyen nay.

Toi nhan thuc sau sac rang day la nhung nguyen vong chinh dang, la tinh cam, la trach nhiem rat cao, rat tot dep cua dong chi, dong bao doi voi tuong lai phat trien cua dat nuoc ta, dan toc ta, nen kinh te chung ta, cung nhu doi voi su lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc ta.

Toi xin duoc bat dau trao doi y kien voi dong chi, dong bao.

NOI DUNG DOI THOAI:

Pham Anh Tuan, Nguyen Thi Thu Huyen, (Ha Noi); Le Trung Hung Bien Hoa, Dong Nai); Pham Van Kien (Vinh Phu) va nhieu ban doc khac:

Xin Thu tuong co nhan dinh khai quat ve tinh hinh KT-XH nam 2006, ca thanh tuu va yeu kem. Mac du nam 2006 da khep lai voi nhieu thang loi, nhung van con ton du mot so van de kinh te noi com nhu tinh trang tham nhung, viec su dung nguon von ODA kem hieu qua… Xin Thu tuong cho biet Chinh phu da co nhung quyet sach gi trong nam 2007 de phuc hung nen kinh te?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cau hoi nay cua cac ban co pham vi rat rong. Toi chi xin neu may y kien sau day:

Nam 2006, nam dau tien thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, nam dau thuc hien ke hoach 5 nam 2006-2010. Bang su no luc cua ca nuoc, cua ca dan toc ta, voi thanh tuu cua 20 nam doi moi, chung ta da khep lai nam 2006 voi nhung thanh qua to lon, co y nghia rat quan trong. Noi bat la:

Thu nhat: Chinh tri-xa hoi on dinh, quyen dan chu va quyen loi chinh dang cua nguoi dan duoc ton trong, duoc bao dam. Nhan dan ta lac quan tin tuong vao tuong lai, tien do phat trien tot dep cua dat nuoc ta, dan toc ta va vao su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc ta.

Thu hai la: Kinh te tiep tuc tang truong kha cao (GDP tang gan 8,2%), chat luong hieu qua, suc canh tranh tot hon, co cau kinh te chuyen dich tich cuc. Cung voi phat trien kinh doi song cac tang lop nhan dan tiep tuc duoc cai thien, giam duoc 3% so ho ngheo trong nam 2006.

Thu ba la: Van hoa, xa hoi, giao duc, khoa hoc cong nghe, y te, cham soc suc khoe nhan dan cung co nhung uoc tien bo voi nhung ket qua tot hon.

Thu tu la: Cai cach hanh chinh, phong chong tham nhung cung dat duoc mot so ket qua buoc dau, duoc nhan dan ta dong tinh va mong muon hy vong se dat duoc nhung ket qua tot hon.

Thu nam la: Quoc phong an ninh duoc tang cuong.

Thu sau la: Cong tac doi ngoai dat duoc thanh tuu lon, quan trong. Voi viec chung ta gia nhap WTO; to chuc thanh cong Hoi nghi APEC; viec cac nuoc chau A dong tinh de cu Viet Nam la Uy vien khong thuong truc cua Hoi dong bao an Lien hop quoc nhiem ky 2008-2009; Hoa Ky phai dua Viet Nam ra khoi danh sach cac nuoc dac biet quan tam ve ton giao (CPC) va phai thuc hien quy che thuong mai binh thuong vinh vien voi Viet Nam (PNTR).

Co the noi rang, thanh tuu dat duoc cua nam 2006 cung la thanh tuu cua 20 nam doi moi da tao nen the va luc moi; tao nen thoi co, van hoi moi; tao nen dieu kien thuan loi moi de chung ta day nhanh hon, manh hon toc do phat trien tren cac linh vuc, dua nuoc ta som ra khoi tinh trang kem phat trien, tao nen tang co ban de nuoc ta tro thanh nuoc cong nghiep trong thap ky toi.

Tuy nhien, nam 2006 da khep lai, dung nhu cac ban da neu la van con ton tai nhung van de kinh te-xa hoi noi com, yeu kem. Chung ta phai nghiem tuc nhin nhan rang con rat nhieu bat cap, yeu kem, khuyet diem, khong the chu quan, thoa man, xem thuong. Noi len la:

Thu nhat la: Quy mo cua nen kinh te con rat nho, nuoc ta van la mot nuoc ngheo (binh quan nam 2007 moi co 720 USD/dau nguoi) nam trong khoang 40 nuoc co thu nhap thap cua the gioi, thu nhap dau nguoi dung thu 7 trong 10 nuoc ASEAN. Co cau kinh te chuyen dich con cham. Chat luong, hieu qua, suc canh tranh (ca cap do quoc gia, doanh nghiep va san pham) van con thap, trong khi chung ta da la thanh vien cua WTO. Ha tang kinh te-xa hoi con rat yeu kem. Chat luong nguon nhan luc con thap.

Thu hai la: Van con nhieu van de buc xuc ve van hoa xa hoi nhu: viec lam cho nguoi lao dong va doi song cua dong bao o nong thon, nhat la vung sau, vung xa, dong bao cac dan toc thieu so; chat luong trong giao duc dao tao; te nan ve ma tuy, mai dam/HIV; tai nan giao thong... doi hoi chung ta phai no luc giai quyet tot hon, quyet liet hon.

Thu ba la: Tham nhung, lang phi van con nghiem trong, van la nguy co va la thach thuc doi voi chung ta.

Thu tu la: Nen hanh chinh quoc gia va quan ly nha nuoc tuy co buoc tien bo nhung van con nhieu yeu kem, khuyet diem. Thu tuc hanh chinh van con rac roi, phien ha, lam can tro su phat trien, gay bat binh trong nhan dan.

Nguyen nhan co rat nhieu, co ca khach quan va chu quan. La nguoi dung dau Chinh phu, toi nhan phan trach nhiem cua minh ve nhung yeu kem, khuyet diem noi tren.

Nguyen Dinh Phong (Nghe An); Pham Anh Tuan (Dong Thap); Nguyen Thi Do Quyen (TP.HCM): Thua Thu tuong, xin Thu tuong cho biet nhung nhiem vu chu yeu ve phat trien KT-XH nam 2007?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: De tranh thu thoi co, thuan loi, vuot qua thach thuc, kho khan, tiep tuc dua nen kinh te nuoc ta phat trien nhanh va ben vung, nam 2007, Chinh phu se tap trung trien khai dong bo, dong thoi cac muc tieu nhiem vu, giai phap ma Dang, Quoc hoi da de ra (Website Chinh phu va cac phuong tien thong tin dai chung da dang tai, toi xin khong neu lai), trong do, Chinh phu se tap trung suc cao nhat, voi cac bien phap tong hop de phan dau dat duoc tot nhat cac nhiem vu sau day:

1. Tang truong kinh te 8,5% gan lien voi nang cao chat luong, suc canh tranh.

2. Day manh cai cach hanh chinh ca ve the che co che, to chuc bo may can bo cong chuc, quan ly tai chinh cong, dac biet trong tam la cai cach co ket qua tot hon ve thu tuc hanh chinh de giai phong manh me luc luong san xuat, de dap ung doi hoi buc xuc, chinh dang cua nguoi dan.

3. Thuc hien dong bo cac giai phap. Trong do tap trung chi dao kien quyet xu ly nghiem cac vu an tham nhung de ngan chan, day lui tham nhung.

Day la 3 nhiem vu trong tam cua Chinh phu trong nam 2007. Hang thang, Chinh phu se co kiem diem, danh gia ket qua ve thuc hien 3 nhiem vu nay. Rat mong duoc dong chi, dong bao ung ho no luc nay cua Chinh phu.

Nguyen Dinh Chinh (Ha Noi) va nhieu ban doc khac: Qua bao chi, internet co dua tin ve “Thong diep lien bang cua Tong thong My G.Bush”, qua do toi hieu duoc mot phan quan trong ve chinh sach doi noi, doi ngoai cua Tong thong Bush trong nam 2007. Chung toi rat muon Thu tuong hang nam cung nen dua ra thong diep ve cac chinh sach, cuong linh hanh dong cua minh se thuc hien trong nam de nguoi dan duoc biet, qua do nguoi dan co the giam sat, danh gia hieu qua hoat dong cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu. Xin Thu tuong cho biet y kien cua minh ve van de nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi hoan nghenh y kien de nghi rat xay dung nay cua ban. Moi nuoc co cach lam khac nhau. O Viet Nam chung ta, khong co "Thong diep dau nam" cua nguoi dung dau Chinh phu, ma cuoi nam (khoang thang 10, thang 11), Thu tuong Chinh phu co Bao cao truoc Quoc hoi ve nhan dinh, danh gia tinh hinh kinh te-xa hoi trong nam; neu ro nhung mat lam duoc, lam tot, nhung mat chua duoc, chua tot; nguyen nhan va de ra muc tieu, nhiem vu, giai phap de thuc hien cho ca nam toi.

Quoc hoi la co quan quyen luc cao nhat cua nhan dan ta se thao luan, xem xet Bao cao cua Thu tuong Chinh phu va co Nghi quyet ve nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi cua nam. Chinh phu, Thu tuong Chinh phu se co chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet cua Quoc hoi ngay tu dau nam. Voi dieu kien lich su cu the cua Viet Nam ta, toi cho rang nhu vay la phu hop, thiet thuc. Rat mong cac ban theo doi Bao cao cua Thu tuong Chinh phu truoc Quoc hoi va Nghi quyet cua Quoc hoi ve tinh hinh kinh te-xa hoi hang nam cua dat nuoc ta, trong do neu ro ve muc tieu, nhiem vu, giai phap va chinh sach chu yeu de phat trien cac linh vuc cua dat nuoc (ca ve kinh te, van hoa, xa hoi, cai cach hanh chinh, chong tham nhung, quoc phong, an ninh, doi ngoai...). Noi cach nao do, cung co the coi day la Thong diep chinh thuc hang nam cua Nha nuoc ta, cua Chinh phu chung ta.

Pham Truong Ha, Dinh Toan Thang (Ha Noi): Thu tuong nghi the nao khi co nhan dinh cho rang doanh nghiep nha nuoc yeu kem gay thiet hai cho nen kinh te. Viec “Tap doan hoa cac Tong cong ty nha nuoc hien nay la khong giong ai, binh moi ruou cu, tham chi phinh them bo may, nhan su, khong dung voi ban chat cua mot tap doan kinh te”?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ve y kien cua ban, toi xin duoc trao doi thang than rang, nhan dinh nhu vay la khong khach quan, khong cong bang.

Doanh nghiep nha nuoc cua ta duoc hinh thanh trong dieu kien lich su cu the cua Viet Nam ta. Tuy cung co khong it yeu kem, khuyet diem, nhung phai noi rang doanh nghiep nha nuoc cua ta da dong gop xung dang vao thanh tuu chung cua dat nuoc, ca trong giai doan dau tranh gianh doc lap dan toc thong nhat dat nuoc, trong dau tranh chong bao vay cam van va trong suot 20 nam doi moi vua qua. Doanh nghiep Nha nuoc luon la luc luong chu luc, nong cot cua nen kinh te nuoc ta.

Chung ta doi moi, chuyen manh sang nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap ngay cang sau rong voi nen kinh te the gioi. Qua trinh nay cung la qua trinh doi moi DNNN, tu dua vao bao cap, ho tro cua Nha nuoc sang tu chu, tu chiu trach nhiem, hoat dong canh tranh, binh dang trong co che thi truong. Hau het DNNN da duoc co phan hoa, da hinh thanh doanh nghiep da so huu, hoat dong theo Luat Doanh nghiep (tu 12.000 nam 1996 nay chi con 1.800 doanh nghiep von Nha nuoc). Tuy con phai tiep tuc hoan thien hon, nhung co the noi rang chung ta da co ban thanh cong trong doi moi DNNN. DNNN den nay da hoan toan hoat dong theo co che thi truong, da hinh thanh doanh nghiep da so huu, canh tranh, hop tac binh dang voi cac loai hinh doanh nghiep khac ca trong va ngoai nuoc, trong khuon kho phap luat cua nuoc ta va thong le quoc te.

Den nay DNNN van dong gop khoang 39% GDP, 40% Ngan sach nha nuoc, 50% kim ngach xuat khau. Cac Tap doan kinh te, cac tong cong ty van dat muc tang truong tren 11% trong nam 2006. Cac ban co the tin rang day la thong tin nghiem tuc cua Chinh phu ve doanh nghiep nha nuoc cua ta.

Tran Thanh Hoa (Nghe An); Nguyen Manh Hung (TP.HCM): Viet Nam da la thanh vien cua To chuc thuong mai the gioi WTO. Dang ta da co nghi quyet, Chinh phu da co chuong trinh hanh dong rat day du, toan dien, nhung thua Thu tuong, voi trach nhiem cua minh, Ngai cho rang nhung nhiem vu nao la then chot nhat?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Viet Nam chung ta da la thanh vien cua WTO, voi thoi co, thuan loi rat lon, nhung thach thuc cung khong nho. Trung uong Dang da co nghi quyet, Chinh phu da co chuong trinh hanh dong, trong do da de cap ro muc tieu, quan diem, giai phap de nuoc ta phat trien nhanh, ben vung. Voi trach nhiem la nguoi dung dau Chinh phu, toi co trach nhiem se trien khai thuc hien dong bo cac muc tieu, giai phap da de ra. Trong do se tap trung vao 3 nhom nhiem vu ma theo toi la rat then chot, rat co ban ca truoc mat cung nhu lau dai. Do la:

Mot la, phai cai cach manh me, hieu qua nen hanh chinh quoc gia, ca ve the che co che, to chuc bo may, can bo cong chuc, quan ly tai chinh cong ma trong tam la cai cach thu tuc hanh chinh de phu hop voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te, de giai phong luc luong san xuat, thu hut dau tu, huy dong suc manh cua toan dan toc vao phat trien kinh te va nang cao suc canh tranh ca cap do quoc gia, doanh nghiep va san pham.

Hai la, phai tap trung dao tao nhanh co chat luong nguon nhan luc, phat trien nhanh giao duc-dao tao va khoa hoc cong nghe, coi day thuc su la quoc sach hang dau de phat trien dat nuoc ta, nen kinh te chung ta nhanh va ben vung.

Ba la, huy dong cac nguon luc cua Nha nuoc, cua doanh nghiep cac thanh phan kinh te, cua nha dau tu trong va ngoai nuoc, cua su ho tro phat trien ODA cua ban be, doi tac tren the gioi de dau tu xay dung nhanh ket cau ha tang kinh te-xa hoi nhu: duong giao thong, ben cang, san bay, dien, ha tang cong nghe thong tin, thuy loi, truong hoc, benh vien, nuoc sach…

Khong thuc hien co hieu qua nhung nhiem vu neu tren se khong nang cao duoc suc canh tranh, se khong phat trien duoc trong dieu kien hoi nhap va canh tranh ngay cang quyet liet. Chinh phu dang trien khai thuc hien dong bo cac nhiem vu giai phap, trong do dac biet quan tam tap trung thuc hien 3 nhom nhiem vu nay.

Nguyen Van Sac (57 tuoi, TP.HCM); Nguyen Van Tuan (43 tuoi, Ha Noi); Do Van Binh (38 tuoi, Phu Tho); Nguyen Chi Dung (28 tuoi, Thai Nguyen); Dinh Thi Cuc (20 tuoi, Ha Noi): Khi Viet Nam gia nhap WTO, Thu tuong da co bai viet rat hay, rat sau sac dang tren Website Chinh phu va cac bao. Chung toi xin hoi Thu tuong mot dieu, Thu tuong co tin chac rang lan nay Viet Nam ra bien lon nhat dinh se thanh cong khong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dan toc Viet Nam ta co truyen thong rat tot dep, rat anh hung cua may nghin nam lich su. Trong 77 nam qua, duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam, mot Dang cach mang va khoa hoc, duoc Chu tich Ho Chi Minh sang lap, ren luyen, nhan dan ta da vuot qua muon van kho khan, thu thach, hy sinh de gianh het thang loi nay den thang loi khac; tao nen va xay dung nen co do ngay nay.

Co the noi rang, chung ta buoc long phai cam sung chien dau va da chien thang trong dau tranh gianh doc lap dan toc, thong nhat dat nuoc, chung ta da doi moi va doi moi thanh cong trong su nghiep chuyen nen kinh te tap trung quan lieu bao cap sang co che thi truong va chung ta da hoi nhap co ket qua buoc dau rat quan trong, roi day chung ta se hoi nhap sau rong hon vao nen kinh te the gioi va nhat dinh se gianh duoc thang loi, se dua dat nuoc ta phat trien nhanh, ben vung, thuc hien thang loi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Day la y chi va quyet tam cua toan the nhan dan Viet Nam ta. Da la y chi, quyet tam cua toan dan nhat dinh chung ta se thanh cong.

Nguyen The Kim (33 tuoi, Ba Ria –Vung Tau), Nguyen Son Nam (21 tuoi, Ha Noi):

Thua Thu tuong, chung ta da la thanh vien WTO, phai hoi nhap, canh tranh quyet liet nhung nguoi ngheo con nhieu qua. Thu tuong co giai phap gi de giup dong bao ta som thoat ngheo?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ca the ky bi xam luoc buoc chung ta phai chien dau chong ngoai xam. Chien tranh tan pha, nen kinh te do nat, mot dat nuoc ngheo doi sau chien tranh lai bi bao vay cam van. Bang su no luc cua ca nuoc, y chi quat cuong cua ca dan toc ta va ho tro cua ban be quoc te, 20 nam qua chung ta da lam giam so ho ngheo doi (theo tieu chi quoc te) tu gan 60% xuong con 19% vao nam 2006.

De giam nhanh ho ngheo trong nhung nam toi, Chinh phu da de ra ke hoach la phan dau moi nam giam 3% so ho ngheo. Ngoai cac giai phap chung ve phat trien KT-XH tao dieu kien thuan loi cho moi nguoi dan tu vuon len thoat ngheo, tro thanh kha gia, Chinh phu da ban hanh cac chinh sach dac thu de tro giup nguoi dan thoat ngheo cu the nhu sau:

Chinh phu co chuong trinh quoc gia ve xoa doi giam ngheo, giai quyet viec lam cho nguoi ngheo voi nhung noi dung cu the nhu tro giup ve von, ve giong, ve ky nang san xuat…

Co Chuong trinh 135 dau tu tu ngan sach nha nuoc de xay dung duong giao thong, thuy loi, nuoc sach, dien, tram xa, cho,… cho cac xa, thon, ban, ap dac biet kho khan; Chuong trinh 134 tro giup dong bao ngheo ve dat san xuat, dat o, nha o, nuoc sach; Chuong trinh dinh canh, dinh cu cho dong bao du canh du cu; Chuong trinh bo tri lai dan tren cac tuyen bien gioi cua nuoc ta; Chuong trinh giao rung gan voi tro giup luong thuc o Tay Nguyen; Chinh sach mien phi hoc phi va vien phi cho nguoi ngheo; Thuong xuyen tro giup luong thuc cho nguoi ngheo, nguoi bi thien tai.

Moi day, Chinh phu da quyet dinh ho tro von san xuat cho khoang 80.000 ho dac biet kho khan, moi ho la 5 trieu dong de lam von to chuc san xuat vuot ngheo.

Hien nay, nuoc ta con khoang 200.000 can nha xieu veo, tam bo. Chinh phu va Mat tran To quoc Viet Nam se tiep tuc thuc hien chuong trinh Ngay cho nguoi ngheo, nha cho nguoi ngheo de nhanh chong giai quyet, khac phuc tinh hinh nay.

Thanh tuu dat duoc ve xoa doi giam ngheo cua nuoc ta da duoc cong dong quoc te danh gia cao. Chung ta quyet tam phan dau giam nhanh ho ngheo, va dua ho ngheo tro thanh ho du an, ho kha gia cung voi tien trinh phat trien cong nghiep hoa-hien dai hoa cua dat nuoc. Su nghiep nay doi hoi su no luc rat cao cua ca nguoi dan va Nha nuoc. Day cung la mot muc tieu, dinh huong xa hoi chu nghia cua dat nuoc ta.

Van de nong nghiep, nong thon, nong dan la van de chien luoc cua Dang va Nha nuoc ta. Doi song ba con nong dan ta tuy da co buoc cai thien rat lon, nhung nhin chung van con nhieu kho khan. De phat trien nhanh, ben vung nong nghiep, nong thon va cai thien doi song nong dan, Chinh phu se tiep tuc thuc hien cac giai phap tong hop, trong do tap trung vao cac muc tieu nhiem vu:

1/ Dau tu phat trien nhanh ket cau ha tang kinh te-xa hoi.

2/ Dao tao nguon nhan luc, ke ca day nghe.

3/ Khuyen khich hinh thanh, phat trien nhieu loai hinh doanh nghiep nhat la doanh nghiep nho va vua san xuat kinh doanh o nong thon.

4/ Dau tu va khuyen khich dua nhanh tien bo khoa hoc ky thuat vao san xuat nong nghiep.

5/ Giai quyet tot cac van de buc xuc ve van hoa-xa hoi-moi truong o dia ban nong thon.

Bang su no luc cua Nha nuoc va nhan dan ta, su nghiep cong nghiep hoa nong nghiep nong thon tung buoc se duoc thuc hien, doi song cua ba con nong dan ta se duoc cai thien tot hon.

Tran Van Toan (27 tuoi, TP.HCM): Thu tuong co giai phap gi giup nguoi dan bi thu hoi dat de lam ha tang kinh te-xa hoi, lam do thi, lam khu cong nghiep,… vuot qua duoc kho khan, khong bi ban cung.

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nuoc ta thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh xa hoi cong bang dan chu van minh. Khong cach nao khac, chung ta phai day nhanh cong nghiep hoa, hien dai hoa di lien voi phat trien do thi, vi vay phai chuyen mot phan dat nong nghiep, dat o cua dong bao ta sang lam cac cong trinh ha tang kinh te-xa hoi, lam khu cong nghiep, lam khu do thi… Viec thu hoi dat, chuyen muc dich su dung dat, den bu, tai dinh cu cho dong bao duoc thu hoi dat phai dung quy dinh cua phap luat, phai dat duoc tren thuc te muc tieu la tai dinh cu den noi o moi doi song dong bao ta se tot hon noi o cu, dac biet la dieu kien san xuat, kinh doanh, viec lam cho nguoi lao dong trong cac gia dinh co thu hoi dat va phai tai dinh cu den noi o moi.

Chinh phu se tiep tuc ra soat, bo sung chinh sach de dam bao muc tieu neu tren. Noi nao, chung nao chua lam dung phap luat, chua thuc hien duoc muc tieu yeu cau la den noi o moi dong bao ta se co cuoc song tot hon thi Chinh phu va chinh quyen cac cap dia phuong con khuyet diem, con phai chiu trach nhiem. Chinh phu se het suc quan tam va co hanh dong thiet thuc. Dut khoat khong the de dong bao ta bi ban cung hoa khi thu hoi dat cho tien trinh cong nghiep hoa-do thi hoa cua dat nuoc. Day cung la ban chat xa hoi chu nghia cua che do ta, cua Nha nuoc ta.

Le Thanh Tuan (Ha Noi): Bao chi, nhan dan danh gia cao, khen ngoi va bay to long tin tuong vao su dieu hanh cua Thu tuong sau 200 ngay. Thu tuong nghi gi ve su danh gia nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cam on cac vi va cac ban da co loi dong vien toi. Hon 7 thang qua toi da lam viec het suc minh de hoan thanh trong trach ma Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho. Nhung so voi yeu cau phat trien cua dat nuoc va su mong doi cua nhan dan ta, thi theo toi tat ca van con o phia truoc. Toi con phai phan dau no luc nhieu hon, quyet liet hon.

Nhung ket qua dat duoc tren tat ca cac linh vuc cua dat nuoc ta, cua nen kinh te chung ta trong thoi gian vua qua la cong suc chung cua ca nuoc, ca dan toc, cua ca he thong chinh tri chung ta duoi su lanh dao cua Trung uong Dang ta.

Thanh Viet (Ha Tinh): Thua Thu tuong, Chinh phu xac dinh mot trong nhung trong tam cong tac la cai cach hanh chinh, dac biet la thu tuc hanh chinh. Vay theo Thu tuong, khau thu tuc nao duoc Ngai quan tam nhat?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung, cai cach hanh chinh la mot nhiem vu trong tam cua Chinh phu. Vi thuc hien tot, thuc hien co hieu qua nhiem vu nay se giai phong, se huy dong manh me luc luong san xuat cua moi nguoi dan, cua moi doanh nghiep, cua cac thanh phan kinh te dang con tiem nang rat lon vao phat trien san xuat kinh doanh. Lam tot dieu nay cung la thiet thuc de nang cao suc canh tranh cua ca nen kinh te, cua doanh nghiep va san pham. Va lam tot dieu nay, cung la dap ung duoc yeu cau, doi hoi chinh dang cua nhan dan. La Chinh phu, la chinh quyen cua nhan dan, phuc vu dan, phuc vu doanh nghiep, chung toi phai phan dau lam cho duoc, cho tot dieu nay.

Cai cach hanh chinh phai tien hanh dong bo tu the che co che, to chuc bo may, can bo cong chuc, quan ly tai chinh cong, trong do dac biet la cai cach cac thu tuc hanh chinh lien quan truc tiep den nguoi dan, doanh nghiep nhu: Thu tuc ve dang ky lap doanh nghiep, cap ma so thue, cap con dau cho doanh nghiep phai duoc thuc hien mot cua, va rut ngan nhat thoi gian.

Thu tuc ve hai quan, thu tuc ve nop thue, hoan thue.

Thu tuc ve lap va phe duyet du an, giao dat cho Du an de dau tu xay dung cong trinh.

Thu tuc ve cap phep dau tu, chung nhan dau tu.

Thu tuc ve cap giay chung nhan quyen su dung dat.

Thu tuc ve xay dung va giay chung nhan chu quyen nha o. Thu tuc ve mua ban nha o cua Viet kieu.

Thu tuc ve dang ky, dang kiem phuong tien giao thong.

Thu tuc ve mien hoc phi, thu tuc ve chi tra bao hiem y te.

Thu tuc ve cong chung, chung thuc.

Thu tuc ve lam ho chieu de di lao dong o nuoc ngoai (trong phien hop Chinh phu vua roi, toi da yeu cau Bo Cong an nghien cuu lam ho chieu tai xa cho nguoi lao dong).

Thu tuc quy trinh xu ly cac cong viec thuoc tham quyen cua cac co quan cong quyen. Cac dieu kien va qui trinh giai quyet yeu cau cong viec cua dan, cua doanh nghiep phai duoc niem yet cong khai noi tru so lam viec de nhan dan biet va kiem tra viec thuc hien.

Chinh phu, Thu tuong Chinh phu da co chi thi, nghi quyet ve viec nay. Chung toi se tang cuong kiem tra viec to chuc thuc hien. Dong thoi voi viec cham lo xay dung doi ngu cong chuc “vua hong vua chuyen” va kien quyet xu ly nhung nguoi co tinh vi pham, nhung nhieu, tieu cuc. Rat mong cac ban, dong chi, dong bao ung ho, giam sat, giup do Chinh phu va chinh quyen cac cap thuc hien tot nhiem vu nay.

Pham Duong Quoc Tuan: Kinh chao Thu tuong! Vi sao Thu tuong lai ky chi thi nghiem cam tu nhan hoa bao chi duoi moi hinh thuc? Nhu vay, co di nguoc lai muc tieu tu do dan chu ma Thu tuong phan dau hay khong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung, toi co ky chi thi nham tang cuong su quan ly cua Nha nuoc ve bao chi de phat huy toi da nhat, tot nhat vai tro cua bao chi cua chung ta trong su nghiep xay dung va phat trien ve moi mat cua dat nuoc. De moi to bao, tap chi (voi hon 600 to bao, tap chi) cua chung ta that su la co quan ngon luan, that su la dien dan dan chu cua cac tang lop nhan dan; de moi to bao, moi tap chi la mot ngon co chien dau cua nhan dan ta vi muc tieu mot nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia, dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Trong chi thi toi ky co nghiem cam khong duoc tu nhan hoa bao chi voi bat cu hinh thuc nao va khong duoc de bat cu the luc nao chi phoi bao chi de phuc vu y do rieng trai phap luat, gay phuong hai cho dat nuoc. Day la chi thi cua Thu tuong Chinh phu dung theo quy dinh cua phap luat hien hanh, dung theo y chi nguyen vong cua tuyet dai da so nhan dan ta, dong bao ta, phu hop voi dieu kien lich su cu the cua dat nuoc ta. Moi viec lam tot, lam hay cua bao chi phai duoc tran trong va khen thuong thoa dang, kip thoi, dong thoi moi vi pham ve hoat dong bao chi cung phai duoc xem xet, xu ly nghiem minh dung phap luat.

Dang, Nha nuoc va nhan dan ta vui mung ve nhung buoc truong thanh vuot bac, ve su phat trien rat nhanh va toan dien cua cac loai hinh bao chi Viet Nam. Chung ta danh gia rat cao su dong gop tich cuc, quan trong cua bao chi vao thanh tuu chung cua dat nuoc trong su nghiep doi moi suot 20 nam qua. Chung ta luon mong muon va tao moi dieu kien thuan loi de bao chi Viet Nam tiep tuc vuon len, phat huy uu diem, tien bo, ra suc khac phuc nhung yeu kem de lam tot hon nua vai tro quan trong cua minh; dong gop xung dang hon nua vao su nghiep phat trien dat nuoc, luon xung dang voi truyen thong tot dep va long tin cay cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta.

Pham Truong Giang (27 tuoi, Ha Noi); Huynh Man Dat (21 tuoi, TP.HCM); Huynh Luu Duc Toan (34 tuoi, Nha Trang); Nguyen Huu Duy (TP.HCM): Thua Thu tuong, nguon nhan luc la quyet dinh nhung vao dai hoc, cao dang rat ton kem, hoc phi rat cao, nguoi ngheo khong du tien theo hoc. Xin duoc hoi Thu tuong co giai phap nao giup nguoi ngheo duoc di hoc?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nhan tai la nguyen khi cua quoc gia. Mot dan toc dot la dan toc yeu. Ong cha ta, Bac Ho cua chung ta da khang dinh nhu vay, rat dung, rat chan ly. Dang, Nha nuoc ta cung da xac dinh phat trien giao duc dao tao la quoc sach hang dau trong su nghiep cong nghiep hoa-hien dai hoa dat nuoc. Tuy con khong it yeu kem, phai ra suc khac phuc de su nghiep giao duc dao tao phat trien tot hon, nhanh hon, nhung phai noi rang, nho cham lo phat trien su nghiep giao duc dao tao, chung ta moi co nguon nhan luc, moi co thanh tuu nhu ngay nay. Trong dieu kien ngan sach han hep, doi song nhan dan cung con khong it kho khan, den nay, nuoc ta da co 96% dan so biet chu va dan so duoc di hoc (nam 2006) ke ca nha tre, mau giao la 27,5 trieu chiem 33% dan so; da co 167 sinh vien dai hoc, cao dang dang theo hoc/1 van dan; so nam di hoc cua nguoi Viet Nam binh quan la 7,3 nam/nguoi.

Trong qua trinh cham lo phat trien su nghiep giao duc dao tao, Dang, Nha nuoc ta luon quan tam, tao moi dieu kien co the de nguoi ngheo duoc vao hoc o cac cap hoc. Chung ta da co chinh sach khong thu hoc phi cap tieu hoc, dong thoi co chinh sach tro giup doi song, san xuat cho ho ngheo de dong bao ta co dieu kien cho con em minh co dieu kien duoc di hoc. Doi voi hoc sinh cap trung hoc co so, trung hoc pho thong la con em gia dinh ngheo cung duoc mien hoc phi. Doi voi sinh vien dai hoc, cao dang, da co chu truong mien hoc phi cho doi tuong ngheo, gia dinh chinh sach va co hoc bong cho hoc sinh gioi. Dong thoi, cung co chinh sach cho sinh vien hoc dai hoc, cao dang vay von de trang trai chi phi trong thoi gian hoc tap. Chu truong chinh sach nay da duoc trien khai thuc hien va dat ket qua nhat dinh. Nhung toi cung nghiem tuc nhin nhan rang, chu truong, chinh sach do chua du ro, chua du cu the va tac dung cung con nhieu han che, nhieu nguoi ngheo khong the theo hoc dai hoc, cao dang. Chinh phu da giao cho Bo Giao duc-Dao tao chu tri phoi hop voi cac co quan chuc nang trinh Chinh phu xem xet ve chinh sach hoc phi moi, voi tinh than, neu la nguoi ngheo du dieu kien hoc dai hoc, cao dang thi duoc mien hoc phi va duoc cho vay voi so tien can thiet de du theo hoc ca khoa hoc. Dong thoi, Chinh phu yeu cau Bo Giao duc-Dao tao cung cac bo can nhac phuong an mien hoc phi cho hoc sinh trung hoc co so, trung hoc pho thong o nong thon, con em dong bao dan toc thieu so, hoc sinh ngheo va doi tuong chinh sach. Va cap hoc bong cho hoc sinh gioi.

Cung voi viec Ngan sach Nha nuoc tiep tuc dau tu cho phat trien giao duc dao tao de dap ung yeu cau hoc tap cua nhan dan, Chinh phu khuyen khich phat trien manh me cac truong dan lap, tu thuc va cac truong dao tao linh vuc khoa hoc, cong nghe do nuoc ngoai dau tu. Dong thoi tao moi dieu kien thuan loi de con em chung ta, nhung gia dinh co dieu kien duoc ra nuoc ngoai hoc tap.

De phat trien nhanh voi chat luong ngay cang cao su nghiep giao duc dao tao, phai bang ca su no luc, quyet tam cua Nha nuoc va moi nguoi chung ta.

Jeremy Taylor: Thua Thu tuong, qua bao chi, toi duoc biet Ngai la nguoi da cam sung chien dau chong My, rat cam thu My. Ngai nghi gi khi cho con trai minh sang du hoc tai My?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung, toi co 23 nam trong quan doi, trong do co 13 nam truc tiep chien dau chong xam luoc My tren chien truong mien Nam Viet Nam. Chung toi, nhung nguoi linh chien dau tren chien truong, cung nhu moi cong nguoi dan Viet Nam luc do rat cam thu nha cam quyen hieu chien va doi quan xam luoc My da chiem dong, da gay biet bao dau thuong tang toc cho dat nuoc Viet Nam, dan toc Viet Nam. Rieng toi, toi da co 4 lan bi thuong, voi hon 30 vet thuong va la thuong binh hang 2/4. Cha toi, chu toi, cau toi cung hy sinh trong cuoc chien dau chong xam luoc nay. Chung toi cam thu nha cam quyen hieu chien va quan doi xam luoc My, nhung chung toi khong cam thu ca nhan dan My, khong cam thu ca nuoc My. Chung toi van cam on nhung nguoi dan My da xuong duong bieu tinh chong chien tranh Viet Nam. Chung toi van chia se noi dau mat chong, mat con trong cuoc chien tranh xam luoc tren chien truong Viet Nam cua cac ba me My. Chung toi that su xuc dong khi nguoi thanh nien My tu thieu tai Washington de phan doi chien tranh xam luoc Viet Nam.

Con trai toi la can bo cua Truong Dai hoc Kien truc, chau duoc Truong va Bo Giao duc Dao tao cu di hoc tap nghien cuu va da bao ve thanh cong luan an Tien si khoa hoc chuyen nganh ve xay dung cong trinh dan dung tai mot truong dai hoc o Hoa Ky. Hien nay, chau dang phu trach dao tao sinh vien sau dai hoc cua Truong dai hoc Kien truc TP.HCM. Chau duoc ket nap vao Dang khi con la sinh vien va la Bi thu Chi doan, Pho Bi thu Chi bo Dang cua luu hoc sinh trong thoi gian hoc tap o Hoa Ky. Kinh phi chi tra cho con toi di hoc la kinh phi cua chuong trinh dao tao Tien si cua Nha nuoc ta.

Khoa hoc, ky thuat noi chung va khoa hoc, ky thuat ve kien truc, xay dung cong trinh dan dung noi rieng la thanh tuu, la tien bo cua loai nguoi. No khong phai va cung khong the la thu pham cua cuoc chien tranh xam luoc Viet Nam.

Voi tu cach la mot quoc gia, mot dan toc, mot nguoi cong dan Viet Nam chan chinh, chung ta khong ai co the va cung khong ai duoc quyen quen di qua khu dau thuong cua dan toc minh. Nhung voi truyen thong hoa hieu cua dan toc Viet Nam, Dang, Nha nuoc va nhan dan ta chu truong khep lai qua khu, huong toi tuong lai de cung xay dung quan he huu nghi vi hoa binh, hop tac, phat trien va binh dang, cung co loi giua hai quoc gia, hai dan toc Viet Nam-Hoa Ky.

Nguyen Chi Hieu (TP Ho Chi Minh): Thua Thu tuong, co to bao dua tin Ngai co 2 con di hoc o My va con gai Ngai co chong Viet kieu. Dieu do co lam anh huong den Ngai khong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Thong tin nay la khong dung. Toi chi co nguoi con trai di hoc va da bao ve thanh cong luan an Tien si khoa hoc tai Hoa Ky nhu vua noi tren. Con gai toi khong co di hoc o Hoa Ky. Chau dang lam viec tai thanh pho Ho Chi Minh, chau chua lap gia dinh.

Nguyen Thi Quyen (89 tuoi, TP.HCM), Nguyen Van Nghi (65 tuoi, Ha Noi) :

Quy hoach treo gay nhieu thiet hai cho nguoi dan. Thu tuong da co bien phap gi khac phuc tinh trang nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Trong qua trinh cong nghiep hoa va do thi hoa khong the khong co quy hoach. Quy hoach la rat can thiet de quan ly qua trinh phat trien mot cach khoa hoc. Quy hoach treo ma ban neu theo toi hieu do la nhung quy hoach khong kha thi, quy hoach duoc cap co tham quyen thong qua roi nhung khong lam duoc, cung khong sua doi, cu de nhu vay keo dai, nguoi dan song trong vung quy hoach cung khong duoc lam gi tren manh dat, cai nha cua minh, hoac dat da thu hoi, da giai phong mat bang nhung de trong khong xay dung thoi gian dai gay lang phi, thiet hai cho Nha nuoc va nhan dan. Day la tinh trang yeu kem va thieu trach nhiem cua chinh quyen va co quan chuc nang cac cap. La nguoi dung dau Chinh phu, toi da nhan trach nhiem nay cua minh truoc Quoc hoi trong ky hop Quoc hoi vua qua. Chinh phu da yeu cau cac Bo chuc nang, chinh quyen cac dia phuong phai tien hanh ngay viec ra soat lai tat ca cac quy hoach. Quy hoach nao con phu hop thi thong bao cu the ro rang cho dan biet ca ve ke hoach trien khai dau tu xay dung, dong thoi voi viec to chuc den bu va co phuong an tai dinh cu ro rang dung phap luat cho tung ho dan trong khu vuc duoc quy hoach. Quy hoach nao van con phu hop nhung chua trien khai xay dung duoc ngay con phai co thoi gian, thi cung phai thong bao ro cho dan va co chinh sach phu hop, cu the doi voi nguoi dan trong vung quy hoach de khong gay kho khan thiet hai cho dan. Quy hoach nao that su khong con phu hop phai xoa bo. Tat ca viec lam tren phai duoc cong khai truoc nhan dan va duoc thong qua hoi dong nhan dan cung cap, bao cao ket qua len Thu tuong truoc thang 7/2007. Chu truong nay dang duoc xuc tien va da co ket qua nhat dinh o nhieu nganh va dia phuong. Qua kiem tra cua Bo Tai nguyen va Moi truong da phat hien gan 1.650 quy hoach voi dien tich gan 350.000 ha duoc coi la quy hoach treo, quy hoach khong kha thi, quy hoach khong phu hop. So nay den nay co ban da duoc xu ly theo huong neu tren. Thang 2/2007, Chinh phu se thao luan va co chi thi cu the them de khac phuc tinh trang yeu kem nay.

De nghi dong chi, dong bao, cac vi dai bieu hoi dong nhan dan cac cap, cac vi dai bieu Quoc hoi tang cuong giam sat chinh quyen cac cap trong viec chap hanh thuc hien chu truong nay cua Chinh phu.

Le Ngoc Hung (47 tuoi, Ha Lan): Thua Thu tuong, chung toi la Viet kieu dang song o nuoc ngoai rat muon mua nha o o trong nuoc de thuan loi moi khi ve que huong nhung viec mua nha rat kho khan. Ngai co giai phap gi giup chung toi khong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ba trieu dong bao ta dang song, lam viec o nuoc ngoai la bo phan mau thit khong the tach roi cua dan toc Viet Nam. Viec mua nha o trong nuoc cua dong bao Viet kieu ta da duoc quy dinh trong Luat Dat dai, Luat Nha o va cac Nghi dinh huong dan cua Chinh phu de thuc hien 2 luat nay. Theo do, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai ve dau tu lau dai o Viet Nam, nguoi co nhieu dong gop cho dat nuoc; nha hoat dong van hoa, nha khoa hoc; nguoi duoc phep ve song on dinh o Viet Nam; nguoi ve cu tru voi thoi han duoc phep tu 6 thang tro len thi duoc mua nha o rieng le hoac 1 can ho gan lien voi quyen su dung dat o.

Trong phien hop Chinh phu thang 1/2007 vua roi, toi da giao cho Bo Tai nguyen va Moi truong cung Bo Xay dung nghien cuu, de xuat mo rong them ve doi tuong duoc mua nha va huong dan ky hon, don gian hon, thuan loi hon ve thu tuc de ba con ta co dieu kien mua nha o trong nuoc.

Thanh Duong ( Ha Noi); To Linh (TP.HCM) va rat nhieu ban doc khac: Thua Thu tuong, tham nhung da la quoc nan, nhan dan rat hoan nghenh va rat dong tinh voi nhung viec lam quyet liet cua Thu tuong vua qua. Nhung tham nhung van con rat nghiem trong, Thu tuong se tiep tuc lam gi va lam the nao de day lui cho bang duoc quoc nan nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Bang su kien quyet cua ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Trung uong Dang, cuoc dau tranh phong, chong tham nhung da co nhung ket qua tich cuc, buoc dau duoc nhan dan dong tinh, hoan nghenh va mong doi chung ta lam tot hon. Nhung dung nhu cac ban da neu, tham nhung van con nghiem trong, van con la mot nguy co de doa su on dinh, su ton vong cua che do ta, day la dieu buc xuc nhat cua toan Dang, toan dan ta. Nhan ro nguy co va su buc xuc nay, voi trach nhiem truoc dat nuoc, truoc nhan dan, Ban Chap hanh Trung uong Dang da co nghi quyet ve cuoc dau tranh nay. Quoc hoi cung da ban hanh Luat ve phong, chong tham nhung va da co nghi quyet lap Ban Chi dao phong chong tham nhung o Trung uong do Thu tuong Chinh phu dung dau. Chinh phu cung da co chuong trinh hanh dong de dau tranh phong chong tham nhung trong ca nuoc. Quyet tam da co va giai phap da neu la day du. Van de bay gio la phai hanh dong, phai lam, phai chong thuc su, moi can bo cong chuc, moi nguoi, moi don vi phai chong tham nhung ngay tu ban than minh, don vi minh.

Voi trach nhiem cua minh, toi da chi dao trien khai thuc hien dong bo cac nhiem vu, giai phap ve phong, chong tham nhung ma Dang va Quoc hoi da de ra. Trong do tap trung cao vao 2 viec lon buc xuc sau day:

Mot la, kien quyet khoi to dieu tra, truy to va xu ly nghiem minh cac vu tham nhung, nhat la cac vu an noi com ma nhan dan dac biet quan tam. Ve 9 vu an lon ma ca nuoc deu biet, ca nuoc quan tam (toi xin khong neu lai ten cu the nua) co quan dieu tra Bo Cong an da bao cao voi toi la da co ban hoan thanh ket luan dieu tra va da chuyen sang Vien KSND TC truy to. Cac vu an nay se duoc xet xu cong khai dung phap luat.

Thu tuong Chinh phu cung da yeu cau cac nganh, cac dia phuong thuc hien nghiem tuc viec phai ket luan ro, xu ly nghiem minh, cong khai cac vu viec tieu cuc, tham nhung xay ra o nganhh minh, dia phuong minh.

Hai la, tap trung cai cach hanh chinh, trong do dac biet quan tam viec ra soat, bo sung ban hanh cac the che , co che quan ly, cac quy dinh can thiet phu hop de ngan ngua tham nhung trong viec quan ly dat dai, quan ly su dung ngan sach va tai san cong, quan ly DNNN, dau tu xay dung cac cong trinh du an tu von nha nuoc. Voi tinh than kien quyet, kien tri, dong bo cac giai phap va dung phap luat; voi su dong long, nhat tri hanh dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta, nhat dinh chung ta se tung buoc ngan chan, day lui quoc nan tham nhung nay.

Lu Cong Dung (34 tuoi, Tien Giang); Hoang Tien (20 tuoi, Quang Tri), Luu Quoc Vu (23 tuoi, Buon Me Thuot); Pham Huu Khanh (21 tuoi, Ha Noi): Thua Thu tuong, chong tham nhung Thu tuong thay bi ai can tro khong, co vung cam khong? Cai kho nhat trong chong tham nhung cua Thu tuong la gi?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi khong thay co ai can tro. Cung khong co mot vung cam nao ca. Bat cu nguoi nao tham nhung deu phai bi nghiem tri. Chua co vu viec tham nhung nao ma chung toi phai lan tranh, khong dam lam. Duong nhien la phai lam dung phap luat. Khong dam lam hoac lam khong dung phap luat deu la co toi.

Chong tham nhung la rat kho khan, nhieu dieu phuc tap, nhung toi cho rang cai kho nhat hien nay trong dau tranh phong chong tham nhung la chung ta chua co du tien ngan sach de tra luong cho can bo cong chuc du song thuc su bang tien luong. Cai kho thu hai la mot bo phan khong nho can bo Dang vien khong guong mau va chua quyet liet, chua hanh dong cu the thiet thuc de phong chong tham nhung o tai co quan, don vi va dia phuong minh. Tham chi co khong it nguoi chi chong tham nhung tren cac dien dan.

Chong tham nhung la rat kho, rat phuc tap, phai kien quyet, kien tri va dong bo cac giai phap, dac biet la phai de cao trach nhiem cua nguoi dung dau. Rat mong dong chi, dong bao ung ho, tham gia tich cuc vao cong cuoc chong giac noi xam nay.

Le Thanh (40 tuoi, Nghe An), Tran Van Thanh (36 tuoi, An Giang), Tong Mai Sang (18 tuoi, Ha Noi), Vu Sang (19 tuoi, TP.HCM), Le Cong (17 tuoi, TP.HCM), Ta Vinh (Viet kieu chau Au): Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu noi: Muon chong tham nhung can phai co ban tay Sat, nhung phai Sach. Thua Thu tuong, Thu tuong se the hien quan diem Sat va Sach nhu the nao trong viec chong tham nhung?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi khong ro khai niem ve ban tay Sat va Sach ma nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu noi la bao gom nhung noi ham gi. Nhung theo toi, nguoi lanh dao muon chong duoc tham nhung co ket qua thi phai:

Thu nhat la, Truoc het, phai thuc su la khong tham nhung, khong dinh liu, khong bao che tham nhung cho bat ky ai, ke ca nguoi than trong gia dinh.

Thu hai la, Phai co quyet tam cao, cam ghet tham nhung, phai dam dau tranh chong tham nhung du nguoi tham nhung la bat ky ai. Khong so tra thu, khong so tru um, khong so phuc tap, khong so mat ghe.

Thu ba la, Phai hieu biet luat phap va lam dung luat phap va lam mot cach cong tam, trong sang.

Pham Dinh Long (78 tuoi, Binh Dinh); Pham Huy Ha (63 tuoi, Ha Noi): Nha o thuoc so huu Nha nuoc cho nguoi dang thue co duoc tiep tuc ban theo quy dinh va Nghi dinh 61/CP hay khong? Chinh sach co thay doi gi khong? Xin Thu tuong cho chung toi duoc biet. Xin cam on Thu tuong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nghi dinh 61/CP ban hanh nam 1994 co quy dinh viec ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue la mot chu truong phu hop. Thuc hien chu truong nay theo bao cao cua Bo Xay dung, den cuoi nam 2006, ca nuoc da ban duoc khoang 200.000 can ho thuoc so huu nha nuoc. Con khoang 64.000 can nha chua ban xong (toi noi so tron).

Dau thang 1/2007, Chinh phu da co chu truong cho tiep tuc ban cho xong so con lai trong nam 2007. De tiep tuc thuc hien tot nhiem vu nay, Chinh phu cung da yeu cau Bo Xay dung chu tri phoi hop voi cac co quan ra soat lai cac quy dinh, cac thu tuc de de xuat voi Thu tuong Chinh phu, neu thay can thi co the dieu chinh thich hop de hoan thanh viec thuc hien chu truong nhat quan nay cua Chinh phu.

Thu tuong Chinh phu cung da yeu cau Bo Xay dung, cac tinh thanh pho ra soat lai, kiem tra lai, neu phat hien truong hop nao thuc hien khong dung theo quy dinh cua phap luat hien hanh thi phai sua, phai thu hoi. Nhung khong hoi to, khong xem xet lai bat cu truong hop cu the nao ma truoc day da duoc thuc hien theo dung chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ta ve chinh sach nha o qua cac thoi ky.

Nguyen Thi Lien (25 tuoi, Cong hoa LB Duc): Thua Thu tuong, theo Thu tuong thi lam sao thu hut duoc nhan tai vao bo may lanh dao cua Dang, cua Nha nuoc va thu hut duoc nhan tai vao cac doanh nghiep nha nuoc Viet Nam de chan hung nen kinh te?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dan toc chung ta khong thieu nhan tai nhung lam sao thu hut, lam sao dua nguoi co tai vao lam viec trong Bo may cua Dang, trong bo may Nha nuoc, trong cac doanh nghiep cua nen kinh te nuoc ta la viec khong de dang, vi rat nhieu ly do.

Theo toi co 3 dieu phai lam va neu lam tot se phat huy, se thu hut duoc nhan tai thuc su. Toi xin nhan manh la nhan tai thuc su. Do la:

Mot la, Nha nuoc phai co chinh sach manh me de dao tao va trong dung nhan tai. Dang, Nha nuoc ta da lam, dang lam rat tich cuc viec nay.

Hai la, Phai thuc hien day du co che thi truong trong nen kinh te, phai thuc su canh tranh binh dang, lanh manh giua cac doanh nghiep, cac thanh phan kinh te. Qua canh tranh thuc su thi nen kinh te va doanh nghiep moi co hieu qua, moi phat trien ben vung. Cung qua canh tranh thuc su thi moi thu hut duoc nhan tai. Va chi co qua thuc te thi moi duoc khang dinh duoc, moi chung minh duoc ai la nhan tai. Noi gon lai la phai co co che thi truong va qua co che thi truong thi nguoi co tai moi duoc trong dung, moi duoc phat huy, moi duoc thu hut vao cac doanh nghiep de phat trien, de chan hung nen kinh te.

Ba la, de thu hut, de dua duoc nguoi co tam, co tai vao co quan cua Dang, bo may Nha nuoc de nang cao tri tue va nang luc lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc, co rat nhieu viec phai lam, nhung theo toi giai phap quan trong nhat, chu yeu nhat van phai la thuc su dan chu, phai duoc lua chon mot cach cong khai va dan chu nhat. Quan chung nhan dan se rat sang suot lua chon nguoi lanh dao cua minh va se lua chon dung nguoi co tam, co tai neu nhu chung ta thuc su dan chu, khong dan chu hinh thuc.

Vu Thanh Huu: Thua Thu tuong, trong cuoc song hang ngay ong yeu dieu gi nhat va ghet cai gi nhat?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi yeu nhat, quy nhat la su trung thuc va toi cung ghet nhat, gian nhat la su gia doi.

Le Trung Hieu: Thua chu Nguyen Tan Dung, chau co nguyen vong sau nay se lam Thu tuong, Xin chu co the noi cho chung chau biet ve kinh nghiem cua chu de tro thanh mot thu tuong Chinh phu nhu hien nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Chu hoan nghenh nguyen vong cua chau va chuc uoc mo cua chau se thanh hien thuc. Con chau hoi ve kinh nghiem cua chu, thu that chu chua luc nao danh thoi gian suy nghi, chiem nghiem xem minh co nhung kinh nghiem gi de lam duoc Thu tuong Chinh phu. Va cung thu that la cho den ngay Quoc hoi bo phieu bau Thu tuong Chinh phu, voi nhieu ly do, luc do chu cung chua nghi minh se la Thu tuong Chinh phu. Co may dieu co the noi duoc ngay voi chau la:

Trong suot thoi gian theo Dang, theo cach mang, luon luon luc nao chu cung nghiem chinh chap hanh su phan cong cua To chuc, du kho khan phuc tap, nguy nan den may cung chap hanh, cung tim moi cach de thuc hien tot nhat, voi ket qua cao nhat nhiem vu duoc giao, khong he lan tranh, tu choi bat cu mot nhiem vu nao.

Het long, het suc lam viec, vua lam vua hoc, vua hoc vua lam, hoc tu dong doi, tu nguoi dan, hoc tu trong thuc te cong tac, hoc qua nghien cuu tai lieu, sach bao,… Co the noi voi chau la khong luc nao ma chu khong vua hoc vua lam.

Hanh dong kien quyet, dut khoat vi loi ich toi cao cua dat nuoc, cua dan toc, nhung luon luon tuan thu duong loi, chu truong, nguyen tac cua Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Song trung thuc, chan thanh, doan ket voi moi nguoi va luon phan dau ren luyen, giu gin pham chat dao duc cua nguoi can bo Dang vien cong san, nguoi cong dan Viet Nam.

Chu da song va lam viec mot cach binh thuong nhu vay, cung nhu biet bao nguoi Dang vien, can bo khac cua Dang va Nha nuoc ta.

Hoang Thanh Le: Thua Thu tuong, bao chi trong nuoc, ngoai nuoc cho la Thu tuong Chinh phu Viet Nam con qua tre. Thu tuong nghi gi ve nhan xet nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nam 2007 toi la 58 tuoi, tinh theo tuoi ta thi da la 59 tuoi, theo Luat Lao dong thi 2 nam nua la du tuoi nghi huu. Theo so lieu thong ke nam 2006 thi toi da nhieu tuoi hon khoang 87-88% dan so cua Viet Nam ta. Con toi da la thay giao day dai hoc. Toi cung da la ong noi roi. Toi cung da co 2 nhiem ky voi gan 10 nam lam nhiem vu Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu.

Cach tiep can khac nhau, co the co cach nhin nhan khac nhau, nhung voi toi, toi nghi toi khong con tre nua, neu khong noi da la lop nhung nguoi gia cua nuoc ta.

Nguyen Son (22 tuoi, Ha Noi): Thua Thu tuong, vua qua Thu tuong da den Vatican, da hoi dam voi Giao hoang va Thu tuong Vatican. Thu tuong co the cho biet luc nao thi Viet Nam ta co quan he ngoai giao chinh thuc voi Toa thanh Vatican?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Theo thien chi va mong muon cua ca Viet Nam va Vatican, toi den tham va co hoi kien voi Giao hoang va Thu tuong Vatican nham tang cuong doi thoai va hieu biet lan nhau. Giao hoang va Thu tuong Vatican da cam on va danh gia cao chinh sach va thuc te tinh hinh tu do ton giao cua Viet Nam, cho day la hinh mau ve tu do ton giao va tin nguong gan voi cham lo phat trien cong dong.

Ngai Thu tuong Vatican de nghi thiet lap quan he ngoai giao day du giua Vatican va Viet Nam. Thay mat Chinh phu, toi da ghi nhan y kien cua Ngai Thu tuong Vatican ve viec thiet lap quan he ngoai giao va de nghi giao cho co quan ngoai giao hai ben thao luan cu the ve van de nay. Thu tuong Vatican cung dong tinh voi y kien cua toi.

Nguyen Thanh Thuy ( 30 tuoi, Vung Tau); Le Manh Thang (Ha Noi): Thua Thu tuong, lam gi de nguoi ngheo duoc chua benh tai cac benh vien?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cong tac kham, chua benh va bao dam cho moi nguoi dan trong do co nguoi ngheo duoc tiep can voi cac dich vu kham, chua benh khi bi om dau la mot quan tam uu tien cua Dang va Nha nuoc ta.

Thong qua Quy bao hiem y te, Quy kham chua benh nguoi ngheo va ngan sach Nha nuoc bao dam cho tre em duoi 6 tuoi kham chua benh khong phai tra tien, thi hien nay da co khoang 43 trieu nguoi (chiem 52% dan so) da duoc Nha nuoc va bao hiem y te chi tra vien phi. Chinh phu dang chi dao hoan thien cac chinh sach de cac doi tuong nay duoc chi tra vien phi tot hon, thuan loi hon.

Dong thoi, Chinh phu dang xem xet de co chinh sach ho tro mot phan vien phi cho khoang 18 trieu dan (chiem 20% dan so) chu yeu la nguoi dan co muc thu nhap con thap (nhom can ngheo) khi mac benh phai den kham chua benh tai cac benh vien. Con khoang 22 trieu nguoi dan co thu nhap kha tro len (chiem khoang 28% dan so) tu chi tra vien phi khi kham chua benh, nhung vien phi cua ta moi quy dinh thu mot phan (khoang 60-70% chi phi thuc te), nhu vay, cac doi tuong nay co du kha nang chi tra vien phi.

Chinh phu dang xay dung Luat Kham chua benh va Luat Bao hiem y te nham bao dam cho nguoi dan duoc kham chua benh, nguoi ngheo duoc kham chua benh ngay mot tot hon. Nha nuoc tiep tuc dau tu va tung buoc xa hoi hoa de viec cham soc suc khoe nhan dan ngay mot tot hon.

Vo Van Hoang (20 tuoi, Ha Tinh): Thua Thu tuong, Viet Nam gia nhap WTO, day la To chuc Thuong mai toan cau, chung ta phai thuc hien nghia vu cua WTO. Nhu vay, Viet Nam co giu duoc dinh huong xa hoi chu nghia nua hay khong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Chu nghia xa hoi cua Viet Nam chung ta la dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Sau hon 11 nam dam phan, chung ta da la thanh vien chinh thuc cua WTO. Trung uong Dang ta da co nghi quyet, Chinh phu da co chuong trinh hanh dong mot cach dong bo, vua co ban lau dai, vua cap bach truoc mat de tranh thu thoi co thuan loi, vuot qua thach thuc, kho khan, dua dat nuoc ta, nen kinh te chung ta phat trien nhanh, ben vung, thuc hien bang duoc con duong, muc tieu chu nghia xa hoi ma Dang, Nha nuoc va nhan dan ta da lua chon. Toi rat vung tin vao y chi va su thanh cong nay cua dan toc Viet Nam ta.

Phan Trong Quoc (38 tuoi, TP.HCM), Nguyen Van Phuc (41 tuoi, Vung Tau), Phan Van Tue (33 tuoi, Ha Noi): Thuc trang tai nan giao thong, un tac giao thong dang rat buc xuc. Thua Thu tuong, Thu tuong co giai phap gi de khac phuc tinh trang nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Day thuc su la van de tran tro cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta. Chinh phu va Thu tuong Chinh phu cung het suc sot ruot, buc xuc ve tinh hinh nay. Cung voi viec trien khai quyet liet cac giai phap de giam thieu tai nan giao thong va un tac giao thong. Chinh phu da giao cho Bo Giao thong van tai chuan bi de an can co hon de khac phuc un tac giao thong va De an kiem che, day lui tai nan giao thong. Sap toi, Chinh phu se thao luan ky toan dien ve 2 De an nay.

Theo toi, phai tap trung suc lam tot cac giai phap vua cap bach truoc mat, vua co ban lau dai sau day:

Mot la, phai tang cuong hon nua, hieu qua hon nua viec quan ly Nha nuoc tren linh vuc trat tu, an toan giao thong bao gom ca viec hoan thien the che, co che quan ly, chien luoc, quy hoach phat trien ca ve ha tang va phuong tien giao thong, cung nhu dao tao quan ly nhung nguoi dieu khien phuong tien giao thong.

Hai la, tang cuong tuyen truyen, nang cao y thuc tu giac chap hanh luat phap khi tham gia giao thong cua moi nguoi dan.

Ba la, thuong xuyen kiem tra, xu phat nghiem khac nhung hanh vi vi pham luat phap ve giao thong.

Bon la, co co che chinh sach thich hop de huy dong moi nguon luc ca trong va ngoai nuoc de dau tu xay dung nhanh ket cau ha tang giao thong mot cach dong bo va tung buoc hien dai de dap ung yeu cau phat trien giao thong trong tien trinh cong nghiep hoa-hien dai hoa dat nuoc nhu: duong bo va duong sat cao toc, duong giao thong ngam, duong tren cao, duong thuy, duong hang khong, san bay, ben cang, nha ga…

Nam la, cung voi dau tu ha tang giao thong, tung buoc giam dan phuong tien giao thong ca nhan, tang phuong tien van tai cong cong.

Phai kien tri, quyet liet thuc hien dong bo cac giai phap de tung buoc chung ta ngan chan,day lui tai nan va un tac giao thong.

Tran Ngoc Ha (40 tuoi, Bac Giang) Ha Minh Tam (45 tuoi, Ha Noi), Dao Thi Tam (52 tuoi, Hai Phong): Tet Nguyen dan sap den, Thu tuong co giai phap gi bao dam an toan ve sinh thuc pham cho nhan dan?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Kinh te phat trien, doi song nhan dan duoc cai thien, nhu cau nang cao chat luong cuoc song duoc dat ra va doi hoi ngay cang cao hon. Day la nhu cau va doi hoi chinh dang cua nhan dan ta. Nhan ro trach nhiem cua minh truoc yeu cau chinh dang buc xuc nay cua nhan dan, Chinh phu, mot mat tap trung chi dao tang cuong quan ly, tuyen truyen giao duc, kiem tra giam sat, xu phat theo cac quy dinh hien hanh de bao dam an toan ve sinh thuc pham tot nhat co the cho nhan dan nhat la trong dip Tet; dong thoi Chinh phu cung da chi dao Bo Y te phoi hop voi cac Bo lien quan xay dung de an toan dien ve bao dam ve sinh an toan thuc pham de Chinh phu thao luan, thong qua de trien khai thuc hien mot cach dong bo, lau dai. Chung toi mong tat ca moi nguoi co trach nhiem ung ho va hop tac voi Chinh phu trong viec bao dam ve sinh an toan thuc pham cho nhan dan ta.

Truong Van Tien (Da Lat): Thu tuong da co phuong an nao de cung co sap xep theo huong tinh giam bo may nhu tinh than Nghi quyet Dai hoi Dang 10 va Nghi quyet Trung uong 4 vua qua da dat ra?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Chinh phu khoa 11 hien nay den thang 7 nam 2007 la het nhiem ky. Quan triet Nghi quyet Dai hoi 10 cua Dang va Nghi quyet Trung uong Dang lan thu 4, toi va tap the Chinh phu dang khan truong nghien cuu, tong ket thuc tien hoat dong cua Chinh phu trong nhiem ky vua qua de chuan bi de an ve to chuc lai bo may cua Chinh phu trong nhiem ky toi (thang 7/2007 – 2012), theo huong tinh gon va co the se it Bo hon hien nay; Bo chu yeu la quan ly da nganh, da linh vuc, voi chuc nang, nhiem vu ro rang hon va voi tinh than la mot viec do mot co quan chu tri, khong de chong cheo, trung dam va se khong con co quan truc thuoc Chinh phu co chuc nang quan ly Nha nuoc. Chinh phu se trinh Hoi nghi Trung uong lan thu 5 xem xet va trinh Quoc hoi quyet dinh to chuc lai bo may cua Chinh phu cho nhiem ky toi.

Ta Anh Tuan, Ngo Van Nghi (TP.HCM): Thua Thu tuong, mot so vi Bo truong hien nay kha nang yeu kem, bat tai, du luan da len tieng chi trich nhung van duong chuc duong quyen. Vay Thu tuong co dong thai gi, cai doi gi va phai thay doi chinh sach su dung, bo nhiem nhan su hien nay nhu the nao de co duoc nguoi co tai, co tam phuc vu dat nuoc?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cho rang mot so vi Bo truong hien nay kha nang yeu kem, bat tai, nhan xet nhu vay la qua khat khe, la khong that khach quan.

Chinh phu cua ta hien nay co 26 Bo truong va la thanh vien Chinh phu, tung Bo truong deu co uu diem, khuyet diem, deu co mat manh, mat yeu, nhung uu diem, mat manh, mat tot van la chu yeu. Hien nay, khong co Bo truong nao vi pham phap luat, vi pham dao duc pham chat phai xem xet, xu ly. Voi muc do khac nhau, nhung nhin chung cac Bo truong cua chung ta rat no luc, rat trach nhiem va da co ban hoan thanh chuc trach, nhiem vu duoc giao, dong gop tich cuc vao thanh tuu chung. Tuy nhien, chung toi cung nghiem tuc nhin nhan rang Chinh phu va cac vi Bo truong con phai tiep tuc ren luyen, con phai tiep tuc phan dau no luc nhieu hon nua, quyet liet hon nua moi dap ung duoc yeu cau va doi hoi chinh dang cua nguoi dan, cua cuoc song.

Ve y ban hoi lam cach nao chon duoc nguoi co tam, co tai lam Bo truong, lam can bo lanh dao phuc vu dat nuoc, theo toi khong cach nao khac la phai lam dung theo nguyen tac cua Dang va quy dinh cua phap luat ve cong tac can bo; phai that su cong tam, khach quan va dac biet la phai that su dan chu; phai tao moi dieu kien thuan loi va cong khai minh bach de moi can bo Dang vien, moi nguoi cong dan thuc su duoc dan chu lua chon. Thuc hien tot dieu nay chac chan chung ta se chon duoc nguoi co tam, co tai phuc vu dat nuoc. Chinh phu khoa toi toi tin chac la phai lam nhu vay.

Huyen Thuy (Ha Noi): Chinh sach ve tien luong hien nay chua dap ung duoc cuoc song cua nguoi lao dong, nhat la nhung nguoi lam cong an luong nhu cong chuc nha nuoc. Nguoi tai gioi lam o co quan nha nuoc se lan luot ra di, xin Thu tuong cho biet Thu tuong nghi gi ve dieu nay?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ban neu y kien rat dung, Dang va Nha nuoc ta cung nhan thay su cap bach can phai cai cach tien luong. Chinh phu da trinh Quoc hoi cho thuc hien de an cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2003-2007. Tinh chung tu nam 2003 – 2006, nguoi huong luong trung binh, luong duoc tang them 182%; nguoi huong luong huu tang them tu 165-229%; nguoi co cong tang 196%; trong khi muc tang gia tong cong la 29% va muc tang GDP cua nen kinh te la 36%. Ket qua nay cung da gop phan cai thien doi song cua nguoi huong luong, nguoi nghi huu va nguoi huong tro cap xa hoi., Tuy nhien, tien luong cua can bo, cong chuc, vien chuc van o muc thap, chua thuc su tro thanh dong luc lam viec cua can bo cong chuc va chua gop phan tich cuc vao cong cuoc cai cach nen hanh chinh quoc gia.

Nguyen nhan chinh van la “luc bat tong tam”. Ngan sach Nha nuoc cua chung ta khong co nguon de chi them nua cho cai cach tien luong, cho viec tang them tien luong. Chi o muc nhu vay thoi, trong tong so chi Ngan sach Nha nuoc, chi tien luong da chiem 33% va trong tong chi cho hanh chinh su nghiep thi tien luong da chiem 60%. Chinh phu dang xay dung De an cai cach tien luong trong do se tap trung hon cho khu vuc cong chuc, vien chuc, hanh chinh su nghiep.

Do Thanh Tung: Thu tuong da phe duyet den nam 2010, moi tinh co mot truong dai hoc. Nhu vay co qua nhieu khong? Va se thua thay thieu tho khong, thua Thu tuong?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Con nguoi Viet Nam, tri tue Viet Nam la nhan to quyet dinh nhat doi voi su thanh cong cua Viet Nam ta trong tien trinh hoi nhap, trong su nghiep cong nghiep hoa-hien dai hoa dat nuoc.

Dang, Nha nuoc ta da xac dinh va dang no luc cao nhat de dua su nghiep phat trien giao duc, dao tao thuc su la quoc sach hang dau. Chung ta phai phat trien manh me hon, hieu qua hon nua ca ve so luong va nang cao chat luong o cac cap hoc, tu mam non mau giao, tieu hoc, trung hoc co so, trung hoc pho thong, trung hoc chuyen nghiep, day nghe va cao dang, dai hoc. Den cuoi nam 2006, ca nuoc ta co 311 truong cao dang va dai hoc voi 1,4 trieu sinh vien. Nhu vay, chung ta moi co 167 sinh vien/1 van dan.

Ke hoach phan dau den 2010, nuoc ta se co khoang 400 truong dai hoc, cao dang voi khoang 200 sinh vien/1 van dan; den nam 2020 co khoang 600 truong dai hoc cao dang voi khoang 400 sinh vien/1 van dan. Trong khi nam 2005, My, Nhat da co 500-600 sinh vien/1 van dan va Thai Lan da co 350 sinh vien/1 van dan.

Nhu vay, de dap ung yeu cau phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc ta, chung ta dang thieu ca Thay lan Tho (lao dong duoc qua dao tao moi co 27%, thap xa so voi nhieu nuoc tren the gioi). Chung ta phai don suc phat trien nhanh giao duc dao tao o tat ca cac cap hoc, phai tang nhanh ca ve so luong va chat luong, dac biet la chat luong va nhat la chat luong trong dao tao cao dang, dai hoc. Chinh phu dang tap trung cao cho viec chi dao thuc hien nhiem vu nay.

Pham Thi Be: Dong bang song Cuu Long tuy la vua lua cua Viet Nam va khu vuc, xuat khau thuy san trong diem cua ca nuoc, nhung tu lau duoc xem la vung trung giao duc va kinh te cua ca nuoc. Trong qua trinh hoi nhap quoc te chac chan se gap nhieu kho khan va rat can su quan tam dac biet cua Chinh phu. Thu tuong da co chien luoc nao de phat trien dong bang Song Cuu Long?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Y kien cua ban neu la rat dung. Dong bang song Cuu Long (DBSCL) dong gop khoang 18% GDP cua ca nuoc, hang nam san xuat khoang 50% san luong lua, 52% san luong thuy san va dong gop khoang 90% so luong gao xuat khau, gan 60% kim ngach xuat khau thuy san cua ca nuoc.

Nhung nam qua, Dang, Nha nuoc ta da co nhieu chu truong, chinh sach ho tro; cac Dang bo, chinh quyen va nhan dan cac tinh DBSCL cung da co nhieu co gang vuon len dat nhieu thanh tuu tren cac linh vuc. Nhung do nhieu nguyen nhan, co ca khach quan va chu quan, den nay DBSCL van con la vung phat trien thap ve KT-XH, nhieu chi so giao duc con thap xa so voi ca nuoc.

Bo Chinh tri Trung uong Dang va Chinh phu da co chu truong, ke hoach dong bo, cu the de phat trien nhanh, toan dien vung DBSCL den nam 2010 va tam nhin den nam 2020. Cac mat cong tac dang duoc trien khai thuc hien va da co nhung ket qua nhat dinh.

Trong khi trien khai thuc hien dong bo, toan dien cac muc tieu, nhiem vu, giai phap da de ra, Chinh phu dang tiep tuc tap trung chi dao thuc thi co hieu qua cao nhat 4 nhom cong viec lon quan trong nhat de phat trien nhanh, ben vung DBSCL la:

Mot la, bang cac nguon luc tap trung dau tu xay dung dong bo ket cau ha tang kinh te-xa hoi, dac biet la giao thong (duong bo, duong hang khong) va thuy loi ca trong san xuat nong nghiep va nuoi thuy san.

Hai la, tap trung dau tu va chi dao de phat trien nhanh ca so luong va chat luong cac cap hoc, de den 2010, DBSCL co mat bang phat trien giao duc dat muc binh quan chung cua ca nuoc.

Ba la, dua nhanh khoa hoc, cong nghe va cac tien bo ky thuat vao san xuat, bao quan, che bien cac san pham nong nghiep thuy san.

Bon la, thu hut, phat trien nhanh cac loai hinh doanh nghiep, nhat la doanh nghiep nho va vua de phat trien nhanh san xuat cong nghiep, nong nghiep, dich vu, tao nhieu viec lam cho nong dan.

Voi su quan tam cua Dang va Nha nuoc ta, voi truyen thong tot dep cua minh, toi tin rang DBSCL se phat trien nhanh, ben vung, xung dang voi vai tro, vi tri, tiem nang va long tin yeu cua ca nuoc.

Tran Cong Dung: Thu tuong co the cho biet Viet Nam no nuoc ngoai bao nhieu tien, hang nam phai tra no bao nhieu va phuong an nao de tra no duoc?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi nho khong nham thi den cuoi nam 2006 du no cua Chinh phu ta tinh bang USD la gan 22 ty, trong do no nuoc ngoai la khoang 14 ty.

Nhu vay, no nuoc ngoai cua Chinh phu ta bang khoang 32% tren tong GDP cua ca nuoc va nam 2006 chung ta da danh khoang 6% tong thu ngan sach nha nuoc de tra no.

Theo quy chuan va thong le quoc te thi no nuoc ngoai cua mot quoc gia, de dam bao an toan cho nen kinh te, thi khong duoc qua 50% cua tong GDP cua ca nuoc va so tien danh de tra no hang nam khong duoc qua 10% tong thu ngan sach nha nuoc.

Nhu vay no nuoc ngoai cua chung ta van nam trong he so an toan. Viet Nam chung ta duoc cong dong quoc te danh gia la nuoc con ngheo nhung co tinh hinh no nuoc ngoai ben vung. Va la nuoc hang dau su dung von ODA co hieu qua.

Chung ta con ngheo, ngan sach nha nuoc con han hep, khong cach nao khac la cung voi tiet kiem tieu dung, chung ta phai vay them de dau tu phat trien, de cong nghiep hoa-hien dai hoa dat nuoc.

Van de co ban nhat, quyet dinh nhat la phai su dung tien vay dau tu cho co hieu qua. Chinh phu da co chien luoc vay va tra no nuoc ngoai den 2010 va 2020, voi cach tinh toan khoa hoc va rat chat che nham muc tieu la su dung von vay co hieu qua cao nhat, tap trung chu yeu cho dau tu xay dung ket cau ha tang kinh te-xa hoi cua dat nuoc, dong thoi bao dam tra duoc no va bao dam an toan cho can doi vi mo cua nen kinh te. Chinh phu xem viec su dung co hieu qua cao nhat von vay nuoc ngoai la trach nhiem nghiem tuc truoc nhan dan ta va cung la trach nhiem nghiem tuc voi ban be trong cong dong quoc te. Va dut khoat khong de ganh nang no nan vo ly cho dat nuoc va cac the he mai sau.

Dang Khoi Nguyen: Chung chau la sinh vien nam thu 4, sap ra truong, khong biet lam sao co duoc viec lam phu hop. Thua Thu tuong, lam the nao de thanh nien chung chau co duoc viec lam?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Day la van de buc xuc, la van de dac biet quan tam cua Dang va Nha nuoc ta. Chinh phu da, dang va se tim moi cach, moi no luc de nen kinh te chung ta lien tuc co toc do phat trien cao va ben vung; de phat trien nhanh va ra doi nhieu loai hinh doanh nghiep san xuat kinh doanh tren cac linh vuc, nhat la doanh nghiep vua va nho; dong thoi tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong… tao ra moi truong va dieu kien thuan loi de tao them nhieu viec lam, thu hut them nhieu lao dong.

Mat khac phai tap trung suc phat trien giao duc dao tao, ke ca phat trien day nghe co chat luong de thanh nien ta co dieu kien tim duoc viec lam va nang cao duoc nang suat lao dong.

Ve phan minh, cac ban thanh nien chung ta phai chiu kho hoc tap, ren luyen, sieng nang lao dong va lao dong co nang suat, co hieu qua thi moi co viec lam tot, phu hop.

Cau hoi cuoi cung:

Sau khi thong bao, Website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va Bao Dien tu VietNamNet da nhan duoc hon 20.000 cau hoi. Hom nay ngoai nhung cau hoi da duoc Thu tuong tra loi con nhieu cau hoi khac nua, de nghi Thu tuong cho y kien ve huong giai quyet?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Truoc het toi xin tran trong cam on va danh gia rat cao viec cac dong chi, dong bao da gui toi toi hon 20.000 cau hoi. Toi nhan thuc sau sac rang day la nhung dieu tam huyet, tinh cam, trach nhiem cua dong chi, dong bao trong va ngoai nuoc doi voi tuong lai cua dat nuoc, dan toc ta, cung nhu doi voi su lanh dao cua Dang, su quan ly cua Nha nuoc. Chung toi rat tran trong nhung y kien, tinh cam, tam long do va da yeu cau tap hop lai thanh tung nhom van de va se chuyen tat ca toi cac co quan chuc nang cua Chinh phu de xem xet. Doi voi nhung kien nghi cua nhan dan, theo chuc trach nhiem vu, tham quyen cua Chinh phu, chung toi se phan loai va phan cong giai quyet.

Tu truoc den nay, lanh dao cua Dang, Chinh phu va chinh quyen cac cap da thuong xuyen gap go, doi thoai voi nhan dan, dong chi, dong bao trong nhung dip lam viec o dia phuong, tham hoi nhan dan, den cac co so, cung nhu trong nhung dip tiep xuc cu tri, nhung dip hop Hoi dong Nhan dan, nhung dip tra loi chat van truoc Quoc hoi, lam viec voi Mat tran To quoc Viet Nam, cac to chuc doan the cua nhan dan... Lan nay, nho co Internet, toi duoc giao luu truc tuyen voi dong chi, dong bao. Day la hoat dong binh thuong, la trach nhiem cua can bo, Dang vien doi voi nhan dan. Chinh phu da co chu truong, cac vi Bo truong-thanh vien Chinh phu va lanh dao UBND cac tinh, thanh pho se thuong xuyen giao luu truc tuyen voi nhan dan qua hinh thuc nay.

Viet Bao
Comment :Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prime Minister of the online dialogue with people throughout the country
Vietnam, Distinguished Prime, Hanoi, United States, Ministry of Construction, the Website, the socialist orientation, Prime Minister Nguyen Tan Dung, head of government, the prime minister, the state budget, the Party and State government, the state, economic and social development, age
Frankly, no evasion, Prime Minister Nguyen Tan Dung spent over 3 hours to answer dozens of questions about all issues, including a number of privacy questions. Concluding the online exchange, the Prime Minister said: "I want to continue the dialogue ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng đối thoại trực tuyến cùng nhân dân cả nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng đối thoại trực tuyến cùng nhân dân cả nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0