Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6

Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TT - Thay cho tra loi chat van, Thu tuong Phan Van Khai da phat bieu nhin lai chin nam dung dau Chinh phu voi nhung ket qua dat duoc va ca nhung dieu day dut. Truoc Quoc hoi, ong da chinh thuc xin tu nhiem som mot nam so voi nhiem ky, va "mong nguoi ke nhiem se rut duoc bai hoc tu cai duoc va cai yeu cua toi"...

Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6

Xem video phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai
>> Phien chat van cuoi cung
>> Com ao gao tien voi bo truong Tai chinh, Thuong mai
>> Quoc hoi nong bong voi PMU 18
>> Quoc hoi chat van Chinh phu: Nhung cau hoi gai goc

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy tuy chi nhan duoc ba cau hoi nhung co mot van de hua hen soi dong nghi truong: nhung vu viec nghiem trong tai Nha may In tien quoc gia do ong Tran Binh Phuong - nguoi tu xung la can bo ngan hang da nghi huu - to cao la dung hay sai? Neu toan bo noi dung to cao la vu khong, tai sao ong Phuong khong bi xu ly theo phap luat? Neu co phan su that thi thong doc da xu ly the nao?

Thu tuong nhan duoc hon muoi chat van (chua ke chat van danh cho Chinh phu) xoay sau vao van de: truoc hang loat vu viec sai pham, tham nhung, tieu cuc nghiem trong nhu vua qua, trach nhiem cua Thu tuong the nao, Thu tuong bao cao giai trinh ra sao truoc QH, truoc nhan dan?

Chuyen tien te voi Thong doc Ngan hang

+ DB Neang Kim Cheng (An Giang)mo dau phien chat van : Nuoc ta co te nan rua tien hay khong? Co bien phap nao de ngan chan tinh trang nay?".

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy

: Toi xin khang dinh nan rua tien la te nan pho bien tren the gioi. Do khuon kho phap ly va bien phap phong ngua con nhieu ke ho nen co the khang dinh o nuoc ta cung co hien tuong rua tien. Muc do the nao thi chua xac dinh ro nhung chac chan la co, nhat la qua mot so vu viec vua phat hien.

Thong doc Le Duc Thuy cung cho biet them la chung ta chua co luat phong va chong rua tien, chi co mot vai dieu luat qui dinh trong Luat Hinh su. Hien mot so du an vay von cua ADB doi hoi phai co luat phong va chong rua tien.

Nam 2005, chung ta da ban hanh ND phong chong rua tien voi nhung quy dinh ve nhung khoan tien duoc chuyen di... Tuy nhien, ND nay con cho phep luong tien luan chuyen qua rong, nhu quy dinh neu gui tien tiet kiem thi 30.000 USD hoac 500 trieu dong tro len phai co bao cao. Nhieu nguoi thac mac tai sao VN co muc thu nhap thap nhung lai qui dinh muc cao nhu the, trong khi o nuoc ngoai chi 10.000 USD la da phai bao cao...

Day la khuon kho luat phap dua ra nam 2005. Sap toi se co nhung du luat moi lien quan den van de nay.

+ DB Nguyen Thi Viet Nhan (Kien Giang):Viec chuyen tu tien coTTn sang tien polymer co dat duoc chat luong khong? Tinh uu viet va muc tieu de ra co dat duoc khong trong khi tren the gioi cac nuoc it su dung loai tien nay. Co thong tin rang ngan hang nha nuoc dang bi that thoat, co khong? No xau cua ngan hang thuong mai moi noi mot khac, dung hay sai? Chi phi in tien polymer kha cao? Ong Le Duc Minh, con ong Le Duc Thuy, la pho giam doc mot cong ty in tien thi co the goi la cong ty gia dinh khong?

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy: da co nhieu co quan de nghi xem lai hieu qua cua viec su dung hai loai tien coTTn va tien polymer. Tien coTTn hien bi lam gia qua lon, muc do lam gia kha nghiem trong, va nhieu van de ve co cau, menh gia, kich co khien ngan hang nha nuoc phai dua ra dong tien menh gia cao hon, do lam gia kho hon, ben hon voi chi phi hop ly.

Ngan hang nha nuoc da nghien cuu viec nay tu 1995 va trinh Chinh phu, sau ba lan hop roi moi trinh Trung uong Dang. Theo kinh nghiem cua cac nuoc Uc, New Zealand cho thay tien polymer kho lam gia, ben hon, chi phi re hon. Ben canh do dong tien nay co mot so nhuoc diem nhu khong chiu duoc nhiet do cao, de bi dinh cap vao nhau, chi phi in tien theo du an ve giay in va chong lam gia lon gap doi chi phi lam tien coTTn... Nhung xet ve do ben gap 2, 3 lan tro len, nhu vay chi phi la hop ly. Cac thiet bi in tien coTTn deu co the su dung de in tien polymer nhung phai nhap them may phu verni de tang do ben, nhu vay chi phi dau tu ban dau la khong lon.

Chinh phu da hop voi Ngan hang nha nuoc, Bo Cong an, Bo Tai chinh, Ban tai chinh trung uong, Ban tu van cua Thu tuong Chinh phu ve de an nay. Sau do, Thu tuong chinh phu da co thong bao den cac cap co trach nhiem khang dinh: de an bo tien moi duoc chuan bi tot, duoc phe duyet dung dan va co hieu qua. Mot so y kien xung quanh van de nay la do thong tin khong day du.

Thong tin khong dung dan cho rang ta chon mot cong ty cua Uc cung cap giay in tien de bi doc quyen ve gia. Viec nay co the giai thich la cong ty nay la cong ty duy nhat san xuat loai chat lieu nay. Hien nay co khoang 25 nuoc su dung loai giay nay, trong do co Rumania. Cong ty san xuat nay co 50% von la cua ngan hang trung uong Uc. Chung ta da ky hop dong dai han voi cong ty nay va du kien se tiep tuc lau dai.

Ve nhung don dai ve con toi. Toi xin khang dinh la con toi chua he co mot dong thai nao moi gioi, tiep xuc trong viec in an tien polymer. Toi xin cam doan truoc Quoc hoi nhu vay.

+ DB Le Quoc Dung (Thai Binh):Thong doc noi ve chat luong dong tien ve ly thuyet thi dung nhung ve thuc te thi dong tien vua vao luu thong da co tien gia, cong nghe bao mat lam hinh noi rat de, chat luong tien xu rat kem. Co khi kem nhattu truoc toi nay. Thong doc co the cho them y kien ve van de nay? Chi phi in tien tang cao trong nam qua, hien nay Quoc hoi van de nghi ngan hang giam chi tieu tien mat, de nghi thong doc cho biet trach nhiem nganh ngan hang va bien phap xu ly the nao?

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy: Chat luong dong tien polymer thi nguoi dung co the tu danh gia duoc. Co thong tin dong tien nay khi dinh nuoc thi bi nhoe muc, toi da lam thi nghiem cho Tong bi thu xem, neu dap nuoc cha xat thi nhung hinh noi deu bi phai muc ke ca dong dola My. Sau 1 nam luu hanh, tien polymer co tien gia la tat yeu.

Ta phai thay, tien Euro vua in ra cung da co tien gia, dong dola My nhieu mau sau 8 thang in ra cung da co tien gia. Can cu vao tien gia de noi tien cua ta kem thi khong dung. Neu danh gia tien kim loai chat luong kem so voi moi thoi dai de nghi xem lai, vi chi co tien 1000 va 2000 chat luong kem hon do chong xin mau, truoc day kinh nghiem cua ta khi in tien kim loai la khong co. Chung toi da kiem diem nghiem tuc viec nay va dang trinh Chinh phu cac bien phap khac phuc

Ve viec tien dung de in tien tang len, chung toi da xem xet: tu nam 2000 den 2001 chung ta trien khai chuan bi thay tien nen khong in them tien coTTn, nen chi phi in tien giam, chi chiem 48 ti. Tu 2002 bat dau trien khai in tien moi, thu hoi tien cu do vay chi phi phai cao. Khi in du co so tien nay thi chi phi nhat quyet se giam.

Dung la ta con dung nhieu tien mat, chung toi dang phan dau de tong thanh toan den 2010 se giam con 18% den 2015 thi giam con 15%, con tong phuong tien thanh toan se tang len.

+ DB Dang Van Thanhchat van ve hoat dong ngan hang. Theo DB Thanh, mot thuc trang la cac ngan hang khong trich du khoan du phong rui ro. Vay co cach nao xu ly? Va khi nao xu ly nghiem nhung truong hop nay?

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Le Duc Thuy: cho biet dung la to chuc tin dung chua trich du du phong rui ro nhu quy dinh. Tu nam 1998 chua he trich du du phong rui ro, den nam 2003 nang ty le trich quy du phong rui ro tang len 0,75%. Ong Thuy khang dinh la cac ngan hang thuong mai co phan da duoc trich lap du va thua cho nen nang luc cua ho du. Trong khi do, ngan hang nha nuoc cho vay nhieu, bao tro nhieu du an cho nen khoan trich lap rui ro chua du. Ve bien phap: tang von, tang trich khoan du phong rui ro. Trong vong 3 nam nua thi se du quy du phong rui ro.

Tra loi chat van cua DB Thanh ve tinh hinh that thoat kinh doanh ngoai te o ngan hang, Thong doc Le Duc Thuy khang dinh hoat dong ngan hang co nhieu rui ro... Du dau tu ngoai te co that thoat, co lang phi, co can bo hu hong nhung chi anh huong den loi nhuan chu khong anh huong den von, den kha nang thanh toan cua ngan hang.

Ve nguyen nhan thi co the la do ngoai hoi, nghiep vu, hoi lo… Nhung neu phat hien ra tieu cuc thi phai xu ly nghiem. Ve trach nhiem cua Thong doc Ngan hang NN du khong truc tiep gay ra nhung la nguoi dung dau cho nen toi san sang chap nhan xu ly cua cac cap.

+ Tran tro ve hoat dong ngan hang hau WTO, DB Huynh Van Chinh (Da Nang)hoi Thong doc Ngan hang ve thuc trang cua ngan hang cua chung ta thoi hau hoi nhap.

Theo Thong doc Ngan hang Le Duc Thuy thi gia nhap WTO thi he thong ngan hang dung truoc nhieu thach thuc, tuy nhien, huy dong tin dung chua phai la thach thuc. Ong Thuy cung cho rang phai thuc hien mot co cau toan dien theo chuan muc quoc te moi nang duoc von len.

DB Thanh cung chat van ve thoi co cua det may thoi hau gia nhap WTO. Theo DB Thanh, gia nhap WTO la thoi co cua nganh det may nhung lai mat di hieu luc 55 cua Thu tuong Chinh phu.

Ve thoi co cua nganh det may thoi gia nhap WTO, thong doc Le Duc Thuy khang dinh ngan hang khong truc tiep cho vay ma chi dua ra khuon kho de cac to chuc tin dung cho vay. Ong cung khuyen khich nen tim den cac doanh nghiep co nhu cau cho vay von, dua ra nhung du an lam an co hieu qua de cung bat tay hop tac.

Phat bieu cuoi cung cua Thu tuong truoc Quoc hoi

Thu tuong Phan Van Khai xuat hien truoc Quoc hoi voi ve thoai mai trong chiec somi trang. Ong cho biet da nhan duoc 14 cau hoi chat van. "Tuy nhien, phan lon cac cau hoi nham cac van de cu the, thuoc chuc nang cua cac Bo, toi da chuyen cho cac Bo truong tra loi. Co le cac dai bieu chua thoa man voi tra loi cua cac thanh vien Chinh phu. Nhung toi de nghi viec chat van va tra loi chat van khong nen gioi han trong cac buoi hop Quoc hoi, ma nen lam thuong xuyen hon, bang nhieu hinh thuc hon o moi luc, moi noi de dap ung kip thoi voi cac van de trong cuoc song".

Thu tuong Phan Van Khai cho biet ong se khong tra loi chat van, ma chi trinh bay nhung van de chung, "khong chi xuat phat tu tinh hinh hien nay ma ca tu trai nghiem ca nhan trong 15 nam nam lam cong tac dieu hanh Chinh phu (tu khi lam Pho Thu tuong)". Thu tuong noi them day co the la lan cuoi cung ong phat bieu truoc Quoc hoi.

Ben canh viec nhac den mot cach xuc dong nhung thanh tuu cua dat nuoc trong may nam qua co su gop suc cua ban than minh, Thu tuong Phan Van Khai da nhac nhieu den nhung cai chua tot, chua duoc. Ong cho biet da nhan thuc rat ro nhung yeu kem cua bo may cong quyen. Bo may hanh chinh thieu chuyen nghiep, chua phan dinh ro chuc nang hanh chinh va thuc hanh phap luat.

Thu tuong tram giong "Toi het suc day dut truoc te quan lieu, lang phi, tham nhung, tieu cuc, duc khoet cua cong dien ra co phan te hai hon may nam qua. Truoc nhung viec nhu vay, co phan trach nhiem cua cac Bo co trach nhiem, cua Chinh phu, cua ca nhan toi la nguoi dung dau. Toi xin nhan loi, nhan trach nhiem truoc nhan dan".

Thu tuong cam ket se xu ly nghiem cac vu tieu cuc da duoc phat hien va xac dinh: cuoc dau tranh chong tham nhung, tieu cuc nay phai dua vao dan. viec chinh don Dang, lam trong sach bo may, xay dung nha nuoc phap quyen cung phai dua vao dan.

Thu tuong cung de nghi Quoc hoi, Chinh phu nen tich cuc doi moi tu duy ve quan ly hanh chinh, nghien cuu va thuc hien triet de hon nua viec phan cap chuc nang, quyen han, trach nhiem, xay dung hanh lang phap ly... de Thu tuong va cac Pho Thu tuong khong bi ngap vao cac vu viec cu the, co dieu kien danh thoi gian va tam suc cho cac chien luoc lau dai.

Cuoi cung, Thu tuong Phan Van Khai tam su: "Toi mong dong chi ke nhiem se rut ra duoc bai hoc tu nhung cai duoc va nhung cai yeu kem cua toi. Toi cung xin phep Quoc hoi cho toi duoc nghi trong thoi gian sap toi.

Khi nhan chuc nhiem ky 2, toi da tam niem se hoc tap cac bac dan anh de tan tam, tan suc cong hien cho dat nuoc. Nay tuoi da cao, nhan DH Dang khoa X toi da xin phep thoi tiep tuc y nguyen do, xin duoc tu nhiem som mot nam so voi nhiem ky.

Toi luon ghi nho su lanh dao cua Dang, Bo Chinh tri, Ban bi thu; su tro giup cua tat ca cac thanh vien Chinh phu... Trong nhung ket qua cua toi da dat duoc, co su chung suc cua tat ca moi nguoi, cua moi tang lop nhan dan trong va ngoai nuoc".

Thu tuong Phan Van Khai cam on Quoc hoi da tao dieu kien cho ong phat bieu, cam on su chu y cua dong bao ca nuoc. Ong di xuong va cuoi rat sang khoai.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An: Thu tuong da cat bot qui trinh de phat bieu tu nhiem.

---------------------------------------------------------

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tong ket ky hop: Gan 3 ngay qua, QH da chat van 13 vi Bo truong va Thu tuong phat bieu. Nhin chung, tinh than cac phien chat van kha thang than va soi noi. Cac DB the hien tinh than trach nhiem voi cu tri, dat nuoc, dat ra cac cau hoi ma du luan dang quan tam. Qua chat van va tra loi, nhieu van de da duoc lam ro.

De nghi cac DB cung nhu Bo truong nen nghien cuu ky cac van de de nang cao hon nua chat luong chat van va tra loi. Chung ta cung can tang cuong chat van vao thoi gian giua hai ky hop Quoc hoi con tai ky hop nay chi neu nhung van de lon, van de chung. Cach minh hoa van de bang chung lieu cu the nhu DB Dang Van Khoa o HDND TP.HCM la rat dang hoan nghenh.

Qua chat van va tra loi chat van thay co mot so van de can luu y: thuong nhung van de noi com nay sinh thuong tap trung o cong tac can bo, bo may, tap trung o 2 chu Duc- Tai; cong tac tham muu cua Bo nganh cho chinh phu. Su phoi ket giua cac Bo de tham muu cho Chinh phu la khau yeu nhat.

De nghi Quoc hoi va Chinh phu can chi dao cac bo nganh khac phuc cac su viec theo cac giai phap da neu, khong ngung hoan thien bo may lap phap, hanh phap tu phap.

Phien chat van cua Ky hop thu 9 Quoc hoi khoa X den day la ket thuc.

NHOM PV TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI

Comment :Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prime Minister Phan Van Khai from the Prime Minister Phan Van Khai, National Assembly 16-6 pm
Phan Van Khai and Le Duc Thuy, First Nations, Le Duc Thuy, Governor State Bank, banking Minister of Finance, the issues, his successor, the bank, the prime minister, parliament, to question the government, the cost, to the
Instead of answering questions, Prime Minister Phan Van Khai said look back nine years head of the Government with the results achieved and the torment. Congress, he has officially resigned from a year earlier than the term, and "hope his successor ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng Phan Văn Khải từ nhiệm Thủ tướng Phan Văn Khải trước Quốc hội chiều 16-6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng Phan Văn Khải từ nhiệm Thủ tướng Phan Văn Khải trước Quốc hội chiều 16-6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem Thu tuong Phan Van Khai truoc Quoc hoi chieu 16 6 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0