Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Tags: Ha Noi, Thua Thu, Bo Tai, Xin Thu, Website Chinh, Viet Nam Xa, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, Dang Cong San Viet Nam, kinh te xa hoi, phat trien kinh te, cai cach hanh chinh, nen kinh te, cua chinh phu, bao dien tu, cua nha nuoc, chung ta, tuoi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan
Thu tuong Nguyen Tan Dung dang tra loi truc tuyen cac cau hoi cua ban doc. Anh website Chinh phu

Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".
Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

Theo website Chinh phu, Thu tuong truc tiep lua chon va tra loi cac cau hoi lien quan den 9 nhom chu de ma Ban to chuc da cong bo rong rai tren cac phuong tien thong tin dai chung hon mot thang nay. Cho den thoi diem nay (8h ngay 9/2), da co hon 20.000 cau hoi gui ve cho Ban to chuc.

Noi dung cua buoi doi thoai truc tuyen xoay quanh cac van de chinh nhu:

Danh gia tinh hinh kinh te xa hoi Viet Nam nam 2006
Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi
Cuoc dau tranh day lui tham nhung, lang phi
Nha, dat, thuc hien cac chinh sach ve nha dat
Cai cach hanh chinh
Phat trien giao duc, van hoa, y te
Phat trien khoa hoc cong nghe
Phong chong thien tai, dich benh
Doi song, viec lam, cac chinh sach xa hoi

Mac du den 9h chuong trinh moi bat dau, nhung moi hon 7h30, gan 60 phong vien bao chi trong va ngoai nuoc da co mat de chuan bi dua tin ve su kien nay. Cac phong vien bao dai duoc bo tri o 2 phong hop tai tang 3 cua toa nha Tru so Website Chinh phu de tac nghiep. Moi phong duoc bo tri mot tivi man hinh lon de cac phong vien theo doi buoi doi thoai truc tuyen. Ngoai ra, Ban to chuc con bo tri rat nhieu duong truyen internet toc do cao de cho cac phong vien bao dien tu tac nghiep.

8h30, Thu tuong Nguyen Tan Dung di chuyen tu phong hop lon o Tru so Website Chinh phu (16 Le Hong Phong, Ha Noi) sang phong Doi thoai truc tuyen (dang duoc cac phong vien vay kin). Truoc khi vao ben trong, Thu tuong da danh 5 phut de chup hinh chung voi cac phong vien bao dai.

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Thu tuong di chuyen tu phong hop lon o Tru so Website Chinh phu (16 Le Hong Phong, Ha Noi) sang phong Doi thoai truc tuyen. Anh Phuc Thang

Mo dau buoi truc tuyen, Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao da co gioi thieu ngan ve muc dich cua buoi giao luu truc tuyen. Cung tham gia buoi giao luu nay con co Pho Chu nhiem Van phong Nguyen Xuan Phuc cung nhieu Vu truong cua cac Bo.

Theo Ban to chuc, do so luong cau hoi gui ve tham gia chuong trinh rat nhieu, nen Thu tuong se uu tien tra loi nhung cau hoi mang tinh chung nhat. Cac cau hoi con lai se duoc chuyen cho cac co quan duoi quyen cua Thu tuong tra loi cho nguoi dan.

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Thu tuong chup hinh chung voi cac phong vien bao dai. Anh Phuc Thang

Dung 8h45, chuong trinh doi thoai truc tuyen voi Thu tuong bat dau voi phat bieu ngan cua Thu tuong: "Toi xin co loi chao tran trong, than thiet den tat ca dong chi, dong bao ta dang song, lam viec o ca trong va ngoai nuoc. Toi chan thanh cam on va danh gia rat cao viec dong chi, dong bao da quan tam va da gui den toi hon 20.000 cau hoi trong buoi doi thoai truc tuyen nay.

Toi nhan thuc sau sac rang day la nguyen vong chinh dang, la tinh cam, la trach nhiem rat cao, rat tot dep cua dong chi, dong bao doi voi tuong lai phat trien cua dat nuoc ta, dan toc ta, nen kinh te chung ta, cung nhu doi voi su lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc ta.

Toi xin duoc bat dau trao doi y kien voi dong chi, dong bao".

Cau hoi cua cac ban Pham Anh Tuan, Nguyen Thi Thu Huyen, (Ha Noi); Le Trung Hung Bien Hoa, Dong Nai); Pham Van Kien (Vinh Phu) va mot so ban doc khac ve chu de Danh gia tinh hinh kinh te xa hoi Viet Nam nam 2006, da mo dau cho buoi doi thoai truc tuyen voi Thu tuong. "Xin Thu tuong co nhan dinh khai quat ve tinh hinh KT-XH nam 2006, ca thanh tuu va yeu kem. Mac du nam 2006 da khep lai voi nhieu thang loi, nhung van con ton du mot so van de kinh te noi com nhu tinh trang tham nhung, viec su dung nguon von ODA kem hieu qua… Xin Thu tuong cho biet Chinh phu da co nhung quyet sach gi trong nam 2007 de phuc hung nen kinh te?".

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cau hoi nay co pham vi rat rong. Toi chi xin neu may van de lon sau: Nam 2006 la nam dau tien thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, nam dau thuc hien ke hoach 5 nam 2006-2010. Bang su no luc cua toan Dang, toan quan, toan dan ta, voi thanh tuu cua 20 nam doi moi, chung ta da khep lai nam 2006 voi nhung thanh tuu noi bat:

Thu nhat, chinh tri-xa hoi on dinh, quyen dan chu va quyen loi chinh dang cua nhan dan duoc ton trong, bao dam. Nhan dan ta phan khoi tin tuong vao tuong lai, tien do cua dan toc, tin tuong vao su lanh dao cua Dang, Nha nuoc. Nhan dan ta tin tuong rang su nghiep doi moi se tiep tuc thanh cong, tiep tuc gianh thang loi.

Thu hai, kinh te tiep tuc tang truong cao. Trong nam 2006, GDP tang truong gan 8.2%. Suc canh tranh, hieu qua cua nen kinh te cung co buoc phat trien dang ke. Doi song nhan dan dan duoc nang cao. Xoa doi giam ngheo, bao ve moi truong co buoc phat trien hon. Nam 2006, chung ta da giam 3% ho doi ngheo.

Thu ba, van hoa, xa hoi, giao duc, y te, cham soc suc khoe nhan dan dat duoc nhung ket qua tich cuc.

Thu tu, cai cach hanh chinh, chong tham nhung dat duoc ket qua buoc dau, duoc nhan dan dong tinh, ung ho. Hi vong trong nam toi se co nhung ket qua kha quan hon.

Thu nam, quoc phong an ninh duoc tang cuong.

Thu sau, cong tac doi ngoai dat duoc nhieu thang loi lon, co y nghia quan trong. Sau hon 11 nam kien tri dam phan, nuoc ta da gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO). Chung ta cung da to chuc thanh cong Hoi nghi APEC lan thu 14 tai Viet Nam. Cac nuoc chau A ung ho Viet Nam tro thanh thanh vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien hop quoc. My da dua Viet Nam ra khoi danh sach cac nuoc can dac biet quan tam ve van de ton giao va thong qua quy che PNTR voi Viet Nam. Thanh tuu cua nam 2006 cung la thanh tuu cua 20 nam doi moi. Thanh tuu do da tao ra the va luc moi cho dan toc, tao ra thoi co va thuan loi de chung ta tiep tuc phat trien tren cac linh vuc, dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, de den nam 2020 co ban tro thanh mot quoc gia cong nghiep theo huong hien dai.

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi

* Qua bao chi, internet co dua tin ve “Thong diep lien bang cua Tong thong My G.Bush”, qua do toi hieu duoc mot phan quan trong ve chinh sach doi noi, doi ngoai cua Tong thong Bush trong nam 2007. Chung toi rat muon Thu tuong hang nam cung nen dua ra thong diep ve cac chinh sach, cuong linh hanh dong cua minh se thuc hien trong nam de nguoi dan duoc biet, qua do nguoi dan co the giam sat, danh gia hieu qua hoat dong cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu. Xin Thu tuong cho biet y kien cua minh ve van de nay? Nguyen Dinh Chinh (Ha Noi) va nhieu ban doc khac

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi rat hoan nghenh y kien xay dung cua ban va nhieu ban doc khac. Tuy nhien, theo toi moi nuoc co cach lam khac nhau. O Viet Nam khong co thong diep dau nam cua nguoi dung dau Chinh phu. Nhung thong thuong, vao dip cuoi nam, khoang thang 10-11, Chinh phu co bao cao truoc Quoc hoi ve danh gia tinh hinh phat trien kinh te xa hoi trong nam. Trong do, neu ro nhung viec da lam duoc, nhung viec chua duoc dong thoi chi ra nguyen nhan, tu do de ra muc tieu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi cho nam toi.

Quoc hoi, voi tu cach la co quan quyen luc cao nhat cua nhan dan, se xem xet, thao luan bao cao cua Chinh phu. Qua thao luan, se ra Nghi quyet ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam tiep theo. Sau khi co Nghi quyet, Chinh phu va Thu tuong co chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet cua Quoc hoi de thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi trong nam.

Toi cho rang, voi dieu kien thuc te cua Viet Nam, cach lam viec nhu vay la hieu qua. Noi cach nao do, day chinh la thong diep dau nam cua nguoi dung dau Chinh phu, cung la cua Chinh phu va Nha nuoc.

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi.

* Thua Thu tuong, xin Thu tuong cho biet nhung nhiem vu chu yeu ve phat trien KT-XH nam 2007? Nguyen Dinh Phong (Nghe An); Pham Anh Tuan (Dong Thap); Nguyen Thi Do Quyen (TP.HCM).

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: De tranh thu thoi co va thuan loi, dua dat nuoc ta phat trien nhanh va ben vung, Quoc hoi da co nghi quyet ve phat trien kinh te-xa hoi trong nam 2007. Ke hoach duoc Quoc hoi thong qua va la rat co ban va toan dien. Can cu vao nghi quyet cua Quoc hoi, Chinh phu da co chuong trinh hanh dong tong the phat trien kinh te - xa hoi trong nam 2007 va ca 5 nam 2006 – 2010. Toan bo chuong trinh hanh dong nay da duoc dang tai tren website Chinh phu va tren cac phuong tien thong tin dai chung khac, toi khong nhac lai, chi xin nhan manh mot so diem la: Thu nhat, bang cac giai phap tong hop va su no luc cao nhat de dat toc do tang truong GDP 8,2% theo huong hieu qua va ben vung. Thu hai, tap trung suc de chi dao cai cach mot cach thiet thuc nen hanh chinh quoc gia, lam dong bo ca ve the che, co che bo may, quan ly cong chuc va hanh chinh cong, trong do trong tam la cai cach thu tuc hanh chinh. Boi vi, neu khong cai cach se khong the huy dong duoc tiem nang con rat tiem tang cua cac doanh nghiep, cac thanh phan kinh te de tap trung phat trien dat nuoc. Neu khong cai cach duoc thu tuc hanh chinh se khong the dap ung duoc doi hoi cua nhan dan ve thuc hien quyen dan chu. Thu ba, xu ly kien quyet va thuc hien dong bo cac giai phap de day lui va chong tham nhung. Toi xin nhac lai, trong khi trien khai thuc hien dong bo cac muc tieu nhiem vu da duoc Quoc hoi de ra cua nam 2007 cung nhu 5 nam 2006 – 2010, Chinh phu se tap trung vao 3 muc tieu quan trong tren.

Chu de: Cai cach hanh chinh

* Thu tuong nghi the nao khi co nhan dinh cho rang doanh nghiep nha nuoc yeu kem gay thiet hai cho nen kinh te. Viec “Tap doan hoa cac Tong cong ty nha nuoc hien nay la khong giong ai, binh moi ruou cu, tham chi phinh them bo may, nhan su, khong dung voi ban chat cua mot tap doan kinh te”? Pham Truong Ha, Dinh Toan Thang (Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ve y kien cua ban neu, toi xin duoc trao doi thang than la, nhan dinh nhu the la khong khach quan va khong dung thuc te. Doanh nghiep nha nuoc cua chung ta duoc hinh thanh trong dieu kien lich su cu the cua Viet Nam. Tuy cac doanh nghiep nha nuoc con nhieu yeu kem, khuyet diem, nhung noi mot cach song phang, doanh nghiep nha nuoc da co nhung dong gop xung dang vao su nghiep phat trien cua dat nuoc.

Trong giai doan dat nuoc dau tranh gianh doc lap dan toc, ngay ca giai doan chung ta bi bao vay cam van va trong 20 nam doi moi, doanh nghiep nha nuoc da dong vai tro chu dao trong nen kinh te quoc dan. Tu nam 1986 chuyen tu co che tap trung quan lieu bao cap sang co che thi truong, doanh nghiep nha nuoc da co nhieu doi moi de phu hop va den nay da thanh cong. Den nay cac doanh nghiep nha nuoc da hoat dong hoan toan theo co che thi truong, theo Phap luat cua Nha nuoc, hoan toan binh dang voi cac doanh nghiep khac. Den 2006, chung ta chi con 1800 doanh nghiep nha nuoc. Sap toi day chung ta se tien hanh co phan hoa, hau het doanh nghiep se chuyen sang da so huu, nhu vay chung ta da chuyen doanh nghiep nha nuoc hoat dong tu co che tap trung bao cap sang co che thi truong, tu so huu nha nuoc thanh so huu da thanh phan. Nam 2006 vua qua, doanh nghiep nha nuoc da dong gop 30% vao GDP, chiem gan 40% ngan sach va chiem 50% gia tri xuat khau trong nen kinh te. Day la nhung thong tin chinh thong cua Chinh phu.

Ve y kien cho rang phuong phap quan ly, tieu chi danh gia nhung hieu qua cua doanh nghiep nha nuoc la chua hop ly, gay kho khan cho su phat trien cua doanh nghiep. Theo toi, cach hieu nay cung khong dung. Hien nay danh gia doanh nghiep nha nuoc la danh gia tu hieu qua, hieu qua san xuat kinh te, hieu qua doanh so, hieu qua theo dong von. Den nay, chung ta co 104 tap doan nha nuoc, tat ca deu hoat dong tot co hieu qua, toc do tang truong gan 12%, tieu chi tang truong dua vao hieu qua: dong von nha nuoc bo ra, doanh so, hieu qua qua loi nhuan va ke ca hieu qua xa hoi. Toi cho rang danh gia doanh nghiep nha nuoc nhu the la danh gia theo co che thi truong.

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Cac phong vien bao dai dang tac nghiep o phong trung tam bao chi. Anh Phuc Thang

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi

* Khi Viet Nam gia nhap WTO, Thu tuong da co bai viet rat hay, rat sau sac dang tren Website Chinh phu va cac bao. Chung toi xin hoi Thu tuong mot dieu, Thu tuong co tin chac rang lan nay Viet Nam ra bien lon nhat dinh se thanh cong khong? Nguyen Van Sac (57 tuoi, TP.HCM); Nguyen Van Tuan (43 tuoi, Ha Noi); Do Van Binh (38 tuoi, Phu Tho); Nguyen Chi Dung (28 tuoi, Thai Nguyen); Dinh Thi Cuc (20 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dan toc Viet Nam co truyen thong tot dep qua may nghin nam lich su. Chung ta vua ky niem 77 nam thanh lap Dang Cong san Viet Nam. Tu khi ra doi, Dang ta da lanh dao nhan dan ke tuc truyen thong tot dep do. Chung ta da buoc phai cam sung chien dau, phai chien dau de gianh chien thang trong cuoc dau tranh vi doc lap dan toc. Chung ta da doi moi thanh cong tu co che tap trung quan lieu bao cap chuyen sang co che thi truong dinh huong XHCN. Nhung nam qua, chung ta da buoc dau hoi nhap kinh te khu vuc va the gioi, dat nhung ket qua buoc dau. Hien tai chung ta dang hoi nhap sau hon vao kinh te the gioi Khong phai den nay chung ta moi tien hanh hoi nhap. Ngay tu nam 1995, chung ta da gia nhap ASEAN, tham gia Hiep dinh Tu do thuong mai ASEAN (AFTA) va cac hiep dinh tu do thuong mai giua ASEAN voi Trung Quoc, Nhat Ban, An Do, Australia, New Zealand… Qua trinh hoi nhap nay cung la qua trinh hoi nhap the gioi. Ngoai ra, nuoc ta co quan he thuong mai voi hon 200 nuoc, ky hiep dinh thuong mai song phuong voi hon 80 nuoc. Chung ta da dam bao nen kinh te lien tuc tang truong trong hon 20 nam qua, binh quan la tu 7,5-8%. Voi su lanh dao cua Dang 77 nam qua, chung ta da gianh thang loi trong dau tranh gianh doc lap, thong nhat dat nuoc, cung nhu trong su nghiep doi moi hien nay. Chung ta da hoi nhap thanh cong, da co ket qua thang loi buoc dau. Tren nen tang do, voi the va luc dat duoc trong 20 nam doi moi, toi tin tuong chung ta se tiep tuc gianh duoc nhieu thang loi.

Chu de: Nha, dat, thuc hien cac chinh sach ve nha dat

* Thu tuong co giai phap gi giup nguoi dan bi thu hoi dat de lam ha tang kinh te-xa hoi, lam do thi, lam khu cong nghiep,… vuot qua duoc kho khan, khong bi ban cung. Tran Van Toan (27 tuoi, TP.HCM)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cau hoi cua ban cung la tran tro cua Chinh phu, cua ban than toi. Dat nuoc ta dang tien hanh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Di lien voi do la do thi hoa. De lam duoc viec nay, khong co cach nao khac la phai chuyen mot phan dat nong nghiep, dat o cua dong bao sang lam ket cau ha tang, nhu giao thong, thuy loi, dien... lam khu cong nghiep, khu kinh te... Van de nay la tat yeu. Nhung lam sao cung voi viec thu hoi dat, chuyen huong su dung dat phai di lien voi viec tai dinh cu, to chuc doi song dong bao tot hon? Chinh phu da va dang va se tiep tuc ra soat chi dao lam tot viec nay. Chung nao chua thuc hien dung phap luat trong thu hoi dat, trong viec tai dinh cu, chung nao chua dap ung dung muc tieu dong bao den noi o moi co doi song tot hon thi Chinh phu, chinh quyen cac cap con khuyet diem voi dan. Chinh phu da chi dao, ra soat lai viec thuc hien cac chinh sach o nhung noi dong bao da bi thu hoi dat de bo sung hoan thien chinh sach, ke hoach nham thuc hien bang duoc muc tieu dong bao bi thu hoi dat phai co doi song tot hon, dut khoat khong de ba con nong dan bi thu hoi dat co doi song thap. Chung toi se thuc hien bang duoc muc tieu nay. Day cung la trach nhiem cua Chinh phu voi nhan dan.

Chu de: Danh gia tinh hinh kinh te xa hoi Viet Nam nam 2006

* Bao chi, nhan dan danh gia cao, khen ngoi va bay to long tin tuong vao su dieu hanh cua Thu tuong sau 200 ngay. Thu tuong nghi gi ve su danh gia nay? Le Thanh Tuan (Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi cam on ban co loi dong vien doi voi toi. Toi nhan nhiem vu Thu tuong Chinh phu hon 7 thang qua va da co gang phan dau, lam viec het suc minh de hoan thanh trong trach duoc Dang, Nha nuoc va nhan dan tin cay giao pho. Nhung so voi nhiem vu va su mong doi, doi hoi cua nhan dan, toi nghi minh con phai phan dau nhieu hon, quyet liet hon. Nhung ket qua dat duoc trong thoi gian qua, noi nghiem tuc va day du la cong lao cua dong bao ca nuoc, su no luc cua ca he thong chinh tri duoi su duoi su lanh dao cua Dang.

Chu de: Cai cach hanh chinh

* Kinh chao Thu tuong! Vi sao Thu tuong lai ky chi thi nghiem cam tu nhan hoa bao chi duoi moi hinh thuc? Nhu vay, co di nguoc lai muc tieu tu do dan chu ma Thu tuong phan dau hay khong? Pham Duong Quoc Tuan

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung la thay mat Chinh phu, toi da ky chi thi tang cuong quan ly bao chi nham phat huy toi da, phat huy tot nhat vai tro cua bao chi trong su nghiep phat trien cua dat nuoc. Trong Chi thi co mot dieu quy dinh nghiem cam tu nhan hoa bao chi duoi moi hinh thuc, va nghiem cam khong de bat cu mot the luc nao chi phoi hoat dong cua bao chi vi loi ich rieng, trai phap luat, gay phuong hai den loi ich dat nuoc. Chi thi nay cua Thu tuong Chinh phu phu hop voi phap luat Viet Nam (phap luat nuoc ta chua cho phep tu nhan hoa bao chi) cung la phu hop voi tuyet dai da so nguyen vong cua nhan dan, dong bao ta. Dieu nay cung phu hop voi dieu kien cua Viet Nam. Toi nghi dong bao nen ung ho va cac bao chi nen chap hanh. Doi voi bao chi nuoc ta, Dang ta, Nha nuoc ta danh gia rat cao vai tro cua bao chi thoi gian qua cung nhu trong ca qua trinh cach mang cua dat nuoc. Mong muon cua Dang, Nha nuoc ta la moi to bao, tap chi, dai phat thanh va truyen hinh (nuoc ta hien nay co hon 600 to bao) phai la co quan ngon luan, dien dan dan chu cua nhan dan, phai la ngon co chien dau cua dan toc vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Nhung ket qua, thanh tuu cua bao chi phai duoc tran trong, danh gia dung muc, khen thuong kip thoi. Nhung nhung sai trai cua bao chi cung phai duoc xu ly nghiem minh dung theo phap luat. Toi tin rang bao chi Viet Nam voi truyen thong tot dep cua minh se dong gop xung dang vao su nghiep doi moi, CNH - HDH dat nuoc, dong gop vao thanh cong cua tien trinh hoi nhap cua nuoc ta vi muc tieu xay dung thanh cong chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Den luc nay (10h30), tai phong tiep nhan cau hoi cua ban doc mac du da gan cuoi buoi doi thoai truc tuyen nhung cac cau hoi cua nguoi dan van lien tuc gui ve. Gan 20 may tinh phai hoat dong het cong suat. Cac nhan vien ghi lai nhung cau tra loi cua Thu tuong sau do dua len mang, cung dang lam viec cat luc de dua cac thong tin den nguoi dan mot cach nhanh nhat. Su tap trung cao do the hien tren moi guong mat cua nhung nhan vien nay.

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Cac nhan vien phong tiep nhan cau hoi va ghi lai cau tra loi cua Thu tuong dang lam viec "het cong suat". Anh D.Huan

Chu de: Phat trien giao duc, van hoa, y te

* Thua Thu tuong, co to bao dua tin Ngai co 2 con di hoc o My va con gai Ngai co chong Viet kieu. Dieu do co lam anh huong den Ngai khong? Nguyen Chi Hieu (TP Ho Chi Minh)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nhu tren vua noi, toi chi co mot con di hoc tai My. Chau da hoc va nghien cuu, bao ve thanh cong luan an tien si khoa hoc chuyen nganh xay dung dan dung. Chau da tro ve va dang phu trach dao tao sinh vien sau dai hoc tai DH Kien truc TP.HCM. Con con gai toi khong di hoc tai My. Va chau cung chua co gia dinh. Thong tin tren la khong dung.

* Thua Thu tuong, qua bao chi, toi duoc biet Ngai la nguoi da cam sung chien dau chong My, rat cam thu My. Ngai nghi gi khi cho con trai minh sang du hoc tai My? Jeremy Taylor

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi co 23 nam truc tiep chien dau chong xam luoc My o chien truong mien Nam Viet Nam. Chung toi, nhung nguoi linh chien dau truc tiep tren chien truong, cung nhu nhung nguoi cong dan luc do, rat cam thu nha cam quyen hieu chien, quan doi xam luoc My. Ngay ban than toi cung 4 lan bi thuong trong chien tranh, tren 30 vet thuong va cung la thuong binh hang 2/4. Cha toi, chu toi, cau toi cung hy sinh trong cuoc chien tranh chong My. Chung toi cung nhu tat ca nguoi Viet Nam rat cam thu nha cam quyen hieu chien, quan xam luoc My, nhung khong cam thu ca dan toc My, ca dat nuoc My. Chung ta cung het suc cam on nhung nguoi dan My xuong duong bieu tinh chong chien tranh Viet Nam. Chung ta cung rat chia se voi nhung ba me My mat con, mat chong trrong chien tranh xam luoc Viet Nam. Va chac cac ban cung nho, ca nuoc rat xuc dong khi mot thanh nien My tu thieu tai My de phan doi chien tranh VN. Mat khac, KHCN noi chung hay khoa hoc khac cung la do the luc xam luoc su dung de xam luoc VN.

Con toi la can bo truong DH Kien truc TP.HCM. Chau duoc truong, Bo GD-DT cu di hoc tap, nghien cuu tai My va da bao ve thanh cong luan an tien si khoa hoc ve chuyen nganh kien truc xay dung dan dung tai 1 truong DH Hoa Ky. Hien chau dang phu trach dao tao sau dai hoc tai truong. Chau duoc ket nap Dang khi con la sinh vien. Khi sang My hoc, chau cung la Bi thu chi doan Pho Bi thu Chi bo Dang cua luu hoc sinh. Kinh phi chi tra di hoc cho con toi nam trong kinh phi dao tao tien si cua Nha nuoc. Toi nghi KHCN noi chung va KH Kien truc noi rieng khong phai la thu pham trong chien tranh Viet Nam. Con voi tu cach 1 quoc gia, 1 dan toc, mot cong dan VN chan chinh, khong ai co quyen duoc quen qua khu dau thuong cua dan toc minh, Nhung voi tuyen thong hoa hieu cua dan toc ta, Dang va Nha nuoc chu truong khep lai qua khu, huong toi tuong lai, dong thoi xay dung phat quan he vi hoa binh hop tac phat trien va binh dang giua 2 quoc gia, hai dan toc.

Chu de: Cuoc dau tranh day lui tham nhung, lang phi

* Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu noi: Muon chong tham nhung can phai co ban tay Sat, nhung phai Sach. Thua Thu tuong, Thu tuong se the hien quan diem Sat va Sach nhu the nao trong viec chong tham nhung? Le Thanh (40 tuoi, Nghe An), Tran Van Thanh (36 tuoi, An Giang), Tong Mai Sang (18 tuoi, Ha Noi), Vu Sang (19 tuoi, TP.HCM), Le Cong (17 tuoi, TP.HCM), Ta Vinh (Viet kieu chau Au)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi chua ro lam noi ham ma dong chi Nguyen TBT Le Kha Phieu khi noi “ban tay sat, ban tay sach” la gi.

Nhung, theo toi, nguoi lanh dao muon chong duoc tham nhung thi phai co duoc may dieu kien: Thu nhat la, phai co quyet tam chong tham nhung, thuc su tam huyet, nhan thuc ro moi de doa cua tham nhung doi voi che do ta, den long tin cua nhan dan ta. Phai nhan thuc chong tham nhung la vi loi ich cua quoc gia, dan toc va cua nhan dan. Nguoi chong tham nhung phai nhan thay ro trach nhiem cua minh trong cuoc dau tranh. Tu nhan thuc nhu vay, phai dam chong tham nhung du bat cu ke tham nhung la ai, o vi tri nao, khong so phuc tap, khong so bi tru um, tra thu, mat ghe.

Thu hai, ban than anh phai khong tham nhung, khong dinh den tham nhung, khong bao che tham nhung moi kien quyet duoc. Quan trong la anh khong tham nhung thi moi dam chong tham nhung quyet liet va co trach nhiem.

Ba la, phai hieu biet luat phap, lam dung luat phap. Duong nhien, tham nhung la co toi, nhung khong dam chong tham nhung hay chong tham nhung ma khong dung luat phap cung la co toi. Tom lai, chong tham nhung phai that long, cong tam, khach quan, trong sang.

* Thua Thu tuong, chong tham nhung Thu tuong thay bi ai can tro khong, co vung cam khong? Cai kho nhat trong chong tham nhung cua Thu tuong la gi? Lu Cong Dung (34 tuoi, Tieng Giang); Hoang Tien (20 tuoi, Quang Tri), Luu Quoc Vu (23 tuoi, Buon Me Thuot); Pham Huu Khanh (21 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Den hom nay, toi thay khong ai can tro minh va cung khong co vung cam nao trong viec chong tham nhung ca. Theo toi, cai kho nhat trong chong tham nhung noi gon lai la ngan sach chua du lo cho doi song cua cong chuc. Ben canh do, mot bo phan can bo dang vien, cong chuc khong guong mau, khong quyet liet chong tham nhung. Khong kien quyet chong tham nhung ngay voi ban than minh, tai don vi minh, dia phuong minh. Nhieu noi, nhieu nguoi moi chi kien quyet chong tham nhung tren dien dan

Chu de: Nha, dat, thuc hien cac chinh sach ve nha dat

* Thua Thu tuong, chung toi la Viet kieu dang song o nuoc ngoai rat muon mua nha o o trong nuoc de thuan loi moi khi ve que huong nhung viec mua nha rat kho khan. Ngai co giai phap gi giup chung toi khong? Le Ngoc Hung (47 tuoi, Ha Lan)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ba trieu dong bao ta o nuoc ngoai la bo phan mau thit, khong the tach roi cua dan toc ta. Bo chinh tri, Trung uong Dang da co nghi quyet 36 ve chinh sach voi dong bao ta o nuoc ngoai.

Thoi gian qua Chinh phu cung da trien khai dong bo tren nhieu linh vuc nham dap ung nguyen vong va mong doi cua dong bao. Rieng chinh sach ve viec Viet kieu ve que mua nha, trong Luat Dat dai, Luat Nha o da co nhung quy dinh het suc cu the ve doi tuong duoc mua nha. Vi du nhu nguoi ve nuoc de dau tu, nguoi co cong dong gop cho su phat trien cua dat nuoc, cac nha khoa hoc – nha van hoa muon ve nuoc cong hien, nguoi duoc phep ve dinh cu lau dai, va ke ca nhung nguoi ve tam cu co thoi gian 6 thang. Chinh sach nay dang duoc trien khai thuc hien. Toi cung hieu, so ba con duoc ve mua nha o trong nuoc con it, thu tuc con phien ha.

Trong ket luan phien hop Chinh phu vua roi, toi da yeu cau Bo truong Bo Xay dung - nguoi chiu trach nhiem ve van de nay - ket hop voi Bo ngoai giao cung cac bo, nganh chuc nang khac nghien cuu, de xuat voi Chinh phu de sua doi Nghi dinh nay theo huong mo rong doi tuong duoc mua nha o, tao thuan loi ve thu tuc hon cho dong bao ta o nuoc ngoai ve lam an sinh song tai que nha.

* Nha o thuoc so huu Nha nuoc cho nguoi dang thue co duoc tiep tuc ban theo quy dinh va Nghi dinh 61/CP hay khong? Chinh sach co thay doi gi khong? Xin Thu tuong cho chung toi duoc biet. Xin cam on Thu tuong? Pham Dinh Long (78 tuoi, Binh Dinh); Pham Huy Ha (63 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nghi dinh 61 cua Chinh phu ban hanh nam 1994 trong do co quy dinh cho phep ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue. Day la mot chu truong dung dan.

Theo bao cao cua Bo truong Bo Xay dung, den cuoi nam 2006 da co khoang 200.000 can nha duoc ban, So con lai vao khoang 64000. Mac du Chinh phu da gia han hai lan nhung van chua xong. Xet nguyen vong cua nhan dan, cua nhung nguoi dang thue nha, xet quy dinh trong Nghi dinh 61 den nay van con phu hop nen trong phien hop dau nam, Chinh phu da dong y tiep tuc thuc hien nhung phai co gang xong trong nam 2007, khong keo dai nua. Trong qua trinh nay, Chinh phu cung da giao cho Bo Xay dung ket hop voi cac bo nganh chuc nang ra soat lai de xem co phai dieu chinh, bo sung gi them cho Nghi dinh de viec ban nha duoc thuc hien nhanh hon, chat che hon.

Dong thoi, Chinh phu cung yeu cau Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh thanh pho ra soat lai xem tu khi thuc hien Nghi dinh 61 (nam 1994) den nay, co truong hop ban nha nao sai khong, neu sai phai sua, ke ca viec thu hoi lai.

Chinh phu chu truong khong xem lai cac truong hop, da duoc giai quyet truoc Nghi dinh 61, theo ngon ngu phap luat la khong hoi to.

Chu de: Phat trien giao duc, van hoa, y te

* Thua Thu tuong, bao chi trong nuoc, ngoai nuoc cho la Thu tuong Chinh phu Viet Nam con qua tre. Thu tuong nghi gi ve nhan xet nay? Hoang Thanh Le

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nam nay (2007) toi da 58 tuoi, neu tinh theo tuoi mu (tuoi ta) thi da la 59 tuoi. Con tinh theo tuoi lao dong thi con 2 nam nua la duoc nghi huu theo chinh sach. Con toi cung da truong thanh, dang day DH. Va toi cung da co chau noi. Vua roi, truoc khi di hoi nghi DAVOS, toi co hoi so lieu thong ke nam 2006 de xem do tuoi cua dan so Viet Nam. Voi tuoi cua toi, toi da nhieu tuoi hon 87.8% dan so Viet Nam.

Voi cach tiep can khac nhau thi nhin nhan se khac nhau, nhung du theo cach nao thi toi cung khong con tre nua, ma da nam trong lop gia cua nguoi Viet Nam, nam trong so 13% nhung nguoi cao tuoi cua dat nuoc.

Chu de: Doi song, viec lam, cac chinh sach xa hoi

* Thua Thu tuong, trong cuoc song hang ngay ong yeu dieu gi nhat va ghet cai gi nhat? Vu Thanh Huu

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi xin noi suy nghi rieng cua minh. Toi yeu nhat, quy nhat la su trung thuc, ghet nhat, gian nhat la su gia doi.

Chu de: Doi song, viec lam, cac chinh sach xa hoi

* Thua Thu tuong, chung ta da la thanh vien WTO, phai hoi nhap, canh tranh quyet liet nhung nguoi ngheo con nhieu qua. Thu tuong co giai phap gi de giup dong bao ta som thoat ngheo? Nguyen The Kim (33 tuoi, Ba Ria - Vung Tau), Nguyen Son Nam (21 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung, day la van de tran tro cua Dang va nha nuoc ta. Nhu toi da trinh bay, dat nuoc ta trong ca the ky 20 phai cam sung de chien dau gianh doc lap dan toc. Chien tranh tan pha, nen kinh te do nat. Bang no luc cua toan Dang, toan dan, toan quan ta trong 20 nam doi moi chung ta da dua dat nuoc phat trien lien tuc, dong thoi voi viec xoa doi giam ngheo, giam ty le ho ngheo.

20 nam qua, ty le ho ngheo da giam xuong con 19%. Rieng trong nam 2006 ta giam duoc 3% so ho ngheo. Cong cuoc xoa doi giam ngheo cua chung ta duoc cong dong the gioi danh gia rat cao. Day cung la ban chat uu viet cua che do. Nhung dung nhu cac ban neu, ta da hoi nhap ma ty le ho ngheo van con cao qua, nong dan ta con kho khan. Day la van de tran tro.

De day nhanh cong cuoc xoa doi giam ngheo, Dang va Chinh phu da co nhung chinh sach chung de moi nguoi dan co dieu kien thuan loi, khuyen khich nhan dan vuon len thoat khoi doi ngheo.

Ngoai ra, Chinh phu da co nhung chinh sach cu the chang han nhu chuong trinh quoc gia xoa doi giam ngheo, tro giup von, giong, ky thuat canh tac cho nguoi ngheo. Chinh phu cung co chuong trinh 135 dau tu co so ha tang, truong hoc, cho… cho cac xa, thon ap dac biet kho khan. Chuong trinh da tong ket giai doan 1 va dang thuc hien giai doan 2. Nhu vay la chung ta da lam, nhung van phai lam tot hon. Nghi quyet Dai hoi 9 noi phai lam duong be tong den tat ca cac xa. Quoc hoi da huy dong nguon von bang phat hanh trai phieu. Nhung den nay ca nuoc con 200 xa chua co duong o to. Dung ra ta da thuc hien xong nhung cac dia phuong tach them xa. Trong nam 2007 ta se phai lam xong. Chinh phu con co chuong trinh 134 ho tro ho ngheo san xuat, ho tro moi ho 5 trieu dong de co dat san xuat, hay ho tro 5 trieu dong de co nha o, ho tro nuoc sach…

Chinh phu co chuong trinh dinh canh dinh cu cho dong bao du canh du cu, chuong trinh bo tri dan cu o cac huyen bien gioi Viet - Trung, Viet - Lao… Roi chuong trinh ho tro hay chinh sach mien hoc phi cho nguoi ngheo, hoac chuong trinh tro giup cho ho ngheo vay von… Moi day nghe bao cao cua Uy ban dan toc la ca nuoc hien con 80 ngan ho dac biet kho khan chinh phu da quyet dinh tro giup 1 lan moi ho 5 trieu. Nhung chinh sach cu the nhu the se cung voi nhung chinh sach chung va no luc cua chinh nhung nguoi dan giup chung ta thuc hien tot va se tien nhanh hon trong viec xoa doi giam ngheo.

De tiep tuc cai thien doi song cua nong dan, phat trien nong nghiep, nong thon, chinh phu da de ra nhung nhiem vu, giai phap toan dien, trong do co nhung giai phap quan trong nhu:

- Tap trung dau tu ha tang nhu toi da trinh bay.

- Co chien sach khuyen khich, tao dieu kien dua khoa hoc cong nghe vao san xuat nong nghiep, san xuat thuy san de giam gia thanh san xuat va nang cao nang suat chat luong.

- Co chinh sach khuyen khich phat trien nhanh va nhieu cac loai hinh doanh nghiep san xuat tren nhieu linh vuc, dac biet la doanh nghiep vua va nho de tao viec lam, tang dieu kien song cho nong dan, phat trien nong thon.

- Phat trien giao duc dao tao va day nghe. Hien ca nuoc co 43 trieu nguoi trong do tuoi lao dong, trong do 30 trieu o nong thon, 13 trieu o thanh pho. Trong 30 trieu do neu quy theo thoi gian thi van con 20% chua co viec lam. Chinh thong qua giao duc dao tao, ta se tao dieu kien de 20% do co co hoi.

- Tap trung giai quyet nhung van de buc xuc ve van hoa, xa hoi, moi truong… ma ca xa hoi quan tam

Chinh phu rat mong voi no luc vuon len cua tung nguoi dan va nhung chinh sach cua nha nuoc, cong cuoc xoa doi giam ngheo cua ta se som thanh cong.

Chu de: Phat trien giao duc, van hoa, y te

* Thua chu Nguyen Tan Dung, chau co nguyen vong sau nay se lam Thu tuong, Xin chu co the noi cho chung chau biet ve kinh nghiem cua chu de tro thanh mot thu tuong Chinh phu nhu hien nay? Le Trung Hieu

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Truoc het, voi chau Le Trung Hieu, chu hoan nghenh nguyen vong cua chau, chuc chau se thanh cong. Ve kinh nghiem cua chu de tro thanh Thu tuong Chinh phu, that tinh den luc nay chu chua luc nao co thoi gian suy nghi xem minh co kinh nghiem gi de tro thanh Thu tuong. Nho lai, hom Quoc hoi chuan bi bo phieu bau Thu tuong, chu chua nghi se tro thanh Thu tuong Chinh phu.

Dieu co the noi ngay voi chau the nay, suot trong thoi gian theo Dang, theo Cach mang, chu luon chap hanh su phan cong cua to chuc, du nhiem vu kho khan, phuc tap, nguy nan nhu the nao cung khong he lan tranh ma tim moi cach thuc hien hieu qua nhat. Thu hai, voi cong viec thi no luc lam het minh, tat ca vi loi ich cua dat nuoc, cua dan toc. Lam het suc minh, quyet tam hoan thanh chuc trach, nhiem vu duoc giao, luon ton trong chu truong, nguyen tac cua Dang, phap luat cua Nha nuoc.

Trong cuoc song luon trung thuc, doan ket, song chan thanh voi moi nguoi. Do cung la dieu binh thuong cua bao nhieu can bo, dang vien khac dang song va lam viec.

Co nguoi noi cang o vi tri lanh dao tren cao, cang thay don doc nhung chu khong thay luc nao minh don doc ca. Khong biet nhung nguoi khac nghi nhu the nao, nhung chu thay cuoc doi nay luc nao cung tot dep.

* Thua Thu tuong, nguon nhan luc la quyet dinh nhung vao dai hoc, cao dang rat ton kem, hoc phi rat cao, nguoi ngheo khong du tien theo hoc. Xin duoc hoi Thu tuong co giai phap nao giup nguoi ngheo duoc di hoc? Pham Truong Giang (27 tuoi, Ha Noi); Huynh Man Dat (21 tuoi, TP.HCM); Huynh Luu Duc Toan (34 tuoi, Nha Trang); Nguyen Huu Duy (TP.HCM)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: “Nhan tai la nguyen khi quoc gia”, “Mot dan toc dot la mot dan toc yeu”, ong cha ta da duc ket chan ly nhu vay. Dang va Nha nuoc da coi giao duc la quoc sach hang dau. Trong suot nhung nam doi moi vua qua, chung ta da tap trung phat trien giao duc dao tao. Noi mot cach cong bang, neu khong quan tam den giao duc dao tao, chung ta khong co nguon nhan luc nhu hien nay, khong the dat duoc nhung thanh tuu trong qua trinh doi moi. Dang va Nha nuoc ta dac biet quan tam den nguoi ngheo, de tao dieu kien cho dong bao ta nhu Bac Ho mong muon “nguoi ngheo cung duoc di hoc”. Day la muc tieu, ban chat cua che do ta.

Nha nuoc da co nhung chinh sach mien hoc phi toan bo doi voi hoc sinh tieu hoc; doi voi bac THCS va THPT thi mien hoc phi cho nguoi ngheo; o bac cao dang va dai hoc cung mien hoc phi cho nguoi ngheo. Cung voi viec mien hoc phi, cac sinh vien hoc cao dang, dai hoc duoc huong chinh sach cho vay de trang trai chi phi trong qua trinh hoc tap, chinh sach nay gop phan hieu qua vao ket qua giao duc cua nuoc ta. Nam 2006, neu tinh tu mau giao den dai hoc, chung ta co 27,5 trieu nguoi di hoc, chiem 33% dan so. Chung ta hien co 1,4 trieu sinh vien dang theo hoc o cac truong dai hoc, cao dang. Nhu vay Dang va Nha nuoc ta da rat quan tam den su nghiep giao duc. Ngoai nhung chinh sach truc tiep, chung ta con co chinh sach ho tro cho ho ngheo co con em di hoc. Tuy nhien, nhin nhan nghiem tuc, nuoc ta con nhieu nguoi ngheo khong co dieu kien va tien bac de di hoc trung hoc, cao dang, dai hoc. Viec nay chung toi da thay va yeu cau Bo Giao duc va Dao tao chuan bi trinh Chinh phu de an hoc phi moi, trong do ho tro cho ho gia dinh ngheo, cac doi tuong chinh sach, gia dinh co cong voi cach mang co con em du dieu kien hoc CD, DH bang cach mien hoc phi, neu hoc gioi duoc mien toan bo. Chinh phu yeu cau Bo Giao duc va Dao tao can nhac, phoi hop voi Bo Tai chinh nghien cuu, tinh toan va trinh Chinh phu ke hoach mien hoc phi cho toan bo hoc sinh o vung nong thon, vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so.

Viec mien hoc phi truoc day chi ap dung voi hoc sinh ngheo o bac THCS, THPT, nhung huong toi day la mien cho toan bo hoc sinh o vung nong thon, vung sau, vung xa, dac biet la vung dong bao dan toc thieu so. Chinh phu se xem xet de an nay. Toi tin rang, voi su no luc cua Nha nuoc dong thoi cung doi hoi no luc cua moi gia dinh, moi nguoi dan, chung ta se phan dau thuc hien bang duoc loi dan cua Bac Ho “Ai cung duoc hoc hanh”.

Theo ke hoach thi buoi doi thoai truc tuyen giua Thu tuong Nguyen Tan Dung va nhan dan se dien ra trong hon 2 gio, tuy nhien, duoc su dong y cua Thu tuong, buoi truc tuyen se keo dai trong 3 gio (ket thuc luc 12h) - do so luong cau hoi cua nguoi dan gui ve cho Thu tuong rat nhieu.

Chu de: Nha, dat, thuc hien cac chinh sach ve nha dat

* Quy hoach treo gay nhieu thiet hai cho nguoi dan. Thu tuong da co bien phap gi khac phuc tinh trang nay? Nguyen Thi Quyen (89 tuoi, TP.HCM), Nguyen Van Nghi (65 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Chung ta phat trien dat nuoc, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc thi khong the khong co quy hoach. Chung ta phai xay dung quy hoach de quan ly qua trinh phat trien mot cach khoa hoc va co hieu qua nhat. Ben canh cai duoc cua quy hoach de gop phan phat trien dat nuoc, trong thoi gian vua qua da boc lo nhung yeu kem cua cong tac quy hoach. Do la quy hoach khong phu hop, khong kha thi, kem hieu qua nhung khong dieu chinh kip thoi, de keo dai, ma cac ban cho do la “quy hoach treo”. Nhung quy hoach khong kha thi, de tiep tuc keo dai nhu the gay kho khan, thiet hai cho nguoi dan. Nguoi dan co dat trong vung quy hoach nhung khong san xuat, su dung duoc, gay thiet hai rat lon. Ke ca khi da quy hoach roi, thu hoi dat, giai phong mat bang roi cung khong su dung de keo dai. Day la khuyet diem trong cong tac quy hoach va cung la khuyet diem cua chinh quyen cac cap. La nguoi dung dau Chinh phu, trong phien hop Quoc hoi vua roi, toi cung da nhan phan trach nhiem cua minh ve su yeu kem nay. Chinh phu cung da tap trung chi dao de khac phuc tinh trang nay. Mot mat la nang cao chat luong cua cong tac quy hoach. Thu hai la phai yeu cau ra soat lai va phai sua theo 3 huong sau day:

Thu nhat, la ra soat lai tat ca cac quy hoach. Quy hoach nao co hieu qua thi tiep tuc trien khai thuc hien. Di lien voi ke hoach do la phai co ke hoach tai dinh cu cho dong bao song trong vung quy hoach den noi o moi theo dung chinh sach va chien luoc cua Dang va Nha nuoc. Thuc hien cho duoc muc tieu den noi o moi la co cuoc song tot hon.

Thu hai, quy hoach nao phu hop nhung chua co dieu kien thi can quy hoach truoc 1 buoc, khi nao co dieu kien thi thuc hien. Thi du quy hoach duong sat cao toc, chung ta da len ke hoach lam dieu nay tu vai chuc nam nay, nhung chua co tien de lam. Den thoi diem nay, chung ta moi bat dau di van dong de lam, chinh vi the ma chung ta phai quy hoach truoc de thuc hien.

Thu ba, neu loai quy hoach ra soat lai thay khong phu hop thi phai huy bo va thong bao cho dong bao song trong vung quy hoach biet de khong gay thiet hai cho nhan dan. Cong khai voi dan. Viec nay Chinh phu se lam xong trong thang 7 nam nay. Moi day, theo chi thi tu Chinh phu, Bo Tai nguyen - Moi truong da tien hanh ra soat cong tac quy hoach trong ca nuoc. Qua ra soat, da phat hien gan 1.650 quy hoach treo, voi dien tich khoang 350.000 ha. Theo bao cao cua Bo Tai nguyen - Moi truong, ve co ban Chinh phu da dieu chinh theo 3 huong ma toi vua neu tren.

Toi mong muon rang, dong bao, nhan dan ca nuoc, dai bieu hoi dong nhan dan cac cap, dai bieu Quoc hoi giam sat va phat hien cac yeu kem cua cong tac quy hoach de dap ung duoc yeu cau phat trien va khong gay thiet hai cho nguoi dan.

Chu de: Phat trien giao duc, van hoa, y te

* Thua Thu tuong, lam gi de nguoi ngheo duoc chua benh tai cac benh vien? Nguyen Thanh Thuy ( 30 tuoi, Vung Tau); Le Manh Thang (Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung la nguoi ngheo phai duoc chua benh. Van de ban dat ra rat dung, do cung la moi quan tam cua Dang va Chinh phu.

De giup cho nguoi ngheo duoc kham chua benh, Chinh phu da co mot so chinh sach lon:

Thu nhat, chinh sach ve bao hiem y te, quy dinh cac doi tuong nhu can bo cong nhan vien chuc, nguoi ve huu, doi tuong chinh sach… la nhung nguoi duoc mua bao hiem y te.

Thu hai, quy ngan sach chi tra cho nguoi ngheo duoc kham chua benh mien phi.

Thu ba, tre em duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi. Cong lai ba doi tuong tren thi da co khoang 43 trieu nguoi Viet Nam duoc kham chua benh mien phi thong qua bao hiem y te, chiem 52% dan so Viet Nam. Trong dieu kien kinh te xa hoi cua dat nuoc du dat nhieu thanh tuu nhung van con het suc kho khan, ngan sach han hep. Ngan sach moi co hon 60 ty do la, du da huy dong 20 - 21% vao ngan sach thi cung chua phai la lon.

Nhung de giup nguoi ngheo kham chua benh, van co chinh sach nhu toi da trinh bay. Tuy nhien, trong thuc hien thuc te thi co 2 van de:

- Thu nhat, voi cac doi tuong duoc huong bao hiem thi thu tuc chi tra van con kho khan. Chinh phu dang chi dao ra soat, bo sung de co the thuc hien tot hon.

- Thu hai, trong xa hoi co doi tuong la nhung ho khong thuoc dien ngheo, nhung doi song cua ho cung rat kho khan, theo cach goi cua Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi la doi tuong can ngheo. Doi tuong nay chiem khoang 18 trieu nguoi, khoang 20% dan so. Voi ho, viec kham chua benh rat kho khan. Chung toi dang yeu cau xem xet de co hinh thuc ho tro. Con lai 28% dan so la nhung nguoi kha gia, co dieu kien chi tra. Nhung vien phi cua ta hien nay cung chua tinh du, chua tinh khau hao xay dung, khau hao thiet bi vi Nha nuoc con dau tu, nen vien phi chi la 60 - 70% so tien thuc te. So di toi nho het nhung con so cu the nay vi moi day toi nghe Bo truong Bo Y te bao cao chuan bi cho chinh sach bao hiem y te moi.

Tom lai, 52% dan so da duoc huong chinh sach bao hiem tuy chua du, 20% ho can ngheo cung sap co chinh sach ho tro, chi con lai 28% kha gia thi dong vien phi 60 - 70% de gop phan phat trien y te, phat trien dat nuoc. Sap toi, theo tinh than nghi quyet Dai hoi dang X, Nha nuoc tiep tuc dau tu phat trien co so ha tang, dao tao, day manh xa hoi hoa y te. Dong thoi, ngan sach nha nuoc se van tiep tuc ho tro, de nguoi hoan canh kho khan duoc cham soc y te day du.

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi

* Thua Thu tuong, vua qua Thu tuong da den Vatican, da hoi dam voi Giao hoang va Thu tuong Vatican. Thu tuong co the cho biet luc nao thi Viet Nam ta co quan he ngoai giao voi Toa thanh Vatican? Nguyen Son (22 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Vua roi toi da co dip den tham Vatican, hoi kien Giao hoang va Thu tuong Vatican. Giao hoang va Thu tuong Vatican da bay to su cam on chan thanh va danh gia cao su phat trien cua Viet Nam tren cac linh vuc, danh gia cao tu do tin nguong, ton giao o Viet Nam. Thu tuong Vatican da de nghi thiet lap quan he ngoai giao day du voi Viet Nam. Thay mat Chinh phu Viet Nam, toi da ghi nhan va de nghi nen giao cho co quan hai ben thao luan cu the ve de nghi nay cua Vatican. Cuoc gap cua toi voi Giao hoang va Thu tuong Vatican dien ra trong bau khong khi huu nghi, thang than. Qua do hai ben hieu biet nhau hon. Trong hoi dam, Giao hoang va Thu tuong Vatican dac biet danh gia cao tu do tin nguong va ton giao o Viet Nam. Giao hoang noi ong rat vui khi biet rang nha tho tai Viet Nam luon day ap nguoi tham gia hanh le vao cac ngay thu bay, chu nhat… va cong dong hon 6 trieu giao dan Viet Nam da co dong gop tich cuc vao su phat trien cua Viet Nam. Toi da noi voi Giao hoang va Thu tuong Vatican rang cong dong nguoi Viet Nam theo dao Thien chua la cong dong kinh Chua, yeu nuoc, luon gan bo voi su nghiep thong nhat, giai phong dat nuoc va su nghiep doi moi vua qua cung nhu hien nay. Giao hoang va Thu tuong Vatican danh gia cao va khang dinh tu do ton giao tin nguong o Viet Nam la mau hinh ve tu do tin nguong ton giao gan voi phat trien cong dong va phat trien doi song nhan dan. Dieu nay cung da duoc neu trong cac thong cao bao chi.

Chu de: Phat trien khoa hoc cong nghe

* Thua Thu tuong, theo Thu tuong thi lam sao thu hut duoc nhan tai vao bo may lanh dao cua Dang, cua Nha nuoc va thu hut duoc nhan tai vao cac doanh nghiep nha nuoc Viet Nam de chan hung nen kinh te? Nguyen Thi Lien (25 tuoi, Cong hoa LB Duc)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dung la nhu phan tren toi da trinh bay, dat nuoc ta co thanh cong trong su nghiep CNH-HDH, trong hoi nhap hay khong, phu thuoc rat nhieu vao nguon nhan luc. Nhan tai cua dat nuoc khong thieu. Nhung dung la de thu hut nguoi tai vao cac doanh nghiep nha nuoc, vao bo may cua Dang, Nha nuoc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang, nang luc quan ly cua chinh quyen la van de rat kho. Chung ta phai thuc hien nhieu viec. Nhung theo toi, co 3 viec chinh:

- Thu nhat, Dang va Nha nuoc co chu truong, chinh sach thich hop, dung dan de dao tao va trong dung nhan tai. Viec nay ke thua truyen thong tot dep cua dan toc, xem "hien tai la nguyen khi quoc gia" va thuc hien loi cua Bac Ho "mot dan toc dot la mot dan toc yeu". Da co nhieu nghi quyet, chuong trinh, chinh sach dao tao nhan tai duoc de ra. Noi mot cach nao do, thanh tuu dat duoc 20 nam qua cua Dang, Nha nuoc chinh la thanh tuu su dung nguoi tai vao viec nang cao nang luc lanh dao va quan ly. Dang, Nha nuoc phai tiep tuc trien khai dong bo cac giai phap de huy dong nguoi tai vao doanh nghiep nha nuoc, vao bo may cua minh. Viec nay da, dang va se tiep tuc duoc lam trong thoi gian toi.

- Thu hai, phai thuc hien day du co che thi truong thi nen kinh te moi phat trien nhanh, ben vung, doanh nghiep moi phat trien. Co co che thi truong thi moi co canh tranh lanh manh, tu do moi thu hut duoc nguoi tai. Co canh tranh, co co che thi truong thuc su thi moi xem xet duoc ai la nguoi tai. Nguoi tai khong chi the hien o bang cap, loi noi, ma quan trong la phai lam duoc gi hay khong. Hoc nhieu bang cap ma lam doanh nghiep thua lo thi cung khong phai la nguoi tai. Qua co che thi truong, nguoi tai moi thuc su phat huy duoc nang luc cua minh.

- Thu ba, de nguoi co tam, tai vao lam viec trong bo may cua Dang, Nha nuoc khong co cach nao khac la phai thuc hien dan chu. Bang moi quy trinh, bang moi cach de thuc hien day du dan chu de quan chung nhan dan lua chon nguoi tai. Co rat nhieu cach, nhung tuu chung lai, phai thuc su dan chu. Khong dan chu hay chi dan chu hinh thuc thi khong chon duoc nguoi tai.

Chu de: Cai cach hanh chinh

* Thu tuong da co phuong an nao de cung co sap xep theo huong tinh giam bo may nhu tinh than Nghi quyet Dai hoi Dang 10 va Nghi quyet Trung uong 4 vua qua da dat ra? Truong Van Tien (Da Lat)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Quan triet Nghi quyet Dai hoi X, Nghi quyet Hoi nghi TW 4 ve viec kien toan to chuc bo may Dang va Nha nuoc la mot noi dung Chinh phu rat quan tam. Ban than toi voi tu cach la Thu tuong cung rat quan tam. Day la mot noi dung quan trong trong cai cach hanh chinh. Hien nay Chinh phu co 26 Bo va co quan ngang Bo. Chung toi cung da thao luan theo tinh than Nghi quyet Dai hoi X va Nghi quyet Hoi nghi TW 4, chuan bi cho Chinh phu trong nhiem ky moi theo huong chu yeu la Bo quan ly da nganh, da linh vuc. Nhu vay, cung co the, so Bo se it hon hien nay. Va cung theo huong khong con co quan truc thuoc Chinh phu co chuc nang quan ly Nha nuoc. Di lien voi dieu do la lam ro chuc nang, nhiem vu cua cac bo. Moi viec chi co mot bo chu tri. Khac phuc tinh trang trung lap, tinh trang co linh vuc khong co nguoi theo doi, quan ly. Theo tinh than do, bo may to chuc cua Chinh phu se duoc trinh len Hoi nghi TW 5 sap toi, trinh Quoc hoi va theo Hien phap, Quoc hoi se quyet dinh. Hien tai, Chinh phu dang chuan bi tich cuc, khan truong theo tinh than tinh giam, hieu qua, hieu luc. Toi xin nhac lai, cai cach theo huong Bo quan ly da nganh, khong con tong cuc, co quan truc thuoc Chinh phu lam nhiem vu quan ly Nha nuoc. Lam ro chuc nang, nhiem vu, tranh trung lap, tranh de co linh vuc khong co nguoi quan ly. Theo huong do, so Bo se giam hon. Lam nhu vay la theo dung tinh than Nghi quyet Hoi nghi TW 4 vua qua.

Chu de: Doi song, viec lam, cac chinh sach xa hoi

* Chung chau la sinh vien nam thu 4, sap ra truong, khong biet lam sao co duoc viec lam phu hop. Thua thu tuong, lam the nao de thanh nien chung chau co duoc viec lam? Dang Khoi Nguyen

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Ve van de nay, nhu toi vua trinh bay o tren trong phan nhung van de con ton tai cua nen kinh te nuoc ta do la nen kinh te quy mo nho, con nhieu yeu kem; nhieu van de xa hoi buc xuc mot van de noi len do la van de viec lam.

De giai quyet van de viec lam Dang, Chinh phu dang trien khai nhieu giai phap trong do co ban nhat la:

Thu nhat la, Chinh phu quyet tam bang moi giai phap dam bao nen kinh te phat trien tang truong cao lien tuc, theo huong ngay cang ben vung hon. Phai co tang truong kinh te moi co viec lam.

Phai day nhanh co che kinh te thi truong tao dieu kien cho nhieu doanh nghiep ra doi, canh tranh lanh manh dac biet la doanh nghiep vua va nho. 5 nam qua (2001-2006), trong so nguoi co viec lam thi 96% la tu doanh nghiep vua va nho. Nam 2006 co 41.000 doanh nghiep ra doi. Nam 2007 du kien hon 50.000 doanh nghiep ra doi, tao nhieu co hoi viec lam cho nguoi dan. Day la nhom giai phap thu hai.

Thu ba la, tap trung phat trien giao duc, dao tao, ke ca dao tao lai de tao dieu kien cho thanh nien co viec lam. Khong co nghe thi rat kho co viec lam. Phai co day nghe dong thoi nang cao chat luong dao tao o cac truong DH, CD, day nghe.

Viec lam con doi hoi no luc rat nhieu o chinh cac ban thanh nien, sinh vien, nguoi lao dong. Cac ban phai co gang, sieng nang hoc tap, hoc gioi de co ky nang, trinh do, thi moi co viec lam va tim duoc viec lam tot. Chinh phu quan tam de co them nhieu viec lam nhung khong du. Thanh nien phai trang bi ky nang, kien thuc cho minh de tim duoc viec lam tot.

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi

* Thu tuong co the cho biet Viet Nam no nuoc ngoai bao nhieu tien, hang nam phai tra no bao nhieu va phuong an nao de tra no duoc? Tran Cong Dung

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Neu toi nho khong nham, khi tong ket nam 2006, Bo Tai chinh da bao cao la den cuoi nam 2006 tong du no cua Chinh phu quy ra do la My la 22 ty do la, trong do no nuoc ngoai la 14 ty. Nhu vay, 22 ty so voi tong GDP 60 ty la chiem khoang 32%.

Ngay trong nam 2006 trong bo tri chi ngan sach phan tra no da danh ra 6%. Tinh theo quy chuan chung cua thong le quoc te, theo loi khuyen cua cac to chuc quoc te, de mot nen kinh te an toan thi no chinh phu khong nen qua 50%. Chung ta no bang 32%. Ban be, cac to chuc quoc te cung khuyen la moi nam chi so danh ngan sach nha nuoc de tra no cung khong nen qua 10%.

Nhu vay, no nuoc ngoai va phan ngan sach tra no cua chung ta van dang trong he so an toan. Khi lam viec voi IMF, World Bank, ADB…, ho deu nhan xet nuoc ta ngheo nhung no nuoc ngoai lanh manh. Moi day toi co dip tiep chuyen voi Pho tong giam doc World Bank, ho cung danh gia ta la mot trong nhung nuoc hang dau the gioi ve su dung hieu qua nguon tien vay. Hau het nguon von no nuoc ngoai den nay da dau tu vao xay dung ket cau ha tang kinh te xa hoi.

Nuoc ta con ngheo nen mot mat ta huy dong cac nguon trong nuoc, tan dung noi luc, nhung ta van phai vay de dau tu phat trien, van de la lam sao su dung nguon von vay cho co hieu qua. Dieu nay cung la muc tieu quan ly cua chinh phu. Chinh phu da co chinh sach vay va tra no den 2010 cung nhu 2020. Con phan lon nguon vay nuoc ngoai (ODA va cac nguon khac) la de dau tu phat trien ha tang, nhu giao thong, thuy loi, benh vien, truong hoc, dien nuoc, ha tang vien thong… tao nen tang cho phat trien kinh te xa hoi, cong nghiep hoa dat nuoc. Chung ta nhan thuc sau sac viec phai su dung co hieu qua nguon von vay. Den nay, kiem nghiem danh gia lai, chung ta su dung nguon von vay dung huong va co ban co hieu qua. Day khong chi la trach nhiem voi dong bao trong nuoc, voi ban be quoc te ma con ca voi cac the he mai sau.

Chu de: Cuoc dau tranh day lui tham nhung, lang phi

* Thua Thu tuong, tham nhung da la quoc nan, nhan dan rat hoan nghenh va rat dong tinh voi nhung viec lam quyet liet cua Thu tuong vua qua. Nhung tham nhung van con rat nghiem trong, Thu tuong se tiep tuc lam gi va lam the nao de day lui cho bang duoc quoc nan nay? Thanh Duong ( Ha Noi); To Linh (TP.HCM) va rat nhieu ban doc khac

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Phong va chong tham nhung hien nay, la dieu quan tam cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta. Day cung la mot nhiem vu trong tam trong chi dao, dieu hanh cua Chinh phu. Thoi gian qua, chung ta da dat duoc nhung ket qua tich cuc trong viec phong chong tham nhung. Tuy nhien, do moi chi la nhung ket qua buoc dau. Nhan dan da dat long tin vao Dang va Chinh phu, hi vong day lui “quoc nan” nay.

Nhan thuc ro su nghiem trong cua nan tham nhung, vua qua Ban Chap hanh TW da co Nghi quyet ve phong chong tham nhung. Hoi nghi TW 3 da co chuyen de toan dien ve van de nay. Quoc hoi cung ban hanh Luat phong chong tham nhung. Chinh phu da co Chuong trinh hanh dong phong chong tham nhung, thong qua nghi quyet thanh lap Ban Chi dao TW phong chong tham nhung do Thu tuong dung dau. Cac cong viec nay can duoc tien hanh trong ca nuoc. Kien quyet, kien tri, dong bo tien hanh cac giai phap nham day lui tham nhung. Trong qua thuc hien dong bo cac nhiem vu, cac giai phap phong chong tham nhung, chung toi da trien khai tap trung 2 nhom nhiem vu:

Thu nhat, kien quyet khoi to, dieu tra, truy to, xet xu nghiem minh cac vu tham nhung. Cac Bo, nganh, trung uong cung nhu dia phuong cung phai lam nhu vay. Nhung bien phap do vua nghiem tri nhung ke tham nhung, va cung co tac dung ngan ngua tham nhung. Theo toi, hien nay khong phai chi co 7 vu ma toi 8 vu tham nhung noi com nhan dan ca nuoc dang quan tam. Bo Cong an da bao cao, trong 8 vu tham nhung noi com co ban da hoan thanh qua trinh dieu tra 7 vu. Con vu tieu cuc, tham nhung dat dai tai Do Son, Hai Phong dang tien hanh dieu tra. Toi xin khang dinh voi tat ca cac dong chi, dong bao, nhung vu viec ma cac dong chi, dong bao quan tam se duoc xet xu cong khai, nghiem minh.

Thu hai, Chinh phu dang tap trung chi dao ra soat cac co che, the che, thu tuc de bo sung, hoan thien, nham ngan ngua, phong chong tham nhung. Vi day la noi, dieu kien phat sinh tham nhung.

Do la 2 nhom nhiem vu chinh. Neu co nhiem vu thu 3, thi do la phai nang cao dao duc, trach nhiem cua cong chuc. Du the che, co che co chat den dau thi neu con nguoi co rap tam an cap cua cong, tham nhung thi van kho ngan chan. Chung ta phai don suc thuc hien hai nhom nhiem vu tren va thuong xuyen thuc hien nhiem vu giao duc, ren luyen, boi duong dao duc cho doi ngu can bo.

Chu de: Cai cach hanh chinh

* Thua Thu tuong, Chinh phu xac dinh mot trong nhung trong tam cong tac la cai cach hanh chinh, dac biet la thu tuc hanh chinh. Vay theo Thu tuong, khau thu tuc nao duoc Ngai quan tam nhat? Thanh Viet (Ha Tinh)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Trong cai cach hanh chinh, Chinh phu da xac dinh cai cach thu tuc hanh chinh la mot nhiem vu trong tam. Phai cong bang nhin nhan, thoi gian qua, chung ta da dat duoc nhieu tien bo trong cai cach thu tuc hanh chinh. Tuy nhien, chung ta da tien hanh cai cach kha lau nhung van con nhieu yeu kem. Van con nhieu thu tuc gay phien ha, can tro doi voi su phat trien.

Cho nen phai coi trong tam cua cai cach hanh chinh la cai cach thu tuc hanh chinh, nham giai phong luc luong san xuat, nang cao suc canh tranh, dam bao quyen dan chu cua nhan dan. Cai cach hanh chinh phai duoc tien hanh dong bo tu cai cach the che, bo may den cai cach ca doi ngu can bo, doi ngu quan ly, cac thu tuc… Trong thu tuc hanh chinh, phai dac biet quan tam thu tuc hanh chinh trong hoat dong doanh nghiep nhu thu tuc thanh lap doanh nghiep, thu tuc cap ma so, thu tuc ve thue…

Nhung thu tuc nay can thuc hien che do mot cua. Can phai giam thoi gian tien hanh cac thu tuc nay tu 50 ngay xuong 20 ngay. Bo Ke hoach-Dau tu, Bo Tai Chinh, Bo Cong an da hua trong thang nay se ban hanh Thong tu de thuc hien viec nay. Mot nhom thu tuc nua la thu tuc hai quan, thu tuc nop thue, thu tuc cap phep kinh doanh, thu tuc phe duyet du an, thu tuc thue dat de dau tu xay dung, thu tuc ve cap quyen su dung dat, thu tuc the chap quyen su dung dat, thu tuc xay dung nha o, hoan cong nha o, quyen so huu nha o, thu tuc chung nhan dang kiem…

Day la nhung van de ma nhan dan dang buc xuc. Ben canh do, con co nhung thu tuc khac nhu thu tuc xac nhan de duoc mien hoc phi, chi tra bao hiem xa hoi cho nguoi ngheo, thu tuc lam ho chieu cho nguoi di lao dong nuoc ngoai. Toi da yeu cau Bo Cong an bao cao van de cho phep nguoi di lao dong nuoc ngoai lam ho chieu tai xa. Neu lam duoc dieu nay, nhan dan se rat hoan nghenh. Chinh phu da quy dinh tat ca nhung quy dinh, quy trinh lam viec cua co quan cong quyen phai duoc niem yet cong khai de nguoi dan kiem tra, giam sat.

Nhung van de nay di lien voi viec xay dung mot doi ngu cong chuc “vua hong vua chuyen”, co trach nhiem; xu ly nghiem nhung nguoi nhung nhieu, khong thuc hien dung quy dinh. Phai lam the nao de cai cach nhanh, tao moi truong thuan loi cho su phat trien. Mong dong chi, dong bao va toan the nhan dan giup do Chinh phu, chinh quyen cac cap thuc hien va kiem tra giam sat qua trinh thuc hien.

Chu de: Doi song, viec lam, cac chinh sach xa hoi

* Dong bang song Cuu Long tuy la vua lua cua Viet Nam va khu vuc, xuat khau thuy san trong diem cua ca nuoc, nhung tu lau duoc xem la vung trung giao duc va kinh te cua ca nuoc. Trong qua trinh hoi nhap quoc te chac chan se gap nhieu kho khan va rat can su quan tam dac biet cua Chinh phu. Thu tuong da co chien luoc nao de phat trien dong bang Song Cuu Long? Pham Thi Be

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Nhan xet cua cac ban rat dung. DBSCL bao gom 12 tinh tu Long An den Ca Mau la mot vung co vi tri dac biet quan trong ve chinh tri, kinh te, xa hoi, quoc phong, an ninh. Day la vung dat cach mang, dong gop rat lon va su phat trien cua dat nuoc ta trong thoi gian qua.

Khi con la Pho Thu tuong, Truong ban chi dao Tay Nam Bo, toi duoc biet DBSCL da dong gop vao GDP ca nuoc gan 19%. DBSCL cung dong gop hon 50% san luong luong thuc ca nuoc, 52% san luong thuy san. Nhung thuc te, do nhieu van de ca khach quan va chu quan, DBSCL van con la vung kinh te co nhieu kho khan. Day cung la noi co chi so giao duc thap so voi binh quan ca nuoc.

Thay duoc dieu nay, Bo Chinh tri da co Nghi quyet ve phat trien nhanh DBSCL voi muc tieu phat trien nhanh, ben vung tien kip phat trien binh quan chung ca nuoc, khac phuc yeu kem ve giao duc de dat muc trung binh ca nuoc. Chinh phu da co chuong trinh hanh dong, cac giai phap dang thuc hien va co ket qua nhat dinh. Nhung chuyen bien tich cuc do la rat dang phan khoi, vui mung.

Trong nhiem vu chung do, thoi gian qua ve phia Chinh phu da tap trung chi dao may viec nhu sau:

- Thu nhat, tap trung xay dung ket cau ha tang co so ve giao thong, thuy loi. Ca vung DBSCL chua co ben cang nao du dieu kien cho tau van tai vien duong di quoc te. Ngoai giao thong, Chinh phu cung xac dinh dau tu cho thuy loi, ke ca thuy loi cho nong nghiep va nuoi trong thuy san la van de rat quan trong.

- Thu hai, tap trung chi dao, tao moi dieu kien dua nhanh tien bo KHKT vao san xuat nong nghiep, che bien thuy san va che bien sau thu hoach de nang cao hieu qua, nang suat, chat luong san pham nong nghiep, thuy san, tang thu nhap cho nguoi dan, boi day la nhung the manh cua DBSCL.

- Thu ba, tao moi dieu kien de phat trien cac loai hinh doanh nghiep o DBSCL, dac biet la doanh nghiep va va nho. Cac tinh o khu vuc nay co ty le doanh nghiep tren dan so kha thap, cho nen can khuyen khich de doanh nghiep vung nay phat trien, nh am dau tu cho vung, ke ca keu goi dau tu cua nuoc ngoai.

-Thu tu, can dac biet quan tam phat trien nhanh giao duc, ke ca day nghe de DBSCL co them nguon nhan luc phat trien. Hien nay, ty le lao dong qua dao tao cua ca nuoc la 27% trong khi DBSCL chi co 13%.

Neu thuc hien dong bo 4 nhom giai phap nay, cung voi su no luc cua dia phuong, toi tin rang cac tinh DBSCL se phat huy duoc truyen thong tot dep cua minh de phat trien nhanh, ben vung, tien kip voi su phat trien cua dat nuoc.

Chu de: Giai phap phat trien kinh te xa hoi cua Viet Nam nam 2007 va nhung nam toi

* Thuc trang tai nan giao thong, un tac giao thong dang rat buc xuc. Thua Thu tuong, Thu tuong co giai phap gi de khac phuc tinh trang nay? Phan Trong Quoc (38 tuoi, TP.HCM), Nguyen Van Phuc (41 tuoi, Vung Tau), Phan Van Tue (33 tuoi, Ha Noi)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Tai nan giao thong, un tac giao thong la dieu buc xu hien nay. Chinh phu nhan ro trach nhiem cua minh da chi dao, trien khai nhieu giai phap voi tinh than quyet liet giam un tac giao thong, kiem che, tien toi giam tai nan giao thong. Trong cuoc hop gan day, Chinh phu da giao cho Bo truong Giao thong – Van tai nghien cuu lay y kien cua cac nha khoa hoc, nhan dan ca nuoc de xay dung 2 de an: mot la de giai quyet can co van de un tac giao thong, ca truoc mat va lau dai. De an hai la giam va kiem che tai nan giao thong. Sap toi Chinh phu se ban va quyet dinh hai de an nay. Theo toi, Dang, phai lam tot nhung viec lon, rat chu yeu, co ban sau:

Mot la, phai tang cuong, nang cao hon nua hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc, van de chung ta con yeu kem ke ca ve chien luoc, ve quy hoach, ke hoach, ve giai phap; tren ca xay dung ha tang, phat trien phuong tien, ve dao tao, quan ly nguoi dieu khien phuong tien. Ve linh vuc nay, toi thua nhan la Chinh phu con nhieu yeu kem.

Thu hai, can tang cuong tuyen truyen trong nhan dan. Toi cung mong nhan dan het suc ung ho viec thuc hien luat phap trong tham gia giao thong. Nhieu dong bao dong chi chung ta rat coi thuong luat giao thong, coi vi pham luat giao thong la dieu het suc binh thuong. Day la nguyen nhan lon gay un tac va tai nan giao thong.

Thu ba, phai kiem tra, xu phat nghiem minh, nghiem khac nhung nguoi tham gia giao thong co tinh vi pham luat giao thong. Viec xu ly nghiem khac cung de giao duc, de gop phan ngan chan tai nan.

Thu tu, bang cac co che, chinh sach huy dong cac nguon luc, cac thanh phan kinh te trong va ngoai nuoc, cac nha tai tro, cac doi tac, cac quoc gia tren the gioi… de dau tu phat trien nhanh, dong bo va hien dai ket cau ha tang giao thong, nhu xay dung he thong duong sat, duong bo cao toc Bac - Nam, duong tren cao, duong ngam…

Di lien voi phat trien ket cau ha tang can phat trien cac phuong tien giao thong. Cac ban hinh dung neu chung ta xay dung xong duong sat cao toc Bac - Nam chac la se giam dang ke tai nan, tuy khong the het duoc. Neu Ha Noi xay dung duoc cac tuyen duong tren cao, tuyen tau dien ngam chac chan un tac se giam… Day la dieu da quy hoach, co ke hoach. Chung ta dang het suc khan truong tim cac nguon luc de dau tu.

Dieu cung het suc quan trong nua la, cac to chuc, doan the nhan dan nhu Mat tran To quoc, cac hiep hoi phai van dong, to chuc nhan dan, doan vien, hoi vien cua minh tich cuc tham gia chap hanh, tuan thu phap luat. Lam duoc nhu vay se dam bao tung buoc giam tai nan giao thong, kiem che un tac giao thong.

Chu de: Phat trien giao duc, van hoa, y te

* Thu tuong da phe duyet den nam 2010, moi tinh co mot truong dai hoc. Nhu vay co qua nhieu khong? Va se thua thay thieu tho khong, thua Thu tuong? Do Thanh Tung

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi moi phe duyet cach day hon 1 thang De an phat trien cac truong dai hoc. Bang su no luc cua dat nuoc ta trong dieu kien kinh te kho khan, den 2006, chung ta co 311 truong DH-CD voi so sinh vien theo hoc la 1,4 trieu, ty le 167 sinh vien/1 van dan. Quy hoach ma chung toi phe duyet la moi tinh co it nhat 1 truong cao dang hoac dai hoc, co tinh co ca hai va tinh lon co the co 2-3 truong.

Theo quy hoach, den nam 2010, ca nuoc co khoang 400 truong DH-CD, di lien voi do la ty le 200 sinh vien/1 van dan. Du kien den 2020, chung ta se khoang 600 truong DH-CD va dat ty le 400 sinh vien/1 van dan. Nhung nhin lai, thi co phai chung ta dang thua thay thieu tho hay khong? Hien nay chung ta co 167 sinh vien/1 van dan, trong khi Thai Lan co 350 sinh vien/1 van dan va My, Nhat co tu 500 den 600 sinh vien/1 van dan. Den nam 2010, khi chung ta dat 200 sinh vien/ 1 van dan, nam 2020 dat 400 sinh vien/ 1 van dan thi ty le sinh vien cua cac nuoc cung se phat trien.

Chung ta deu hieu nhan to quyet dinh cho thanh cong cua su nghiep CNH-HDH la yeu to con nguoi, nhung so nguoi duoc dao tao cua chung ta lai dang o muc thap, nen chung ta vua thieu ca thay lan tho. Nguon nhan luc cua Viet Nam moi co 27% duoc dao tao, trong khi do ty le nay cua cac nuoc cao hon chung ta nhieu, tham chi gap doi chung ta.

Vi vay khong co cach nao khac la chung ta phai day manh, don suc ca nguon luc cua Nha nuoc, cua nhan dan, su ho tro giup do ban be tren the gioi cho giao duc va dao tao o tat ca cac cap hoc. Nhung di lien voi so luong dao tao la phai nang cao chat luong giao duc, day la qua trinh bien chung, luong doi thi chat phai doi. Co nhu vay chung ta moi co the dao tao ra nguon nhan luc chat luong dap ung duoc yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

De nang cao chat luong trong dao tao cao dang, dai hoc, co nhieu viec phai lam: truong lop, phong thi nghiem, giao trinh, dau vao sinh vien… nhung theo toi yeu to quan trong nhat la thay giao, la nguon luc con nguoi. Cho nen dong thoi voi quy hoach phat trien giao duc dao tao, Chinh phu cung da co chuong trinh phat trien nguon giao vien, tung buoc nang cao chat luong nguon nhan luc cho su nghiep giao duc dao tao.

Chu de: Cai cach hanh chinh

* Thua Thu tuong, mot so vi Bo truong hien nay kha nang yeu kem, bat tai, du luan da len tieng chi trich nhung van duong chuc duong quyen. Vay Thu tuong co dong thai gi, cai doi gi va phai thay doi chinh sach su dung, bo nhiem nhan su hien nay nhu the nao de co duoc nguoi co tai, co tam phuc vu dat nuoc? Ta Anh Tuan, Ngo Van Nghi (TP.HCM)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Toi cho rang nhan xet mot so vi Bo truong hien nay kha nang yeu kem bat tai la khong cong bang va khong dung thuc te.

Hien chinh phu co 26 vi Bo truong, moi nguoi deu co uu va khuyet, co mat manh va co mat yeu. Nhung nghiem tuc nhin nhan thi mat manh, mat uu la chu yeu. Tat ca deu dang co gang, no luc het suc minh de hoan thanh chuc trach nhiem vu, dong gop tich cuc vao thanh tuu chung cua dat nuoc. Va khong co bo truong nao vi pham phap luat phai xu ly ca.

Tat nhien, trong cuoc song, moi nguoi deu co uu va khuyet diem, nhung voi muc do khac nhau thi ho deu hoan thanh duoc nhiem vu. Nghiem tuc nhin nhan, chung toi hieu Chinh phu va tung bo truong con phai phan dau nhieu hon nua trong viec nang cao nang luc, ren luyen pham chat dao duc de hoan thanh tot hon nhiem vu duoc giao, dap ung tot hon mong doi cua nhan dan.

Cac ban co hoi la phai lam gi de co chinh sach su dung, boi duong nhan su, dua them nhung nguoi co tai, co tam vao bo may Nha nuoc. De chon nguoi co tam co tai vao bo may Nha nuoc, khong co cach nao khac la phai dan chu. Xet cho cung, du ap dung quy trinh nao , bien phap nao, ke ca thi tuyen thi deu phai dan chu thi moi thuc su chon duoc nguoi co tam co tai vao bo may Nha nuoc. Day la viec can thiet de nang cao tri tue cua Dang va Nha nuoc, nang cao nang luc lanh dao cua Dang, nang cao hieu qua cua bo may nha nuoc. Chung ta da thuc hien duoc nhieu bien phap, nhung cot loi la phai dan chu, that su dan chu trong viec lua chon, khac phuc dan chu hinh thuc. Dang va Nha nuoc ta da, dang va sap toi se lam duoc nhieu hon ve van de nay.

Chu de: Phong chong thien tai, dich benh

* Thu tuong co giai phap gi bao dam an toan ve sinh thuc pham cho nhan dan? Tran Ngoc Ha (40 tuoi, Bac Giang) Ha Minh Tam (45 tuoi, Ha Noi), Dao Thi Tam (52 tuoi, Hai Phong)

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Cau hoi nay rat thiet thuc. Chinh phu da chi dao tich cuc viec nay. Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung da co hai cuoc hop de co gang giai quyet van de dam bao an toan thuc pham cho nguoi dan noi chung va trong dip Tet noi rieng.

Day la yeu cau buc xuc cua nguoi dan trong dieu kien nen kinh te - xa hoi dang phat trien, yeu cau chat luong doi song duoc nang len. Tuy nhien, cac giai phap thuc hien nham bao dam an toan ve sinh thuc pham chua dong bo, ket qua chua duoc tot. Chinh phu se tiep tuc trien khai cac bien phap, tu kiem tra trong san xuat, trong luu thong, mua ban tren thi truong de san pham dam bao an toan. Ngoai ra, can xu ly nghiem nhung nguoi lam hang gia, kem chat luong.

Ve co ban, lau dai, Chinh phu giao Bo Y te chu tri phoi hop voi Bo NN-PTNT va cac bo khac xay dung de an dam bao an toan ve sinh thuc pham cho nhan dan. Toi cung rat mong chinh quyen cac cap het suc co trach nhiem ve van de nay. Ben canh do, y thuc tu giac cua nguoi dan cung het suc quan trong. Can co su tham gia giam sat cua nguoi dan, dac biet la bao chi. Khong de vi loi ich rieng ma dua san pham kem chat luong ra thi truong.

Den cuoi buoi truc tuyen (gan 12h), ong Dao Duy Quat, Tong bien tap Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam - dai dien website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va Vietnamnet gui toi Thu tuong cau hoi cuoi cung. Do la huong xu ly cac cau hoi cua nguoi dan chua duoc tra loi trong buoi doi thoai truc tuyen hom nay.

Ve van de nay Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet: "Truoc het toi xin tran trong cam on va danh gia rat cao viec cac dong chi, dong bao da gui toi toi hon 20.000 cau hoi. Toi nhan thuc sau sac rang day la nhung dieu tam huyet, tinh cam, trach nhiem cua dong chi, dong bao trong va ngoai nuoc doi voi tuong lai cua dat nuoc, dan toc ta, cung nhu doi voi su lanh dao cua Dang, su quan ly cua Nha nuoc. Chung toi rat tran trong nhung y kien, tinh cam, tam long do va da yeu cau tap hop lai thanh tung nhom van de va se chuyen tat ca toi cac co quan chuc nang cua Chinh phu de xem xet. Doi voi nhung kien nghi cua nhan dan, theo chuc trach nhiem vu, tham quyen cua Chinh phu, chung toi se phan loai va phan cong giai quyet.

Day la lan dau tien toi giao luu truc tuyen, trao doi y kien truc tuyen voi dong chi, dong bao qua internet nhung lau nay, lanh dao cua Dang, Chinh phu va chinh quyen cac cap da thuong xuyen gap go, doi thoai voi nhan dan, dong chi, dong bao trong nhung dip lam viec o dia phuong, doanh nghiep, co so cung nhu trong nhung dip tiep xuc cu tri, hop Quoc hoi, nhung dip Hoi dong Nhan dan tiep thu y kien cua nhan dan, lam viec voi Mat tran To quoc, cac to chuc doan the cua nhan dan.

Tuy thoi gian co han, toi da co gang trao doi nhung van de trong quyen han, trach nhiem cua minh nham dap ung mot phan su quan tam cua nhan dan. De hoan thanh cong viec nay, toi cam on can bo phong vien bien tap vien nhan vien ky thuat website Chinh phu, bao dien tu Dang Cong san viet nam, bao dien tu Vietnamnet, cac don vi da chuan bi tot cho viec ghi nhan, tiep thu cac y kien cua nhan dan, truyen tai day du nhung cau hoi den toi. Nhan dip nam moi, toi chuc cac dong chi o cac co quan tren va dong bao dong chi trong cung nhu o nuoc ngoai mot nam thanh dat va suc khoe".

Dung 12h, buoi doi thoai truc tuyen giua Thu tuong Nguyen Tan Dung voi nguoi dan ket thuc. Trong vong 3 gio, hang chuc cau hoi da duoc Thu tuong truc tiep tra loi cho nguoi dan. Mac du khong the tra loi het hon 20.000 cau hoi nhung Thu tuong chi dao "Nhung cau hoi va don viet tay (khoang 50 don) cung voi cac cau hoi khac se duoc phan loai va chuyen cho cac co quan chuc nang lien quan tra loi, giai quyet cho nguoi dan". Thu tuong gui loi cam on toi dong bao trong va ngoai nuoc da gui cau hoi tham gia buoi doi thoai truc tuyen. Chuong trinh nay duoc Dai Truyen hinh Viet Nam ghi hinh va phat song trong cac ban tin thoi su ngay 9/2.

TNO
(Nguon: Cau hoi va cau tra loi tu website Chinh phu )

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Ha Noi, Thua Thu, Bo Tai, Xin Thu, Website Chinh, Viet Nam Xa, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, Dang Cong San Viet Nam, kinh te xa hoi, phat trien kinh te, cai cach hanh chinh, nen kinh te, cua chinh phu, bao dien tu, cua nha nuoc, chung ta, tuoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tiếp với nhân dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tiếp với nhân dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0