Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc

Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc
Ket thuc phien chat van cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI la phan dang dan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung. Thu tuong khang dinh quyet tam dua Viet Nam thanh nuoc cong nghiep vao 2020 va nhung kho khan phai vuot qua, nhung yeu kem phai khac phuc, va nhat la van de dau tranh, phong chong tham nhung, lang phi...

Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc Video clip: Phat bieu va noi chuyen cua Thu tuong truoc Quoc hoi
>> Thi truong chung khoan nong tren ban Bo truong Tai chinh
>> Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang
>> Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan: Quan ly xay dung van ngon ngang
>> Bo truong Giao duc tra loi chat van

Thu tuong cho biet da nhan duoc 3 chat van truc tiep: buc xuc ve thieu cong bang trong che do chinh sach voi can bo y te, nguon von thuc hien du an giao thong nong thon cua ba tinh mien nui, khac phuc o nhiem cua song Nhue, song Day... Cac van de nay Thu tuong da giao cho cac Bo truong tra loi truc tiep tai hoi truong.

Thu tuong tom tat them:

DB Nguyen Thanh Binh (Bac Ninh) chat van ve quyet dinh 276/2005 TTCP ve che do uu dai cho can bo nganh y te la chua phu hop, gay buc xuc trong can bo nganh, Thu tuong da giao cho Bo truong Bo Y Te Tran Thi Trung Chien co van ban giai quyet. Qua do, Bo Y te nhan thay rang qua trinh trien khai quyet dinh 276 cua TTCP con mot so van de can dieu chinh.

Ve y kien cua DB Tran Manh Chien (Bac Giang) xin duoc ky voi ngan hang the gioi (WB) ve du an giao thong 3 tinh mien nui, Thu tuong da giao cho Bo Giao thong van tai tra loi. Thuc te du an nay co ba nguon von: von ODA cua Anh khong hoan lai, nguon von doi ung cua CP va von cua ngan hang the gioi cho vay uu dai. Von vay uu dai tu WB Chinh phu dang dam phan va thang tu se dam phan xong, di vao trien khai.

DB Tran Thi Quoc Khanh thi dat van de o nhiem song Nhue song Day va sang nay Bo truong Bo TNMT da lam viec ve van de nay.

Thu tuong cho biet dong tinh voi cac tra loi cua bo truong ve can ban. Cac van de con lai, cac thanh vien Chinh phu se tiep tuc nghien cuu tra loi bang van ban.

Thu tuong Chinh phu di vao nhung van de chinh:

1. Quan ly, xay dung trat tu do thi: 2020 nuoc ta quyet tam thanh nuoc cong nghiep. Binh quan moi nam ty le do thi hoa tang 1%. Tuy nhien, Chinh phu con nhieu yeu kem, bat cap trong quan ly do thi. Tinh trang xay dung trai phep, khong phep van con dien ra. Viec xay nha khong phep den cuoi nam 2006 con den 30 - 35% theo mot so lieu tham khao buoc dau. Co nhieu nguyen nhan, nhung van con bat cap tu phia quan ly cua chinh phu, tuy da co nhieu tien bo.

Dieu dau tien can phai noi den la the che. Vua qua, chung ta co buoc tien la Luat Xay dung, sau do CP cung da ban hanh nhieu Nghi dinh, chinh sach bo sung. Nhung den nay thi CP van nhan thay con nhieu dieu chua day du, ro rang trong mot so nghi dinh.

Ve quan ly nha nuoc thi cung phai noi den van de quy hoach, nhung cong tac quy hoach do thi cua chung ta den nay van con nhieu ton dong. Ti le quy hoach 1/500 con rat it, tham chi la ti le 1/2000 cung chua dat hoan toan. Van de quy hoach ve kien truc, mat bang... van chua hoan thien.

Ben canh do, mot yeu kem khac nam o bo phan can bo quan ly trong linh vuc nay, ve ca so luong, chat luong. Mot so noi con co bieu hien nhung nhieu nhan dan.

Chung toi da thay van de nay, da nghiem tuc nhin nhan. Sau ky hop nay, chung toi se trieu tap phien hop Chinh phu vao ngay 5, 6-4 toi de nghe chu tich hai thanh pho la Ha Noi va TP.HCM bao cao tinh hinh thuc te, cung nhu nhung phuong an giai phap cua Bo.

De giai quyet nhung ton dong ve quan ly nha nuoc thi chung toi xin neu: Quan ly Nha nuoc theo phap luat thi truoc het phai can cu phap luat. Nhung phap luat cua chung ta chua du ro, con nhieu dieu can phai bo sung. Thu hai la can cu vao loi ich, loi ich ky cuong phep nuoc, loi ich cua dan... lay cai loi ich cao nhat ma xem xet.

2. Quan ly nha cong va chuong trinh phat trien nha XH: Nha cong (cong so, nha cong dang cho thue...) thi trong ky hop lan truoc, cung nhu trong buoi giao luu truc tuyen, toi da co trinh bay.

Con ve viec phat trien nha XH thi day la mot van de lon ma chung toi het suc quan tam, vi do la mot de an lien quan nhieu phia, ke ca quyen loi cua nha dau tu.

3. Cac cong trinh trong diem quoc gia: Cong trinh Nha may loc dau Dung Quat: dang phan dau de lay lai tien do de dua Nha may vao van hanh dau nam 2009. Ve nha may khi dien - dam Ca Mau, thi duoc biet nha may dien 1 hom nay da dua vao hoat dong. Nha may dien 2 du dinh se vao hoat dong vao quy I/2008 va tien do duoc kiem soat chat che. Con nha may dam Ca Mau thi dang duoc dau thau.

Ve cong trinh thuy dien Son La, co ban, chung ta kiem soat duoc toc do, cai kho nhat la viec di dan (chung ta co 90.000 dan, tren 20.000 ho). Hien nay, chung ta da di dan duoc 4.000 ho, theo tien do thi cham, nhung chung ta da het suc co gang. Qua trinh lam, vua lam vua rut kinh nghiem thi den nay chung ta da co duoc co che hop long dan. TTCP cung cho biet se co gang dua co may phat dien 1 cua Son La vao nam 2010.

Mot van de quan trong la ngoai viec dam bao tien do thi TS cung khang dinh se dam bao chat luong nhung cong trinh nay.

Ve van de tran dau: truoc het phai khac phuc ngay cac hau qua do viec tran dau gay ra, dong thoi giao cho UB quoc gia Tim kiem cuu nan tim kiem nguyen nhan, phoi hop cac Bo nganh nhanh chong khac phuc.

4. Van de phong chong tham nhung, lang phi: CP da co nhung bao cao rat nghiem tuc ve cong tac phong chong tham nhung, trong do co neu nhung viec da lam duoc, chua lam duoc de hoan chinh bao cao, bo sung chuong trinh hanh dong; phai kien quyet de lam sao cong tac phong chong tham nhung dat ket qua tot hon.

Ve 8 vu an trong diem: da co ban hoan thanh giai doan dieu tra, dua ra xet xu 2 vu an, cac vu con lai se tiep tuc duoc xet xu cong khai thoi gian toi. Chinh phu da het suc co gang, ban than Thu tuong da hop 11 cuoc voi cac co quan chuc nang. Tuy nhien toi cung nhan khuyet diem la con cham, se con phai co gang hon nua.

Cac vu an deu phuc tap, kho. Thu tuong dam bao tat ca se duoc xet xu cong khai, dung phap luat, dung nguoi, dung toi. Toi cung khang dinh lai la se khong xet xu theo du luan. Bao chi neu nhieu cai rat tot, rat dung, nhung cung co nhieu cai khong dung. Chung toi xu theo phap luat, dung nguoi, dung toi, khong the xu nhu bao noi. Neu bao chi, nhan dan co thong tin them, co chung cu ve tham nhung thi hay dong gop cho chung toi.

Ban chi dao T.U phong chong tham nhung da duoc thanh lap, chuc nang la de chi dao, don doc, kiem tra, huong cac co quan chuc nang lam dung phap luat chu khong lam thay. Ban Chi dao cung khong phai la phep mau de chong tham nhung, su nghiep phong chong tham nhung khong phai cua rieng Ban chi dao ma la cua ca he thong chinh tri, la quyet tam cua toan dan. Chung nao lanh dao co so khong quyet tam dau tranh phong chong tham nhung thi chung ay su nghiep nay van chua the thanh cong. Nguoi dung dau don vi phai luon la nguoi guong mau, di dau trong su nghiep dau tranh phong chong tham nhung.

Chung toi mong nhan dan ung ho. Con duong nay rat kho khan nhung chung toi khong he thay co doc ma rat am cung voi su ung ho cua nhan dan, chung toi tin se tung buoc day lui duoc nguy co tham nhung..

Ve viec thanh lap Ban chi dao o cac dia phuong, CP cung thay nen, nhung chi moi la "nen" thoi. CP dang hoan chinh va se bao cao voi Quoc hoi.

5. Ve van de gia dat: trong viec quan ly cua Chinh phu thi day la mot viec rat kho khan. Qua mot thoi gian dai trong thuc tien, chung ta da di den nhat tri chung: dat dai phai co gia, ma da co gia thi la hang hoa, nhung day la hang hoa dac biet. Boi de co duoc manh dat nay, hang hoa nay, chung ta da phai trai qua bao mat mat, dau thuong cua hang ngan nam dau tranh, "mot tac non song, mot dong mau do". Do vay, dat dai phai la so huu cua toan dan va Nha nuoc la dai dien chu so huu, Nha nuoc co quyen quyet dinh muc dich su dung; quyet dinh giao dat, cho thue dat, su dung dat hay khong...

Cung nhu, da la chu thi Nha nuoc co quyen quyet dinh gia. Song, Nha nuoc cung can cu gia phai sat voi gia thi truong. Tuy nhien, trong qua trinh ap dung thuc te thi cung co mot so dieu phai dieu chinh. O cho nay, CP thay kho, nhung cung dang tung buoc ban hanh nhung nghi dinh de giai quyet thau dao; khong the de gia dat hoan toan la gia thi truong, nhung cung khong phai dinh gia khong can cu vao thuc te. Tren tinh than do, CP dang so ket de thay dieu gi phu hop, chua phu hop de dieu chinh, bo sung.

Thu tuong de nghi cac DBQH neu con van de gi thi co the neu, "Toi dang dung day, cho nay cung da rat quen thuoc". Nhung cac dai bieu vo tay rat hoan hi va hai long sau bai phat bieu cua Thu tuong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet thoi gian sap het, phien trao doi cua TTCP Nguyen Tan Dung co the ket thuc tai day.

- Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong: Phien chat van cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI da ket thuc. Tuy ky hop cuoi tap trung tong ket nhung van danh thoi gian thich dang cho chat van. Cac cau hoi, tra loi da duoc cac dai bieu va Bo truong chuan bi rat nghiem tuc, trach nhiem.

Khong khi thao luan tai hoi truong dan chu, thang than, cau thi, co trao doi, thao luan, co dai bieu ngoai chat van da co kien nghi, de xuat giai phap. Day la net moi rat tot va nen phat huy. Mot doi moi nua la cac bo truong truoc khi tra loi da co phan bao cao ve su thuc hien cac loi hua.

Quoc hoi can doi moi, cai tien hon nua de cac phien hop sau co chat luong cao hon, tap trung vao chinh sach, chu truong chung. Chung toi mong cac Bo truong no luc hon nua trong thuc hien loi hua. Mot viec lam thuc tien hon nghin loi hoa my.

Phien chat van ket thuc.

NHOM PV TS

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Giao lưu trực tuyến

Comment :Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prime Minister Nguyen Tan Dung "Sugar difficult, but we are not alone"
Vietnam, Prime Minister Nguyen Tan Dung, state management, difficult road, industrial countries, the Steering Committee, the National Assembly, we, corruption minister, we, prevention, question, the
end of the last session of questioning National Assembly is the forum post of Prime Minister Nguyen Tan Dung. He affirmed that Vietnam is determined to a public water career in 2020 and the difficulties to be overcome, weaknesses to overcome, and the most ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Đường khó đi, nhưng chúng tôi không cô độc"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Đường khó đi, nhưng chúng tôi không cô độc" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong Nguyen Tan Dung Duong kho di nhung chung toi khong co doc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0