Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU DangThi hanh ky luat Dang doi voi 4 uy vien TU va mot uy vien Bo Chinh tri: Canh cao Bo truong - Chu nhiem Uy ban Dan toc va Mien nui Hoang Duc Nghi, Bo truong - Chu nhiem UBTDTT Ha Quang Du, Tong Giam doc Tong cong ty Than Viet Nam Doan Van Kien; khien trach Bo truong Quoc Phong Pham Van Tra, Tong Tham muu truong QDNDVN Le Van Dung.

Hoi nghi Trung uong 11 (lan 2) da hop tai thu do Ha Noi tu ngay 13/3 den 24/3. Cac co van Do Muoi, Le Duc Anh, Vo Van Kiet da tham du Hoi nghi. Tong Bi thu Le Kha Phieu da doc loi khai mac va be mac. Hoi nghi Trung uong 11 (lan 2) tiep tuc xem xet, hoan chinh cac van kien va chuan bi du kien gioi thieu nhan su Ban chap hanh Trung uong trinh Dai hoi IX cua Dang.

1- Hoi nghi Trung uong tiep tuc thao luan, tiep thu cac y kien dong gop cua cac to chuc Dang, cac dong chi lao thanh cach mang, cac co quan khoa hoc va cac tang lop nhan dan de hoan chinh cac du thao van kien trinh Dai hoi IX cua Dang: Bao cao chinh tri; Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001-2010; Phuong huong, nhiem vu ke hoach 2001-2005; Bao cao sua doi Dieu le Dang.

Thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 11, dung ngay ky niem Thanh lap Dang 3/2/2001, Bo Chinh tri da cho cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung Du thao Bao cao chinh tri da duoc bo sung de nhan dan dong gop y kien. Sau mot thang cong bo Du thao Bao cao chinh tri, cac tang lop nhan dan soi noi gop y kien voi Dang. Hang trieu thu cua cac tang lop nhan dan trong va ngoai nuoc da gui ve Van phong Trung uong Dang, cac co quan chuc nang cua Dang va cac co quan truyen thong dai chung dong gop y kien, tu nhung quan diem chinh tri, phuong huong lon cho toi nhung cau chu cu the trong du thao van kien. Hang nghin y kien ve nhieu van de khac nhau da duoc dang va truyen phat cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung. Ban chap hanh Trung uong vo cung xuc dong truoc tinh cam cua nhan dan doi voi Dang, voi dat nuoc, bay to su biet on sau sac tam long cua nhan dan voi Dang.

Ban chap hanh Trung uong da mot lan nua khang dinh quyet tam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do di len chu nghia xa hoi duoc thong qua tai Dai hoi lan thu VII cua Dang, tiep thu nhieu y kien dong gop hop ly tren ca 10 van de lon trong Du thao Bao cao chinh tri. Nhung y kien tam huyet ve nhung bien phap thuc hien cu the se duoc tiep thu trong qua trinh to chuc thuc hien Nghi quyet Dai hoi. Du thao Bao cao chinh tri dang tiep tuc duoc nhan dan dong gop y kien. Ban chap hanh Trung uong tiep tuc lang nghe, thao luan, tiep thu va se hoan chinh mot lan nua tai Hoi nghi Trung uong lan thu 12 de trinh Dai hoi lan thu IX cua Dang.

2- Theo quy che to chuc cua Dang, Ban chap hanh Trung uong co nhiem vu chuan bi ve duong loi, phuong huong, du kien nhan su de trinh Dai hoi lua chon va bau vao Ban chap hanh Trung uong moi. Hoi nghi Trung uong 11 (lan 2) tiep tuc nghien cuu, gioi thieu nhung dang vien uu tu, tieu bieu cho y chi va tri tue cua Dang, du tieu chuan ve pham chat chinh tri, dao duc, tinh than trach nhiem voi nhan dan, co nang luc lanh dao va to chuc thuc hien duong loi cua Dang; nhan manh chat luong va tieu chuan; bao dam tinh ke thua, lien tuc, co doi moi, khong chi chuan bi cho viec lanh dao to chuc thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX ma con chuan bi cho cac dai hoi tiep theo.

Nhat thiet khong gioi thieu vao co quan lanh dao cap cao cua Dang nhung nguoi khong du tieu chuan, nhat la thieu ban linh chinh tri, co bieu hien co hoi, tham vong, thieu y thuc to chuc ky luat, mat doan ket, quan lieu, tham nhung, lam viec kem hieu qua, thieu trach nhiem voi nhan dan.

3- Tren co so thuc hien Cuoc van dong xay dung, chinh don Dang theo tinh than Nghi quyet Trung uong 6 (lan 2), Hoi nghi da nghiem tuc tu phe binh va phe binh trach nhiem cua Ban chap hanh Trung uong va cac Uy vien Trung uong, thi hanh ky luat thuoc tham quyen voi hinh thuc canh cao ve che do trach nhiem doi voi cac dong chi: Doan Van Kien, Uy vien Trung uong Dang, Tong Giam doc Tong cong ty Than Viet Nam; Hoang Duc Nghi, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc va Mien nui; Ha Quang Du, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Chu nhiem Uy ban The duc - The thao; ky luat khien trach ve trach nhiem quan ly doi voi dong chi Pham Van Tra, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Quoc phong; Le Van Dung, Uy vien Trung uong Dang, Tong Tham muu truong Quan doi nhan dan Viet Nam.

4- Ban chap hanh Trung uong da quyet dinh trieu tap Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang khai mac vao ngay 19/4. Day la dai hoi tri tue, dan chu, doan ket, doi moi. Ban chap hanh Trung uong keu goi toan Dang, toan quan va toan dan no luc phan dau thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri cua dat nuoc, tang cuong dai doan ket dan toc, mo rong dan chu, tang cuong ky luat, giu vung on dinh chinh tri, phat trien kinh te - xa hoi, bao dam an ninh - quoc phong, phat huy truyen thong ve vang cua Dang va dan toc, gop phan vao thang loi cua Dai hoi lan thu IX cua Dang mo dau the ky va thien nien ky moi.

Trich phat bieu cua Tong Bi thu Le Kha Phieu be mac Hoi nghi Trung uong 11 (lan 2) khoa XIII - ngay 24/3.

... Nhan dan va dang vien dac biet nhan manh phai tiep tuc xay dung va chinh don Dang, ca o cap chien luoc va cac to chuc co so, yeu cau dang vien, can bo Dang va Nha nuoc phai co tac phong di sat dan, sat co so, phai thuc su ren luyen, hoc tap, nang cao pham chat cach mang vi hanh phuc cua nhan dan.

Ban chap hanh Trung uong da tran trong va nghiem tuc tiep thu nhieu y kien dong gop dung dan cua nhan dan, hoan chinh them mot so buoc du thao cac van kien trinh Dai hoi. Con nhieu y kien gop y ve nhung bien phap rat cu the o nhieu linh vuc, Ban chap hanh Trung uong se tiep thu trong qua trinh trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IX.

Viec tiep thu, tong hop y kien dong gop cua nhan dan va dang vien khong phai chi la cong viec cua Van phong Trung uong va Tieu ban Van kien. Cac dai bieu va doan dai bieu cac dia phuong, cac don vi duoc cu tham gia Dai hoi Dang phai danh thoi gian lang nghe va doc cac y kien dong gop, nghien cuu, tong hop, chuan bi voi tinh than trach nhiem cao nhat de tham gia vao cac van kien khi du Dai hoi Dang toan quoc. Dang vien, can bo, cac cap uy, cac co quan chinh quyen va doan the can nghiem tuc tiep thu cac y kien dong gop, khac phuc khuyet diem, dua vao chuong trinh hanh dong cac de xuat dung, ren luyen xay dung ban than, xay dung chinh don Dang va cac to chuc trong he thong chinh tri, cung co xay dung to chuc ren luyen dang vien, thuc hien thang loi cac nhiem vu nam 2001.

Cung voi viec chuan bi du thao cac van kien, viec chuan bi gioi thieu nhan su trinh Dai hoi la mot cong viec het suc quan trong.

Tai hoi nghi lan nay, Ban chap hanh Trung uong tiep tuc quan triet phuong huong chuan bi nhan su ma cac hoi nghi Trung uong truoc xac dinh, tich cuc chuan bi gioi thieu trinh Dai hoi de Dai hoi lua chon, bau vao Ban chap hanh Trung uong moi nhung dong chi xung dang, du tieu chuan, tieu bieu cho tri tue, ban linh, pham chat dao duc cua Dang ta, nhan dan ta, vua bao dam duoc tinh ke thua, tinh lien tuc, giu vung su on dinh chinh tri, vua co su doi moi, phat trien; coi trong chat luong va tieu chuan, dong thoi co so luong va co cau hop ly...

Trong qua trinh chuan bi gioi thieu nhan su, Ban chap hanh Trung uong khoa VIII da tien hanh voi tinh than nghiem tuc tu phe binh va phe binh tren co so nguyen tac Dang va tinh dong chi, lang nghe y kien cua cac dong chi lao thanh, y kien cua can bo, dang vien va nhan dan, ca o noi cong tac va noi cu tru, ket luan ro mot so truong hop co don thu to cao va thi hanh ky luat mot so dong chi co sai pham, the hien tinh than dan chu, doan ket, thang than, trach nhiem cao, giu vung nguyen tac va ky cuong cua Dang...

(Theo Lao Dong, Thanh Nien, 26/3)

Viet Bao

Video nổi bật

CA Bắc Cạn chỉ đạo làm rõ clip "công an cầm dao đuổi tài xế"
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Bo Chinh, TU Dang, Hoang Duc Nghi, QDNDVN Le Van Dung, Quoc Phong Pham Van Tra, UBTDTT Ha Quang Du, uy ban dan toc va mien nui, Chu nhiem Uy ban Dan toc, ban chap hanh trung uong, thi hanh ky luat, bo truong Quoc phong, tong tham muu truong, tong cong ty, tong giam do

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông báo Hội nghị 11 (lần 2) Ban chấp hành TƯ Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông báo Hội nghị 11 (lần 2) Ban chấp hành TƯ Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0