Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8

Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac dia phuong nhu Thai Binh, Nam Dinh, Hai Phong, Hung Yen... dang khan truong khac phuc hau qua nang ne ma con bao so 8 gay ra.

» Bao so 8: Gio to hat 3 nguoi tren xuong chet duoi
» Hinh anh Thai Binh do nat, tan hoang sau bao
» Can canh thap truyen hinh cao 180m bi bao danh sap
» Dieu 2 truc thang cuu ho gian khoan trong bao Son Tinh
» Xe Honda chay ngun ngut trong mua bao
» Chum anh: Suc tan pha khung khiep cua bao Son Tinh

Thai Binh: Thiet hai 1.400 ty dong

Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8
Hau qua bao so 8 tai Thai Binh.
Chieu 29/10, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon Cao Duc Phat cung doan cong tac da di kiem tra va chi dao cong tac khac phuc hau qua bao so 8 tai Thai Binh.

Theo so lieu ban dau cua Ban chi huy phong chong lut bao tinh, voi cuong do lon, bao so 8 da lam chet 3 nguoi; 29 nguoi bi thuong, dong thoi gay thiet hai nghiem trong ve co so ha tang giao thong, thuy loi, dien luc, thong tin lien lac, tai san, lua, hoa mau, phuong tien danh bat va nuoi trong thuy, hai san. Tong thiet hai toan tinh ban dau la 1.400 ty dong.


Qua kiem tra tinh hinh va cong tac khac phuc thiet hai cua bao so 8 tai huyen ven bien Thai Thuy, Bo truong Cao Duc Phat yeu cau cac cap uy dang, chinh quyen, ban, nganh, doan the cua Thai Binh can tiep tuc phan cong lanh dao tinh, cac so, nganh, huyen, thanh pho xuong kiem tra, chi dao cac dia phuong khac phuc kip thoi hau qua do bao gay ra; chu dong to chuc cong tac tieu ung kip thoi; chuan bi trien khai mo rong dien tich trong cay rau mau, cay ua lanh thay the dien tich vu dong bi thiet hai, khoi phuc san xuat thuy san, chan nuoi dam bao cung ung thuc pham truoc, trong va sau Tet Nguyen dan Quy Ty.

Tinh tap trung sua chua, khoi phuc cac cong trinh phong chong lut bao va cac cong trinh thuy loi bi thiet hai do bao gay ra; nhanh chong kiem tra, tu sua cac tuyen duong bo, to chuc luc luong di giai toa chuong ngai vat; cac tuyen duong phai duoc giai phong thong suot nhanh nhat; huong dan cac dia phuong, don vi va nhan dan khac phuc hau qua ve o nhiem moi truong do bao gay ra.

Ben canh do, tinh can kip thoi lam sach va cap nuoc sinh hoat; to chuc tot cong tac phong dich, kham chua benh cho nhan dan; khan truong khac phuc nhanh luoi dien, he thong thong tin lien lac phuc vu san xuat va doi song dan sinh.

Tinh chi dao cac dia phuong, don vi tu bo, sua chua cac cong trinh cong cong bi thiet hai: truong hoc, tram xa, tru so, nha van hoa; thuc hien tot phuong an bao ve an ninh trat tu va cong tac tim kiem cuu nan sau bao; trien khai phuong an chuan bi vat tu, hang hoa, nhat la cac mat hang thiet yeu phuc vu san xuat va dan sinh; on dinh gia ca sau bao.

Cho den nay, tai nhieu noi tren dia ban tinh Thai Binh, dien mat, thong tin lien lac van bi te liet hoan toan. Tinh dang tiep tuc chi dao cac cap, ban, nganh, doan the nhanh chong khac phuc hau qua do bao gay ra, som on dinh san xuat va doi song nhan dan.

Hoa Binh: Khan truong thu hoach hoa mau bi gay do

Theo Ban chi huy phong chong lut bao tinh Hoa Binh, do anh huong cua con bao so 8, 629ha cay trong cua huyen Lac Thuy da bi anh huong, nhieu nhat tai cac xa Hung Thi, Phu Thanh, Thanh Ha, Dong Tam… Trong do co 208ha ngo dang vao ky thu hoach; 201ha mia; 171ha san va 62.420 cay an qua bi gay do.

Ngoai ra, gio lon cung lam 314ha keo bi do, thiet hai nhieu nhat tai xa Dong Tam la 80ha, thiet hai uoc tinh hon 1 ty dong; toc mai 56 nha dan va 11 cong trinh phu, mot cau phao bi hong, uoc tong thiet hai hon 24 ty dong.

Hien cac ban nganh chuc nang dang kiem tra, thong ke thiet hai; dong thoi khuyen cao nhan dan khan truong thu hoach nhung dien tich hoa mau da bi gay do do bao de tap trung san xuat vu dong.

Thanh Hoa: Doi pho tot voi bao so 8

Theo bao cao cua Ban chi huy phong chong lut bao tinh Thanh Hoa, tinh den 16 gio 30 ngay 29/10, toan tinh co co 3 nha bi sap hoan toan, 2.172 nha bi toc mai, hon 7.200 ha cay mau vu dong nhu ngo, dau tuong, khoai tay... bi dap nat, do gay, hu hong. Dien tich nuoi trong thuy san bi anh huong 1.000 ha va co 2 thuyen bi hu hong, danh chim.

Cung theo bao cao nay, Thanh Hoa co 11km de bien, de cua song bi sat lo (trong do sat lo bo bien thi xa Sam Son, huyen Quang Xuong la 8,5km, sat lo de cua song Nga Son dai 2,5km), kenh muong bi sat lo 160m. Duong day dien thoai, cap quang bi dut 16.500m va co 40 cot dien ha the, thong tin bi do gay. Uoc tinh tong thiet hai 257 ty dong.

Truoc do, tinh Thanh Hoa da thanh lap Ban tien phuong phong chong lut bao so 8 dat tai huyen Nga Son va chi dao So Cong thuong dua 10 tan gao len cac huyen mien nui de du tru tai nhung noi xung yeu, co kha nang bi co lap do mua lu.

Qua kiem tra thuc te va lam viec voi Uy ban Nhan dan tinh Thanh Hoa, Bo truong Nong nghiep va Phat trien Nong thon Cao Duc Phat da danh gia cao cong tac trien khai doi pho voi con bao so 8 cua tinh Thanh Hoa.

Hai Duong: Thiet hai hang chuc nghin hecta lua va hoa mau


Truoc nhung thiet hai do bao so 8 gay ra tren dia ban tinh Hai Duong, Ban chi huy Phong chong lut bao va tim kiem cuu nan tinh da chi dao cac dia phuong khan truong trien khai cac bien phap de khac phuc.

Cac dia phuong, don vi da chu dong gan thao tu chay va bom gan. Hien nay mot so tram bom dang bom gan thao nhu Van Thang, Kinh Trung, Hoang Tien (thi xa Chi Linh), Do Phan, Du Tai, Cap Tu, Ba Nu (huyen Thanh Ha)...

Cac dia phuong huy dong can bo, nhan dan khan truong to chuc thu don, ve sinh moi truong sau bao; dung lai cac cot dien, cay coi bi do, tang cuong cham soc dien tich rau mau bi xo, tap; sua lai cac mai nha bi toc mai.

Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien Dien luc Hai Duong cung chi dao dien luc cac dia phuong tap trung 100% luc luong khac phuc cac su co ve dien, uu tien cap dien cho cac tram bom tieu ung o nhung vung trong diem dang co lua, rau mau bi ung, ngap.

Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien khai thac cong trinh thuy loi khan truong chi dao cac Xi nghiep truc thuoc khan truong tieu ung de cuu lua va rau mau.


Theo thong ke chua day du, hien co 1 nguoi thiet mang o huyen Nam Sach do day dien roi vao nguoi, 4 nguoi bi thuong o huyen Tu Ky va Kinh Mon; gio lon cung khien 1 nha bi sap, 221 nha bi toc mai, 26 cot dien bi gay do, 3.396ha lua, hang tram hecta ngo, dua, bi, hanh, toi, oi, quat, du du bi gay do; 2.460ha rau mau bi gay do.

Toan tinh hien co khoang 4.000ha lua (tap trung Kim Thanh, Tu Ky, Thanh Ha), 7.000 ha rau mau vu dong bi ung.

Bao cung khien Cong Nai Thuong de ta Lach Tray (Kim Thanh) bi sat mang cong phia dong dai 4,5m, lan sau 1m; bai song ha luu ke That Hung (Kinh Mon) tiep tuc sat lo vao sat chan de, de doa an toan de; kenh tram bom Cay Son (Kinh Mon) bi sat dai 20m....

Nam Dinh: Bao quat do hang nghin cot dien

Bao so 8 da di qua nhung doi song cua nguoi dan tinh Nam Dinh van chua the tro lai binh thuong. Tinh den cuoi gio chieu 29/10, bao khong chi gay anh huong nang ne ve kinh te, ma con khien 2 nguoi thiet mang va it nhat 3 nguoi bi thuong.

Theo Ban Chi huy phong chong lut bao va tim kiem cuu nan tinh Nam Dinh, hang nghin hecta lua mua, hoa mau va dien tich nuoi thuy san man lo bi anh huong nghiem trong; nhieu tram thu phat song vien thong, cot dien cao the bi gay do gay mat dien tren dien rong.

Cong tac khac phuc hau qua cua con bao so 8 dang duoc tinh Nam Dinh trien khai het suc khan truong.

Hai nan nhan thiet mang do bao duoc xac dinh la ong Nguyen Van Toan, xom 24 xa Hai Duong, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh, bi dam tau tai khu vuc Con Nhat, thi tran Ngo Dong, huyen Giao Thuy; ba Nguyen Thi Huong (sinh nam 1951), tru tai thi tran Quyet Lam, huyen Giao Thuy. Ba nguoi bi thuong trong bao o xa Xuan Tan (Xuan Truong) va xa Nghia Lac (huyen Nghia Hung).

Den cuoi gio chieu 29/10, ngay tren nhung tuyen pho trung tam cua thanh pho Nam Dinh, cong tac khac phuc duoc trien khai tich cuc nham giai toa ach tac giao thong va on dinh cuoc song nguoi dan.

Do anh huong cua bao, tren dia ban tinh Nam Dinh da co hang tram cot dien cao the, hang nghin cot ha the, nhieu tuyen duong day hu hong.

Ong Nguyen Quoc Dat, Giam doc Dien luc Nam Dinh, cho biet nganh dien Nam Dinh da no luc khac phuc hau qua cua bao, khoi phuc duoc 30/83 duong trung the; 5/10 huyen va thanh pho da co dien.

Hien he thong dien o khu vuc nong thon bi hu hai nang, trong do huyen Giao Thuy bi hu hai nang ne nhat voi 80% vi tri cot va duong day bi dut gay.

Cac khu cong nghiep hien chua the dong dien do do cot, dut day. Nganh dien dang co gang het suc de co the cap dien tro lai cho toan tinh trong 2-3 ngay toi.

Theo ghi nhan cua phong vien, bao so 8 khong kem theo mua lon, nuoc bien khong dang cao, nen toan tuyen de bien cua tinh Nam Dinh ve co ban an toan va so dien tich nuoi trong thuy san khong bi anh huong nhieu. Tuy nhien da co 3 vi tri de ke tren dia ban tinh Nam Dinh bi sut lun dien tich 200m2.

Hung Yen: 1.000ha cay an qua co nguy co mat trang


Du khong nam o tam bao, nhung Hung Yen cung hung chiu canh xac xo do con bao so 8 da tan pha nang ne nhieu dien tich hoa mau, cay coi. Gio giat manh tren cap 7 va mua lon tren 100ml da lam cho gan 5.000ha rau mau vu dong va gan 1.000ha cay an qua cua toan tinh dung truoc nguy co mat trang, thiet hai uoc tinh hang tram ti dong.

Rieng hai huyen Khoai Chau va Kim Dong do co nhieu dien tich chuoi dang co buong qua chuan bi thu hoach, da bi do rap co kha nang mat trang. Moi huyen uoc tinh thiet hai tren 40 ty dong.

Ngoai ra, hon 100ha cam, buoi va cay an qua khac o Van Giang, Tien Lu, Phu Cu bi gio quat lam nut rung qua, dan den that thu. Hon 400 cay nhan o thanh pho Hung Yen cung bi do nghieng va long goc.

Gio bao manh da lam cho hon 200 diem den chieu sang va den chum trang tri tren cac tuyen duong thanh pho Hung Yen bi hu hong, roi vo, nhieu cot dien nghieng do. Khoang 800 cay xanh do thi, chu yeu la cay sau va mot so cay co thu o Pho Hien bi gay, do, bat goc.

Tai Phu Cu, khu di tich den Tong Tran co 14 cay bi gay va bat re, mot cay co thu bi do lam sap mai chua Thanh An, thon An Cau; nhieu cot dien o mot so noi bi do gay mat dien cuc bo.

Ban Chi huy phong chong lut bao tinh Hung Yen da chi dao cac dia phuong khan truong khac phuc nhanh cac su co, sua chua cot dien va don dep cay bi do, khong de un tac giao thong tren cac tuyen duong.

Doi voi dong ruong, to chuc gan thao nuoc, xu ly kip thoi nhung diem gay ung cuc bo doi voi rau mau, khong de cay an qua bi dong nuoc quanh goc; buoc dung, tia canh la va cham bon de phuc hoi cay bi dap nhe; gieo trong bo sung dien tich cay vu dong con thoi vu thay the nhung dien tich cay da chet, tranh de lang phi dat. Mat khac, ra soat cac thiet hai do mua bao gay nen de co phuong an ho tro hop ly.

Hai Phong thiet hai 400 ty dong

Theo bao cao luc 17 gio ngay 29/10 cua Ban Chi huy phong chong lut bao va tim kiem cuu nan thanh pho Hai Phong, sau ba ngay di chuyen qua thanh pho (tu ngay 27-29/10), con bao so 8 da lam mot nguoi chet, mot nguoi mat tich, chin nguoi bi thuong va tong thiet hai uoc tinh khoang 400 ty dong.

Ngay sau khi bao tan, Thanh uy, Uy ban nhan dan thanh pho Hai Phong da to chuc hop khan va to chuc cac doan chi dao cong tac khac phuc hau qua bao, khoi phuc san xuat, on dinh doi song nhan dan; tiep tuc chi dao cac luc luong khan truong to chuc tim kiem nguoi va phuong tien bi troi dat, mat tich, huy dong cac nguon luc xu ly, khoi phuc cac cong trinh bi hu hai va khoi phuc san xuat.

Theo TTXVN
Viet Bao

Comment :Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Damage Storm trillion No. 8
Nam Dinh, Thai Binh Thanh Hoa and Hung Yen, Hai Phong, Giao Thuy, contact information, the local, the commander, wounded, fruit, the number 8, damage, fix, urgently, Province
thousand billion losses from typhoon No. 8 - The local Thai Binh, Nam Dinh, Hai Phong, Hung Yen ... are urgently overcome the severe consequences caused by Typhoon No. 8 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng do bão số 8

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng do bão số 8 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8

Nhan xet, hay lien he ve tin Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thiet hai hang ngan ty dong do bao so 8 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0