Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan

Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc hoi nhan su chinh phu:

Hai vi bo truong tre tuoi cua Chinh phu nhiem ky khoa XI: Hoang Trung Hai (48 tuoi, Bo Cong nghiep) va Nguyen Thien Nhan (54 tuoi, Bo GD-DT) da duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc hoi (QH) phe chuan vao chuc pho thu tuong trong phien hop chieu qua 31-7.

Nghe doc noi dung toan bai:

Ong Hoang Trung Hai
Sinh nam 1959, que quan Thai Binh. Ky su he thong dien - thac si. Cac chuc vu da trai qua: tong giam doc Tong cong ty Dien luc VN, thu truong Bo Cong nghiep, bo truong Bo Cong nghiep.

Ong Nguyen Thien Nhan
Sinh nam 1953, que quan Tra Vinh, giao su kinh te, tien si dieu khien hoc, thac si quan ly cong dong. Cac chuc vu da trai qua: giam doc So Khoa hoc - cong nghe va moi truong TP.HCM, pho chu tich thuong truc UBND TP.HCM, bo truong Bo GD-DT.

Can cu nghi quyet cua QH thong qua vao sang cung ngay ve so pho thu tuong, viec thanh lap, bai bo cac bo va co quan ngang bo cua Chinh phu, Thu tuong de cu ba ong Nguyen Sinh Hung, Pham Gia Khiem, Truong Vinh Trong tiep tuc lam pho thu tuong trong nhiem ky moi.

Thu tuong Nguyen Tan Dung da nhan manh viec de nghi QH phe chuan doi voi hai truong hop: ong Pham Gia Khiem lam pho thu tuong kiem bo truong Bo Ngoai giao va ong Nguyen Thien Nhan - pho thu tuong kiem bo truong Bo GD-DT trong mot thoi gian de chuan bi nguoi lam nhiem vu bo truong Bo GD-DT. Thu tuong cho biet gui kem theo to trinh la so yeu ly lich va ban ke khai tai san cua tung nguoi de cac dai bieu QH xem xet.

Theo chuong trinh lam viec, QH se bo phieu phe chuan cac pho thu tuong, cac bo truong va cac thanh vien cua Chinh phu vao sang 2-8 sau khi da danh nua buoi chieu 31-7 va ca ngay 1-8 trao doi, thao luan tai doan.

+ Chieu 31-7, truoc khi nghe to trinh nhan su cua Thu tuong Chinh phu, QH da thong qua nghi quyet ve dieu chinh chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2007: bo sung viec xem xet du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong chong tham nhung (du kien se thong qua tai ky hop thu nhat nay) va du an phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh thi hanh an phat tu.

Theo to trinh vao buoi sang cung ngay, Uy ban Thuong vu QH de nghi QH sua Luat phong chong tham nhung theo huong cho thanh lap cac ban chi dao phong chong tham nhung tai cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong va giao Chinh phu chuan bi trinh Uy ban Thuong vu QH qui dinh cu the ve nhiem vu, quyen han, to chuc bo may cua ban nay. Dong thoi sua dieu khoan phan trach nhiem giam sat phat hien va xu ly hanh vi tham nhung cho Uy ban Tu phap QH thay vi Uy ban Phap luat nhu luat hien hanh. Rieng phap lenh thi hanh an phat tu do xay dung tu nam 1993, den nay nhieu qui dinh khong con phu hop (nhu van de phan loai trai giam, dieu kien va muc xet giam hinh phat tu, tham quyen ra quyet dinh tam dinh chi chap hanh hinh phat tu...) trong khi du an Bo luat thi hanh an phat tu chua the trinh QH trong thoi gian truoc mat, nen can phai xem xet sua mot so dieu cua phap lenh de dap ung nhung yeu cau buc xuc.

Truoc do, Chu tich QH Nguyen Phu Trong da doc to trinh ve viec rut ngan nhiem ky QH khoa XII tu nam nam xuong con bon nam (dong thoi keo dai nhiem ky HDND them hon mot nam - viec nay thuoc tham quyen Uy ban Thuong vu QH va se co nghi quyet rieng) de viec bau dai bieu cac co quan dan cu dien ra cung luc (khoang giua nam 2011). Theo Chu tich QH Nguyen Phu Trong, viec giam bot mot ky bau cu se tiet kiem duoc “hang tram ti dong” va se tien loi, hieu qua hon trong viec hoach dinh, thuc hien chinh sach, ke hoach kinh te - xa hoi…

+ Sang cung ngay, voi 95,13%, QH da bieu quyet thong qua nghi quyet ve co cau Chinh phu gom nam pho thu tuong, 18 bo va bon co quan ngang bo. Theo do, chi co mot su thay doi so voi to trinh cua Thu tuong: giu nguyen ten goi doi voi Bo Tai nguyen - moi truong thay vi thanh Bo Tai nguyen - moi truong va bien. Ly do, theo tiep thu cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, neu doi ten se gay kho khan va thieu thong nhat o cap so khi nhieu dia phuong khong co bien, dong thoi gay ton kem khong can thiet. Tuy khong doi ten, Bo Tai nguyen - moi truong van duoc giao lam dau moi quan ly thong nhat van de bien, dao. “Ngay trong thang tam Chinh phu se ban hanh nghi dinh ve chinh sach tinh gian bien che voi nhung chinh sach thoa dang cho cac lanh dao thoi giu chuc va can bo doi du do sap xep lai bo may”- Thu tuong noi.

D.TR. - L.A.DU

Danh sach cac thanh vien chinh phu do Thu tuong trinh Quoc hoi

5 pho thu tuong:

1. Ong Nguyen Sinh Hung

2. Ong Pham Gia Khiem

3. Ong Truong Vinh Trong

4. Ong Hoang Trung Hai

5. Ong Nguyen Thien Nhan

22 bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu

1. Ong Phung Quang Thanh - bo truong Bo Quoc phong.

2. Ong Le Hong Anh - bo truong Bo Cong an.

3. Ong Pham Gia Khiem - pho thu tuong, bo truong Bo Ngoai giao.

4. Ong Tran Van Tuan - bo truong Bo Noi vu.

5. Ong Ha Hung Cuong - bo truong Bo Tu phap.

6. Ong Vo Hong Phuc - bo truong Bo Ke hoach va dau tu.

7. Ong Vu Van Ninh - bo truong Bo Tai chinh.

8. Ong Vu Huy Hoang - bo truong Bo Cong thuong.

9. Ong Cao Duc Phat - bo truong Bo Nong nghiep va phat trien nong thon.

10. Ong Ho Nghia Dung - bo truong Bo Giao thong van tai.

11. Ong Nguyen Hong Quan - bo truong Bo Xay dung.

12. Ong Pham Khoi Nguyen - bo truong Bo Tai nguyen va moi truong.

13. Ong Le Doan Hop - bo truong Bo Thong tin va truyen thong.

14. Ba Nguyen Thi Kim Ngan - bo truong Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi.

15. Ong Hoang Tuan Anh - bo truong Bo Van hoa - the thao va du lich.

16. Ong Hoang Van Phong - bo truong Bo Khoa hoc va cong nghe.

17. Ong Nguyen Thien Nhan - pho thu tuong, bo truong Bo GD-DT.

18. Ong Nguyen Quoc Trieu - bo truong Bo Y te.

19. Ong Giang Seo Phu - bo truong, chu nhiem Uy ban Dan toc.

20. Ong Nguyen Van Giau - thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

21. Ong Tran Van Truyen - tong Thanh tra Chinh phu.

22. Ong Nguyen Xuan Phuc - bo truong, chu nhiem Van phong Chinh phu.

.............................................

10 guong mat moi trong Chinh phu

Trong danh sach cac thanh vien Chinh phu do Thu tuong trinh truoc Quoc hoi co 10 guong mat lan dau tien duoc de cu.

UCV Bo truong Bo Cong thuong Ong Vu Huy Hoang Sinh nam 1953, que quan Hai Phong. Tien si kinh te. Cac chuc vu da trai qua: thu truong Bo Ke hoach - dau tu, chu tich UBND tinh Ha Tay, bi thu Tinh uy Lang Son.

UCV Bo truong Bo Tu phap Ong Ha Hung Cuong Sinh nam 1953, que quan Vinh Phuc. Pho giao su, tien si luat. Cac chuc vu da trai qua: vu truong Vu Phap luat va hop tac quoc te Bo Tu phap, thu truong Bo Tu phap, bi thu Tinh uy Quang Binh.

UCV Bo truong Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi Ba Nguyen Thi Kim Ngan Sinh nam 1954, que quan Ben Tre. Thac si kinh te. Cac chuc vu da trai qua: giam doc So Tai chinh - vat gia Ben Tre, thu truong Bo Tai chinh, bi thu Tinh uy Hai Duong, thu truong Bo Thuong mai.

UCV Bo truong Bo Van hoa - the thao & du lich Ong Hoang Tuan Anh Sinh nam 1952, que quan Da Nang. Ky su do dac hang khong, cu nhan luat. Cac chuc vu da trai qua: chu tich UBND TP Da Nang, pho tong cuc truong - tong cuc truong Tong cuc Du lich.

UCV Bo truong Bo Y te Ong Nguyen Quoc Trieu Sinh nam 1951, que quan Bac Ninh. Tien si, bac si . Cac chuc vu da trai qua: giam doc So Y te, pho bi thu thanh uy - chu tich UBND thanh pho Ha Noi.

UCV Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Ong Pham Khoi Nguyen Sinh nam 1950, que quan Ha Tay. Tien si kinh te, thac si, ky su dia chat. Cac chuc vu da trai qua: thu truong Bo Khoa hoc - cong nghe & moi truong, thu truong thuong truc Bo Tai nguyen - moi truong.

UCV Bo truong Bo Noi vu Ong Tran Van Tuan Sinh nam 1950, que quan Hai Duong. Tien si kinh te. Cac chuc vu da trai qua: pho bi thu Thanh uy Ha Noi, bi thu Tinh uy Nam Dinh, thu truong thuong truc Bo Noi vu.

UCV Thong doc Ngan hang Nha nuoc Ong Nguyen Van Giau Sinh nam 1957, que quan An Giang. Tien si kinh te. Cac chuc vu da trai qua: tong giam doc Ngan hang NN - PTNT VN, pho thong doc Ngan hang Nha nuoc VN, bi thu tinh uy - chu tich HDND tinh Ninh Thuan.

UCV Bo truong - chu nhiem Uy ban Dan toc Ong Giang Seo Phu Sinh nam 1951, que quan Lao Cai. Dan toc: Mong, DH kinh te. Cac chuc vu da trai qua: bi thu tinh uy - chu tich HDND tinh Lao Cai, pho Ban To chuc trung uong.

UCV Bo truong - chu nhiem Van phong Chinh phu Ong Nguyen Xuan Phuc Sinh nam 1954, que quan Quang Nam. Cu nhan kinh te. Cac chuc vu da trai qua: chu tich UBND tinh Quang Nam, pho tong Thanh tra Chinh phu; pho chu nhiem thuong truc Van phong Chinh phu.

Theo to trinh cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, noi cac Chinh phu moi co sau nguoi la uy vien Bo Chinh tri va tat ca 20 nguoi con lai deu la uy vien Trung uong Dang (nhiem ky truoc co ba nguoi khong phai uy vien Trung uong). Trong so do co chin nguoi khong phai la dai bieu QH va chi duy nhat mot thanh vien nu (it hon hai so voi truoc). Ong Hoang Trung Hai tiep tuc la thanh vien tre nhat (48 tuoi) trong Chinh phu va nguoi nhieu tuoi nhat la ong Truong Vinh Trong (65 tuoi).

Dang chu y trong nhan su Chinh phu nhiem ky nay co muoi guong mat hoan toan moi nhung chi co hai nguoi chua tung tham gia quan ly trong cac co quan Chinh phu la ong Nguyen Quoc Trieu va ong Giang Seo Phu .

Rieng hai guong mat pho thu tuong moi duoc xem la su bo sung can thiet trong boi canh hoi nhap quoc te ngay cang sau rong (ca ong Hoang Trung Hai va Nguyen Thien Nhan deu co kha nang su dung tot ngoai ngu) va cung la buoc chuan bi cho nhan su nhiem ky sau (ca hai deu trong do tuoi co the dam nhan it nhat mot nhiem ky nua).

Chinh phu khoa XI (tinh o thoi diem dau nhiem ky)

Chinh phu khoa XII (theo to trinh cua Thu tuong)

So thanh vien

30

28 (hai vi tri kiem nhiem)

So uy vien Bo Chinh tri

4

6

So uy vien Trung uong

23

20

Nu

3 (10%)

1 (3,8%)

Tuoi binh quan

56,3

56,2

Nhieu tuoi nhat

69

65

It tuoi nhat

43

48

D.TR. - K.HUNG

Viet Bao
Comment :Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Added two Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai, Nguyen Thien Nhan
Ministry of Finance, Nguyen Thien Nhan, Ministry of Education, Hoang Trung Hai, UCV Ministry, Ministry of Industry, Prime Minister , Governor State Bank, Prime Minister Nguyen Tan Dung, Minister of Foreign Affairs, Standing Committee, Secretary of Provincial Party Committee, command execution, the positions of the government, tenure, QH
The two young minister of the Indian government XI: Hoang Trung Hai (48, Ministry of Industry) and Nguyen Thien Nhan (54, Ministry of Education) was Prime Minister Nguyen Tan Dung to the National Assembly (NA) approved Standard on the deputy prime minister in the afternoon session ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thêm hai phó thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thêm hai phó thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Them hai pho thu tuong Hoang Trung Hai Nguyen Thien Nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0