Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi?

Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi?

Tags: Doan Thanh, Ket Luan Thanh Tra, Tinh Ha Tinh, Huyen Huong Son, viec su dung, cuoc hop bao, cuu tro, noi dung, xa xeo, nha bao, ngan sach, quan ly, tien
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chung toi "thu" doi chieu nhung noi dung ket luan cua 3 doan thanh tra da ve Huong Son (Ha Tinh), trong do co doan moi nhat (thang 9/2006) de tim kiem noi dung tuong dong "khong co chuyen xa xeo tien, hang cuu tro o Huong Son".

Mau thuan ngay trong noi dung ket luan thanh tra

14h hom nay (24/11), theo lich hen, Doan cong tac cua tinh Ha Tinh se co buoi lam viec truc tiep voi bao dien tu TS ve vu "xa xeo" nguon cuu tro lu quet o huyen Huong Son (tinh Ha Tinh).
Toan bo noi dung buoi lam viec nay se duoc TS cap nhat trong thoi gian som nhat.

Trong nhung ngay gan day, du luan tai Ha Tinh dang nong len sau khi Doan Thanh tra lien nganh cong bo ket luan. Co the noi, ban ket luan da gay ra mot su that vong lon trong tuyet dai da so nhan dan va doi ngu nhung nguoi lam bao.

Ket luan can ban nhat cua doan thanh tra thang 9/2006 (tam goi) ma UBND tinh Ha Tinh cu ve Huong Son neu ro: "Huyen Huong Son da to chuc tiep nhan nguon cuu tro kip thoi, day du, bao cao quyet toan cong khai.

Tien duoc chuyen het vao tai khoan ngan sach. Viec phan bo tien, cap phat nguon cuu tro kip thoi, co ban phu hop yeu cau, theo dung ke hoach phan bo...

Cuu tro chinh sach xa hoi dung doi tuong va che do quy dinh, duoc binh xet cong khai; cuu tro khac phuc hu hong thiet hai dam bao dung dinh huong muc tieu. Nguon cuu tro co ban duoc quan ly, su dung tot, co hieu qua, gop phan dam bao on dinh doi song dan sinh, gop phan thuc day phat trien kinh te xa hoi. Khong co viec bot xen, xa xeo nguon hang cuu tro".

Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi?

Truong doan Thanh tra moi nhat cua tinh Ha Tinh cu ve thanh tra huyen Huong Son, ong Thai Van Sinh (nguoi dung) trong buoi cong bo noi dung ket luan thanh tra. Anh: Chi Mai.

Xin dan mot diem "ket luan" khac cua chinh Doan Thanh tra "uu tu": "Nhung khuyet diem sai pham neu tren da gay thiet hai so tien 430 trieu dong phai duoc thu hoi vao ngan sach".

Nhac lai cho ro, Doan Thanh tra sau hon thang troi "miet mai", cung moi thanh kiem tra duoc 6/200 cong trinh su dung nguon von cuu tro lu quet 2002.

Su "tien hau bat nhat" cung the hien mau thuan lon dang ton tai ve phuong huong xu ly trong mot vu viec ma da so nguoi dan va bao chi thi coi la "dac biet nghiem trong", con lanh dao tinh Ha Tinh thi hau het coi la "chang co van de gi".

Chua het, ong Hung "cung chiu trach nhiem quyet toan chi ngan sach nam 2002 khong chinh xac tai ban A, tai Hoi dong den bu; cung chiu trach nhiem thanh toan mua thiet bi cao hon gia co quan tai chinh thong bao".

Chang han, trong noi dung ket luan thanh tra moi nhat, co 1 ket luan dang giat minh: "Ong Phan Hung (ke toan ngan sach huyen Huong Son) da thuc hien nhiem vu ke toan ngan sach va quan ly luu tru so sach, chung tu chua tot, de mat so sach ke toan".

Sai pham nghiem trong nhu vay, ong Phan hung chi "duoc" doan thanh tra de nghi "khong bo tri ong Phan Hung dam nhan cong tac quan ly tai chinh, ngan sach cua huyen" (?!).

Nhung doan kiem tra khong "gioi nhat" ket luan ra sao?

Ban Ket luan so 78/CAT, ngay 7/6/2004 cua Cong an Ha Tinh cung danh gia viec su dung cap phat tien hang cuu tro lu lut o Huong Son la sai pham nghiem trong.

"Qua kiem tra viec quan ly, phan bo, cap phat va quyet toan nguon ngan sach kinh phi khac phuc lu lut nam 2002 cua UBND huyen Huong Son con co nhieu thieu sot, Phong TC - KH quyet toan ngan sach theo so cap phat khong theo so lieu thuc te chi, cho nen o mot so don vi con ton kinh phi chua su dung nhung van quyet toan ngan sach...", ket luan so cua PC15 Ha Tinh khang dinh.

Con Ket luan so 284 cua Tinh uy Ha Tinh (ngay 15/11/2003) thi chi ro: "Ve phan phoi, su dung tien hang cuu tro: mot so khoi luong gao kha lon huyen phan cho xa, xa phan cho xom... su dung sai muc dich. So gao phan phoi de cuu tro dam bao doi song cho nhan dan chiem ty le thap. Viec su dung tien ho tro cung vay. Phan su dung de cuu tro dam bao xa hoi cap truc tiep cho nhan dan (9%) va chi khac phuc sua chua (8%) chiem ty le rat thap.

Ve thanh quyet toan tien, hang cuu tro: Hau het cac dia phuong deu co mot so cong trinh khac phuc sua chua chua hoan thanh khoi luong va kinh phi con ton quy kha nhieu. Qua kiem tra mot so cong trinh, doan phat hien co hang muc thi cong sai voi thiet ke, ho so lap mau thuan ve thoi gian, viec giam sat nghiem thu chua chat che. Nhieu dia phuong van chua tien hanh thanh quyet toan de cong khai cho toan the can bo va nhan dan dia phuong biet".

Uy ban kiem tra Tinh uy Ha Tinh khang dinh: "Nhung khuyet diem sai pham neu tren day la vi pham cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve cong tac can bo; ve mua sam tai san; ve quan ly dau tu xay dung; ve quan ly dau tu xay dung co ban, ve quan ly, su dung nguon kinh phi khac phuc lu lut, lam that thoat ngan sach Nha nuoc...".

Ve mat thoi gian, 2 noi dung ket luan cua 2 doan chung toi vien dan o tren, da co tu cuoi nam 2003 (thang 11-NV) va giua nam 2004 (thang 6 - NV). Rot cuoc, vu viec Huong Son den cuoi thang 8 - dau thang 9/2006, khi bao chi vao cuoc quyet liet, moi co them mot doan thanh tra "gioi nhat" nua vao cuoc.

Ket cuoc, sau hon mot thang rong ra nhan dan va bao chi ca nuoc ngong cho mot ket qua cong tam tu nguoi tung duoc ong Bi thu Tinh uy Tran Dinh Dan ngoi ca la “co nghiep vu gioi nhat tinh”. Nhung, thoi gian cho doi cang dai, noi that vong cang lon!

Mot quan chuc Tinh uy Ha Tinh "de nghi" trong cuoc hop bao cong bo ket luan: "Toi thay cac nha bao trong cuoc hop nay deu noi giong Ha Tinh, an com Ha Tinh. Chung ta phai giup tinh on dinh tinh hinh chinh tri dia phuong chu!".

Giup tinh bang cach nao?, nhung nha bao tham du cuoc hop bao deu khong the tim noi cau tra loi khi nghe noi dung ban ket luan cua doan thanh tra do "nguoi co nghiep vu gioi nhat tinh" dan dau.

Phan dong nhung nha bao tham du cuoc hop voi UBND tinh Ha Tinh ngay 16/11/2006, la nhung nguoi dau tien ve voi Huong Son, khi tran lu lich su 70 nam tan pha manh dat nay, khi nuoc lu dang dat dinh (!!!).

Mot nha bao gia than tho ngay trong buoi hop bao: “Muon thanh tra ra vu nay, phai cu nguoi cong tam nhat tinh moi lam duoc!. Vu nay, chi can nguoi cong tam, khong can nguoi gioi”.

Cong luan mong cho mot cuoc "dai phau", cat bo khoi u ac tinh ngu tri lau nam trong co the cua tinh ngheo Ha Tinh. Nhung ai se lam dieu do? Boi Ha Tinh khong chi co mot khoi u...

  • Nhom PV dieu tra

Trong cuoc hop bao chieu 16/11 tai tru so UBND tinh Ha Tinh, mot nha bao ten V.M. C cua to bao P. dung len phat bieu kha thang than:

1 -Co the noi vu “xa xeo” o Huong Son da lam that thoat, la vi pham, Doan thanh tra phai lam ro, chi ra duoc co phai la tham o, tham nhung hay khong?
2 - Voi ket luan nhu the nay, ro rang thanh tra van khong giup duoc gi cho tinh Ha Tinh. Viec lam cua thanh tra khac nao nhu “do them dau vao lua”.
3 - Sau ban ket luan nay thi dang sau do co con van ban nao nua khong?.
4 - Tinh nen chiu dau mot lan de cuong quyet xu ly mot vai can bo co dinh liu den vu “xa xeo” o Huong Son.
5 - Chung toi la nhung nha bao con buc xuc, huong chi la nguoi dan. Vay thi bay gio toi cua mot so can bo lam sai nguyen tac kia da xu duoc chua, xu duoc khong? van de nay Doan thanh tra can phai tra loi ro rang., khong the map mo nhu the nay duoc.
6 - UBND tinh can phai dua ra xu ly nhung thanh phan sai pham nhu ong Thu, ong Oanh.

Sau do, tren to bao P. (so 266, ngay 17/11/2006) trong doan cuoi cua bai viet "Khong co viec bot xen, xa xeo nguon cuu tro lu quet o Huong Son" do tac gia nhung cau hoi tren ket luan: "Kha dong nha bao da dong tinh voi ket luan cua UBND tinh" (Ha Tinh-NV) (?!).

Cung chinh nha bao nay khi bao TS dang tai loat bai dieu tra ve vu "xa xeo" tien cuu tro lu quet o huyen Huong Son (Ha Tinh) da co nhung dong tac cuc ky "bi an, kho ly giai" khi dan chinh ong S., (mot nguoi dang bi cong luan dat van de nghi ngo "em an" sau khi dieu tra ra nhung sai pham ve viec su dung tien cuu tro tai huyen nay nhung khong khoi to vu an hinh su) den nha rieng phong vien thuong tru cua TS de dat van de "giai thich, lam viec" vao luc... 21h30" ngay 14/9/2006 (o Ha Tinh, theo thoi quen, nguoi dan dia phuong sau 9h toi thuong da chuan bi tat den di... ngu).

Ngay sau khi toa soan TS trien khai nhom phong vien dieu tra ve vu viec nay tai Ha Tinh, chinh nha bao C. lai tiep tuc co 1 bua ca phe sang voi dai dien TS de giai thich "tinh anh em" khi dan "khach" den nha rieng cua phong vien TS dem 14/9.

Chua het, truoc do, khi su viec "dan khach" cua nha bao C. bi mot to bao khac vach tran tren cong luan, ong C. da tiep tuc dien thoai cho phong vien TS de giai thich "tinh anh em".

Trong khi do, vu viec Huong Son dac biet phuc tap trong qua trinh dieu tra, thu thap tai lieu, nhan chung, do tinh chat nghiem trong cua viec vi pham cua cac doi tuong.

Ha Truong

Ha Tinh: Doan thanh tra “do them dau vao lua”
Hom nay: Han cuoi Ha Tinh giai trinh vu "xeo cuu tro"

"Xa xeo" tien cuu tro: ""An chan"" ca long nhan ai…
"Anh Thu khong thay duoc cai sai cua minh"
Nguyen Chu tich huyen Huong Son: "Chang co van de gi" (!!!)
"Xa xeo" cuu tro Ha Tinh: Noi dau bi ""duc khoet""…
Vu "xa xeo" cuu tro Ha Tinh: Noi d au bi ""duc khoet""…
Xu ly nghiem tap the, ca nhan xa xeo tien cuu tro
Nguoi dan Ha Tinh bat binh chuyen xa xeo tien cuu tro
Xa xeo tien cuu tro: Da luong truoc co tieu cuc, nhung...

Vu tham nhung tien cuu tro o Huong Son la an "diem"
Lanh dao tinh Ha Tinh da bi bung bit thong tin!?
Lam ro dau hieu PC15 Ha Tinh cho vu an “chim xuong”
Ha Tinh lap doan Thanh tra vu "xa xeo" tien cuu tro

"Xa xeo" tien cuu tro, nguoi dan Ha Tinh phan no
Bo Cong an vao cuoc lam ro vu “xeo” tien cuu tro
Truong phong PC15 Ha Tinh "do" trach nhiem cho cap tren?
Viec “em an” cua PC 15 Ha Tinh mang tinh he thong?
Co dau hieu Cong an kinh te Ha Tinh "em" an?
Co chang "xu ly nghiem" kieu "gio cao danh khe"?
Ha Tinh: Bo lot toi pham xa xeo tien cuu tro!?

"Xeo" 4 ty dong cuu tro lu quet van duoc thang quan
Ha Tinh: Kien quyet xu ly... "nhe tay" vu tien cuu tro?!
"Bi an" viec dung tien cuu tro lu quet tai Ha Tinh?!

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Doan Thanh, Ket Luan Thanh Tra, Tinh Ha Tinh, Huyen Huong Son, viec su dung, cuoc hop bao, cuu tro, noi dung, xa xeo, nha bao, ngan sach, quan ly, tien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thanh tra giỏi nhất tỉnh Hà Tĩnh đã kết luận những gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thanh tra giỏi nhất tỉnh Hà Tĩnh đã kết luận những gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi?

Nhan xet, hay lien he ve tin Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi? co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thanh tra gioi nhat tinh Ha Tinh da ket luan nhung gi? de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0