Thanh tra Chinh phu kien nghi thu hoi 1500 ty dong

Thanh tra Chinh phu kien nghi thu hoi 1500 ty dong

Tags: dai hoc quoc gia ha noi, Thanh tra Chinh phu, Ket Luan Thanh Tra, thu tuong chinh phu, du an luat, tai Ha Noi, theo ke hoach, su dung dat, cong tac, thuc hien, kien nghi, phap luat, thu hoi, to chuc, viec


Ngay 12/7, tai Ha Noi, Thanh tra Chinh phu da hop bao thong bao ket qua hoat dong quy 2 nam 2012.

» No xau cua cac to chuc tin dung la 117,7 ngan ty dong
» Thi truong dien canh tranh: EVN van mot minh mot cho
» Da Nang: Trich 50% tien phat cho CSGT lam nhiem vu
» Bo truong Pham Vu Luan dang dan noi ve gian lan thi cu


Trong quy 2, Thanh tra Chinh phu da ban hanh sau ket luan thanh tra, bao cao Thu tuong Chinh phu cac cuoc thanh tra, gom thanh tra viec chap hanh phap luat trong cong tac quan ly su dung von, tai san tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam; thanh tra cong tac quan ly nha nuoc trong viec lien doanh, lien ket dao tao dai hoc va sau dai hoc cua Bo Giao duc va Dao tao, viec lien doanh lien ket dao tao dai hoc va sau dai hoc cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi giai doan tu nam 2006 den 2010;

Thanh tra cong tac quan ly dau tu xay dung co ban tai Ninh Binh; thanh tra thuc hien Du an kinh te-quoc phong cua Binh doan 16 tai Ea Sup, tinh Dak Lak; thanh tra thuc hien phap luat ve dau tu, quan ly su dung dat dai va giai quyet khieu nai, to cao mot so du an trong rung, trong cao su, du an kinh te quoc phong tren dia ban tinh Dak Lak.

Thanh tra Chinh phu cung da bao cao Thu tuong ket qua thanh tra chuyen de ve quy hoach, quan ly va su dung dat dai; xay dung bao cao va hoan chinh ket luan thanh tra doi voi sau cuoc thanh tra; tiep tuc tien hanh 12 cuoc thanh tra theo ke hoach.

Thu tuong Chinh phu cung da co y kien doi voi sau ket luan thanh tra (bon ket luan ban hanh trong quy I va 2 ket luan ban hanh trong quy 2): Thanh tra viec chap hanh chinh sach, phap luat trong cong tac quan ly su dung von, tai san tai Tap doan Hoa chat; thanh tra viec chap hanh chinh sach, phap luat tai Tap doan Vien thong Quan doi; thanh tra viec chap hanh phap luat trong quan ly von, tai san tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam; thanh tra viec chap hanh phap luat trong cong tac quy hoach, quan ly su dung dat, quan ly tai Kien Giang; thanh tra cong tac quan ly dau tu xay dung khu cong nghiep, khu do thi tai Vinh Phuc; thanh tra viec chap hanh phap luat thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao va phong chong tham nhung tinh Ben Tre.

Tong hop ket qua tu sau cuoc thanh tra da co y kien cua Thu tuong, Thanh tra Chinh phu da kien nghi, thu hoi ve ngan sach nha nuoc 1.503 ty dong, 48ha dat; kien nghi cac co quan co tham quyen xem xet, xu ly 1.978 ty dong (trong do vi pham chu yeu do: hach toan sai quy dinh tren 920 ty dong; chi khong dung doi tuong, chua duoc phe duyet tren 650 ty dong; trich khau hao, tang ty le gop von mua co phan vuot quy dinh tren 340 ty dong…) va 155ha dat; kien nghi to chuc kiem diem trach nhiem doi voi tap the, ca nhan co vi pham, chuyen co quan dieu tra xem xet mot vu viec.

Toan nganh thanh tra cung dang trien khai thanh tra chuyen de dien rong thuc hien De an kien co hoa truong, lop hoc va nha cong vu cho giao vien giai doan 2008-2012, theo ke hoach den thang 9/2012 se bao cao Thu tuong Chinh phu.

Nganh cung to chuc tot cong tac tiep dan tai Tru so tiep cong dan cua Trung uong Dang va nha nuoc o Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh; chi dao cac bo, nganh dia phuong to chuc thuc hien tot cong tac tiep cong dan, xu ly co hieu qua cac truong hop khieu kien dong nguoi, phuc tap, bao dam on dinh tinh hinh an ninh trat tu…

Ve ket luan thanh tra cong tac quan ly nha nuoc trong viec lien doanh lien ket dao tao dai hoc va sau dai hoc cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi giai doan tu nam 2006 den 2010, Pho Tong Thanh tra Nguyen Van San cho biet Thanh tra Chinh phu da bao cao hai Pho Thu tuong.

Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc da giao cho cac bo, nganh lien quan tiep tuc nghien cuu, trao doi de bao cao Thu tuong Chinh phu. Do thanh tra tai Dai hoc Quoc gia Ha Noi ve noi dung quan ly nha nuoc nen thoi gian doan thanh tra tien hanh kiem tra ngan (khong nhu mot cuoc thanh tra kinh te xa hoi) vi vay thoi gian trao doi con han che, nhieu van de Dai hoc Quoc gia Ha Noi chua giai trinh duoc.

Hien, Thanh tra Chinh phu da tiep nhan cac giai trinh tiep theo cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi va dang nghien cuu cac chung cu tai lieu do. Tu ngay 13/7, doan cong tac Thanh tra Chinh phu se lam viec voi cac co quan lien quan co vi pham trong ket luan. Sau do, Thanh tra Chinh phu va Dai hoc Quoc gia Ha Noi se co cuoc lam viec truc tiep va bao cao lai voi Thu tuong Chinh phu vao cuoi thang 7/2012.

Trong quy 3, Thanh tra Chinh phu se tiep tuc thuc hien thanh tra theo ke hoach gan voi thanh tra dot xuat, bao dam chat luong, dung tien do, co tinh kha thi cao; tang cuong hoat dong thanh tra, kiem tra chuyen nganh, nhat la trong nhung linh vuc du luan xa hoi dang quan tam.

Nganh cung se tang cuong chi dao, kiem tra, giam sat doi voi hoat dong cua cac doan thanh tra; thuc hien tot viec cong khai ket luan thanh tra bao dam chinh xac, dung ban chat, tao su dong thuan cao; tang cuong don doc, kiem tra viec thuc hien ket luan, xu ly sau thanh tra dong thoi, nganh tang cuong don doc thuc hien cac quyet dinh giai quyet khieu nai, quyet dinh xu ly to cao da co hieu luc phap luat.

Thanh tra Chinh phu cung se tham muu cho Chinh phu xay dung Chuong trinh hanh dong trien khai Ket luan Hoi nghi Trung uong 5 (khoa XI); trinh Chinh phu cho y kien ve du an Luat Tiep dan; luat phong, chong tham nhung (sua doi); trinh Chinh phu ban hanh cac Nghi dinh quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Thanh tra Chinh phu; Nghi dinh ve trach nhiem giai trinh cua can bo, cong chuc, nguoi dung dau co quan, to chuc trong viec thuc hien nhiem vu...

Cung tai buoi hop bao, ong Nguyen Van Kim, Ham vu truong Vu Phap che, Thanh tra Chinh phu da gioi thieu ve du an Luat phong, chong tham nhung (sua doi).

Ong Kim cho biet Thanh tra Chinh phu duoc giao phoi hop voi cac co quan huu quan xay dung du an Luat Phong, chong tham nhung (sua doi). Theo Nghi quyet cua Quoc hoi, tai ky hop thu tu, Quoc hoi khoa XIII (thang 10/2012), du an Luat se duoc trinh Quoc hoi xem xet.

Du an Luat Phong, chong tham nhung (sua doi) truoc het van ke thua nhung quy dinh con phu hop cua luat hien hanh; dong thoi mo rong noi dung ve cong khai minh bach viec to chuc thuc hien mot so linh vuc con thieu trong luat hien hanh.

Du an Luat de cao trach nhiem nguoi dung dau cac co quan, to chuc trong cong tac phong, chong tham nhung; de cao vai tro cua cac co quan thanh tra nha nuoc trong xu ly cac vi pham ve phong, chong tham nhung; hoan thien cac quy dinh ve ke khai tai san, thu nhap theo huong mo rong doi tuong ke khai, hoan thien cac trinh tu thu tuc, dac biet la van de xu ly trach nhiem doi voi nhung nguoi ke khai khong dung, khong day du, khong chinh xac, co huong de xuat xu ly doi voi tai san thu nhap tang len ma khong giai trinh duoc cu the...

Du an Luat se duoc trinh Chinh phu tai ky hop vao ngay 21-22/7, sau do se duoc dang tai tren trang thong tin dien tu cua Thanh tra Chinh phu de lay y kien rong rai cua cac tang lop nhan dan.../.

Theo TTXVN

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những cách thoát hiểm khi chung cư bạn ở đang cháy

Khi những tòa nhà chung cư cao tầng xảy ra cháy nổ, nếu trong trường hợp lính cứu hỏa không tiếp cận được vị trí người bị nạn, thì những phương án thoát hiểm cá nhân sẽ có thể cứu sống nhiều người.

"Gửi" bố mẹ cho osin bệnh viện, chỉ đến thăm "thu hoạch" phong bì

Làm nghề osin bệnh viện vất vả đã đành nhưng nhiều khi chứng kiến những cảnh đời rơi nước mắt. Có những đứa con chỉ đến thăm bố mẹ khi có khách đến thăm để ôm phong bì về, có người thì bắt cho bố mẹ họ ăn thật ít cho các cụ “đi” cho nhanh…

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 04/10 - 10/10/2015

Đề xuất cấm tự do phá thai trên 12 tuần tuổi; Hà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực; Trẻ mầm non bị bạo hành; Lao động nữ sắp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Những vụ giáo viên mầm non hành hạ trẻ dã man

Nhốt vào trong thang máy, dùng thước đánh tím mặt, trói chân tay, nhét giẻ vào miệng, nhốt trẻ ngoài sân để trẻ nhặt rác ăn... là những “chiêu” mà một số giáo viên mầm non đã áp dụng để dạy dỗ những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo.

Tìm hiểu: dai hoc quoc gia ha noi, Thanh tra Chinh phu, Ket Luan Thanh Tra, thu tuong chinh phu, du an luat, tai Ha Noi, theo ke hoach, su dung dat, cong tac, thuc hien, kien nghi, phap luat, thu hoi, to chuc, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 1.500 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 1.500 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thanh tra Chinh phu kien nghi thu hoi 1500 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Thanh tra Chinh phu kien nghi thu hoi 1500 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thanh tra Chinh phu kien nghi thu hoi 1500 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0