Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang

Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>(VietNamNet) – Thanh tra Chinh phu vua co ket luan moi nhat ve don khieu to cua mot so cong dan Da Nang lien quan den dat dai, ban tai san cong…

duanSVDChiLang1.jpg

Du an nang cap mo rong SVD Chi Lang va duong Trieu Nu Vuong noi dai duoc Thanh tra Chinh phu danh gia thuc hien dung quy dinh phap luat. (Anh: HC)

Thoi gian qua, mot so cong dan Da Nang da co don va truc tiep ra Ha Noi khieu nai to cao doi voi UBND TP, dac biet la voi ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII. Tru so Tiep cong dan cua Trung uong Dang va Nha nuoc cung 5 co quan trung uong da tiep, lap bien ban noi dung cac khieu nai, to cao nay.

Thuc hien chi dao cua Pho Thu tuong Truong Vinh Trong tai cac van ban 1830/VPCP-VII (5/4/2007) va 1946/VPCP-VII (11/4/2007), Thanh tra Chinh phu da lap Doan thanh tra lien nganh de xac minh lam ro noi dung mot so don thu khieu to cua cong dan Da Nang ve thu hoi dat, den bu giai phong mat bang xay dung ha tang ky thuat chinh trang do thi, thuc hien cac quy dinh dau tu xay dung co ban va ban tai san cong.

Trong thoi gian 1 thang, Doan thanh tra da tiep dan, lam viec voi UBND TP Da Nang, cac So, nganh, quan, huyen lien quan, cac Ban quan ly du an, cong ty… de yeu cau bao cao va cung cap ho so, tai lieu ve trinh tu thu tuc doi voi viec trien khai thuc hien du an, ho so lien quan den noi dung khieu to cua cong dan.

Ngay 10/5, Pho Tong Thanh tra Mai Quoc Binh da ky van ban so 905/TTCP-V4 bao cao len Thu tuong Chinh phu (cung Hoi dong bau cu TU, Ban Bi thu TU, Uy ban Kiem tra TU…) ve ket qua thanh tra.

Qua do cho thay, viec lap quy hoach chi tiet, du an dau tu va phe duyet du an dau tu khu dan cu Tuyen Son mo rong duoc UBND TP Da Nang thuc hien dung Quy che quan ly dau tu va xay dung cua Chinh phu. Du an da duoc HDND TP Da Nang thong qua, nam trong ke hoach su dung dat nam 1999 cua TP da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Viec UBND TP thu hoi 397.680m2 dat phuong Hoa Cuong giao cho BQL du an cong trinh duong Bach Dang Dong xay dung ha tang ky thuat khu dan cu Tuyen Son thuc hien theo dung tham quyen quy dinh tai Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Dat dai (ban hanh nam 2001). Day khong thuoc truong hop giao dat co thu tien su dung dat de tao von xay dung co so ha tang theo du an. Do do, viec cong dan to cao du an chua duoc HDND TP thong qua va tham quyen thu hoi dat, giao dat thuoc Chinh phu la khong co co so.

Doi voi du an nang cap mo rong san van dong Chi Lang va duong Trieu Nu Vuong noi dai, ket luan so 905/TTCP-V4 xac nhan viec UBND TP Da Nang ban hanh quyet dinh thu hoi dat so 8605/QD-UB (ngay 29/10/2002) la dung tham quyen theo quy dinh tai Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat dat dai va duoc HDND TP thong qua.

Tuy nhien trong quyet dinh thu hoi va giao dat, UBND TP Da Nang co sai sot khong neu ro tung muc dich su dung dat nhu da neu trong quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet chia lo va quyet dinh phe duyet bao cao nghien cuu kha thi xay dung SVD Chi Lang. Vi vay cong dan cho rang TP loi dung du an nay de giai toa trang 70 ho dan nam trong vet 25m.

Theo ket luan 905/TTCP-V4, du an mo rong phia Tay SVD Chi Lang da thong qua HDND TP, duoc da so nhan dan dong tinh ung ho, phu hop voi quy dinh cua phap luat va quy hoach cua TP den nam 2020 da duoc Thu tuong phe duyet. Viec mot so ho dan cho rang chu truong cua UBND TP Da Nang khai thac quy dat vet 25m cua du an khong tuan theo cac quy dinh cua phap luat la khong co co so.

Thanh tra Chinh phu cung chi ro: Muc tieu khai thac quy dat vet 25m la de phuc vu tai dinh cu tai cho cho cac ho dan bi giai toa. Nhung TP Da Nang chi moi bo tri 29 lo cho 29 ho, con 16 lo dem ban dau gia. Mac du so tien thu duoc da nop ngan sach TP nhung gay buc xuc cho mot so ho dan. Trach nhiem nay thuoc UBND TP Da Nang va cac co quan tham muu cua TP. Thanh tra Chinh phu kien nghi UBND TP Da Nang kiem diem, xu ly trach nhiem cac to chuc va ca nhan lien quan.

duanLC.TP1.jpg

Du an duong Lieen Chieu - Thuan Phuoc duoc da so nguoi dan dong tinh ung ho (Anh: HC)

Doi voi du an duong Lien Chieu - Thuan Phuoc, ket luan 905/TTCP-V4 neu ro: Quyet dinh 6580/QD-UB (19/6/2000) cua UBND TP Da Nang phe duyet quy hoach su dung dat du an duong LC - TP lam can cu de Thu tuong Chinh phu ra Quyet dinh 801/QD-TTg (24/8/2000) thu hoi va giao dat thuc hien du an. Trinh tu neu tren duoc thuc hien theo dung quy dinh cua phap luat ve dau tu va dat dai.

Quyet dinh 6580/QD-UB cua UBND TP Da Nang la quyet dinh phe duyet quy hoach su dung dat, khong phai quyet dinh thu hoi dat. Quy mo su dung dat trong du an quy hoach duoc xac dinh la 490,8 ha. Con Quyet dinh 801/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu la quyet dinh thu hoi va giao dat voi dien tich 45,9ha. Do do, viec cong dan to cao UBND TP Da Nang tu y ra Quyet dinh 6580 va thu hoi dat gap 10 lan so voi Quyet dinh 801 cua Thu tuong Chinh phu la khong co co so.

Mot so cong dan khieu nai chu truong khai thac quy dat vet 30m cua UBND TP Da Nang khong phu hop voi quy dinh cua phap luat, du an co tinh lua dan la khong co co so. Vi viec thu hoi dat, giao dat de xay dung tuyen duong nay va khai thac quy dat vet 30m da duoc UBND TP Da Nang co chu truong cu the, HDND TP da co Nghi quyet thong qua va duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh cac quyet dinh thu hoi, giao dat thuc hien du an. Du an lien quan den 1.543 ho dan, trong do 1.537 ho ung ho va chap hanh, 6 ho co khieu nai va da duoc UBND TP giai quyet, den nay chi con 3 ho khieu nai tiep len TU.

Doi voi du an KCN dich vu thuy san Tho Quang, theo ket luan 905/TTCP-V4, viec mot so cong dan cho rang UBND TP Da Nang lay dat cua dan de xay dung KCN khi chua duoc cap tham quyen phe duyet la khong co co so. Boi viec lap quy hoach, phe duyet du an dau tu, trinh tu thu tuc thu hoi, giao dat de xay dung KCN nay da duoc HDND TP thong qua, qua trinh trien khai du an thuc hien dung quy dinh phap luat ve dau tu va dat dai. Hien con 13,4ha dat da duoc san ui nhung van con tren 70 ho dan chua di doi de ban giao mat bang nen viec thuc hien du an keo dai. Cong dan cho day la “du an treo” la chua dung.

Ket luan 905/TTCP-V4 cung xac dinh viec cong dan to cao khong dau thau quyen su dung dat doi voi du an khu dan cu Hoa Minh 5; ban dat cho nguoi nhieu tien, co ho khau noi khac tai khu tai dinh cu duong Nguyen Huy Tuong; lam nguoc quy trinh thu hoi dat, khong co quyet dinh thu hoi dat, noi lam duong nhung lay dat phan lo ban nen tai KDC An Hai Bac 2; phe duyet du an dau tu va trinh tu thu tuc thu hoi dat, giao dat khong dung tham quyen tai KDC An Hoa 4 la khong co co so. Cac buoc trien khai thuc hien cac du an tren cua UBND TP Da Nang la dung quy dinh phap luat.

Ben canh do, ket luan cua Thanh tra Chinh phu neu ro: Viec cong dan to cao UBND TP Da Nang ban tai san cong, lanh dao TP duoc huong loi 10 – 15% loi nhuan trong viec ban nha dat tai Sieu thi Da Nang, Cong vien nuoc, khach san Song Han, rap chieu bong Le Do, khu dat 84 Hung Vuong, khu dat Bao tang Da Nang va khu dat Thu vien Da Nang la khong co co so, chung cu. Doan Thanh tra cung khong phat hien co viec do.

Trong qua trinh trien khai thuc hien chu truong ban mot so tai san cong va xa hoi hoa tai san o mot so nganh, UBND TP Da Nang da co van ban cu the giao cho cac nganh to chuc thuc hien dam bao quy trinh. Trong cac tai san ke tren, den nay chi co khach san Song Han ban cho Cong ty 79 qua dau thau nhung cong ty nay cung chua thuc hien lap thu tuc nop tien vao ngan sach. Con cac tai san cong khac moi co chu truong va dang lam cac buoc theo quy dinh. Den nay TP Da Nang cung chua duyet gia ban dau va chua co chi dao cu the.

Cung vay, viec mot so cong dan to cao UBND TP Da Nang khong cho chuyen nhuong quyen su dung dat; dua vao but phe cua lanh dao TP, lay dat cua ong Tran Van Minh ban cho ba Nguyen Thi Anh khi ong Minh dang o; thu hoi 1.440 giay chung nhan quyen su dung dat cua cong dan duoc cap theo Nghi dinh 64/CP trai phap luat; cuong che trai phap luat la khong co co so.

Dong thoi ket luan 905/TTCP-V4 chi ro, viec UBND quan Lien Chieu co quyet dinh giao 3.700m2 dat trong 50 nam cho Duong Minh Quan (19 tuoi, dang la sinh vien, con trai Chu tich UBND quan Lien Chieu Duong Thanh Thi) su dung trong cay lau nam la khong dung quy dinh phap luat. Thanh tra Chinh phu yeu cau UBND TP Da Nang chi dao UBND quan Lien Chieu huy bo quyet dinh giao dat ke tren va thuc hien theo dung quy dinh phap luat ve dat dai; dong thoi kiem diem, xu ly trach nhiem cua cac to chuc va ca nhan lien quan.

Ket luan 905/TTCP-V4 cung cho hay: Co 19 cong dan khieu nai lien quan den viec thu hoi dat, den bu ho tro giai phong mat bang, tai dinh cu khi Da Nang thuc hien cac du an quy hoach chinh trang do thi.

Cu the la cac du an khu dan cu Tuyen Son mo rong, mo rong nang cap san van dong Chi Lang, mo rong duong Trieu Nu Vuong noi dai, duong Lien Chieu Thuan Phuoc, khu dan cu Hoa Minh 5, khu tai dinh cu duong Nguyen Huy Tuong, khu dan cu An Hai Bac 2, khu dan cu An Hoa 4, khu cong nghiep dich vu thuy san Tho Quang…

Khieu nai cua cac cong dan nay da duoc UBND TP Da Nang giai quyet nhung cac ho khong dong y, tiep tuc khieu nai. Bo TN-MT, Thanh tra Chinh phu da xem xet, ket luan UBND TP Da Nang giai quyet dung phap luat nhung cac ho van tiep tuc khieu nai. Co 3 ho da duoc Toa an Hanh chinh giai quyet.

Thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Doan Thanh tra dang tien hanh xem xet, kiem tra lai viec giai quyet truoc day, to chuc doi thoai giua cong dan voi UBND TP Da Nang va se co ket luan bao cao Thu tuong Chinh phu. Rieng 3 ho da duoc Toa an Hanh chinh giai quyet, Thanh tra Chinh phu se khong xem xet.

  • Hai Chau
Viet Bao
Comment :Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
CP inspectors concluded a complaint in Da Nang
People's Committee of Da Nang City, Da Nang, Ho Chi Minh City People's Council, Lien Chieu, Son Tuyen, Zhao Queen, the Government Inspectorate, the prime minister, no facilities, residential areas, involving resettlement, complaint, some citizens, households
Government Inspectorate has concluded the latest complaint of a concerned citizen Danang to land, sell public assets ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thanh tra CP kết luận một số khiếu tố tại Đà Nẵng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thanh tra CP kết luận một số khiếu tố tại Đà Nẵng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang

Nhan xet, hay lien he ve tin Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0