Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi

Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoi thao do Vien Nghien cuu xa hoi TP.HCM, Vien Khoa hoc xa hoi vung Nam bo va Bao SGGP phoi hop to chuc

Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi
Truong ban Tu tuong - Van hoa Thanh uy Phan Xuan Bien (ben trai) phat bieu tai hoi thao
Ngay 8-12-2006, tai TP.HCM dien ra hoi thao “Su thong nhat va mau thuan ve loi ich giua cac nhom, giai tang xa hoi o TP.HCM hien nay - Thuc trang va giai phap” do Vien Nghien cuu xa hoi TP.HCM phoi hop Vien Khoa hoc xa hoi vung Nam bo, Bao SGGP to chuc.

Hon 60 bao cao tham luan cua cac nha nghien cuu va hoat dong thuc tien da lam sang to mot so van de ly luan va thuc tien ve mau thuan xa hoi; mau thuan, xung dot giua cac nhom giai tang xa hoi o TP.HCM noi rieng va nuoc ta noi chung trong qua trinh phat trien kinh te xa hoi, tu do de xuat cac giai phap giai quyet cu the. Xin trich dang mot so y kien tai hoi thao.

TS Nguyen The Cuong: Dam bao hai hoa ve loi ich giua cac nhom, giai tang xa hoi

Trong qua trinh phat trien, xa hoi luon nay sinh cac mau thuan. Khi mot lop mau thuan duoc giai quyet hoac diu di thi mot lop mau thuan khac xuat hien, lop no ke tiep lop kia doi hoi giai quyet. Giai quyet mau thuan chinh la dong luc cua su phat trien va phai dat muc tieu hai hoa ve loi ich giua cac nhom, giai tang xa hoi chu khong phai triet tieu loi ich cua bat cu nhom, giai tang nao. Loi ich cua tat ca cac nhom, giai tang trong xa hoi deu can duoc ton trong va bao ve nhung loi ich dan toc van phai duoc dat len tren het.

Neu giai quyet tot nhung mau thuan khong doi khang thi xa hoi se phat trien, neu giai quyet khong tot thi mau thuan co the tro thanh doi khang va co the dan xa hoi di toi thoai hoa, tham chi suy sup. Giai quyet tot mau thuan chinh la lam tang su thong nhat hai hoa giua loi ich doi lap den tot dinh, triet giam su xung dot dau tranh giua chung den muc nho nhat co the. Co so de giai quyet tot moi mau thuan trong xa hoi chinh la van hoa va do do bien phap dan chu se la thich hop va hieu qua nhat.

ThS Vu The Truyen: Giai quyet su gia tang phan hoa giau ngheo

Tu khi chung ta thuc hien kinh te thi truong theo dinh huong XHCN, ben canh nhung thanh tuu quan trong da dat duoc, nhung chu truong chinh sach moi trong kinh te cung da de lai mot so van de ve cong bang xa hoi ma neu khong giai quyet mot cach thoa dang, chung se bien thanh mau thuan giua cac tang lop khac nhau trong xa hoi.

Truoc het la xu huong gia tang su phan hoa giau ngheo giua tang lop co thu nhap cao va tang lop co thu nhap thap trong nuoc… Khoang cach chenh lech giau ngheo ngay cang gia tang do co hoi va thanh qua tang truong kinh te khong duoc chia se mot cach dong deu ma lai theo huong co loi cho nhom nguoi von da co cuoc song du dat, kha gia hon…

Thu hai la su phan hoa thu nhap co xu huong gia tang giua cac vung mien khac nhau, dac biet la giua thanh thi va nong thon, giua vung dong bang voi vung sau, vung xa, vung nui, vung dan toc thieu so…

Thu ba la trong xu huong gia tang khoang cach giau ngheo, trong 20% so ho thu nhap cao nhat xuat hien ngay cang nhieu nhung bieu hien lam giau bat chinh nhu tham nhung, buon lau, lam an phi phap, gay anh huong xau den tang truong kinh te, thuc hien cong bang xa hoi, gay bat binh, phan no trong quan chung…

Thu tu la su dau tu va su huong thu ve giao duc, suc khoe va cac dich vu khac ngay cang nghieng ve phia nguoi co nhieu tien song o thanh thi… De giai quyet gia tang phan hoa giau ngheo trong cac tang lop dan cu, can nhieu bien phap dong bo: Thuc hien chien luoc xoa doi giam ngheo, trong do chu trong viec tao co hoi va nang luc cho nguoi ngheo; day manh dau tu giao duc, y te va cac cong trinh cong cong, dau tu co so ha tang cho vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so; day manh chong tham nhung, thuc hien tiet kiem, chong lang phi, tinh giam bien che, co cau lai to chuc bo may quan ly hanh chinh nha nuoc, thuc hien cai cach tien luong...

ThS Vu Thi Mai Oanh: Dam bao quyen loi cua nguoi lao dong

TP.HCM hien co 29.000 doanh nghiep ngoai quoc doanh nhung chi co 500 doanh nghiep thuc hien nghiem tuc che do bao hiem xa hoi doi voi nguoi lao dong. Chi co 46% nguoi lao dong thuoc khu vuc kinh te quoc doanh tham gia bao hiem xa hoi. Cac chinh sach dieu tiet thi truong suc lao dong chua phat huy tac dung mot cach triet de, nhat la thanh phan kinh te ngoai quoc doanh, quyen loi cua nguoi lao dong con bi vi pham, co noi o muc nghiem trong, mang tinh he thong, thach thuc du luan xa hoi nhung cham duoc xu ly thich dang, dan den xung dot loi ich giua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong.

Nhung cuoc dinh cong tai cac khu cong nghiep dat ra cho chinh quyen thanh pho som hoan thien bo may quan ly va quan ly co hieu qua thi truong lao dong, khac phuc tinh chat tu phat va phat huy kha nang tu dieu tiet cua thi truong nay.

Nha nghien cuu Nguyen Ton Thi Tuong Van: Nang cao vi the cua nguoi lao dong

Hien nay, mau thuan giua nguoi lao dong voi nguoi su dung lao dong bieu hien rat da dang va phuc tap nhung deu xuat phat tu loi ich kinh te. De han che mau thuan nay, can thuc hien dong bo nhieu bien phap nham cai thien va nang cao vi the cua nguoi lao dong. Dung hoa nhung mau thuan loi ich de ca hai ben deu tim duoc tieng noi chung la co so de co duoc su phat trien ben vung, on dinh.

Muc tieu phat trien ben vung cua TP.HCM phai duoc tiep can mot cach toan dien theo nguyen tac tang truong kinh te gan lien voi tien bo va cong bang xa hoi. Nguoi lao dong la luc luong chu yeu lam nen su tang truong kinh te, song lai la nguoi huong thu mot cach chua xung dang voi nhung thanh qua do lao dong cua ho lam nen. Thuc trang nay ro rang mau thuan voi ban chat cua nen kinh te thi truong theo dinh huong XHCN ma nuoc ta dang xay dung.

Trich phat bieu khai mac hoi thao cua PGS-TS Phan Xuan Bien, Truong ban Tu tuong - Van hoa Thanh uy, Vien truong Vien Nghien cuu xa hoi TP.HCM

Trong tien trinh doi moi, cung voi doi moi tu duy kinh te, Dang ta co nhieu doi moi trong nhan thuc ve van de xa hoi, thuc hien chinh sach xa hoi. Noi bat la quan diem: phat trien kinh te gan lien voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; thong nhat chinh sach kinh te voi chinh sach xa hoi, xem trinh do phat trien kinh te la dieu kien vat chat de thuc hien chinh sach xa hoi; thuc hien tot chinh sach xa hoi la dong luc quan trong thuc day phat trien kinh te.

Trong nen kinh te thi truong voi nhieu thanh phan cung xuat hien nhieu giai tang, nhieu nhom cu dan, xa hoi khac nhau. Loi ich giua cac nhom co cai chung va cai rieng. Chung ta cung da co su thay doi quan diem trong van de giau ngheo. Tu cho khong chap nhan co su phan hoa giau-ngheo da di den khuyen khich moi nguoi lam giau hop phap di doi voi tich cuc xoa doi giam ngheo, coi viec mot bo phan dan cu giau truoc la can thiet cho su phat trien.

Chung ta cung da thay doi quan diem ve co cau xa hoi: Tu cho muon nhanh chong xay dung mot co cau xa hoi “thuan nhat” chi co giai cap cong nhan, nong dan tap the va tang lop tri thuc, da di den quan niem ve viec xay dung mot cong dong xa hoi da dang trong do cac giai cap, cac tang lop dan cu deu co nghia vu, quyen loi chinh dang, doan ket chat che, gop phan xay dung nuoc VN giau manh. Dieu do co nghia rang co ban se co su thong nhat, co su dong thuan trong cac thanh phan dan cu, cac giai tang xa hoi.

Nhung, tu nhan thuc ay den thuc tien khong phai don gian, khong the giai quyet mot som mot chieu. Ro rang trong thoi gian qua, nhat la qua 20 nam doi moi, ben canh nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su nhu Dang ta da khang dinh, co rat nhieu van de xa hoi buc xuc chua giai quyet tot. Bai toan phat trien kinh te gan lien voi thuc hien cong bang xa hoi; giua nhu cau phat trien xa hoi hien dai voi loi ich tung nguoi dan, tung cong dong… van chua co loi giai tot.

Qua trinh do thi hoa, cong nghiep hoa, hien dai hoa da dua lai nhung thanh tuu to lon, la dieu kien vat chat quan trong de giai quyet cac van de van hoa xa hoi, dong thoi cung da nay sinh nhieu van de, trong do co su khac biet, dan den va cham, xung dot ve loi ich. Xoa doi giam ngheo la mot diem son, la thanh tuu lon cua VN, song toc do giam ngheo co xu huong cham lai, tinh trang tai ngheo con nhieu.

Khoang cach chenh lech giau ngheo giua cac tang lop dan cu, giua thanh thi va nong thon, mien xuoi va mien nui dang co xu huong ngay cang dan ra (1993, 20% so ho co thu nhap cao nhat gap 4,43 lan 20% so ho thu nhap thap nhat, den 1996 – 7,3 lan; 2005 – 9 lan). Bat binh dang xa hoi, nhat la trong phan phoi ve mat vat chat, truoc het la tai san, thu nhap dang la mot ton tai khach quan trong xa hoi. Trong su nghiep xay dung dat nuoc giau manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh, tinh dong thuan, su thong nhat la co ban, nhung chua loai tru het su khac biet, chenh lech dan den mau thuan, xung dot.

TP.HCM la trung tam ve nhieu mat cua ca nuoc, noi di dau ve phat trien kinh te, noi co muc GDP binh quan dau nguoi kha cao (gap 3 lan muc binh quan ca nuoc), noi day len nhieu phong trao xa hoi quan trong, co suc lan toa lon, dac biet la cham lo cho nguoi ngheo, giai quyet cong an viec lam, dao tao nghe v.v… Tu do xa hoi TP.HCM luon on dinh va khong ngung phat trien, song cung nhu bao dia phuong khac, cong them nhung dac trung rieng cua do thi, nhat la do thi lon nhat nuoc, la mot trong nhung cuc phat trien cua dat nuoc, biet bao van de xa hoi cung khong kem phan buc xuc can phai giai quyet.

Muc dich cua hoi thao la tu thuc trang ve su bat binh dang xa hoi, nhat la ve loi ich vat chat, doi song tinh than, cai chung-rieng, su phan hoa giau ngheo, xem xet cac yeu to khach quan, chu quan cua tinh trang do, phan tich cac co so ly luan va thuc tien duoi goc nhin khoa hoc chung va chuyen biet; danh gia muc do mau thuan trong loi ich, xu huong phat trien cua no, tu do tim cac giai phap de giai quyet cac mau thuan, tang su dong thuan, phu hop voi duong loi cua Dang, dong thoi sat hop voi nen kinh te thi truong ma ta dang thuc hien.

Cac giai phap can co su dong bo tren nhieu mat, vua mang tinh can co vua co hieu qua xa hoi cao, thiet thuc, vua phu hop voi truyen thong dan toc vua sat voi xu huong cua xa hoi hien dai, chu y thoa dang den su hai hoa ve loi ich chung va rieng, cua quoc gia, xa hoi, cong dong va ca nhan…

Theo Sai Gon Giai Phong

Viet Bao
Comment :Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Economic growth associated with progress and social justice
Report SGGP Institute of Technology, market economy, economic growth, economic development, social policy, the employee, the uniform, research institutes, differentiation, conflicts and interests, solve, execute, Vietnam
On 8-12-2006, in Vietnam held a seminar on "The unity and conflict of interests between the group, social class in Vietnam today - Status and Solutions "by the Institute of Social Studies City to coordinate the Institute of Social Sciences South, Report SGGP ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0