Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu

Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TS du thi vao Truong DH Kien truc TP.HCM 2003. Qua hai ky TS DH, CD 2002 va 2003 trong ca nuoc, nguoi ta moi nhan ra chat luong giao duc pho thong dang phai...rung minh - Anh: T.T.D.
Ban bao cao dai 30 trang cua Pho thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay truoc Quoc hoi chu yeu de cap den nhung van de kinh te - xa hoi voi du bao “du can cu” rang GDP (tong san pham trong nuoc) nam 2003 uoc tang 7,2-7,3% nho cac nganh kinh te tiep tuc chuyen dich co cau va tang truong kha.

Hau het cac chi tieu Quoc hoi de ra deu co the dat duoc, tru chi tieu gia tri san xuat nong lam ngu nghiep khong dat (uoc chi tang 4,7%, ke hoach la 5%). Ve cac giai phap phat trien kinh te nam 2004, Pho thu tuong dac biet nhan manh hai giai phap lon sau day:

1. Cai thien moi truong kinh doanh, nang cao hieu qua va suc canh tranh

Doi voi cac linh vuc ma tong cong ty nha nuoc dang ton tai doc quyen kinh doanh, Chinh phu se thuc hien che do kiem toan dinh ky va kiem soat chat che viec dinh gia; tu nay den het nam 2005 phai giam gia hang hoa va dich vu dang con doc quyen xuong it nhat ngang muc gia trung binh cua san pham cung loai trong khu vuc; dong thoi tao dieu kien cho su thanh lap cac doanh nghiep canh tranh nhau nham han che va tung buoc xoa bo doc quyen kinh doanh.

Dieu lam xa hoi lo lang la chat luong giao duc tu pho thong den dai hoc nhin chung con thap, cach day va hoc nang ve thuoc long, rat kem tinh sang tao va nang luc thuc hanh; benh chay theo thanh tich rat nang. Cong tac tuyen sinh qua hai ky cai tien tuy co giam bot cang thang nhung van con nhung mat bat hop ly phai tiep tuc giai quyet. Du luan xa hoi chua that yen tam ve noi dung va cach thuc tien hanh cai cach giao duc. Co cau va chat luong dao tao chua co chuyen bien ro net, chua dap ung duoc yeu cau nang cao chat luong nguon nhan luc phu hop voi tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Nhung mat yeu kem, tieu cuc trong cong tac giao duc, dao tao cham duoc khac phuc khong chi anh huong xau toi lop tre ngay nay ma con tac dong den cac the he noi tiep; day la dieu rat nghiem trong, doi hoi phai tap trung suc chi dao khac phuc co hieu qua trong thoi gian toi. (Trich bao cao Chinh phu)

Chi dao sat sao viec thuc hien lo trinh da de ra nham tao moi truong that su binh dang giua cac thanh phan kinh te, ke ca cac nha dau tu nuoc ngoai, trong cac linh vuc nhu su dung dat dai, vay von, gia dich vu...

Di doi voi viec giam gia hang hoa va dich vu doc quyen dang la “dau vao” cua cac doanh nghiep, can bo sung chinh sach, bien phap thuc day va ho tro cac don vi kinh te doi moi cong nghe ca trong san xuat va quan ly, nham giam chi phi, nang cao chat luong san pham va nang suat lao dong theo kip trinh do cac nuoc trong khu vuc.

Rut kinh nghiem de mo rong va nang cao hieu qua cac mo hinh lien ket bon nha (nha nong, nha khoa hoc, nha doanh nghiep va Nha nuoc) nham chuyen dich co cau kinh te co hieu qua, tao ra san pham duoc che bien sau, co suc canh tranh va chu dong duoc viec tieu thu, dac biet la nong san, thuy san. Tich cuc thuc day su chuyen dich co cau trong cong nghiep, khuyen khich cac doanh nghiep phat trien manh nhung san pham co thi truong tieu thu, co gia tri gia tang cao, nhung nganh cong nghe cao...

... Dac biet quan tam lanh manh hoa he thong tai chinh - tien te, khan truong khac phuc cac yeu to co the gay mat on dinh kinh te vi mo. Nang dan ti le thu ngan sach tu noi dia, giam phu thuoc vao ben ngoai. Siet chat ky luat thu, chi ngan sach gan voi thuc hien qui che moi ve phan bo ngan sach: bao dam quyen han va trach nhiem cua Quoc hoi va hoi dong nhan dan dia phuong trong viec phan bo ngan sach o tung cap, tang nguon luc tai chinh cho chinh quyen dia phuong, tang cuong tinh cong khai, minh bach trong thu, chi ngan sach. Chi dao sat sao cac bien phap tao nguon de thuc hien tiep yeu cau cai cach tien luong.

2. Mo rong qui mo - nang cao hieu qua dau tu

Nhan dan va du luan xa hoi het suc bat binh ve nhung bieu hien tieu cuc trong mot bo phan can bo, cong chuc, dac biet la te tham nhung, lang phi, duc khoet cua cong va sach nhieu dan; benh khong trung thuc, tham chi gian doi va y thuc ky luat kem, tac trach trong cong viec. Rat hiem vu tham nhung duoc noi bo co quan phat hien. Hien tuong “chay chuc, chay du an, chay toi...” duoc nhieu noi noi toi, nhung rat it bi phat hien. Cac bien phap chong tham nhung hieu qua thap. Chua co co che kiem tra, danh gia tin nhiem cua dan doi voi can bo, phat hien va thay the nhung can bo lam viec tac trach, nhung nhieu dan.

Thuc te cho thay cong tac chinh don to chuc, lam trong sach bo may nha nuoc va doi moi cong tac can bo la rat he trong va phuc tap, khong the chi dua vao y thuc “tu tu chinh, tu doi moi” trong noi bo ma phai bo sung va thuc hien nghiem qui che dan chu, cong khai, bao dam cho nhan dan co dieu kien thuc thi mot cach huu hieu quyen bau cu, quyen giam sat doi voi co quan, cong chuc nha nuoc di doi voi viec phai xu ly kien quyet, nghiem minh nhung ca nhan, to chuc vi pham. (Trich bao cao Chinh phu)

Nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2004 doi hoi phai tiep tuc tang nhanh dau tu phat trien trong toan xa hoi, phat huy nguon luc cua moi thanh phan kinh te, dong thoi dac biet coi trong va co bien phap huu hieu nang cao hieu qua dau tu, nhat la dau tu cua Nha nuoc.

+ Dau tu cua Nha nuoc nam nay tiep tuc tang nhung phai quan ly nghiem ngat, chong lang phi, tham nhung de nang cao hieu qua.

Von dau tu tu ngan sach nha nuoc van tap trung chu yeu cho viec xay dung, nang cap ket cau ha tang kinh te va xa hoi, dong thoi phai kien quyet khac phuc tinh trang von dau tu bi that thoat, cong trinh khong bao dam tien do, chat luong va dau tu qua phan tan...

... Trong nam toi, tiep tuc phat hanh trai phieu cua Chinh phu va cua chinh quyen mot so dia phuong de tang kha nang dau tu cua Nha nuoc vao nhung muc tieu can thiet, song can chu y hai dieu: mot la, lai suat cac trai phieu nay chi phoi lai suat tin dung thuong mai; do do, can xem xet ky de tranh can tro viec dieu tiet giam lai suat cho vay hien dang qua cao, bat loi cho dau tu kinh doanh; hai la, kinh phi dau tu cho cong trinh su dung nguon von nay phai tinh ca lai suat trai phieu (voi lai suat hien nay, chi phi dau tu tang gap ruoi sau 5 - 6 nam); do do cang phai het suc chat che ve muc dich su dung, ve tien do xay dung va chong lang phi, tham nhung.

Dau tu bang nguon von tin dung nha nuoc, phai that su “chuyen tu cach phan bo mang tinh hanh chinh sang cho vay theo co che thi truong, xoa bo bao cap thong qua tin dung dau tu” nhu da neu trong nghi quyet Dai hoi IX.

Het suc han che hinh thuc uu dai truoc dau tu thuong gan voi qui che “xin - cho”, chuyen sang ap dung rong rai cac chinh sach uu dai sau dau tu, khi cong trinh hoan thanh di vao hoat dong. Nha nuoc thuc hien chinh sach uu dai dau tu theo muc tieu, cong bo ro tung muc tieu voi cac dieu kien uu dai cu the, nhu ve su dung dat, von cho vay, thue khi di vao hoat dong..., dua ra cho cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dau thau, ke ca doanh nghiep nha nuoc.

Viec cho doanh nghiep nha nuoc vay dau tu uu dai khong qua dau thau chi ap dung doi voi cac truong hop can thiet nhu dau tu vao cong trinh cong ich thuoc linh vuc doc quyen cua Nha nuoc va cac du an phai tinh hieu qua tong hop ma doanh nghiep nha nuoc phai lam. Cac qui tin dung uu dai (nhu qui ho tro dau tu, ngan hang chinh sach) dang ap dung toi 18 muc lai suat uu dai khac nhau, nay can thu gon lai.

Gia thuoc tang cao nhung nguoi benh van phai mua - Anh: N.C.T.
Cac doanh nghiep nha nuoc duoc chu dong su dung nguon von tu co va di vay von de thuc hien cac du an dau tu phat trien san xuat, kinh doanh, nhat la dau tu chieu sau, doi moi cong nghe de nang cao suc canh tranh, dong thoi phai chiu trach nhiem hoan toan ve hieu qua dau tu, bao dam thu hoi von va hoan tra no vay. Cham dut tinh trang cu vay dau tu roi trong cho Nha nuoc khoanh no, xoa no. Xoa bo su phan biet doi xu tren thuc te giua doanh nghiep nha nuoc va doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac khi vay tin dung tu ngan hang thuong mai quoc doanh.

+ Het suc khuyen khich va tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep tu nhan, ke ca ho gia dinh, dau tu phat trien san xuat, kinh doanh. Tuy kinh te tu nhan hoat dong theo qui mo nho va vua la chinh, song gan day da co tu nhan trong nuoc co kha nang dau tu qui mo kha lon, ke ca xay dung ket cau ha tang; dau tu cua tu nhan it bi that thoat va thuong dat hieu qua cao.

Van de quan ly, kham, chua benh va gia thuoc chua benh dang la moi quan tam cua toan xa hoi. Bo Y te phai phoi hop voi cac co quan co lien quan phan tich ro nguyen nhan va de ra giai phap khac phuc mot cach co ban. Som hoan thien chien luoc, qui hoach, ke hoach phat trien va quan ly nganh duoc, tang nhanh nang luc san xuat duoc pham trong nuoc, han che va kiem soat doc quyen kinh doanh thuoc ngoai nhap, to chuc mang luoi kinh doanh phan phoi thich hop de bao dam thuoc cho nhu cau chua benh va chi phoi duoc gia ca, nhat la nhung mat hang duoc pham thiet yeu; phai xem thuoc chua benh la loai hang hoa dac biet Nha nuoc can co co che quan ly va kiem soat gia, phai chu dong kiem tra ngan chan va xu ly nghiem cac hanh vi dau co tang gia thuoc. (Trich bao cao Chinh phu)

Khuyen khich kinh te tu nhan dau tu phat trien khong nhung dua duoc nguon von nhan roi con lon trong dan vao san xuat, kinh doanh thay cho cat giu hoac don vao kinh doanh dat dai ma con tao duoc nhieu viec lam, nang cao duoc hieu qua dau tu trong xa hoi. Cac nganh, cac cap can thau suot va thuc hien tot nghi quyet Hoi nghi lan thu 5 cua Trung uong khoa IX ve phat trien kinh te tu nhan, khuyen khich va tao dieu kien cho kinh te tu nhan phat trien khong han che ve qui mo va dia ban hoat dong trong nhung nganh, linh vuc ma luat phap khong cam, xuc tien cuoc van dong “Toan dan thi dua lam kinh te gioi, tung nha lam giau cho minh, cho cong dong co so va cho dat nuoc”.

Khac phuc cac bieu hien khong binh dang doi voi kinh te tu nhan ca trong co quan nha nuoc va trong tam ly xa hoi, dong thoi bao dam su quan ly cua Nha nuoc theo phap luat doi voi moi hoat dong kinh te. Chinh phu se tong ket bon nam thi hanh Luat doanh nghiep nham tiep tuc thuc hien tot hon luat nay, that su khuyen khich va thuc day kinh te tu nhan dau tu kinh doanh co hieu qua; chu trong ho tro doanh nghiep nho va vua, doanh nghiep o nong thon.

+ Thu hut manh hon nua dau tu truc tiep cua nuoc ngoai, dac biet la dau tu cua cac cong ty da quoc gia, coi do la bien phap rat quan trong de nang cao suc canh tranh cua nen kinh te va tham nhap thi truong quoc te. Thuc te doi hoi phai cai thien hon nua moi truong dau tu, nang cao vi the cua nuoc ta trong boi canh canh tranh gay gat o khu vuc ve thu hut dau tu nuoc ngoai. Truoc mat can giai quyet nhung vuong mac ve thu tuc va cach lam viec cua bo may hanh chinh, khac phuc tinh trang gia dich vu qua cao so voi khu vuc, co che hai gia, muc thue thu nhap ca nhan chua khuyen khich su dung chuyen gia VN...

______________________

(+) Tua do TT dat.

Viet Bao
Comment :Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Increase investment and improve investment efficiency (+)
Gross domestic product, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the efficiency of investment, private sector, economic sectors, the state, associate Prime Minister, competitiveness, facilitate, enhance, social, business, implement, continue, up
30-page report of the Deputy Prime Minister Nguyen Tan Dung presented to Congress mainly refers to economic issues - social forecasting "sufficient evidence" that the GDP (gross domestic product) in 2003 was estimated to be 7.2 to 7.3% thanks to the economic sectors more ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tăng đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư (+)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tăng đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư (+) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu

Nhan xet, hay lien he ve tin Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tang dau tu va nang cao hieu qua dau tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0