Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc

Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tong Bi thu Nong Duc Manh :

Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc
Toan canh DH Hoi Nha van VN lan thu VII.
Ngay 24/4/2005, tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VII Hoi Nha van Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu. Sau day la toan van bai phat bieu:

Thua cac vi khach quy,

Thua cac dai bieu Dai hoi,

Thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, toi xin gui den Dai hoi lan thu VII Hoi Nha van Viet Nam loi chao mung nhiet liet va qua cac dai bieu co mat o day, xin gui den toan the nhung nha van, nhung nguoi viet van, nhung nguoi day van, tat ca nhung nguoi yeu men van hoc nhung tinh cam than thiet va tot dep nhat.

Dai hoi Hoi Nha van Viet Nam lan thu VII dien ra vao thoi diem ca nuoc huong ve Ngay ky niem 30 nam giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat dat nuoc, ky niem 115 nam Ngay sinh cua Chu tich Ho Chi Minh vi dai. Trong hon the ky qua, ke tu khi thuc dan Phap xam luoc nuoc ta, dan toc ta da hy sinh biet bao xuong mau, lien tuc chien dau gianh doc lap, tu do va thong nhat dat nuoc, dem lai hanh phuc cho nhan dan. Suot 30 nam sau ngay nuoc nha thong nhat, toan dan ta het long, het suc phat huy nhung thanh qua ma cach mang da gianh duoc va vung buoc tien len chang duong moi cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Su nghiep doi moi, duoi su lanh dao cua Dang, da lam thay doi toan dien bo mat dat nuoc ta, tang cuong the va luc, mo ra cuc dien moi, tien do moi ve vang de xay dung thanh cong "mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh" nhu loi Di chuc thieng lieng cua Bac Ho.

Trong lich su dung nuoc va giu nuoc, van hoa Viet Nam da hun duc nen tam hon, khi phach, ban linh Viet Nam, lam rang ro lich su ve vang cua dan toc. Trong thoi ky doi moi, tham nhuan tu tuong Ho Chi Minh ve van hoa, cac nghi quyet cua Dang, dac biet la Nghi quyet Hoi nghi lan thu nam cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa VIII va Ket luan cua Hoi nghi lan thu muoi Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da neu len nhung nhiem vu co ban va cap bach de xay dung mot nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, gan chat nhiem vu xay dung van hoa, nen tang tinh than cua xa hoi voi nhiem vu trung tam xay dung kinh te va nhiem vu then chot xay dung Dang; bao dam dat nuoc phat trien toan dien va ben vung trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Van hoc la mot bo phan quan trong cua van hoa. Moi nha van, moi nguoi hoat dong van hoa cung voi toan dan co nhiem vu phan dau kien tri, ben bi nham khong ngung phat huy ban sac, suc manh va ve dep cua nen van hoa dan toc.

Nen van hoc Viet Nam chung ta co truyen thong lau doi dang tu hao. Tu xa xua, ong cha ta, qua van hoc, nghe thuat, phong tuc tap quan... da luon khang dinh nuoc ta la mot nuoc van hien. Truyen thong van hoc do, voi nhung tai nang lon, co nhung ngoi sao sang duoc UNESCO cong nhan la danh nhan van hoa the gioi nhu Nguyen Trai, Nguyen Du, Ho Chi Minh..., khong nhung lam cho van hoc Viet Nam phong phu, sau sac, dep de, giau chat tu tuong ma con lam cho Viet Nam duoc nhan loai biet den la mot dan toc van hoa, nhan ai va qua cam. Cuoc chien dau cho doc lap, tu do va thong nhat To quoc trong the ky qua da san sinh ra nhung tac pham van hoc lon, nhung tac gia lon, lam nen mot giai doan van hoc lon cua nuoc nha. Do la cong hien vo gia cho dan toc, cho su nghiep cach mang, cho van hoa va tinh than cua nhan dan, la thanh tuu dat duoc bang tam huyet, tri tue va ca xuong mau cua cac nha van chien si tren mat tran tu tuong van hoa cua Dang, cua dan toc, gop phan lam rang ro nen van hoa thoi dai Ho Chi Minh ma chung ta quyet gin giu va phat huy.

Hoi Nha van Viet Nam, tu khi thanh lap cho den nay, da co suc thu hut, tap hop, hinh thanh mot doi ngu ngay cang dong dao, co tiem luc dang ke. Cham lo nhung tai nang van hoc, Hoi tiep tuc phat huy kha nang cua lop nha van lon tuoi da tung trai qua cac giai doan cach mang va khang chien gian kho, phat hien va boi duong nhung lop nha van tre tham gia vao hanh trinh rong lon cua van chuong Viet Nam, van hoa dan toc.

Toi vui mung nhan thay rang, trong nhung nam vua qua, nen van hoc cua chung ta tiep tuc doi moi va phat trien, nha van cac the he ra suc tim toi, sang tao, cong hien nhieu tac pham moi giau tinh nhan van, dong gop xung dang vao su nghiep xay dung con nguoi va van hoa Viet Nam. Tap the Ban Chap hanh Trung uong nang dong, co nhieu bien phap thuc day sang tac va cham soc, boi duong doi ngu nha van gom nhieu the he. Nhan dip Dai hoi trong the nay, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, toi nhiet liet chuc mung va bieu duong nhung thanh tich va dong gop co y nghia cua cac nha van va Hoi Nha van Viet Nam khoa VI.

Thua cac dong chi, cac ban,

Ngay nay, dat nuoc ta dang dung truoc nhung nhiem vu moi to lon. Duoi su lanh dao cua Dang, kien tri con duong doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi, nhan dan ta dang no luc phan dau vuot qua thu thach, quyet tam xay dung nuoc ta tro thanh mot quoc gia "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", co kinh te phat trien, co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co doi song van hoa va tinh than phong phu. Van hoa Viet Nam theo tu tuong Ho Chi Minh se phat huy gia tri va noi luc con nguoi Viet Nam ket hop voi tiep thu tinh hoa cua van hoa nhan loai, huong toi Chan-Thien-My, phan dau sang tao nhung tac pham van hoc co gia tri tu tuong va nghe thuat tham dam tinh than nhan van, dan chu, gop phan xay dung con nguoi Viet Nam dap ung cuoc dau tranh cho ly tuong cua dan toc.

Toi tin rang nen van hoc, cung voi cac nha van cua chung ta voi truyen thong ve vang cua dan toc, ke thua kinh nghiem cua cac lop nguoi di truoc, ra suc ren luyen ly tuong, dao duc va van hoa, gan bo sau sac voi thuc tien dat nuoc trong thoi ky doi moi, di sau vao doi song nhan dan, nhat dinh vuot qua nhung thach thuc trong hoat dong sang tao nghe thuat, viet nen nhung trang moi co chat luong cao, dap ung long mong doi cua nhan dan va nguoi doc. Moi nha van, voi luong tam va trach nhiem cua minh, can nuoi duong mot tam niem la moi dong, moi chu tren trang viet deu phai co dich den, phan anh nhung con nguoi Viet Nam kien cuong va giau suc sang tao, tung trai hy sinh va anh dung dang viet tiep nhung trang su hao hung cua dan toc trong thoi ky moi. Mot khi tac pham phan anh chan that, sinh dong cuoc song cua dat nuoc, dat toi gia tri nhan van - dan toc sau sac thi cung se gap duoc nhung gia tri chan chinh cua nhan loai.

Vi the, Dang khuyen khich moi tim toi, sang tao, moi phong cach va but phap, ton trong tu do sang tao nghe thuat di doi voi trach nhiem cong dan, trach nhiem xa hoi cua nha van, tao dieu kien cho cac nha van tim ve coi nguon dan toc, dong thoi hoc hoi kinh nghiem va tinh hoa van hoa cua the gioi. Dang mong muon cac tac pham van hoc phan anh sau sac khat vong, ly tuong cua nhan dan, cua dai nghia dan toc, cua con nguoi Viet Nam voi chieu sau va tam cao cua no.

Hien nay, chung ta dang dung truoc tinh hinh moi, dan xen ca thoi co va thach thuc. Mot so the luc ben ngoai, duoi cac lop vo boc van hoa, van hoc, cac nhan hieu "dan chu", "tu do", muon chuyen doi tinh hinh va che do chung ta, tac dong de cac nha van va nen van hoc nuoc ta di vao quy dao khac. Ho muon lap lai cai dieu ma cac the luc thuc dan, de quoc da lam trong gan mot the ky qua va cung da vap phai that bai. Doi voi chung ta, dan chu va tu do vo vung dang quy. Chung ta da chien dau vi muc tieu do va dang tiep tuc phan dau de xay dung mot xa hoi cong bang, dan chu, van minh ma khong can ai ban phat. Toi tin rang cac nha van chung ta von da qua thu thach cua chien tranh, cua doi moi, se hon bao gio het, khang dinh niem tin va cho dung cua minh.

Thua cac dong chi, cac ban,

Voi nhung thang loi to lon cua su nghiep doi moi, bo mat dat nuoc ta ngay nay da co nhieu thay doi; nhung quan he xa hoi moi, nhung tieu chi tinh than cua con nguoi Viet Nam thoi ky moi hinh thanh dan va in bong vao van chuong, nghe thuat. Va cac nha van trong khi lam thu ky thoi dai, phan anh hien thuc, cung dong thoi la nguoi kien tao hien thuc, gop phan tich cuc vao viec hoan thien con nguoi Viet Nam, tu ly tuong, tam hon, pham chat dao duc toi nang luc tri tue, cam xuc va loi song, vua dam da ban sac dan toc vua hien dai. Cac nha van, hon ai het, phai gop phan xay dung nhan vat tieu bieu cua chu nghia yeu nuoc Viet Nam va tinh than nang dong, sang tao trong thoi ky moi; lay nhung nhan to tich cuc day lui nhung bieu hien tieu cuc dang lam xoi mon nhung gia tri dao duc, can tro su phat trien cua dat nuoc. Cac dong chi hay no luc phan dau cho su nghiep cao ca nay. Dang, Nha nuoc va toan xa hoi se ho tro cac nha van bang mot he thong chinh sach thuc su khoa hoc, thiet thuc, giup cac nha van co dieu kien can thiet de tham nhap doi song thuc te, nghien cuu va viet nen nhung tac pham co gia tri. Do la cac chinh sach ve dau tu sang tac, che do nhuan but, cac hoat dong xuat ban, thu vien, nghien cuu, phe binh, cac giai thuong, cac trai sang tac... Cac dia phuong, cac nganh can tao dieu kien de cac nha van ve co so, tim hieu, tiep can nhung van de soi dong cua doi song. Trong hai cuoc khang chien truoc day, chung ta da lam tot cong tac nay, nay cang can day manh o mot chat luong cao hon.

Thua cac dong chi va cac ban,

Toi tin tuong rang Dai hoi Hoi Nha van Viet Nam lan thu VII, voi viec xac dinh phuong huong, nhiem vu moi va bau ra mot Ban Chap hanh Hoi du pham chat va nang luc, bao dam trien khai co ket qua Nghi quyet cua Dai hoi, se danh dau buoc phat trien moi cua van hoc nuoc nha, tao duoc su nhat tri cao va niem hung khoi moi trong doi ngu cac nha van, co them nhieu tac pham co gia tri ve tu tuong va nghe thuat, gop phan xung dang vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN, xung dang voi con nguoi va van hoa Viet Nam.

Chuc Dai hoi thanh cong.

Xin tran trong cam on!.

(theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
"literary works reflect the deep desire and ideal of the people of modern nationalism"
The House, Nong Duc Manh, the VII Conference, the central executive committee, the work literature, conference delegates and people of Vietnam, Ho Chi Minh, general secretary, to build, writers, culture, total
On 24/04/2005, at the Congress of the Seventh National Conference Vietnam Writers, General Secretary Nong Duc Manh delivered a speech. Here is the full text of the speech.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Tác phẩm văn học phải phản ánh sâu sắc khát vọng, lý tưởng của nhân dân, của đại nghĩa dân tộc"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Tác phẩm văn học phải phản ánh sâu sắc khát vọng, lý tưởng của nhân dân, của đại nghĩa dân tộc" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc

Nhan xet, hay lien he ve tin Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tac pham van hoc phai phan anh sau sac khat vong ly tuong cua nhan dan cua dai nghia dan toc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0