Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach

Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu cau chuyen giam thue xuat khau trong nganh than ke tu dau thang 9 nay mot lan nua lai dat ra nhung e ngai trong du luan cung nhu cong dong doanh nghiep rang lieu co hay khong su tac dong cua cac nhom loi ich trong viec xay dung chinh sach.

Ban khoan cua gioi kinh doanh tu sau khi Thong tu 124/2013 cua Bo Tai chinh duoc ban hanh, theo do ke tu ngay 1-9-2013, cac mat hang than da, than banh, than qua bang va nhien lieu ran tuong tu san xuat tu than da se chiu thue xuat khau la 10%, thay vi muc 13% nhu truoc do. Dieu bat ngo la muc thue 13% nay moi chi duoc ap dung trong hai thang 7 va 8.

Vi sao mot quyet dinh thay doi thue suat chi ton tai co dung hai thang? Hay nghe Tap doan Than Khoang san Viet Nam (Vinacomin) tran tinh “chi sau hai thang ap dung thue xuat khau moi (tu 10% len 13%), san luong than xuat khau giam 2 trieu tan, tuc moi thang giam 1 trieu tan so voi muc binh quan sau thang. Va neu tiep tuc duy tri muc thue nay du kien san luong tieu thu ca nam se giam den 20 trieu tan so voi nam 2012, tuc la chi con khoang 36-37 trieu tan.

Con Bo Tai chinh giai thich “viec giam thue xuat khau than da nham chia se kho khan cua Chinh phu voi doanh nghiep san xuat than trong nuoc nham thao go kho khan, thuc day san xuat kinh doanh”.

Ly le nay xem ra chua thuyet phuc.

Truoc het, phai thua nhan mot thuc te la trong hai thang 7 va 8-2013, tren cac phuong tien thong tin dai chung, xuat hien rat nhieu thong tin lien quan den hoat dong san xuat kinh doanh cua Vinacomin, trong do, chu yeu la nhung thong tin ve kho khan cua tap doan nay. Chang han nhu do tinh hinh tieu thu than cham, luong hang ton kho tang cao nen gan day, nhieu lao dong nganh than da phai nghi viec luan phien, anh huong truc tiep den doi song va viec lam cua nguoi lao dong. Hay mot ban tin khac cho biet Vinacomin dang gap kho khan trong can doi tai chinh do san luong tieu thu dat thap.

Khai thac than o Quang Ninh

loi ich, chinh sach, khoang san

Va tap doan nay con “doa” rang neu ho khong duoc giam thue thi ton kho den cuoi nam co the len den 10 trieu tan, dong thoi neu khong duoc tang gia ban than cho nganh dien thi nganh than se phai bu khoang 6.000 ti dong cho nganh dien.

Lieu rang cac vi giam doc cua cac doanh nghiep nho co dam “lon tieng” nhu vay khong neu doanh nghiep cua ho cung gap kho khan, khong chi bang ma con nang ne hon ca Vinacomin? Cau tra loi la khong, boi ho khac ve co ban voi Vinacomin, vi ho la doanh nghiep tu nhan con Vinacomin la tap doan kinh te nha nuoc, mot doanh nghiep nha nuoc lon nam trong tay vi the doc quyen nguon cung cap than.

Trong khi do, voi vai tro la nguoi quan ly tui tien quoc gia, Bo Tai chinh truoc khi ban hanh mot chinh sach gi, dac biet la nhung quyet dinh lien quan den thue, at han da phai can nhac rat can than, ky cang ve moi phuong dien. Nhung trong truong hop nay lap luan tren duong nhu khong dung, vi sao?

Thu nhat, quyet dinh giam thue lan nay neu duoc cho la nham chia se kho khan voi doanh nghiep thi quyet dinh tang thue truoc do chi hai thang cung cua Bo Tai chinh duoc hieu ra sao? No ra doi tren co so nao? Nham tang thu ngan sach? Nham han che xuat khau tai nguyen? Neu Bo vi “chia se kho khan voi doanh nghiep” ma tam thoi bo qua hai muc tieu tren thi khong chi mot minh Vinacomin ma tat ca cac doanh nghiep deu mong duoc Bo Tai chinh chia se nhu vay.

De xem sap toi, Bo Tai chinh seung xu ra sao khi moi tuan qua Hiep hoi Cao su Viet Nam cung da co kien nghi khong tang thue xuat khau doi voi cac mat hang cao su tu nhien, dang duoc huong muc thue 0%, voi ly do gia cao su the gioi dang giam, viec ban hang khong thuan loi.

Lieu Bo Tai chinh co mot lan nua chia se kho khan voi doanh nghiep khong?

Thu hai, quan trong hon, viec thay doi chinh sach xoanh xoach kieu nhu vay dang lam xau di hinh anh moi truong kinh doanh tai Viet Nam trong mat cac nha dau tu. Trong boi canh kinh te kho khan nhung nam qua, niem tin cua doanh nghiep da sa sut rat nhieu, chi can “boi them” vai “cu hich” kieu nay se khien cho nhung niem tin mong manh con lai cung ra di not.

Thu ba, voi kieu lam chinh sach nhu tren khien nguoi ta khong the khong dat cau hoi la co hay khong su tac dong cua nhom loi ich trong viec xay dung chinh sach.

Nho lai, moi day thoi, khoang gan cuoi thang 8 vua qua, trong phien hop cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, van de loi ich nhom, tham nhung chinh sach trong cong tac xay dung phap luat... da duoc cac dai bieu Quoc hoi mang ra chat van Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong.

Mot so dai bieu da dat cau hoi rat thang than “tinh trang tham nhung xay ra trong nhieu linh vuc, vay co hay khong tinh trang tham nhung trong viec ban hanh van ban quy pham phap luat tuc la tham nhung chinh sach?” hoac “co hay khong tinh trang ban hanh van ban phap luat de phuc vu loi ich nhom?”.

Luc do, Bo truong Ha Hung Cuong khang dinh “khong the co loi ich nhom” nhung van de ngo mot truong hop la “tru viec xay dung thong tu, thong tu lien tich la chua co su kiem soat tot. Nhung nguyen nhan cua viec nay la do quy dinh cua Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat”.

“Voi quy trinh chat che trong viec ban hanh van ban, co the noi van de loi ich nhom duoc kiem soat, nhung cung khong loai tru kha nang co van ban nay khac co the co so ho”, Bo truong Ha Hung Cuong noi tai phien hop.

Quay tro lai voi truong hop cua nganh than, ro rang la Vinacomin dang thuc su gap kho do thi truong, gia ca xuat khau khong con thuan loi nhu nhung nam truoc. Dong thoi, phan than lo thien da dem ban het, nay dieu kien khai thac kho khan hon, chi phi khai thac tang… do la nhung nguyen nhan khach quan khien tap doan nay phai lien tuc xin giam thue (va da duoc giam tu 20% xuong con 10%) va tang gia ban (da tang gia ban than cho nganh dien ke tu ngay 20-4-2013 vua qua).

Tuy nhien, nguyen nhan chu quan moi la yeu to quyet dinh trong truong hop nay, boi lau nay du luan van nghi ngo ve kha nang quan tri cua cac doanh nghiep nha nuoc. Qua thuc, tinh trang xuat lau than ma cho den nay Vinacomin van chua dep het van la van de can duoc giai quyet truoc het de go kho cho doanh nghiep nay ve dong tien. Chua het, neu gap kho khan, sao doanh nghiep nay van co tien de tiep tuc do vao mua co phan cua cac cong ty con, cong ty lien ket.

Viec Vinacomin vien dan ly do vi doi song cua hang ngan lao dong trong nganh than va gia dinh ho de xin giam thue nham giam bot kho khan chang khac nao ho xem nguoi lao dong la cai phao de bam vao khi sap bi chet duoi. Khong le chi co Vinacomin moi co hang ngan lao dong, van con rat nhieu doanh nghiep, dac biet la trong nganh da giay, det may, cung dang giai quyet viec lam cho mot so luong lao dong tuong duong va cung dang gong minh vuot qua kho khan ma chang dam keu ai.

Co the khang dinh tai nguyen khoang san la so huu toan dan, do do phai duoc su dung tiet kiem, hieu qua, phai han che toi da va tien toi hoan toan dung xuat khau tai nguyen tho. Trong boi canh do thi cac loai thue, quy dinh su dung tai nguyen cang phai duoc that chat, khong nhung khong giam ma con phai co xu huong tang len de co the su dung tiet kiem tai nguyen cung nhu tao them nguon thu cho ngan sach nha nuoc.

Do da co tien le

Van de loi ich nhom an minh trong cac van ban phap luat ma du luan dat ra khong chi dien ra trong nganh than nhu da duoc de cap trong bai tren ma no con la de tai nong trong nganh san xuat va lap rap oto.

Moi day, hoi thang 7-2013, duoc su hau thuan cua UBND tinh Quang Nam, su ho tro cua Bo Tai chinh, Cong ty co phan Oto Truong Hai da duoc Chinh phu cho phep gia han nop hon 1.200 ti dong thue nhap khau trong vong mot nam, ke tu ngay 1-7-2013 den ngay

30-6-2014. Ly do duoc Truong Hai dua ra de xin gian thue la vi luong hang ton kho len den 3.300 ti dong va hien dang no cac to chuc tin dung khoang 5.600 ti dong. Tinh hinh san xuat duoc mo ta la dang cam chung, lao dong bi nghi viec luan phien, trong khi trien vong thi truong khong sang sua gi.

Dieu dang ngac nhien la, theo ket qua kinh doanh sau thang dau nam 2013 do Truong Hai cong bo, loi nhuan sau thue cua quy II-2013 thuoc ve cong ty me la 267 ti dong, tang gan 400% so voi quy II-2012 va ket qua nay con cao hon ca muc lai rong 242 ti dong cua ca nam 2012. Luy ke sau thang, oto Truong Hai dang lai rong 362 ti dong. Chua het, ngay 12-9, Truong Hai se chot danh sach co dong nhan co tuc nam 2012 bang tien mat voi ty le 10% va viec chi tra se duoc thuc hien vao ngay 26-9. Vay Truong Hai co thuc su kho khan nhu da “keu cuu” khong?

Va viec cho Cong ty Truong Hai gian nop thue da “mo duong” cho viec hang loat cac doanh nghiep san xuat va lap rap oto khac cung co nhung kien nghi tuong tu. Tuy nhien, ket qua co duoc tot dep nhu Truong Hai hay khong con chua biet.

Moi nhat la viec Cong ty co phan Oto Xuan Kien (Vinaxuki) vua co van ban gui Thu tuong, xin giam 70% thue tieu thu dac biet tu

1-1-2014, cho cac dong xe chien luoc do don vi nay san xuat. Ngoai ra, Vinaxuki de nghi duoc vay 250 ti dong trong it nhat la bay nam theo chuong trinh co khi trong diem quoc gia, tu Ngan hang Phat trien Viet Nam.

Cung voi do, Vinaxuki xin duoc vay von dai han hoac hoan nop thue tu thang 10-2013 (tong tri gia tuong duong 750 ti dong) de tap trung von vao dau tu nghien cuu, thiet ke, chuyen giao cong nghe, trang bi day chuyen duc nhom than vo dong co va nhap khau thiet bi gia cong.

Truoc do, Tong cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam (VEAM) cung da xin Chinh phu gia han dong thue vi ly do phai don suc cho viec phat trien nganh cong nghiep oto trong boi canh kho khan. Cac doanh nghiep khac nhu Cong ty co phan Tap doan Thanh Cong, Cong ty co phan Oto TMT, Cong ty TNHH Hoang Tra va Cong ty TNHH Oto Dong Phuong cung co nhung kien nghi tuong tu.

Theo Luat Quan ly thue va cac van ban huong dan, nguoi nop thue co quyen duoc gia han nop thue, tien phat con no neu khong co kha nang nop thue dung han do gap kho khan dac biet. Tham quyen gia han do Thu tuong Chinh phu quyet dinh theo de nghi cua Bo Tai chinh.

Q.N

Quynh Nhu/Theo DNSGCT
Viet Bao
Comment :Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The impact of interest groups in policy formulation ?
Truong Hai , Vietnam , Ha Hung Cuong , Ministry of Finance , joint stock companies , interest groups , export taxes , whether or not in trouble, business , policy , production decisions and documents copies , coal
Why a tax rate change decisions only exist exactly two months ? .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tác động của nhóm lợi ích trong xây dựng chính sách?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tác động của nhóm lợi ích trong xây dựng chính sách? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach

Nhan xet, hay lien he ve tin Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tac dong cua nhom loi ich trong xay dung chinh sach de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0