TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao

TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao
Toan canh khu “dat vang” thuoc tu giac Tran Hung Dao - Pham Ngu Lao - Yersin - Nguyen Thai Hoc , Q.1, TP.HCM (anh chup chieu 28-6) - Anh: M.DUC
UBND TP.HCM da chi dao So Qui hoach - kien truc de xuat cac tieu chi qui hoach 20 o pho thuoc nhung vi tri dep nhat cua khu trung tam TP de keu goi cac nha dau tu tham gia.

20 o pho do gom: khu tu giac Ben Thanh; khu tam giac Tran Hung Dao - Pham Ngu Lao - Nguyen Thai Hoc; khu Benh vien Sai Gon; khu Eden; khu doi dien khach san Park Hyatt (goc Nguyen Sieu - Hai Ba Trung -Dong Du); doi dien khach san Park Hyatt (Le Thanh Ton - Thi Sach - Cao Ba Quat - Hai Ba Trung); khu dat Bia Sai Gon; So Van hoa - thong tin; cho Dan Sinh va khu nha pho; tu giac Ma Lang (Nguyen Cu Trinh - Tran Dinh Xu - Nguyen Trai - Cong Quynh); khu 87 Co Giang; khu goc Nguyen Du - Chu Manh Trinh; khu So Giao duc - dao tao (GD-DT); khu 25bis Nguyen Thi Minh Khai; khu CLB TDTT 257 Tran Hung Dao; khu Nha may dong tau Ba Son; khu tu giac Nguyen Hue - Le Loi - Dong Khoi - Nguyen Thiep; cho Ben Thanh; khu sau o pho ke cho Ben Thanh; khu tu giac Pasteur - Ton That Dam - Huynh Thuc Khang - Ton That Thiep.

Tong cac khu dat nay co dien tich len den hon 50ha, trong do khu nho nhat la 2.350m2 va lon nhat la khu Ba Son voi hon 22ha. Ngoai hai khu “dat vang” UBND TP da chap thuan ve chu truong giao cho Vincom dau tu (khu Eden va khu So GD-DT), 18 o pho con lai cung rat hap dan nhung hien nay khong phai nha dau tu nao cung biet. So Qui hoach - kien truc da de xuat UBND TP tieu chi qui hoach mot so khu vuc trong so 20 o pho tren. Cu the:

“Chat loc” nha dau tu co nang luc

Ngay 22-6, Van phong HDND va UBND TP.HCM da co thong bao ket luan cua Chu tich UBND TP Le Hoang Quan ve tieu chi dau thau chon nha dau tu thuc hien cac du an tren dia ban. Yeu cau co ban: thoi han hoan thanh du an khong qua nam nam; voi cac du an thuong mai, van phong, dich vu cao cap, khach san... trong cac khu trung tam hien huu khong bo tri can ho, han che toi da can ho cho thue, phuc vu tai dinh cu khi co yeu cau; voi nha dau tu nuoc ngoai kem theo dieu kien co dang ky hoat dong o VN, co gioi thieu cua co quan ngoai giao va bao lanh cua ngan hang. Day la nhung dieu kien de chat loc cac nha dau tu that su co nang luc thuc hien cac du an phu hop qui hoach khu trung tam hien dai.

Chu tich Le Hoang Quan cung giao Pho chu tich Nguyen Huu Tin thanh lap hoi dong tuyen chon chu dau tu do giam doc So Ke hoach - dau tu lam chu tich hoi dong.

P.P.H.

- Khu tu giac Ben Thanh: dien tich 8.500m2, giap cac duong Pham Ngu Lao, Le Thi Hong Gam, Calmette, Pho Duc Chinh, doi dien cho Ben Thanh. Chieu cao toi da 220m, tang cao cong trinh tu 60-65 tang (khong ke tang lung, ham va mai che cau thang). Chuc nang la van phong, thuong mai dich vu va 25% tong dien tich san cho nha o.

- Khu tu giac Tran Hung Dao - Pham Ngu Lao - Yersin - Nguyen Thai Hoc: khoang 13.000m2, chieu cao toi da 260m, tang cao tu 60-65 tang. Chuc nang: van phong, khach san cao cap, tai chinh, thuong mai, trong do uu tien cho khach san cao cap. Day la cong trinh tao diem nhan nen duoc luu y ky ve hinh thuc kien truc va khoi dang cong trinh. Rieng tang ham nen co giai phap ket noi voi bai dau xe ngam tai cong vien 23-9.

- Khu So Van hoa - thong tin (164 Dong Khoi): khoang 4.900m2, o vi tri dac biet, gan cac cong trinh co gia tri kien truc, bao ton. Tang cao toi da la 15 tang, chieu cao toi da 60m, lam van phong, khach san cao cap, tai chinh, khu trung bay, trien lam.

- Khu doi dien thuong xa Tax: khoang 6.000m2, gioi han boi cac duong Nguyen Hue, Nguyen Thiep, Dong Khoi, Le Loi. Lam van phong, khach san cao cap, cua hang thuong mai ban le, khong co can ho. Tang cao khoi cong trinh sat lo gioi cac truc duong Le Loi, Nguyen Hue: 5-6 tang, phan goc phia giao lo Dong Khoi, Nguyen Thiep: 20-22 tang, chieu cao toi da 88m.

- Khu Benh vien Sai Gon: khoang 5.400m2, mot mat giap duong Le Loi, mot mat giap duong Huynh Thuc Khang. Chuc nang: van phong, thuong mai dich vu, khach san, trong do uu tien cho khach san. Tang cao tu 40-45 tang, chieu cao toi da 160-180m.

- Khu tu giac Eden: khoang 8.800m2, gioi han boi cac duong Nguyen Hue, Le Thanh Ton, Dong Khoi, Le Loi; lam khu dich vu van phong cao cap, khach san cao cap, cua hang thuong mai ban le. Khoi cong trinh sat lo gioi cac truc duong co chieu cao khoang 5-6 tang. Phan loi phia trong o pho co the cao toi da 7-8 tang, chieu cao toi da 30m, mat do xay dung toi da 75%, khong gioi han so tang ham.

- Khu vuc so 66-68-70 duong Le Thanh Ton (So GD-DT): khoang 8.330m2, phan dat lon de xay dung co dien tich 7.393m2, phan dat con lai khoang 947m2, tren do co mot biet thu giap voi biet thu 64 Le Thanh Ton de xuat dung de xay dung tru so So GD-DT. Khu nay lam khu dich vu cao cap nhu van phong, khach san, cua hang thuong mai ban le, khong co chuc nang can ho kinh doanh. Tang cao toi da 22 tang (khong ke tang lung, tang ham), chieu cao toi da 90m, mat do xay dung 50-60%.

- Cong vien 23-9: khoang 9,46ha, gioi han boi cac duong Le Lai, Pham Ngu Lao, Nguyen Trai, vong xoay Quach Thi Trang. Chuc nang chinh la cong vien cay xanh, van hoa va quang truong co tuong dai ky niem Nam bo khang chien, cung mot so chuc nang phu nhu ga xe dien ngam, tram dieu hanh xe buyt, cho dau xe cong cong (tai cac tang ham duoi cong vien) va thuong mai, dich vu.

- Khu dat doi dien khach san Park Hyatt (phia Cong truong Lam Son): khoang 8.180m2, giap Cong truong Lam Son, duong Hai Ba Trung, Dong Du. Cac canh con lai giap voi khach san Caravelle. Chuc nang: van phong, khach san cao cap. Bo cuc cong trinh theo dang ba khoi: khoi cong trinh giap cac mat duong Dong Du, Hai Ba Trung va Cong truong Lam Son la khoi thap tang co tang cao tuong duong khach san Park Hyatt.

Lui vao sau phia trong khu dat la hai khoi cao tang bao gom: khoi song song voi Cong truong Lam Son co chieu cao tuong duong khach san Caravelle ke can (26 tang), khoi song song voi duong Hai Ba Trung co chieu cao 20 tang. Tang cao toi da 26 tang, chieu cao toi da 104m (tuong tu khoi cao tang khach san Caravelle ke can), mat do xay dung toi da 70%. Khoi thap 20 tang: 55-60%; khoi thap 26 tang: 25%.

- Khu doi dien khach san Park Hyatt (phia duong Hai Ba Trung): khoang 11.200m2, giap cac duong Thi Sach, Hai Ba Trung, Le Thanh Ton va Cao Ba Quat. Chuc nang la khu khach san cao cap, van phong. Khoi cong trinh giap mat duong Hai Ba Trung, Cao Ba Quat thap tang, cao tuong duong khach san Park Hyatt. Tang cao toi da 26 tang, chieu cao toi da 104m, mat do xay dung cao nhat 60%, rieng khoi thap 26 tang la 25%.

PHUC HUY

Gia nhu chung toi biet...

Ong Andrew Choo - giam doc dieu hanh Cong ty Allgreen Properties Limited (Singapore):

“Chung toi den VN tim co hoi dau tu bat dong san tu nam 2005. Qua nhung lan tiep xuc de chao hoi lanh dao TP.HCM, chung toi biet duoc khu dat o So GD-DT dang moi goi dau tu. Noi dung chi goi gon nhu vay va ve sau chung toi khong co them thong tin gi nua cho den khi quyet dinh nop ho so xin duoc khai thac khu dat nay vao nam 2006. Chung toi khong duoc huong dan gi ca, cung khong duoc thong bao rang neu muon dau tu vao khu So GD-DT thi phai di kem khu Eden.

Neu biet duoc thi chung toi cung san sang de trinh len TP mot phuong an khac. Chu khong phai nhu bay gio, chung toi da cho doi qua lau, khong duoc hoi am va nay thi nghe noi co mot cong ty khac da duoc chon. That ra, voi nhung mat bang o khu trung tam, toi nghi nha dau tu nao cung nhin thay co hoi va mong muon tham gia. Gia nhu cu cong khai thong tin cho chung toi ngay tu dau thi co the chung toi da khong mat di mot co hoi dau tu”.

NHU HANG ghi

Dau gia cong khai la khach quan nhat

Theo thong tin tu co quan chuc nang, mot so khu vuc trong 18 o pho con lai da co nhieu don vi dang ky dau tu. Rieng khu dat tai So Van hoa - thong tin dang su dung du chi tieu tang cao han che (toi da la 15 tang), dien tich nho nhung da co den 25 nha dau tu dang ky tham gia, voi so von dau tu len den hang tram trieu USD. Tuy nhien dang co thuc trang “ai biet thi vao” vi thong tin chua duoc cong khai rong rai.

Theo can bo mot don vi quan ly dat dai, cac nam truoc TP tung dua ra dau gia thanh cong nhieu khu dat thu hang ngan ti dong cho ngan sach. Tuy nhien, gan day it co khu dat dep o trung tam TP duoc dua ra dau gia.

Can bo mot trung tam tham dinh gia de xuat cach tot nhat de khai thac hieu qua cac khu “dat vang” la dua ra dau thau du an cho nhieu don vi cung tham gia. Kem theo do la thong tin ve cac chi tieu qui hoach ro rang de cac nha dau tu tinh toan, vi day la nhung yeu to quan trong quyet dinh gia dat.

LAN VI

Viet Bao

Comment :TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
HCM City: 20 the "Golden Land" was planned like?
Park Hyatt, the MPC, the Department of Education, Le Loi, Dong Khoi, Ben Thanh, Department of Culture - Information, density construction, investors, Hai Ba Trung, the quadrilateral, Le Thanh Ton, hotels, maximum, planning, road
real estate loans has directed the Department of Planning - architecture proposed planning criteria 20 blocks of the best location of the city center to call for investors to participate ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TP.HCM: 20 khu “đất vàng” được qui hoạch ra sao?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TP.HCM: 20 khu “đất vàng” được qui hoạch ra sao? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao

Nhan xet, hay lien he ve tin TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TP HCM 20 khu dat vang duoc qui hoach ra sao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0