Quyen han khong the tach roi trach nhiemQuyen han khong the tach roi trach nhiem
Nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An.

“Hay nhin vao chiec dong ho, o do moi banh rang, moi cay kim deu phai lam viec theo mot chuc nang nhat dinh, khong the thay nhau duoc. Trong bo may hanh chinh nha nuoc, hien phap va phap luat cung da qui dinh ro chuc nang, nhiem vu va quyen han cua cac cap, cac nganh,...”

Nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tro chuyen nhan hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang lan 5 dang hop ban ve nang cao hieu qua quan ly cua bo may nha nuoc.

Ong noi: “Dang la luc luong chinh tri lanh dao Nha nuoc va xa hoi, song Dang khong phai la co quan quyen luc nha nuoc. Nghia la Dang lanh dao chu khong truc tiep lam thay chuc nang cua cac co quan nha nuoc.

Quoc hoi duoc quyen quyet dinh nhan su cap cao cua Nha nuoc va giam sat toi cao doi voi toan bo hoat dong cua Nha nuoc... Mac du vay, Quoc hoi van phai ton trong va chap hanh nghiem chinh chuc nang hien dinh da duoc phan cong, khong duoc can thiep hoac lam thay chuc nang cua Chinh phu va Toa an nhan dan toi cao. Quoc hoi va Chinh phu phai ton trong chuc nang xet xu cua toa an, ton trong phan quyet da co hieu luc phap luat cua toa an.

Chi khi nao chuc nang cua tung co quan duoc ton trong va chap hanh nghiem chinh thi hoat dong cua he thong bo may moi co hieu luc va hieu qua cao.

Ong nghi sao khi thuc te thoi gian qua cap uy Dang tai mot so noi can thiep qua sau vao cong viec cua chinh quyen?

Neu Dang truc tiep chi dao lam thay cac co quan nha nuoc thi Dang da tu cho minh tro thanh co quan quyen luc nha nuoc song song va dung tren co quan quyen luc nha nuoc. Neu lan lon se dan toi nghich ly la Dang co quyen quyet dinh song lai khong chiu trach nhiem truoc phap luat, con nguoi dung dau co quan nha nuoc khong co quyen quyet dinh lai phai chiu trach nhiem truoc nhan dan theo phap luat. Nhu vay, neu quyen han va trach nhiem tach roi nhau thi co quan nha nuoc se tro thanh hinh thuc, trach nhiem ca nhan se khong duoc de cao, toan bo thiet che bo may nha nuoc se roi loan. Do la dieu toi ky!

Thoi gian qua, su can thiep cua can bo trong cap uy vao UBND mot so dia phuong, vao hoat dong cua cac co quan quan ly hanh chinh nha nuoc va xet xu cua nganh toa an da cho chung ta nhung bai hoc kinh nghiem sau sac. Neu sai pham de xay ra o cap trung uong thi ky cuong phep nuoc se bi roi loan, hau qua se la khon luong.

Thua ong, ong co y kien nhu the nao ve phuong thuc lam nhan su duoc thuc hien theo cach Dang gioi thieu, Quoc hoi bau?

Viec Dang gioi thieu, Quoc hoi bau la mot co che can thiet va toi uu trong dieu kien chung ta co mot dang duy nhat lanh dao. Toi cho rang cuoc bau va phe chuan nhan su cap cao nha nuoc lan nay cung se duoc tien hanh voi phuong thuc do. Dang o day la Ban chap hanh trung uong va Bo Chinh tri. Dieu do bao dam su lanh dao cua Dang va quyen quyet dinh truc tiep cua Quoc hoi de di toi y Dang long dan la mot, trong do long dan la goc. Long dan cu the o day la Quoc hoi, co quan dai bieu cao nhat cua dan.

Thuc te da co truong hop ung cu vien do Dang cu nhung khong duoc Quoc hoi nhat tri hoac nhat tri khong cao, du phan lon dai bieu Quoc hoi deu la dang vien?

Nhin lai mot so cuoc bau, phe chuan nhan su o nhung khoa Quoc hoi vua qua, toi thay co cac truong hop can nghien cuu rut kinh nghiem khi Dang gioi thieu nhan su ra Quoc hoi. Thu nhat, khi Quoc hoi thao luan, lay phieu tham do thi da so nhat tri va khi bau chinh thuc thi cac ung cu vien do Dang gioi thieu deu trung cu nhung ti le tin nhiem tung nguoi cao thap khac nhau. Thu hai, khi thao luan, lay phieu tham do thi nhieu dai bieu nhat tri nhung ti le nhat tri khong cao. Do do, khi bau chinh thuc, cac ung cu vien do Dang gioi thieu khong trung cu hoac neu trung thi ti le phieu rat thap. Thu ba, da so dai bieu khong nhat tri voi nhan su do Dang gioi thieu.

“Long dan luon la diem xuat phat va cung la dich cuoi cung cho moi suy nghi va viec lam cua Dang, Nha nuoc cung nhu cua tung dai bieu Quoc hoi”.

Long dan la goc

Lanh dao Dang da tiep thu y kien cua Quoc hoi va gioi thieu nhan su khac thay the. Co truong hop lanh dao Dang giu y kien gioi thieu ban dau va giai trinh ro them cho cac dai bieu nhung cang giai trinh thi ti le nhat tri cang giam sut nen cuoi cung phai gioi thieu nguoi khac. Khi lanh dao Dang tiep thu y kien cua Quoc hoi, gioi thieu nguoi khac thay the thi khong khi Quoc hoi thoai mai, cac ung cu vien duoc gioi thieu deu trung cu voi ti le phieu cao, thap khac nhau.

Thu tu, da so dai bieu nhat tri, song nhieu dai bieu lai de nghi gioi thieu them mot ung cu vien nua de Quoc hoi lua chon. Cung co truong hop bau mot trong hai ung cu vien nhung khong nguoi nao trung cu, viec bau cu do phai chuyen sang phien hop khac, tham chi phai chuyen sang ky hop khac.

Nhung truong hop tren cho thay chu yeu cac dai bieu la dang vien co nhung y kien khac voi lanh dao Dang?

Dung the, nhieu dai bieu la dang vien khong bo phieu cho nhan su do lanh dao Dang gioi thieu. Dang vien trong Quoc hoi chiem tren duoi 90% nen khong the noi don gian la Quoc hoi khac voi Dang ma chinh la dang vien trong Quoc hoi khac y kien voi lanh dao Dang. Vi sao nhu vay?

Do la vi truoc do dang vien chua duoc tham gia y kien va bo phieu tin nhiem trong noi bo Dang. Nhan su cap bo truong tro xuong do Bo Chinh tri gioi thieu. So thanh vien trong Bo Chinh tri chi la 3% so voi 500 dai bieu Quoc hoi ma neu dang vien trong Quoc hoi co 92% thi co toi 89% dang vien trong Quoc hoi chua duoc ban va bo phieu tin nhiem trong noi bo Dang.

Khong nen tu minh doa minh

Viec dang vien co y kien khac voi lanh dao Dang co bi xem la vi pham nguyen tac tap trung dan chu trong Dang khong, thua ong?

Qua nhung truong hop cu the tren da co hai loai y kien duoc dua ra. Loai y kien thu nhat cho rang dieu do la binh thuong, dan chu, dung luat. Quoc hoi quyet dinh the nao cung la quyet dinh cua Dang vi tren duoi 90% dai bieu la dang vien. Loai y kien thu hai cho rang dieu do se lam mat vai tro lanh dao cua Dang, dang vien la dai bieu Quoc hoi ma co y kien khac, khong bo phieu cho nhan su do Dang gioi thieu la vi pham nguyen tac tap trung dan chu, can phai xem xet ky luat.

Nhung ro rang 89% dang vien chua duoc ban ma khong cho ho noi hay ho noi lai bi qui la vi pham nguyen tac tap trung dan chu la khong duoc vi trong noi bo Dang chua duoc ban bac dan chu. Day hoan toan la van de dan chu trong noi bo Dang va la nhung y kien xay dung chu khong phai y kien gay roi. Tai sao minh lai tu doa minh? Tai sao lai khong chiu lang nghe?

Trong truong hop Dang gioi thieu nhan su ma duc va tai khong dong deu nhau thi sao?

Theo cac ban, giu vung nguyen tac de di toi quyet dinh sang suot, ngoc da phan minh, hay giu vung nguyen tac de di toi quyet dinh sai lam, vang thau lan lon?

Nguyen tac khong phai vi muc dich tu than. Nguyen tac phai phuc vu muc dich danh gia dung nguoi hien tai, phan biet tin nhiem cao thap khac nhau tuy theo tai duc cua tung nguoi. Hieu va chap hanh nguyen tac tap trung dan chu mot cach may moc trong dieu kien mot dang duy nhat lanh dao se di toi ket qua tai hai la tai duc tuy khac nhau, su tin nhiem khac nhau nhung so phieu tin nhiem cua ho lai gan nhu nhau vi cac dai bieu phai chap hanh may moc nguyen tac tap trung dan chu de bo phieu bang nhau cho cac ung cu vien tai duc khac nhau. Phieu cao ma tin nhiem that lai qua thap la gia tao, ru ngu lan nhau, khong that long minh, khong duoc long nguoi, khong hay cho Dang, khong loi cho dan, ta khong duoc lam.

Thuc tien cho thay Dang ta cung da co nhung khiem khuyet nhat dinh trong truong hop cu the nao do, nen lanh dao Dang da tiep thu va dieu chinh phu hop the theo y kien dung dan cua nhieu dai bieu Quoc hoi. Cung co truong hop y kien cua da so dai bieu Quoc hoi khong dung va khi duoc giai trinh day du thi lai nhat tri voi su gioi thieu nhan su cua Dang.

Theo kinh nghiem cua ong, chung ta phai xu ly nhung khuc mac nay nhu the nao cho that hay?

Theo toi, van de cot yeu la Dang can nang cao nang luc va nghe thuat lanh dao, nang cao chat luong tien cu nhan su, ca dang vien va nguoi ngoai dang. Dong thoi, Dang can ton trong lang nghe, tiep thu, dieu chinh phu hop va giai trinh thuyet phuc. Van de quan trong nua la Dang can cung cap day du thong tin cho dai bieu Quoc hoi.

Nhung khong the bo qua vai tro cua dai bieu Quoc hoi?

Dai bieu Quoc hoi can de cao trach nhiem cua minh, phai that su dai dien cho y chi va nguyen vong cua dan, nhung dai bieu - dang vien phai van dong thuyet phuc moi nguoi thuc hien chu truong lanh dao theo su giai trinh cua lanh dao Dang, dong thoi phai doc lap suy nghi de gop phan vao chu truong lanh dao cua lanh dao Dang va su lua chon quyet dinh cua Quoc hoi duoc sang suot nhat, phu hop voi long dan nhat.

Nguoi dang vien - dai bieu phai lam viec bang ca hai vai, vai dang vien va vai dai bieu, ca hai vai deu phai lay long dan lam goc.

Theo Khiet Hung - Le Anh Du

Tuoi Tre

Viet Bao

Video nổi bật

Kinh hãi "Ngôi làng xác lợn" lớn nhất miền Bắc
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Bo Chinh, Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu, dai bieu quoc hoi, quyen luc nha nuoc, co quan nha nuoc, ung cu vien, cua Quoc hoi, trong noi bo, noi bo dang, lanh dao, y kien, gioi thieu, dang vien, nhan su, chuc nang, cao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quyền hạn không thể tách rời trách nhiệm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quyền hạn không thể tách rời trách nhiệm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quyen han khong the tach roi trach nhiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Quyen han khong the tach roi trach nhiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quyen han khong the tach roi trach nhiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0