Quy che Dan chu co so Xa

Quy che Dan chu co so Xa

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nghi dinh cua Chinh phu So 79/2003/ND-CP ngay 07 thang 7 nam 2003 ban hanh Quy che thuc hien dan chu o xa

Dieu 1. Ban hanh kem theo Nghi dinh nay ban Quy che thuc hien dan chu o xa.

Dieu 2. Quy che ban hanh kem theo Nghi dinh nay ap dung doi voi ca phuong va thi tran. Bo truong Bo Noi vu ban hanh van ban huong dan de ap dung Quy che thuc hien dan chu o xa doi voi phuong va thi tran.

Dieu 3. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao va thay the Nghi dinh so 29/1998/ND-CP ngay 11 thang 5 nam 1998 cua Chinh phu ve viec ban hanh Quy che thuc hien dan chu o xa.

Dieu 4. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu va Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay.

Quy che thuc hien dan chu o xa

(Ban hanh kem theo Nghi dinh so 79/2003/ND-CP)


Chuong I: Nhung quy dinh chung

Dieu 1. Quy che nay quy dinh cu the nhung viec Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan xa (sau day goi la chinh quyen xa) phai thong tin kip thoi va cong khai de dan biet; nhung viec dan ban va quyet dinh truc tiep; nhung viec dan tham gia y kien truoc khi co quan nha nuoc quyet dinh; nhung viec dan giam sat, kiem tra va cac hinh thuc thuc hien Quy che dan chu o xa.

Dieu 2. Quy che thuc hien dan chu o xa nham phat huy quyen lam chu, suc sang tao cua nhan dan o xa, dong vien suc manh vat chat va tinh than to lon cua nhan dan trong phat trien kinh te xa hoi, cai thien dan sinh, nang cao dan tri, on dinh chinh tri, tang cuong doan ket, xay dung Dang bo, chinh quyen va cac doan the o xa trong sach, vung manh; ngan chan va khac phuc tinh trang suy thoai, quan lieu, tham nhung cua mot so can bo, dang vien va cac te nan xa hoi, gop phan thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh, theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Dieu 3. Phat huy quyen lam chu cua nhan dan gan lien voi co che ''Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu''; phat huy che do dan chu dai dien, nang cao chat luong va hieu luc hoat dong cua chinh quyen dia phuong, thuc hien che do dan chu truc tiep o co so de nhan dan ban bac va truc tiep quyet dinh nhung cong viec quan trong, thiet thuc, gan voi quyen loi va nghia vu cua nhan dan.

Dieu 4. Dan chu phai trong khuon kho cua Hien phap va phap luat; di doi voi trat tu, ky cuong; quyen di doi voi nghia vu; kien quyet xu ly nhung hanh vi loi dung dan chu, vi pham Hien phap, phap luat, xam pham loi ich cua Nha nuoc, loi ich tap the, quyen tu do, dan chu va loi ich hop phap cua cong dan.

Chuong II: Nhung viec can thong bao de nhan dan biet

Dieu 5. Chinh quyen xa co trach nhiem thong tin kip thoi va cong khai de nhan dan biet nhung cong viec chinh sau:

1. Chu truong, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc lien quan truc tiep den quyen va loi ich cua nhan dan trong xa, bao gom:

a) Cac nghi quyet cua Hoi dong nhan dan, quyet dinh cua uy ban nhan dan xa va cua cap tren lien quan den dia phuong;

b) Cac quy dinh cua phap luat ve thu tuc hanh chinh, giai quyet cac cong viec lien quan den dan;

c) Nhung quy dinh cua Nha nuoc va chinh quyen dia phuong ve doi tuong, muc thu cac loai thue, phi, le phi va cac nghia vu khac doi voi nhan dan theo quy dinh cua phap luat hien hanh;

2. Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi dai han va hang nam cua xa;

3. Quy hoach, ke hoach su dung dat dai;

4. Du toan va quyet toan ngan sach xa hang nam;

5. Du toan, quyet toan thu chi cac quy, chuong trinh, du an, cac khoan huy dong nhan dan dong gop xay dung co so ha tang, cac cong trinh phuc loi cong cong cua xa, thon, lang, ap, ban, khom (thon, lang, ap, ban, khom sau day goi chung la thon) va ket qua thuc hien;

6. Cac chuong trinh, du an do Nha nuoc, cac to chuc va ca nhan dau tu, tai tro truc tiep cho xa;

7. Chu truong, ke hoach vay von phat trien san xuat, xoa doi, giam ngheo;

8. Dieu chinh dia gioi hanh chinh xa va cac don vi hanh chinh lien quan den xa;

9. Ket qua thanh tra, kiem tra, giai quyet cac vu viec tieu cuc, tham nhung cua can bo xa, thon;

10. Cong tac van hoa, xa hoi, phong, chong te nan xa hoi, giu gin an ninh, trat tu, an toan xa hoi cua xa;

11. So ket, tong ket hoat dong cua Hoi dong nhan dan, uy ban nhan dan xa;

12. Phuong an don dien, doi thua phuc vu chuyen dich co cau kinh te, phat trien nong nghiep, kinh te trang trai, hop tac xa;

13. Binh xet cac ho ngheo duoc vay von phat trien san xuat va xay dung nha tinh thuong; thuc hien chinh sach doi voi gia dinh co cong voi cach mang, gia dinh liet si, thuong binh, benh binh duoc tang nha tinh nghia, so tiet kiem, the bao hiem y te;

14. Ket qua lua chon, thu tu uu tien va to chuc thuc hien cac cong trinh thuoc cac chuong trinh, du an cua Nha nuoc, cua cac to chuc va ca nhan dau tu, tai tro truc tiep cho xa.

Dieu 6. Chinh quyen xa co trach nhiem phoi hop voi Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam, cac thanh vien cua Mat tran To quoc Viet Nam cung cap va Truong thon cung cap cac thong tin theo quy dinh tai dieu 5 cua Quy che nay de nhan dan biet bang cac hinh thuc sau:

1. Niem yet cong khai van ban tai tru so Uy ban nhan dan xa va cac trung tam dan cu, van hoa;

2. He thong truyen thanh cua xa, thon va cac to chuc van hoa, thong tin, tuyen truyen co so;

3. To chuc cac cuoc tiep xuc cu tri cua dai bieu Hoi dong nhan dan xa;

4. Tai cac ky hop cua Hoi dong nhan dan xa, cac cuoc hop cua Uy ban nhan dan, Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam, cac thanh vien cua Mat tran To quoc Viet Nam cung cap va cua cuoc hop cua thon;

5. Gui van ban toi ho gia dinh hoac Truong thon.

Chuong III: Nhung viec nhan dan ban va quyet dinh truc tiep

Dieu 7. Nhan dan o xa, thon ban va quyet dinh truc tiep nhung cong viec sau:

1. Chu truong va muc dong gop xay dung co so ha tang va cac cong trinh phuc loi cong cong (dien, duong, truong hoc, tram y te, nghia trang, cac cong trinh van hoa, the thao);

2. Xay dung huong uoc, quy uoc lang van hoa, nep song van minh, giu gin an ninh trat tu, bai tru cac hu tuc, me tin di doan, te nan xa hoi;

3. Cac cong viec trong noi bo cong dong dan cu thon, phu hop voi quy dinh cua phap luat hien hanh;

4. Thanh lap Ban Giam sat cac cong trinh xay dung do dan dong gop;

5. To chuc bao ve san xuat, kinh doanh giu gin an ninh trat tu, an toan giao thong, ve sinh moi truong va cac hoat dong khac tren dia ban xa, thon.

Dieu 8. Ngoai nhung khoan dong gop quy dinh tai khoan 1 dieu 7, nhung khoan dong gop khac cua nhan dan ung ho voi muc dich tuong tro, nhan dao, tu thien uy ban nhan dan xa phoi hop voi Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam, cac thanh vien cua Mat tran To quoc Viet Nam cung cap tuyen truyen, van dong nhan dan theo nguyen tac hoan toan tu nguyen, khong duoc ap dat, phan bo, binh quan nhat loat.

Dieu 9. Phuong thuc thuc hien nhung viec nhan dan quyet dinh truc tiep

1. Uy ban nhan dan xa xay dung phuong an, chuong trinh, ke hoach; phoi hop voi Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam cung cap chi dao, to chuc nhan dan thao luan, quyet dinh nhung cong viec quy dinh tai dieu 7 cua Quy che nay bang mot trong cac hinh thuc sau:

a) Hop toan the nhan dan hoac chu ho gia dinh hay cu tri dai dien ho gia dinh o tung thon, thao luan va bieu quyet cong khai hoac bo phieu kin;

b) Phat phieu lay y kien cac ho gia dinh.

Viec lay y kien, bieu quyet cong khai tai cuoc hop hoac bo phieu kin ve tung van de do nhan dan tu quyet dinh theo quy dinh tai Dieu 7 cua Quy che nay phai duoc lap bien ban de bao cao Uy ban nhan dan xa ve noi dung cuoc hop va ket qua nhung van de da bieu quyet.

2. Nhung noi dung quy dinh tai dieu 7 cua Quy che nay phu hop voi quy dinh cua phap luat, dat ty le tren 50% so nguoi tham gia cuoc hop hoac lay y kien tan thanh, thi uy ban nhan dan xa ra quyet dinh cong nhan.

3. Uy ban nhan dan xa phoi hop voi Mat tran To quoc Viet Nam cung cap chi dao Truong thon va Truong Ban cong tac Mat tran to chuc thuc hien nhung van de do nhan dan tu quyet dinh da duoc Uy ban nhan dan xa cong nhan, co su giam sat cua Thanh tra nhan dan hoac Ban Giam sat cong trinh, du an do nhan dan bau.

4. Nhan dan co trach nhiem chap hanh va thuc hien nghiem chinh cac quyet dinh da duoc tren 50% cac ho gia dinh cua xa hoac cua thon nhat tri.

Chuong IV: Nhung viec nhan dan ban, tham gia y kien, chinh quyen xa quyet dinh

Dieu 10. Nhung viec chinh quyen xa co trach nhiem dua ra nhan dan thao luan hoac tham gia y kien truoc khi chinh quyen xa quyet dinh (hoac trinh cap co tham quyen quyet dinh) gom co:

1. Du thao nghi quyet cua Hoi dong nhan dan xa;

2. Du thao quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi dai han va hang nam cua xa, phuong an chuyen doi co cau kinh te, co cau san xuat va phuong an phat trien nganh nghe;

3. Du thao quy hoach, ke hoach su dung dat dai o dia phuong va viec quan ly, su dung co hieu qua quy dat cong ich cua xa;

4. Phuong an quy hoach khu dan cu; de an dinh canh, dinh cu, vung kinh te moi; ke hoach, du an huy dong va su dung cac khoan dong gop cua nhan dan de dau tu xay dung co so ha tang do xa quan ly;

5. Du thao de an phan vach, dieu chinh dia gioi hanh chinh xa, de an chia tach, thanh lap thon;

6. Du thao ke hoach trien khai cac chuong trinh muc tieu quoc gia tren dia ban xa;

7. Chu truong, phuong an den bu giai phong mat bang, xay dung ha tang co so, tai dinh cu;

8. Giai quyet viec lam cho nguoi lao dong tren dia ban xa;

9. Nhung cong viec khac ma chinh quyen xa thay can thiet.

Dieu 11. Phuong thuc thuc hien nhung viec nhan dan ban, tham gia y kien truoc khi chinh quyen xa quyet dinh (hoac trinh cap co tham quyen quyet dinh)

1. Can cu nghi quyet cua cap uy dang, nghi quyet cua Hoi dong nhan dan xa, Uy ban nhan dan xa du thao cac van ban, ke hoach, phuong an va phoi hop voi Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam va cac thanh vien Mat tran To quoc Viet Nam cung cap to chuc lay y kien nhan dan cong khai bang cac hinh thuc:

a) Hop toan the nhan dan hoac chu ho gia dinh thao luan;

b) Phat phieu lay y kien tung ho gia dinh;

c) Hop cac to chuc kinh te de thao luan;

d) Dat hom thu gop y.

2. Y kien cua nhan dan tai cuoc hop hoac cac y kien gop y phai duoc tong hop bao cao day du, khach quan de Uy ban nhan dan xa xem xet, trinh Hoi dong nhan dan xa quyet dinh theo tham quyen hoac trinh co quan co tham quyen cap tren xem xet, quyet dinh.

Chuong V: Nhung viec nhan dan giam sat, kiem tra

Dieu 12. Nhung viec nhan dan o xa giam sat, kiem tra gom co:

1. Hoat dong cua chinh quyen xa, cac to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi va to chuc nghe nghiep o xa;

2. Ket qua thuc hien nghi quyet cua Hoi dong nhan dan va quyet dinh, chi thi cua Uy ban nhan dan xa;

3. Hoat dong va pham chat dao duc cua Chu tich Hoi dong nhan dan va Chu tich Uy ban nhan dan, hoat dong cua dai bieu Hoi dong nhan dan xa, cua can bo Uy ban nhan dan xa va can bo, cong chuc hoat dong tai dia phuong;

4. Giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan tai dia phuong;

5. Du toan va quyet toan ngan sach xa;

6. Qua trinh to chuc thuc hien cong trinh, ket qua nghiem thu va quyet toan cong trinh do nhan dan dong gop xay dung va cac chuong trinh, du an do Nha nuoc, cac to chuc va ca nhan dau tu, tai tro truc tiep cho xa;

7. Cac cong trinh cua cap tren trien khai tren dia ban xa co anh huong truc tiep den san xuat, an ninh, trat tu, van hoa - xa hoi, ve sinh moi truong va doi song cua nhan dan dia phuong;

8. Quan ly va su dung dat dai tai xa;

9. Thu, chi cac loai quy va le phi theo quy dinh cua Nha nuoc, cac khoan dong gop cua nhan dan;

10. Ket qua thanh tra, kiem tra, giai quyet cac vu viec tieu cuc, tham nhung lien quan den can bo xa;

11. Viec thuc hien che do, chinh sach uu dai, cham soc, giup do thuong binh, benh binh, gia dinh liet si, nhung nguoi va gia dinh co cong voi nuoc, chinh sach bao hiem xa hoi, bao tro xa hoi.

Dieu 13. Phuong thuc thuc hien nhung viec dan giam sat, kiem tra

Nhan dan truc tiep giam sat hoat dong cua co quan, to chuc, ca nhan hoac gian tiep thong qua cac to chuc chinh tri - xa hoi, cac to chuc dai dien cho minh hoac Ban Thanh tra nhan dan bang cac phuong thuc sau day:

1. Tham gia truc tiep (neu duoc moi) hoac thong qua cac to chuc dai dien cho minh trong cac cuoc hop cua chinh quyen xa ban ve cac van de lien quan truc tiep den quyen va loi ich cua minh;

2. Tham gia y kien danh gia bao cao tong ket cong tac sau thang va hang nam cua chinh quyen xa;

3. Gop y kien vao ban kiem diem cong tac va tu phe binh cua Chu tich Hoi dong nhan dan va Chu tich Uy ban nhan dan xa trong cuoc hop tong ket cong tac cuoi nam;

4. Bo phieu tin nhiem doi voi cac chuc vu do Hoi dong nhan dan xa bau;

5. Phat hien nhung co quan, to chuc, ca nhan xam pham quyen lam chu cua nhan dan va co dau hieu tham nhung, lang phi, su dung sai muc dich thu, chi ngan sach va cac khoan dong gop cua nhan dan; thuc hien chuong trinh, du an va su dung quan ly dat dai, den bu giai phong mat bang trai voi nhung quy dinh cua phap luat va cac hanh vi vi pham phap luat khac; to cao, kien nghi voi chinh quyen xa, co quan co tham quyen lam ro, giai quyet va thong bao ket qua giai quyet.

Dieu 14. Trach nhiem cua cac co quan, to chuc va ca nhan doi voi viec giam sat va kiem tra cua nhan dan

1. Uy ban nhan dan xa co trach nhiem:

a) Moi dai dien Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam va cac thanh vien cua Mat tran To quoc cung cap, cac doi tuong lien quan truc tiep tham gia cac cuoc hop cua chinh quyen xa ban bac ve cac van de lien quan den quyen va loi ich truc tiep cua nhan dan dia phuong;

b) Xem xet, giai quyet cac kien nghi cua co quan, to chuc, ca nhan theo tham quyen va thong bao ket qua giai quyet cho to chuc, ca nhan co kien nghi;

c) Trinh co quan co tham quyen cac vu viec vuot qua tham quyen.

2. Chu tich Hoi dong nhan dan, Chu tich Uy ban nhan dan xa co trach nhiem gui cho Truong thon ban kiem diem cong tac va tu phe binh tai cuoc hop tong ket hang nam de Truong thon to chuc nhan dan dong gop y kien.

3. Hang nam, Mat tran To quoc xa to chuc lay phieu tin nhiem cua cac thanh vien Mat tran doi voi cac chuc vu chu chot do Hoi dong nhan dan xa bau ra. Neu ty le so phieu tin nhiem thap duoi 50% so nguoi tham gia thi Mat tran To quoc xa de nghi Hoi dong nhan dan xa xem xet, mien nhiem.

4. Truong thon phoi hop voi Truong Ban cong tac Mat tran co trach nhiem to chuc cuoc hop thu thap y kien cua nhan dan ve cac van de do nhan dan tu quyet dinh; tong hop, bao cao mot cach chinh xac, khach quan, trung thuc y kien gop y cua nhan dan bang van ban gui ve chinh quyen xa.

5. Nhan dan khong duoc tu tap dong nguoi khieu kien vuot cap, gay mat tran tu an ninh va chong doi nguoi thi hanh cong vu trong khi cac kien nghi dang duoc xem xet, giai quyet theo quy dinh cua phap luat.

Chuong VI: Xay dung cong dong dan cu thon

Dieu 15. Thon la noi sinh song cua cong dong dan cu, la noi thuc hien dan chu mot cach truc tiep va rong rai de phat huy cac hinh thuc hoat dong tu quan cua cong dong dan cu va la noi to chuc cho nhan dan thuc hien chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va nhiem vu cap tren giao. uy ban nhan dan xa co trach nhiem chi dao, huong dan, ho tro va giam sat, kiem tra hoat dong cua thon.

Dieu 16. Hoi nghi nhan dan thon duoc to chuc 6 thang mot lan, trong truong hop can thiet co the hop bat thuong, gom toan the cu tri hoac chu ho hay cu tri dai dien ho nham:

1. Thao luan va quyet dinh cac cong viec cua noi bo cong dong dan cu ve san xuat, xay dung co so ha tang, giai quyet viec lam, xoa doi giam ngheo, doan ket tuong tro giup do nhau trong san xuat va doi song, nhung van de ve van hoa, xa hoi, ve sinh moi truong, an ninh, trat tu an toan xa hoi phu hop phap luat;

2. Ban bien phap thuc hien nghi quyet cua Hoi dong nhan dan xa, cac quyet dinh cua uy ban nhan dan xa, nghia vu cong dan va nhiem vu cap tren giao;

3. Thao luan, gop y kien ve bao cao ket qua cong tac va tu phe binh, kiem diem cua Truong thon, Chu tich Hoi dong nhan dan va Chu tich Uy ban nhan dan xa;

4. Bau, mien nhiem Truong thon; xay dung huong uoc, quy uoc; cu cac ban, nhom tu quan, uy vien thanh tra nhan dan;

Nghi quyet cua hoi nghi co gia tri khi co it nhat qua nua so nguoi du hop tan thanh va khong trai voi phap luat.

Dieu 17. Nhiem vu va quyen han cua Truong thon

1. Truong thon la nguoi do nhan dan truc tiep bau tai hoi nghi nhan dan va duoc Chu tich Uy ban nhan dan xa xem xet, ra quyet dinh cong nhan va chiu su chi dao quan ly cua Uy ban nhan dan xa. Chu tich Uy ban nhan dan xa co quyen phe binh, canh cao, tam dinh chi cho thoi chuc khi Truong thon khong hoan thanh nhiem vu, vi pham quyen lam chu cua nhan dan, tham nhung, lang phi; khong phuc tung su chi dao, dieu hanh cua Uy ban nhan dan xa; vi pham phap luat va cac quy dinh cua cap tren.

2. Nhiem vu, trach nhiem va quyen han cua Truong thon

a) Chu tri, phoi hop voi Ban cong tac Mat tran To quoc va cac doan the o thon trong qua trinh trien khai thuc hien cac hoat dong bao gom: trieu tap va chu tri hoi nghi thon; to chuc thuc hien cac quyet dinh cua thon; to chuc nhan dan thuc hien tot Quy che dan chu; to chuc xay dung va thuc hien huong uoc; bao dam doan ket, giu gin trat tu, an toan trong thon; to chuc thuc hien nhiem vu do Uy ban nhan dan xa giao; tap hop, phan anh, de nghi chinh quyen xa giai quyet nhung nguyen vong chinh dang cua nhan dan; ky hop dong dich vu phuc vu san xuat va xay dung co so ha tang tren co so nghi quyet hoi nghi nhan dan trong thon;

b) Dinh ky sau thang va mot nam bao cao cong tac tu phe binh, kiem diem truoc hoi nghi thon. Hang nam, Ban cong tac Mat tran To quoc cung voi cac thanh vien cua Mat tran o thon to chuc lay phieu tin nhiem doi voi Truong thon. Neu ty le phieu tin nhiem thap duoi 50% so nguoi tham gia bo phieu thi de nghi to chuc hoi nghi thon xem xet mien nhiem va bao cao len Chu tich Uy ban nhan dan xa quyet dinh;

c) Duoc Uy ban nhan dan xa moi du hop ve cac van de lien quan. Hang thang bao cao ket qua cong tac voi Uy ban nhan dan xa;

d) Duoc tham du cac lop tap huan, boi duong, duoc huong phu cap theo quy dinh cua tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

Dieu 18. Thon xay dung huong uoc, quy uoc ve cong viec thuoc noi bo cong dong dan cu, ke thua va phat huy thuan phong my tuc cua cong dong, phu hop voi quy dinh cua phap luat hien hanh nham bai tru hu tuc, me tin di doan, te nan xa hoi, giu gin an ninh trat tu, an toan giao thong, ve sinh moi truong, xay dung nong thon moi giau dep, van minh.

Huong uoc, quy uoc duoc nhan dan o thon ban bac va thong qua tai Hoi nghi nhan dan. Truong thon gui huong uoc, quy uoc da duoc thong qua len Uy ban nhan dan xa. Sau khi thong nhat voi Chu tich Hoi dong nhan dan xa va Uy ban Mat tran To quoc cung cap, Chu tich Uy ban nhan dan xa co cong van de nghi Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen phe duyet huong uoc, quy uoc. Phong Tu phap, Phong Van hoa - Thong tin cap huyen co trach nhiem giup Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen tham dinh huong uoc, quy uoc truoc khi phe duyet.

Dieu 19. Thon co the thanh lap cac to: hoa giai, an ninh, bao ve san xuat, kien thiet. Cac to chuc nay duoc thanh lap hoac giai the theo yeu cau thuc te cua tung dia phuong. Thanh vien cua cac to chuc nay do nhan dan bau. Hoat dong cua cac to chuc noi tren do Truong thon chu tri, phoi hop voi Ban cong tac Mat tran quan ly va chi dao.

Chuong VII: Dieu khoan thi hanh

Dieu 20. Cac cap, cac nganh co trach nhiem xay dung chinh quyen co so trong sach, vung manh, hieu luc, hieu qua, khac phuc bieu hien quan lieu, thieu trach nhiem, mat dan chu trong giai quyet cac cong viec; thuong xuyen quan tam xay dung doi ngu can bo o co so; co ke hoach boi duong, dao tao ve trinh do van hoa, chuyen mon nghiep vu, ly luan chinh tri va phuong phap cong tac, dap ung yeu cau nhiem vu trong giai doan cach mang moi.

Dieu 21. Can bo, cong chuc chinh quyen cac cap va nhan dan co nghia vu chap hanh nghiem chinh nhung quy dinh trong Quy che nay.

Dieu 22. Chu tich Uy ban nhan dan cac cap co trach nhiem chi dao thuc hien Quy che nay. Sau thang, Chu tich Uy ban nhan dan cap duoi bao cao ket qua thuc hien voi Chu tich Uy ban nhan dan cap tren; hang nam, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong bao cao Chinh phu (thong qua Bo Noi vu) ket qua thuc hien Quy che.

Dieu 23. Bo Noi vu co trach nhiem chi dao, huong dan, theo doi thuc hien Quy che nay. Bo Tai chinh co trach nhiem chi dao, huong dan cac co quan chuyen mon cap duoi kiem tra tai chinh va thu, chi ngan sach cua xa, boi duong nghiep vu chuyen mon cho can bo tai chinh xa. Thanh tra Nha nuoc co trach nhiem huong dan cong tac thanh tra, kiem tra o xa, boi duong, huong dan nghiep vu cho Ban Thanh tra nhan dan xa. Bo Tu phap va Bo Van hoa - Thong tin co trach nhiem huong dan xay dung cac huong uoc, quy uoc thon.

Dieu 24. De nghi Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, cac thanh vien Mat tran To quoc Viet Nam chi dao, huong dan, kiem tra cap duoi thuc hien tot nhiem vu duoc quy dinh trong Quy che nay.

Dieu 25. Trong qua trinh thuc hien Quy che, cac to chuc, ca nhan co thanh tich se duoc khen thuong; cac to chuc, ca nhan vi pham se bi xu ly theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

Nhung noi khong to chuc trien khai thuc hien Quy che hoac trien khai hinh thuc, kem hieu qua thi Chu tich Uy ban nhan dan xa phai chiu trach nhiem va bi xu ly ky luat tuy theo muc do sai pham. Hinh thuc ky luat doi voi Chu tich Uy ban nhan dan xa do Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen xem xet, quyet dinh.

Viet Bao
Comment :Quy che Dan chu co so Xa
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quy che Dan chu co so Xa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quy che Dan chu co so Xa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quy che Dan chu co so Xa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Regulation on Grassroots Democracy Social
Ministry of Interior, the Vietnam Fatherland Front, chairman of the People, the competent authorities, the People's Committee, Fatherland Front Committee, People's Committee, members, as prescribed, households, government, organization, implementation, regulation, 1
Decree of the Government-nbsp; 79/2003/ND-CP of July 7, 2003 board Regulation on exercising democracy in communes ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quy chế Dân chủ cơ sở Xã

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quy chế Dân chủ cơ sở Xã bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quy che Dan chu co so Xa

Nhan xet, hay lien he ve tin Quy che Dan chu co so Xa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quy che Dan chu co so Xa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Dien Dan trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Dien Dan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0