Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu

Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu

Tags: Ong Phuc, Ha Noi, Pham Gia Khiem, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, Uy vien Bo Chinh tri, uy vien trung uong, Tien si Kinh Te, Bo truong Ngoai giao, pho thu tuong, cua chinh phu, trong phien hop, cac thanh vien, tan thanh, sinh
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu
Cac DB bo phieu ve noi dung nhan su cua Chinh phu

Phat bieu ra mat Chinh phu moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

Sang nay 2.8, trong phien hop toan the cua Quoc hoi (QH) tai hoi truong, QH da tien hanh bo phieu va thong qua To trinh cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve nhan su cho cac vi tri trong Chinh phu.

Ket qua cu the nhu sau: Cac Pho thu tuong bao gom:

1. Ong Hoang Trung Hai duoc 358 phieu tan thanh (chiem 72,62%), 125 khong tan thanh (chiem 25,35%).

2. Ong Nguyen Sinh Hung duoc 438 phieu tan thanh (chiem 88,84%), 45 phieu khong tan thanh (chiem 9,13%).

3. Ong Pham Gia Khiem duoc 475 phieu tan thanh (chiem 96,35%), 8 phieu khong tan thanh (chiem 1,62%).

4. Ong Nguyen Thien Nhan duoc 391 phieu tan thanh (chiem 79,31%), 92 phieu khong tan thanh (chiem 18,66%).

5. Ong Truong Vinh Trong duoc 414 phieu tan thanh (chiem 83,9%), 69 phieu khong tan thanh (chiem 13,99%).

Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu
Cac thanh vien Chinh phu khoa XII ra mat Quoc hoi

Cung voi da so phieu tan thanh, QH da thong qua danh sach nhan su thanh vien cua Chinh phu. Cu the:

1. Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh tai dac cu voi so phieu 98,17% (khong co la phieu nao khong tan thanh). Ong Thanh sinh nam 1949, que Vinh Phuc, trinh do: DH Khoa hoc quan su. Ong Thanh la Uy vien Trung uong Dang, Uy vien Bo Chinh tri, dai bieu (DB) QH khoa XI, XII.

2. Bo truong Cong an Le Hong Anh tai dac cu voi so phieu 93,71% (co 22 la phieu khong tan thanh). Ong Le Hong Anh sinh nam 1949, que Kien Giang, trinh do: cu nhan Luat, cu nhan Chinh tri; la Uy vien Trung uong Dang, Uy vien Bo Chinh tri, DBQH khoa XI, XII.

3. Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem tai dac cu voi so phieu 96,35% (co 9 phieu khong tan thanh). Ong Pham Gia Khiem sinh nam 1944, que Ha Noi, trinh do: tien si luyen kim. Ong Khiem la Uy vien trung uong Dang, Uy vien Bo Chinh tri, Pho thu tuong, thang 6.2006, ong duoc QH phe chuan kiem Bo truong Ngoai giao. Ong Khiem la DBQH khoa X, XI, XII.

4. Ong Tran Van Tuan duoc bau lam Bo truong Noi vu voi so phieu tan thanh 91,89%. Ong Tuan sinh nam 1950, que Hai Duong, trinh do: tien si kinh te. Ong Tuan la Uy vien trung uong Dang, DBQH khoa X, XII. Hien ong la Thu truong thuong truc Bo Noi vu.

5. Ong Ha Hung Cuong trung cu chuc vu Bo truong Tu phap voi so phieu 95,13%. Ong Cuong sinh nam 1953, que Vinh Phuc, la pho giao su - tien si luat. Ong Cuong la Uy vien trung uong Dang, DbQH khoa XII va hien la Bi thu Tinh uy Quang Binh.

6. Bo truong Ke hoach - Dau tu Vo Hong Phuc tai dac cu voi so phieu 80,53%, co 87 phieu khong tan thanh. Ong Vo Hong Phuc sinh nam 1945, que Ha Tinh, trinh do: DH. Ong Phuc la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XI, XII.

7. Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh tiep tuc giu chuc Bo truong Tai chinh voi so phieu nhat tri kha cao: 95,74%. Ong Ninh sinh nam 1955, que Nam Dinh, trinh do: thac si Tai chinh - ngan sach quan tri kinh doanh. Ong Ninh la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XII.

8. Ong Vu Huy Hoang trung cu chuc vu Bo truong Cong thuong voi so phieu 91,89%. Ong Hoang sinh nam 1953, que Hai Phong, trinh do: tien si Kinh te. Ong Hoang la Uy vien Trung uong Dang, hien la Bi thu Tinh uy Lang Son.

9. Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat tai dac cu voi so phieu 94,93%. Ong Cao Duc Phat sinh nam 1956, que Nam Dinh, trinh do: tien si Kinh te. Ong Phat la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XII.

10. Bo truong Giao thong van tai Ho Nghia Dung tiep tuc duoc tin nhiem voi so phieu 84,18% (co 69 phieu khong tan thanh). Ong Dung sinh nam 1950, que Da Nang, trinh do: ky su nganh luyen kim. Ong Dung la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XII, hien la Bo truong Giao thong van tai.

11. Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan tai dac cu voi so phieu 92,29%. Ong Quan sinh nam 1949, que Hai Duong. Ong Quan la Uy vien Trung uong Dang.

12. Ong Pham Khoi Nguyen trung cu chuc vu Bo truong Tai nguyen moi truong voi so phieu 96,68%. Ong Nguyen sinh nam 1950, que Ha Tay, trinh do: tien si Kinh te, thac si Dia chat; la Uy vien Trung uong Dang. Hien ong Nguyen la Thu truong thuong truc Bo Tai nguyen va Moi truong, vua trung cu DBQH khoa XII.

13. Ong Le Doan Hop trung cu chuc vu Bo truong Thong tin va Truyen thong voi ty le phieu 81,74% (co 81 phieu khong tan thanh). Ong Le Doan Hop sinh nam 1951, que Nghe An, trinh do: tien si Kinh te. Ong Hop la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XI, XII. Ong hien la Bo truong Van hoa Thong tin.

14. Ba Le Thi Kim Ngan trung cu chuc vu Bo truong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi voi ty le phieu tan thanh 91,68%. Ba Ngan sinh nam 1954, que Ben Tre, trinh do: thac si Kinh te chuyen nganh Tai chinh - Tin dung. Ba Ngan la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XII, hien la Thu truong Bo Thuong mai.

15. Ong Hoang Tuan Anh trung cu chuc vu Bo truong Van hoa - The thao va Du lich voi ty le phieu 87,22%. Ong Tuan Anh sinh nam 1952, que Da Nang, trinh do: ky su Do dac hang khong, cu nhan Luat. Ong Tuan Anh la Uy vien Trung uong Dang, hien la Tong cuc truong Tong cuc Du lich.

16. Bo truong Khoa hoc Cong nghe Hoang Van Phong tai dac cu voi so phieu tan thanh dat 95,94%. Ong Phong sinh nam 1948, que Ha Noi, la Uy vien Trung uong Dang.

17. Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan tai dac cu voi 93,71% so phieu bau. Ong Nhan sinh nam 1953, que Tra Vinh, la giao su Kinh te, tien si Dieu khien hoc. Ong Nhan la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa X va XII.

18. Ong Nguyen Quoc Trieu trung cu chuc vu Bo truong Y te voi so phieu dong y 83,57%. Ong Trieu sinh nam 1951, que Bac Ninh, la bac si, tien si Xa hoi hoc. Ong Trieu la Uy vien Trung uong Dang, hien la Chu tich UBND thanh pho Ha Noi.

19. Ong Giang Seo Phu trung cu chuc vu Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc voi 96,75% so phieu bau. Ong Phu sinh nam 1951, que Lao Cai, trinh do: cu nhan Kinh te, cu nhan Chinh tri. Ong Phu la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XI va XII, hien giu chuc Pho ban To chuc trung uong.

20. Ong Nguyen Van Giau duoc bau lam Thong doc Ngan hang Nha nuoc voi 95,54% so phieu bau. Ong Giau sinh nam 1957, que An Giang, la tien si kinh te. Ong Giau la Uy vien Trung uong Dang, hien la Bi thu Tinh uy Ninh Thuan.

21. Tong Thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen tai dac cu voi so phieu 93%. Ong Truyen sinh nam 1950, que Ben Tre, trinh do: cu nhan Luat. Ong Truyen la Uy vien trung uong Dang, DBQH khoa X va XII.

22. Ong Nguyen Xuan Phuc trung cu chuc vu Chu nhiem Van phong Chinh phu voi 93,31% phieu bau. Ong Phuc sinh nam 1954, que Quang Nam, trinh do: cu nhan Kinh te. Ong Phuc la Uy vien Trung uong Dang, DBQH khoa XI, hien giu chuc Pho chu nhiem Van phong Chinh phu.

Trong danh sach tren, thanh vien Chinh phu tre nhat la Thong doc Ngan hang nha nuoc Nguyen Van Giau (50 tuoi), thanh vien nhieu tuoi nhat la Pho thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem (63 tuoi).

Ngay sau khi da bo phieu ve tung chuc vu cu the, QH da bo phieu thong qua Nghi quyet phe chuan, bo nhiem cac Pho thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu voi so phieu tan thanh 97,36%. Thu tuong Chinh phu va toan bo cac thanh vien khac cua Chinh phu da ra mat QH va Thu tuong da co bai phat bieu ra mat Chinh phu moi.

Chu tich QH Nguyen Phu Trong noi: “QH tin tuong la voi kinh nghiem cua minh va ke thua kinh nghiem dieu hanh cua Chinh phu khoa truoc, cung voi khi the moi, Chinh phu khoa moi se co suc bat moi, co nhung hanh dong cu the de thuc hien tot chuong trinh hanh dong ma Thu tuong Nguyen Tan Dung vua trinh bay truoc QH”. Ong cung cho biet, QH se thuc hien tot viec giam sat, tao dieu kien cho Chinh phu hoan thanh tot nhiem vu cua minh.

Cung trong phien hop buoi sang, QH da nghe Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Chu tich Hoi dong Quoc phong An ninh doc To trinh gioi thieu nhan su cua Hoi dong Quoc phong An Ninh. Danh sach nay gom: Chu tich Hoi dong Quoc phong An Ninh Nguyen Minh Triet, Pho chu tich Hoi dong la Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung; cac thanh vien khac gom: ong Nguyen Phu Trong - Chu tich QH, ong Pham Gia Khiem - Pho thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao, ong Phung Quang Thanh - Bo truong Quoc phong va ong Le Hong Anh - Bo truong Cong an. Voi da so phieu nhat tri (tren 95%) QH cung da phe chuan To trinh nay.

Chieu nay, QH se nghe doc To trinh ve du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Phong, chong tham nhung va Bao cao tham tra cua Uy ban Tu phap cua QH ve To trinh nay. Sau do, cac doan dai bieu QH se ve thao luan tai to.

Manh Quan

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Ong Phuc, Ha Noi, Pham Gia Khiem, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, Uy vien Bo Chinh tri, uy vien trung uong, Tien si Kinh Te, Bo truong Ngoai giao, pho thu tuong, cua chinh phu, trong phien hop, cac thanh vien, tan thanh, sinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội thông qua nội dung nhân sự trong Chính phủ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội thông qua nội dung nhân sự trong Chính phủ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0