Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan
Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Nguyen Van Thuan - anh: TTXVN

Hom qua 20.11, sau khi nghe bao cao giai trinh tiep thu, chinh ly du thao Luat Thue Thu nhap ca nhan (TNCN) cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, da so dai bieu Quoc hoi (DBQH) da bieu quyet tan thanh (ty le 79,1%) thong qua du an luat dac biet quan trong nay. Co 42 DB khong tan thanh va 14 DB khong bieu quyet. Luat Thue TNCN se chinh thuc co hieu luc tu 1.1.2009.

* Muc giam tru gia canh: 4 trieu dong/thang cho nguoi nop thue va 1,6 trieu dong/nguoi phu thuoc
* Cac bieu thue luy tien, bieu thue toan phan
* 14 khoan thu nhap duoc mien thue

Noi dung du an luat duoc thong qua co rat nhieu dieu khoan da duoc ban soan thao tiep thu, chinh ly qua viec ghi nhan y kien dong gop cua cac DBQH trong cac phien thao luan tai to va hoi truong.

Mot trong nhung diem quan trong nhat cua du an luat la quy dinh ve muc giam tru gia canh cho nguoi chiu thue va nguoi phu thuoc. Cac DBQH co nhieu y kien khac nhau ve van de nay, nhung ban soan thao van de nghi ap dung muc giam tru gia canh la 4 trieu dong cho nguoi nop thue va 1,6 trieu dong cho moi nguoi phu thuoc. Theo giai trinh cua Uy ban Thuong vu QH, neu chon muc 5 trieu dong/thang cho ban than nguoi nop thue va 2 trieu dong/thang cho moi nguoi phu thuoc hoac cao hon nua thi se tao ra khoang cach chenh lech cao so voi thu nhap binh quan dau nguoi tai thoi diem dau nam 2009 (du tinh 1,5 trieu dong/nguoi/thang), lam giam y nghia, ban chat cua thue thu nhap ca nhan, dong thoi dan den so thu ngan sach bi giam so voi hien hanh.

Ve so nguoi phu thuoc duoc giam tru, tiep thu y kien cua DBQH, ban soan thao quy dinh ngoai cac truong hop nguoi phu thuoc duong nhien duoc giam tru nhu con chua thanh nien, con bi tan tat, khong co kha nang lao dong... luat cung quy dinh cac truong hop nguoi phu thuoc khac duoc giam tru nhung phai co dieu kien nhu khong co kha nang lao dong, khong co thu nhap hoac co thu nhap khong vuot qua muc quy dinh cua Chinh phu. Dieu khoan nay duoc thong qua chi voi 64,91% y kien tan thanh, 115 DB khong tan thanh va 5 nguoi khong bieu quyet.

Cac khoan phu cap, phan thu nhap chenh lech do lam dem, them gio; cac khoan thu nhap tu kieu hoi... duoc mien thue TNCN. Uy ban Thuong vu QH cung tiep thu y kien de nghi khoan dong gop cho hoat dong nhan dao cung nhu khoan dong gop tu thien duoc tru vao thu nhap truoc khi tinh thue, bo sung va the hien vao dieu 20 cua du thao luat. Mot diem tiep thu dang chu y khac cua ban soan thao la quy dinh co tuc tu co phan uu dai cua nguoi lao dong duoc mua trong doanh nghiep nha nuoc co phan hoa se phai chiu thue.

Ve bieu thue luy tien tung phan, mac du co mot so DBQH de nghi quy dinh giam muc thue suat cao nhat la 35% xuong con 30% nhung sau khi can nhac, ban soan thao van de nghi giu nguyen quy dinh trong du thao la muc thue cao nhat la 35%. Cung ve muc thue suat, mot tiep thu dac biet quan trong cua ban soan thao la thue suat doi voi thu nhap cua ca nhan tu chuyen nhuong von, chuyen nhuong chung khoan (quy dinh tai Dieu 23 du thao luat) duoc ha tu 25% xuong con 20%. Theo Chu nhiem Uy ban Tai chinh va Ngan sach cua QH Phung Quoc Hien, viec dieu chinh giam nhu vay nham "khuyen khich phat trien thi truong von, thi truong chung khoan trong giai doan hien nay".

* Cung ngay, voi da so phieu tan thanh, QH da thong qua cac du an luat khac: Luat Dac xa, Luat Hoa chat, Luat Chat luong san pham hang hoa, Luat Phong chong cac benh truyen nhiem, Luat Phong chong bao luc gia dinh. Hom nay, QH se hop phien be mac, som hon 1 ngay so voi chuong trinh du kien.

Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bat dong san (Dieu 14)

1. Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bat dong san duoc xac dinh bang gia chuyen nhuong bat dong san theo tung lan chuyen nhuong tru gia mua bat dong san va cac chi phi lien quan, cu the nhu sau:

a) Gia chuyen nhuong bat dong san la gia theo hop dong chuyen nhuong; b) Gia mua bat dong san la gia theo hop dong tai thoi diem mua; c) Cac chi phi lien quan duoc tru can cu vao chung tu, hoa don theo quy dinh cua phap luat, bao gom cac loai phi, le phi theo quy dinh cua phap luat lien quan den quyen su dung dat; chi phi cai tao dat, cai tao nha, chi phi san lap mat bang; chi phi dau tu xay dung nha o, ket cau ha tang va cong trinh kien truc tren dat; cac chi phi khac lien quan truc tiep den viec chuyen nhuong bat dong san.

2. Truong hop khong xac dinh duoc gia mua va chi phi lien quan den viec chuyen nhuong bat dong san thi thu nhap chiu thue duoc xac dinh la gia chuyen nhuong bat dong san.

3. Chinh phu quy dinh nguyen tac, phuong phap xac dinh gia chuyen nhuong bat dong san trong truong hop khong xac dinh duoc gia chuyen nhuong hoac gia chuyen nhuong quyen su dung dat ghi tren hop dong thap hon gia dat do Uy ban nhan dan cap tinh quy dinh co hieu luc tai thoi diem chuyen nhuong.

4. Thoi diem xac dinh thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bat dong san la thoi diem hop dong chuyen nhuong co hieu luc theo quy dinh cua phap luat.

Cac khoan thu nhap duoc mien thue (Dieu 4)

1. Thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san giua vo voi chong; cha de, me de voi con de; cha nuoi, me nuoi voi con nuoi; cha chong, me chong voi con dau; cha vo, me vo voi con re; ong noi, ba noi voi chau noi; ong ngoai, ba ngoai voi chau ngoai; anh, chi em ruot voi nhau.

2. Thu nhap tu chuyen nhuong nha o, quyen su dung dat o va tai san gan lien voi dat o cua ca nhan trong truong hop ca nhan chi co mot nha o, dat o duy nhat.

3. Thu nhap tu gia tri quyen su dung dat cua ca nhan duoc Nha nuoc giao dat.

4. Thu nhap tu nhan thua ke, qua tang la bat dong san giua vo voi chong; cha de, me de voi con de; cha nuoi, me nuoi voi con nuoi; cha chong, me chong voi con dau; cha vo, me vo voi con re; ong noi, ba noi voi chau noi; ong ngoai, ba ngoai voi chau ngoai; anh, chi em ruot voi nhau.

5. Thu nhap cua ho gia dinh, ca nhan truc tiep san xuat nong nghiep, lam nghiep, lam muoi, nuoi trong, danh bat thuy san chua qua che bien thanh cac san pham khac hoac chi qua so che thong thuong.

6. Thu nhap tu chuyen doi dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan duoc Nha nuoc giao de san xuat.

7. Thu nhap tu lai tien gui tai to chuc tin dung, lai tu hop dong bao hiem nhan tho.

8. Thu nhap tu kieu hoi.

9. Phan tien luong lam viec ban dem, lam them gio duoc tra cao hon so voi tien luong lam viec ban ngay, lam trong gio theo quy dinh cua phap luat.

10. Tien luong huu do quy Bao hiem xa hoi chi tra.

11. Cac khoan hoc bong sau day:

a) Hoc bong nhan duoc tu ngan sach nha nuoc; b) Hoc bong nhan duoc tu cac to chuc trong nuoc va ngoai nuoc cap theo cac chuong trinh ho tro khuyen hoc cua to chuc do.

12. Thu nhap tu boi thuong hop dong bao hiem nhan tho, phi nhan tho, tien boi thuong tai nan lao dong, cac khoan boi thuong nha nuoc va cac khoan boi thuong khac theo quy dinh cua phap luat.

13. Thu nhap nhan duoc tu cac quy tu thien duoc co quan nha nuoc co tham quyen cho phep thanh lap hoac cong nhan, hoat dong vi muc dich tu thien, nhan dao, khong nham muc dich thu loi nhuan.

14. Thu nhap nhan duoc tu cac nguon vien tro nuoc ngoai vi muc dich tu thien, nhan dao duoi hinh thuc chinh phu va phi chinh phu duoc cac co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet.

Bieu thue luy tien tung phan

Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

Bieu thue toan phan

Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

Tuc la: Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong von duoc xac dinh bang gia ban tru gia mua va cac khoan chi phi hop ly lien quan den viec tao ra thu nhap tu chuyen nhuong von.

Truong hop khong xac dinh duoc gia mua va chi phi lien quan den viec chuyen nhuong chung khoan thi thu nhap chiu thue duoc xac dinh la gia ban chung khoan

Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bat dong san duoc xac dinh bang gia chuyen nhuong bat dong san theo tung lan chuyen nhuong tru gia mua bat dong san va cac chi phi lien quan

Truong hop khong xac dinh duoc gia mua va chi phi lien quan den viec chuyen nhuong bat dong san thi thu nhap chiu thue duoc xac dinh la gia chuyen nhuong bat dong san.

Manh Quan

Viet Bao
Comment :Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Congress passed the Tax Law Personal income
Income Tax Law, Law on Personal Income Tax, National Assembly Standing Committee, the personal income tax, tax-exempt income, taxable income, land use, can not be determined, real estate , transfer prices, bills, are identified, approved, endorsed, deductions, child
Yesterday 20:11, after hearing the explanatory report to the collection, revision of the draft Law on Personal Income Tax (PIT ) of the National Assembly Standing Committee, the majority of deputies (DBQH) has voted with (rate 79.1%) through bills of particular importance ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0