Quoc hoi thong qua 5 du an luat

Quoc hoi thong qua 5 du an luat

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quoc hoi thong qua 5 du an luat
Dai bieu Quoc hoi TP.HCM Tran Du Lich phat bieu y kien
Ngay 20-11, Quoc hoi (QH) lam viec tai Hoi truong, bieu quyet thong qua 5 du an luat: Luat dac xa, Luat Tuong tro tu phap, Luat Thue thu nhap ca nhan, Luat Chat luong san pham, hang hoa va Luat Hoa chat.

>> Quoc hoi thong qua Luat Phong, chong bao luc gia dinh

Thu nhap tren 4 trieu dong/thang se phai nop thue thu nhap ca nhan:

Voi 79,11% dai bieu tan thanh, QH da thong qua du an Luat Thue thu nhap ca nhan. Luat Thue thu nhap ca nhan quy dinh ve doi tuong nop thue, thu nhap chiu thue, thu nhap duoc mien thue, giam thue va can cu tinh thue thu nhap ca nhan.

Luat quy dinh giam tru gia canh la so tien duoc tru vao thu nhap chiu thue truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong cua doi tuong nop thue. Giam tru gia canh gom muc giam tru doi voi doi tuong nop thue la 4 trieu dong/thang (48 trieu dong/nam); Muc giam tru doi voi moi nguoi phu thuoc la 1,6 trieu dong/thang. Viec xac dinh muc giam tru gia canh doi voi nguoi phu thuoc thuc hien theo nguyen tac moi nguoi phu thuoc chi duoc tinh giam tru mot lan vao mot doi tuong nop thue.

Thu nhap tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tien luong, tien cong la tong thu nhap chiu thue tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong, tru cac khoan dong gop bao hiem xa hoi, bao hiem y te, bao hiem trach nhiem nghe nghiep doi voi mot so nganh nghe phai tham gia bao hiem bat buoc, cac khoan dong gop tu thien, nhan dao va khoan giam tru gia canh...

Luat Thue thu nhap ca nhan gom 4 chuong, 35 dieu, co hieu luc thi hanh ngay 1/1/2009.

Nguoi co tu hai tien an tro len khong duoc de nghi dac xa

Voi 88,64% dai bieu tan thanh, QH da nhat tri thong qua Luat dac xa. Luat co hieu luc thi hanh tu ngay 01/03/2008.

Luat Dac xa ap dung doi voi cac doi tuong la nguoi bi ket an phat tu co thoi han, tu chung than. Co quan, to chuc, cong dan nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam; to chuc, ca nhan nuoc ngoai, to chuc quoc te cu tru, hoat dong tren lanh tho nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam co lien quan den hoat dong dac xa.

Luat dac xa neu ro: Nguoi duoc de nghi xet dac xa phai co du dieu kien nhu: xep loai cai tao tu kha tro len; khi dac xa khong lam anh huong den an ninh, trat tu xa hoi; da chap hanh hinh phat tu it nhat la mot phan ba thoi gian doi voi tu co thoi han va it nhat la 14 nam doi voi tu chung than; da chap hanh xong cac hinh phat bo sung la phat tien, boi thuong thiet hai, an phi…

Chu tich nuoc xem xet, quyet dinh ve dac xa doi voi nguoi bi ket an phat tu co thoi han, tu chung than da duoc giam xuong tu co thoi han dang chap hanh hinh phat tu nhan su kien trong dai hoac ngay le lon cua dat nuoc. Doi tuong duoc huong uu dai trong chinh sach dac xa la: nguoi lap cong lon trong thoi gian chap hanh hinh phat tu; la thuong binh, benh binh, co thanh tich trong chien dau, Anh hung lao dong, Anh hung luc luong vu trang, co than nhan la liet sy, con Ba me Viet Nam anh hung, con cua gia dinh co cong voi nuoc, nguoi mac cac benh hiem ngheo, nguoi tu 70 tuoi tro len... Luat cung quy dinh cac truong hop khong duoc de nghi dac xa: dang bi truy cuu trach nhiem hinh su ve hanh vi pham toi khac; truoc do da duoc dac xa; co tu hai tien an tro len.

Uy ban Thuong vu QH cung cho biet viec chon ngay 1/3/2008 la thoi diem co hieu luc thi hanh la nham de co thoi gian cho cac co quan cua QH hoan thien van ban Luat trinh Chu tich QH ky chung thuc sau khi duoc QH thong qua; trinh Chu tich nuoc ly lenh cong bo va kip thoi pho bien Luat, dong thoi de Luat co the ap dung ngay trong nam 2008, nhat la vao dip nhung ngay le lon cua dat nuoc nhu 30/4, 1/5/2008.

Khong dan do cong dan Viet Nam ra nuoc ngoai

Luat Tuong tro tu phap da duoc QH thong qua voi 88,03% y kien tan thanh. Luat dieu chinh ca 4 linh vuc tuong tro tu phap ve dan su, hinh su, dan do va chuyen giao nguoi dang chap hanh hinh phat tu.

Hoat dong tuong tro tu phap duoc thuc hien tren nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau, binh dang va cung co loi, phu hop voi Hien phap, phap luat cua Viet Nam va dieu uoc quoc te ma Viet Nam la thanh vien.

Khoan 2 dieu 16 Luat quy dinh Cong dan Viet Nam thuoc truong hop duoc tro giup phap ly thi co the duoc xem xet ho tro chi phi thuc hien uy thac tu phap theo quy dinh cua Chinh phu.

Ve van de nay, co y kien de nghi nen mo rong doi tuong duoc ho tro ve kinh phi thuc hien tuong tro tu phap ve dan su ngoai nhung doi tuong thuoc dien tro giup phap ly; Uy ban Thuong vu QH cho rang viec quy dinh nhung doi tuong duoc ho tro kinh phi thuc hien uy thac tu phap ve dan su chi tap trung vao nhung doi tuong thuoc dien tro giup phap ly nhu: nguoi ngheo, doi tuong chinh sach... la phu hop voi tinh hinh thuc tien va kha nang tai chinh cua Nha nuoc ta. Ngoai nhung doi tuong neu tren thi khong nen mo rong dien bao ho vi neu mo rong loai doi tuong duoc ho tro se lam tang ganh nang cho ngan sach nha nuoc

Luat quy dinh ve van de dan do va mot so truong hop tu choi dan do, trong do co quy dinh khong dan do cong dan Viet Nam ra nuoc ngoai.

Nghiem cam su dung hoa chat doc de san bat dong vat

Voi da so phieu tan thanh, QH da thong qua Luat Hoa chat voi 10 chuong, 71 dieu. Luat Hoa chat quy dinh ve hoat dong hoa chat, an toan trong hoat dong hoa chat, quyen va nghia vu cua to chuc, ca nhan tham gia hoat dong hoa chat, quan ly nha nuoc ve hoat dong hoa chat.

Luat ap dung doi voi to chuc, ca nhan tham gia hoat dong hoa chat; to chuc, ca nhan lien quan den hoat dong hoa chat tren lanh tho nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. Quy dinh ve cac hanh vi bi nghiem cam trong hoat dong hoa chat, Luat neu ro cac hanh vi san xuat, kinh doanh, van chuyen, cat giu, su dung, gui, cho, tang hoa chat nguy hiem trai quy dinh cua Luat nay va cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan; khong cong bo thong tin can thiet, cung cap thong tin khong day du, thong tin sai lech, che giau thong tin ve dac tinh nguy hiem cua hoa chat, san pham chua hoa chat nguy hiem.

Su dung hoa chat khong thuoc danh muc duoc phep su dung, hoa chat khong bao dam tieu chuan, chat luong, vuot qua ham luong cho phep de san xuat va bao quan thuc pham, thuoc chua benh, thuc an gia suc, thuoc thu y, thuoc bao ve thuc vat, phan bon, san pham hoa chat tieu dung. Su dung hoa chat doc de san bat dong vat, thuc hien cac hanh vi xam hai den suc khoe con nguoi, tai san va moi truong.

Luat Hoa chat co hieu luc tu ngay 01 thang 7 nam 2008.

Nguoi tieu dung duoc boi thuong thiet hai khi san pham, hang hoa gay mat an toan

Luat Chat luong san pham, hang hoa da duoc QH thong qua voi 88,84% dai bieu tan thanh. Luat quy dinh quyen va nghia vu cua to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh san pham, hang hoa va to chuc, ca nhan co hoat dong lien quan den chat luong san pham, hang hoa; trach nhiem quan ly nha nuoc ve chat luong san pham, hang hoa. Luat ap dung doi voi to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh san pham, hang hoa va to chuc, ca nhan co hoat dong lien quan den chat luong san pham, hang hoa tai Viet Nam.

Luat Chat luong san pham, hang hoa quy dinh ro quyen cua nguoi tieu dung san pham, hang hoa bao gom: Duoc cung cap thong tin trung thuc ve muc do an toan, chat luong, huong dan van chuyen, bao quan, su dung san pham, hang hoa; thong tin ve viec bao hanh hang hoa, nguy co gay mat an toan cua hang hoa va cach phong ngua khi nhan duoc thong tin canh bao tu nguoi san xuat, nguoi nhap khau. Duoc yeu cau nguoi ban sua chua, doi hang moi, nhan lai hang co khuyet tat va duoc boi thuong thiet hai khi san pham, hang hoa khong phu hop voi tieu chuan da cong bo ap dung, quy chuan ky thuat tuong ung, dinh luong hoac khong phu hop voi hop dong.

Nguoi tieu dung duoc boi thuong thiet hai khi san pham, hang hoa gay mat an toan cho nguoi, dong vat, thuc vat, tai san, moi truong trong dieu kien su dung binh thuong va hop ly. Duoc to chuc bao ve quyen loi nguoi tieu dung tro giup bao ve quyen loi hop phap cua minh theo quy dinh cua phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung...

Luat co co hieu luc thi hanh tu ngay 01/07/2008.

TTXVN

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Quốc hội

Comment :Quoc hoi thong qua 5 du an luat
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quoc hoi thong qua 5 du an luat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi thong qua 5 du an luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quoc hoi thong qua 5 du an luat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Congress passed five bills
Vietnam, Tax Law, Law Chemistry, Substances Law, General Law, the Anti-tax personal income, product quality, compensation, Effectiveness Acts, bills, in effect, the consumer, in accordance with, through, QH
20-11 days, the National Assembly (NA) work at the school, approving the five draft laws: the Law on Special Amnesty, the Law on Judicial Assistance, Personal Income Tax Law, Law on Product Quality, Chemical goods and Law. u003eu003e Congress passed the Anti-violence ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội thông qua 5 dự án luật

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội thông qua 5 dự án luật bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi thong qua 5 du an luat

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi thong qua 5 du an luat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi thong qua 5 du an luat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0