Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO

Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO
Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet trinh bay To trinh de nghi Quoc hoi phe chuan viec Viet Nam gia nhap To chuc thuong mai the gioi ( WTO ). anh : TTXVN

15h45 chieu nay (28/11), Quoc hoi da bieu quyet phe chuan Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To chuc Thuong mai the gioi voi su nhat tri cao. Nhu vay, Viet Nam da hoan tat moi thu tuc de chinh thuc la thanh vien thu 150 cua WTO.

To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

Trong buoi lam viec tai Quoc hoi sang nay, chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da trinh bay truoc Quoc hoi Nghi dinh thu de nghi Quoc hoi phe chuan viec Viet Nam gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO).

Tiep do Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen trinh bay ban bao cao ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam day 17 trang cung nhung cam ket da phuong cua Viet Nam trong cac linh vuc cung nhung danh gia tac dong doi voi Viet Nam khi gia nhap WTO.

Theo khang dinh cua Bo truong Truong Dinh Tuyen, phan lon cac cam ket da phuong la phu hop voi luat phap va duong loi doi moi cua Viet Nam nen se khong gay ra tac dong lon. Tuy nhien, ben canh co hoi, viec gia nhap WTO cung dat ra mot so thach thuc nhu: Moi truong kinh doanh se tro nen canh tranh hon, gay suc ep khong nho doi voi nhieu doanh nghiep, nhat la nhung doanh nghiep da quen voi su tro giup cua Nha nuoc.

Se kiem soat duoc viec mo cua thi truong

Nhan xet ve tac dong cua viec mo cua thi truong dich vu, Bo truong Thuong mai cho rang cam ket ve dich vu cua ta ve co ban la tuong duong voi BTA va phu hop voi hien trang trong nuoc nen se khong gay ra tac dong lon. Nhung nganh phai chiu suc ep nhieu nhat co le la kinh doanh chung khoan, ngan hang, phan phoi va ho tro van tai bien.

“Chung ta co mot thoi gian chuyen doi de chuan bi va cung co mot so cong cu de kiem soat. Neu co su chuan bi tot va van dung linh hoat cac cong cu ma ta bao luu duoc trong Bieu cam ket dich vu thi tac dong cua viec mo cua thi truong la co the kiem soat duoc”- Bo truong Truong Dinh Tuyen khang dinh.

Bo truong Truong Dinh Tuyen cung khang dinh khong co chuyen giam thue lam that thu ngan sach nhu mot so y kien. Theo Bo truong, tong thu tu thue nhap khau hien chi chiem 9% tong thu ngan sach trong khi kim ngach nhap khau chiu anh huong cua cat giam thue chi chiem 20% tong kim ngach nhap khau hang nam. Ben canh do, viec cat giam lai theo lo trinh, binh quan khoang 5 nam, nen uoc tinh phan nay chi giam tren duoi 2.000 ty/nam, tuc chua day 1% tong thu ngan sach.

Theo Bo truong Truong Dinh Tuyen bo van kien gia nhap WTO cua day hon 1.000 trang, rieng phan cam ket da phuong day 204 trang voi nhung cam ket ve 30 nhom van de.

Tiep phan bao cao ket qua dam phan gia nhap WTO, Chu nhiem Uy ban doi ngoai cua Quoc hoi Vu Mao cong bo bao cao tham tra Nghi dinh thu gia nhap WTO cua Viet Nam. Uy ban doi ngoai danh gia nhung cam ket ve chinh sach chung cua Viet Nam qua cac cuoc dam phan da phuong la phu hop voi duong loi, chu truong hoi nhap kinh te quoc te cua Dang va Nha nuoc.

Tuy nhien cung co mot so dieu can phai quan tam trong do co viec co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Uy ban doi ngoai khang dinh viec thuc hien nhung cam ket doi hoi cac DNNN phai hoat dong theo tieu chi thuong mai, xoa bo cac tro cap cua Nha nuoc se la dong luc thuc day manh me viec co phan hoa cac DNNN.

Theo danh gia cua Uy ban doi ngoai, doan dam phan da chua that linh hoat trong dam phan ve thue tieu thu noi dia. Dieu nay chung minh bang viec trong nam 2005 theo de nghi cua Chinh phu, Quoc hoi da sua doi Luat Thue tieu thu dac biet va Luat thue gia tri gia tang de phuc vu cho dam phan gia nhap nhung thue tieu thu dac biet doi voi ruou bia khong duoc de nghi sua doi. Chinh vi vay dieu nay da gay tro ngai cho dam phan den phut cuoi cung va ta van phai chap nhan yeu cau cua cac doi tac.

Ve van de tro cap phi nong nghiep, Uy ban doi ngoai cho rang viec ta khong phai cam ket gi ve tro cap cho cac DNNN cung la mot thuan loi so voi mot so nuoc co nen kinh te chuyen doi khac. Tuy nhien, trong tuong lai gan de nang cao hieu qua, suc canh tranh cung phai tinh toi viec dieu chinh dan chinh sach tro cap de tien toi loai bo hoan toan tro cap xuat khau doi voi hang phi nong nghiep, phi nong san.

Ve hang det may, Uy ban doi ngoai de nghi Chinh phu giai thich ro ve co che ap dung bien phap tu ve dac biet trong linh vuc det may cung nhu phan tich ro vai tro cua Nha nuoc va cac doanh nghiep det may phai chuan bi nhu the nao de doi pho voi tinh hinh nay.

Uy ban doi ngoai cung nhat tri voi Chinh phu ve cam ket bao ho quyen so huu tri tue, cam ket mo cua thi truong hang hoa. Tuy nhien theo danh gia cua UB doi ngoai thi mot so cam ket ve muc thue nhap khau doi voi mat hang xe tai nguyen chiec la kha cao va lo trinh cat giam hoi dai trong khi muc thue nhap khau phu tung xe tai lai thap. Chinh phu can xu ly moi quan he giua hang san xuat trong nuoc va nhap khau cung nhu nghien cuu dieu chinh muc va thoi han bao ho nham tang kha nang canh tranh cao hon.

Ket thuc phan bao cao tham tra, Chu nhiem UB Doi ngoai Vu Mao cung de nghi Quoc hoi phe chuan Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To chuc Thuong mai the gioi cua Viet Nam; Cho phep ap dung truc tiep cac cam ket nhu Chinh phu da de nghi va co ke hoach sua doi bo sung, bai bo, ban hanh moi nhung van ban quy pham phap luat de thuc hien nhung cam ket theo lo trinh gia nhap WTO.

Canh tranh quoc te khoc liet hon, nguy co pha san mot bo phan DN

Theo Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, tham gia WTO nuoc ta se co nhieu co hoi phat trien. Tuy nhien, do Viet Nam la nuoc dang trong qua trinh phat trien o trinh do thap, quan ly Nha nuoc con nhieu bat cap, doi ngu doanh nghiep, doanh nhan con nho be len cung dat nuoc ta truoc nhung thach thuc rat lon:

Canh tranh quoc te khoc liet hon, nguy co pha san mot bo phan DN, nguy co that nghiep, su phan hoa giau ngheo tang len neu chung ta khong co chinh sach chuyen dich nhanh co cau kinh te. Hoi nhap kinh te cang sau rong cung dat ra nhung thach thuc trong viec bao ve moi truong, an ninh quoc gia, giu gin ban sac van hoa...

Ben canh danh gia cao thanh cong cua Viet Nam trong viec dat duoc ket qua khi gia nhap WTO, cac dai bieu cung luu y mot so van de ma Viet Nam can phai tinh den khi gia nhap to chuc thuong mai lon nhat hanh tinh nay.

Dai bieu Vu Tien Loc (Thai Binh) ban khoan ve su yeu kem ve ha tang co so gay can tro cho su thu hut dau tu va phat trien cua xa hoi. Su non yeu cua khu vuc doanh nghiep, nhat la khu vuc tu nhan la dieu ma vi Chu tich Phong Cong nghiep va Thuong mai Viet Nam het suc lo lang.

“Su non yeu cua cac doanh nghiep boc lo rat ro: Yeu ve thuc luc tai chinh, non kem ve kinh nghiem kinh doanh, thieu su lien ket. Luc luong doanh nghiep tuy dong nhung thieu suc canh tranh, nhat la canh tranh trong linh vuc quoc te. Su cham tre trong cai cach hanh chinh cung la van de rat lon doi voi chung ta khi hoi nhap vao nen kinh te the gioi. Neu khong co bien phap day manh qua trinh cai cach hanh chinh thi rat co the chung ta se bi lo nhip vi nhung can tro tu ben trong nay”- Ong Loc nhan manh.

Cung chia se voi nhung lo lang cua ong Vu Tien Loc, dai bieu Le Thi Dung (An Giang) co y kien Chinh phu can som de ra co che, chinh sach an sinh xa hoi va chinh sach ho tro dau tu doi voi nhung nhom nguoi se bi thiet thoi. Ba cung luu y Chinh phu can luu y cho DN, nguoi dan biet duoc ho se duoc gi, se gap thach thuc gi khi chung ta gia nhap WTO.

Chinh phu cung can dieu chinh chinh sach ho tro nong nghiep nong thon va dam bao doi song cua nong dan trong qua trinh thuc hien cam ket gia nhap WTO. Ba cung de nghi tang muc tro cap truc tiep cho nong nghiep tu 8 – 10%.

“Viec tang muc tro cap nay la hoan toan can thiet. Chung ta hoan toan co kha nang tang muc tro cap nay vi neu chung ta quan ly tot, phong chong tot va thuc hanh tiet kiem, chong tham nhung lang phi tot thi se co du nguon kinh phi de thuc hien”- Ba Dung khang dinh.

Cung chia se y kien voi ba Dung, dai bieu Do Trong Ngoan (Bac Giang) cung to ra kha buc xuc khi cho rang vai tro cua nhan dan duoc de cap qua it trong viec tham gia hoi nhap kinh te toan cau.

“Chinh nhan dan moi la nguoi quyet dinh chung ta hoat dong thanh cong hay khong khi gia nhap WTO vi cuoi cung la san pham. Neu san pham khong thanh cong thi chung ta se that bai. Ai la nguoi quyet dinh thang loi cua nganh thuy san. Do la ngu dan. Vay chung ta phai cham lo cho doi song ngu dan”- Ong Ngoan noi.

Gop y nham dua hang hoa vao cac thi truong kho tinh duoc de hon, ba Dung cung cho rang can ban hanh he thong tieu chuan va quan ly chat luong hang hoa an toan thuc pham. Ben canh do Chinh phu can co bao cao dinh ky ve to chuc thuc hien su phat trien Nghi dinh thu gia nhap WTO.

“Viec bao cao kip thoi theo dinh ky (khoang 6 thang/lan) se giup chung ta chan chinh chu truong va co dieu chinh phu hop. Lich su cac thanh vien gia nhap WTO cung cho thay khong phai nen kinh te nao cung tan dung duoc co hoi de phat trien. Gana va Han Quoc cung vao WTO voi muc thu nhap binh quan dau nguoi la nhu nhau nhung Han Quoc da tan dung tot loi the de phat trien trong khi Gana gap rat nhieu kho khan. Day la bai hoc ma chung can phai rut kinh nghiem”- Ba Dung noi.

Phat bieu ket thuc viec thong qua Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap WTO cua Viet Nam, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong danh gia cao viec cac dai bieu Quoc hoi da thong qua Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To chuc Thuong mai the gioi giup hoan tat nhung thu tuc phap ly cuoi cung de Viet Nam chinh thuc la thanh vien cua to chuc thuong mai lon nhat hanh tinh.

“Viec gia nhap WTO vua co loi ich lon vua co thach thuc khong nho. Thanh cong nhieu hay it phu thuoc rat lon vao no luc chu quan cua chung ta. Neu chung ta khong tan dung co hoi vuon len thi loi ich thu duoc se rat it tham chi co the phai doi mat voi su trung phat cua cac thanh vien khac”- Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh.

Pham Tuyen ghi

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Thời sự Quốc Hội

Comment :Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Vietnam National Assembly ratifies WTO
Vietnam Truong Dinh Tuyen Nguyen Phu Trong, the World Trade Organization, economic integration, President of the National Assembly, the protocol, consumption tax, opening, import duties, joining, committed, we, ratification, governments, WTO
15h45 this afternoon (28/11), Congress voted to ratify the Protocol to the Agreement established World Trade Organization with a strong consensus. Thus, Vietnam has completed all the formal procedures for the 150th member of WTO ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội phê chuẩn Việt Nam gia nhập WTO

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội phê chuẩn Việt Nam gia nhập WTO bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi phe chuan Viet Nam gia nhap WTO de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0