Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung

Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung

Tags: UBND TP, co quan co tham quyen, giay phep xay dung, quyen su dung dat, thiet ke xay dung, chu dau tu, co hieu luc, theo quyet dinh, de xay dung, cap phep, ho so, nha o, giay to, qui trinh, doi voi, xin
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung
Canh nop ho so tai noi cap phep xay dung quan Binh Thanh - Anh: VO HUONG
Trong so bao ngay 2-2-2006, chung toi da co thong tin ve qui trinh cap phep xay dung moi theo quyet dinh 04/2006/QD-UBND cua UBND TP.HCM (co hieu luc tu ngay 27-1-2006).

De tien cho ban doc nam ro hon cac buoc cua qui trinh cap phep xay dung, chung toi xin gioi thieu tiep mot so noi dung lien quan den thanh phan ho so, thoi gian, tham quyen cap phep xay dung doi voi cac cong trinh cu the.

Ho so xin cap phep xay dung gom nhung gi?

- Don xin cap phep xay dung (theo mau).

- Ban sao co chung thuc mot trong nhung giay to ve quyen so huu nha, quyen su dung dat hoac giay to ve quyen su dung dat theo qui dinh cua Luat dat dai.

- Ban ve thiet ke xay dung cong trinh.

Truong hop sua chua, cai tao cong trinh ma theo qui dinh phai co giay phep xay dung hoac pha do cong trinh cu de xay dung cong trinh moi thi trong ho so con phai co anh chup mat dung chinh hien trang cong trinh cu, cac ban ve hien trang the hien duoc mat bang, mat cat cac tang, mat dung va phuong an pha do cong trinh cu (neu co) do don vi tu van thiet ke co tu cach phap nhan thanh lap. Trong truong hop xay dung nang tang phai co ho so khao sat hien trang cong trinh du dieu kien nang tang hoac bien phap gia co cua to chuc co tu cach phap nhan.

Ngoai ra, tuy theo tinh chat cong trinh, chu dau tu phai bo sung them cac giay to nhu: giay cam ket tu pha do cong trinh khi Nha nuoc thuc hien qui hoach xay dung va ban ve hien trang cong trinh cu neu co cong trinh hien huu (truong hop cap phep xay dung tam); hop dong thue dat va xac nhan cua UBND quan huyen tai hop dong ve vi tri xay dung phu hop qui hoach cac diem quang cao (cong trinh quang cao)...

Giay to ve quyen so huu nha, quyen su dung dat ma nguoi xin cap phep xay dung phai co bao gom mot trong cac loai sau day:

1. Giay chung nhan (GCN) quyen su dung dat do co quan co tham quyen cap (do Tong cuc Quan ly ruong dat truoc day hoac do Tong cuc dia chinh hoac do Bo Tai nguyen - moi truong phat hanh), ke ca GCN quyen su dung dat da cap cho ho gia dinh ma trong do co ghi dien tich do dac tam thoi hoac ghi no tien su dung dat, thue chuyen quyen su dung dat, le phi truoc ba.

2. Quyet dinh giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat do co quan nha nuoc co tham quyen cap de xay dung cong trinh, kem theo giay to xac dinh chu dau tu da thuc hien cac yeu cau neu tai quyet dinh giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat neu tren. Tru truong hop quyet dinh giao dat cho ca nhan, ho gia dinh de xay dung nha o rieng le.

3. Nhung giay to duoc co quan co tham quyen giao dat, cho thue dat de su dung vao muc dich lam nha o va cac cong trinh khac, trong qua trinh thuc hien cac chinh sach ve dat dai qua tung thoi ky cua nha nuoc VN tu che do cu toi nay ma nguoi duoc giao dat, thue dat van lien tuc su dung.

4. GCN quyen su dung dat tam thoi do co quan nha nuoc co tham quyen cap hoac co ten trong so dia chinh ma khong co tranh chap.

5. Giay to do co quan co tham quyen thuoc che do cu cap cho nguoi su dung dat o ma nguoi do van lien tuc su dung cho den nay va khong co tranh chap gom: bang khoan dien tho hoac trich luc, trich sao ban do dien tho, ban do phan chiet thua, chung thu doan mai da duoc thi thuc, dang tich, sang ten tai Van phong chuong khe, Ty dien dia, Nha truoc ba.

6. Giay to ve thua ke nha, dat phu hop voi qui dinh cua phap luat ve thua ke.

7. Ban an hoac quyet dinh cua toa an da co hieu luc phap luat hoac quyet dinh giai quyet tranh chap dat dai cua co quan nha nuoc da co hieu luc phap luat.

8. Giay to chuyen nhuong dat dai, mua ban nha o kem theo quyet dinh su dung dat duoc UBND phuong, xa, thi tran kiem tra la dat do khong co tranh chap va duoc UBND quan huyen xac nhan ket qua tham tra cua UBND phuong, xa, thi tran.

9. Giay to ve quyen so huu nha o theo thong tu 47/BXD-XDCBDT ngay 5-8-1989 va thong tu so 02/BXD-DT ngay 29-4-1992 cua Bo Xay dung huong dan thuc hien y kien cua thuong truc Hoi dong Bo truong ve viec hoa gia nha cap 3, cap 4 tai cac do thi tu truoc ngay 15-10-1993 hoac tu ngay 15-10-1993 den truoc ngay 5-7-1994 ma trong gia nha da tinh den gia dat o cua nha do.

10. Giay to hop le ve nha o dat o theo cac qui dinh cua phap luat.

Trong truong hop khong co cac loai giay to tren:

- Doi voi nha o rieng le nam trong khu dan cu hien huu, on dinh, su dung truoc ngay 15-10-1993 (thoi diem thuc hien chinh sach ve dat dai cua Nha nuoc), phu hop voi qui hoach xay dung la dat o: chu dau tu phai cam ket chiu trach nhiem truoc phap luat ve ranh gioi thua dat dang su dung khong co tranh chap, duoc UBND phuong, xa xac nhan.

- Doi voi cong trinh ton giao: phai duoc UBND phuong, xa, thi tran tham tra ve dat khong co tranh chap, khieu nai va duoc UBND quan, huyen xac nhan ket qua tham tra do.

Yeu cau doi voi ban ve thiet ke de xin cap phep xay dung:

Ban ve phai xac dinh ro vi tri xay dung, lo gioi, ranh gioi thua dat, cap cong trinh, tuoi tho cong trinh, phai do to chuc co dang ky hoat dong va co du dieu kien nang luc hoat dong thiet ke xay dung cong trinh hoac ca nhan co nang luc hanh nghe, co chung chi hanh nghe va co dang ky hoat dong thiet ke xay dung cong trinh.

- Doi voi nha o rieng le co tong dien tich san lon hon 250m2, tu ba tang tro len hoac nha o trong cac khu di san van hoa, di tich lich su - van hoa thi viec thiet ke phai do to chuc, ca nhan thiet ke co du nang luc hoat dong thiet ke xay dung, hanh nghe xay dung thuc hien.

- Nha o rieng le co qui mo nho: (duoi 250m2, duoi ba tang): ca nhan, ho gia dinh duoc tu to chuc thiet ke nhung phai phu hop voi qui hoach va chiu trach nhiem ve chat luong thiet ke, do an toan va tac dong cua cong trinh den moi truong.

Nop ho so xin cap phep xay dung o dau?

- Tai So Xay dung: doi voi nhung cong trinh xay dung cap dac biet, cap 1, cong trinh ton giao, di tich lich su, mieu dinh, tuong dai, quang cao, tranh hoanh trang, cong trinh tren cac tuyen, truc duong chinh TP do UBND TP qui dinh.

- Tai UBND quan, huyen: nha o rieng le cua nguoi dan va cac cong trinh xay dung khac thuoc dia gioi hanh chinh quan, huyen.

- Ban quan ly dau tu va xay dung cac khu do thi moi, khu cong nghiep, che xuat, khu cong nghe cao: tat ca truong hop xay dung moi, cong trinh xay dung tam, sua chua cai tao ma theo qui dinh phai xin giay phep xay dung tren pham vi ranh gioi khu do thi, che xuat, cong nghiep do.

- UBND xa: nha o rieng le o diem khu dan cu nong thon da co qui hoach xay dung thuoc dia gioi hanh chinh xa.

Thoi han cap phep xay dung:

- Doi voi nha o rieng le: khong qua 15 ngay lam viec ke tu ngay nhan du ho so.

- Cac cong trinh con lai: khong qua 20 ngay.

Trong thoi han 12 thang ke tu ngay cap phep ma chu dau tu khong khoi cong cong trinh thi phai xin gia han. Giay phep xay dung co the duoc gia han nhieu lan, moi lan 12 thang. Thoi gian giai quyet ho so gia han giay phep xay dung khong qua nam ngay lam viec.

Khi giay phep xay dung duoc cap co sai sot, chu dau tu co quyen xin dieu chinh giay phep. Thoi han dieu chinh trong vong nam ngay lam viec. Chu dau tu cung co the xin thay doi thiet ke da duoc duyet kem theo giay phep xay dung bang viec nop ho so xin thay doi. Thoi gian cap phep xay dung thay the cung khong qua thoi han cap phep moi tren day.

Co quan co tham quyen cap phep xay dung phai cu can bo co nang luc de tiep nhan ho so. Doi voi ho so chua dung qui dinh, nguoi tiep nhan phai huong dan cu the, day du bang van ban. Truong hop ho so da duoc tiep nhan nhung qua tham tra thay khong cap giay phep xay dung duoc hoac co huong dan bo sung, co quan cap phep phai co van ban huong dan day du mot lan cho chu dau tu. Thoi han tra loi phai truoc thoi han cap phep. Sau khi chu dau tu bo tuc ho so, co quan cap phep phai giai quyet cap phep trong dung thoi han qui dinh.

CHI MAI ghi

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: UBND TP, co quan co tham quyen, giay phep xay dung, quyen su dung dat, thiet ke xay dung, chu dau tu, co hieu luc, theo quyet dinh, de xay dung, cap phep, ho so, nha o, giay to, qui trinh, doi voi, xin

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Qui trình, thủ tục xin cấp phép xây dựng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Qui trình, thủ tục xin cấp phép xây dựng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung

Nhan xet, hay lien he ve tin Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Qui trinh thu tuc xin cap phep xay dung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0