Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi

Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Voi su chi dao sat sao, dau tu dung tam cua tinh va su chu dong, tich cuc cua cac nganh, doan the, doanh nghiep, dia phuong, hau het cac chi tieu ve linh vuc lao dong, thuong binh, xa hoi dat va vuot muc de ra.

VietBao.vn

Trung tam Gioi thieu viec lam (So LD-TB&XH) khai truong San giao dich viec lam ve tinh TP Mong Cai, thang 5-2010.

Nghi quyet Dai hoi Dang bo tinh lan thu XII ve linh vuc lao dong, thuong binh, xa hoi, nhan manh den cong tac xoa doi, giam ngheo, day manh cong tac xa hoi hoa trong xoa doi, giam ngheo; thuc hien tot cac quy dinh cua Bo Luat lao dong; thuc hien co hieu qua chuong trinh giai quyet viec lam, nhat la lao dong nong thon; co co che khuyen khich cac co so day nghe, da dang hoa cac hinh thuc day nghe; thuc hien chuyen dich manh me co cau lao dong theo huong tang nhanh lao dong o khu vuc phi nong nghiep; tiep tuc thuc hien tot chinh sach xa hoi doi voi nguoi co cong, thuong binh, gia dinh liet si, doi tuong bao tro xa hoi; tap trung cao trong viec phong ngua va giai quyet cac te nan xa hoi... 5 nam qua, tinh cung cac nganh, doan the, doanh nghiep, cac dia phuong da no luc thuc hien voi nhieu cach lam thiet thuc de dat va vuot cac chi tieu dat ra trong linh vuc nay.

Voi vai tro la co quan tham muu, giup UBND tinh thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve cac linh vuc nay, So LD-TB&XH da tap trung lam tot cong tac tham muu de xuat, xay dung cac chuong trinh, quy hoach, de an cu the, xuyen suot, nham thuc hien tot cac chuong trinh muc tieu do nganh quan ly, nhu: Chuong trinh muc tieu dao tao nghe va giai quyet viec lam; chuong trinh giam ngheo; chuong trinh hanh dong ve nguoi tan tat; he thong tieu chi giam sat, danh gia chuong trinh giam ngheo, chuong trinh giai quyet viec lam; chuong trinh cham soc va bao ve tre em co hoan canh dac biet...

Tren co so cac van ban chi dao, cac ke hoach, chuong trinh cua tinh, cac dia phuong cung tich cuc xay dung nhieu chuong trinh hanh dong, to chuc cac hoat dong phu hop voi tinh hinh thuc tien cua dia phuong. Hau het cac dia phuong phat trien hinh thuc day nghe tap trung, tai cho, tai co so san xuat, lien ket voi doanh nghiep va co so day nghe; tang so luong nghe dao tao theo hop dong voi doanh nghiep, day manh chuong trinh giai quyet viec lam cho nguoi lao dong. Ben canh do, cac chinh sach doi voi nguoi co cong cung duoc cac dia phuong chu trong thuc hien. Cac dia phuong to chuc giup do cac gia dinh chinh sach voi nhieu hinh thuc nhu: Ho tro xay moi, sua chua nha o, ho tro giong, von, cong cu san xuat, tham tang qua...

Voi cac doi tuong xa hoi nhu tre em mo coi, tre bi bo roi, nguoi gia co don, tan tat... cac hoat dong ho tro giup do cung duoc nhieu dia phuong va cac nganh, doan the trien khai thuc hien da dang, phong phu, bang cach giup do tre em mo coi, tre em trong gia dinh co hoan canh kho khan vuon len trong hoc tap; giup cac ho ngheo vay von phat trien san xuat; day manh chuyen dich co cau cay trong, vat nuoi, cac mo hinh kinh te phu hop voi tinh hinh thuc te tai dia phuong de day manh cong tac xoa doi, giam ngheo. Tu nam 2006-2008, toan tinh da ho tro 968 ho ngheo xay moi, sua chua nha o voi tong kinh phi tren 7,7 ty dong. Nam 2009-2010, tinh da thuc hien va dang hoan thanh chuong trinh ho tro nha o cho gan 4.000 ho ngheo theo Quyet dinh 167 cua Thu tuong Chinh phu; ben canh su ho tro cua trung uong, tinh con trich ngan sach ho tro them cho moi ho 15 trieu dong de xay nhung ngoi nha dam bao ben vung lau dai. Tinh cung chi dao cac dia phuong hoan thanh ho tro nha o cho ho ngheo kho khan ve nha o khu vuc thanh thi tren dia ban tinh. Nam 2006, tinh da thuc hien tro cap xa hoi cho gan 5.800 doi tuong tren dia ban va den 2009 la hon 10.700 doi tuong.

Tinh da long ghep trien khai thuc hien co hieu qua Chuong trinh 135, nham chi dao phat trien kinh te - xa hoi mot cach toan dien, uu tien dau tu ve co so ha tang, xay dung co che chinh sach ho tro phat trien cho cac vung dac biet kho khan, vung sau, vung xa, hai dao, bien gioi, nhat la vung co dong bao dan toc thieu so. Vi vay, kinh te - xa hoi cua tinh dat duoc nhieu ket qua kha quan, dien mao khu vuc nong thon, mien nui, vung dong bao dan toc thieu so co nhieu thay doi va tien bo ro ret. Cac muc tieu vi tre em duoc tinh dac biet quan tam, hang nam danh 1% tong chi ngan sach thuong xuyen cua tinh de thuc hien muc tieu nay, nho do gop phan giam manh ty le tre em suy dinh duong tren dia ban. Hau het tre em duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi tai cac co so y te cong lap, tre bi bai liet khong co kha nang van dong duoc cap xe lan, tre bi benh tim bam sinh duoc ho tro kinh phi phau thuat v.v...

VietBao.vn

Phat trien dien tich che o Hai Ha nham day manh cong tac xoa doi, giam ngheo. (anh: Thu hai che o xa Quang Long, huyen Hai Ha).

Cong tac phong chong te nan xa hoi duoc day manh. Tinh da xay dung dua vao su dung Trung tam Giao duc lao dong xa hoi Vu Oai (Hoanh Bo) voi quy mo 1.000 doi tuong. Trung tam da tiep nhan moi va to chuc cat con, chua tri co hieu qua cho gan 1.500 luot doi tuong nghien ma tuy; da dang hoa hoat dong lao dong san xuat cho hoc vien, dam bao tu tuc duoc gan 70% so thuc pham cung cap cho hoc vien. Nganh LD-TB&XH to chuc huong dan, tap huan cac noi dung, thuc hien phong trao xa, phuong, thi tran lanh manh, khong co te nan xa hoi (den nam 2009, toan tinh da xay dung duoc 105 xa, phuong, thi tran khong phat sinh te nan xa hoi, tang 35 xa, phuong so voi 2006); dong thoi day manh chi dao cac don vi thuc hien cong tac dam bao an toan lao dong.

Voi su chi dao sat sao, dau tu dung tam cua tinh va su chu dong, tich cuc cua cac nganh, doan the, doanh nghiep, dia phuong, hau het cac chi tieu ve linh vuc lao dong, thuong binh, xa hoi dat va vuot muc de ra. Uoc het nam 2010 ty le ho ngheo con khoang 3,5% (chi tieu Nghi quyet de ra la 5%); giai quyet viec lam cho 2,6 van nguoi (chi tieu 2,4 van nguoi/nam); ty le that nghiep thanh thi 4,5% (dat chi tieu); nam 2009-2010, moi nam tinh dao tao nghe cho 30.000 lao dong (vuot 4.000-6.000 lao dong so voi chi tieu); ty le tre duoi 5 tuoi suy dinh duong con 18% (giam 2% so voi chi tieu). Nhung thanh tich dat duoc la co so vung chac de cac nganh, doan the, dia phuong tiep tuc thuc hien tot cong tac an sinh xa hoi tren dia ban, thuc day kinh te - xa hoi cua tinh ngay cang phat trien ben vung.

* Bac si Phung Thi Kim Dung, Giam doc Trung tam Cham soc suc khoe sinh san tinh: Day manh chuong trinh phong chong suy dinh duong cho tre em o cac xa vung sau, vung xa.

La mot trong cac chuong trinh muc tieu quoc gia, boi vay phong chong suy dinh duong tre em (SDDTE)  luon duoc tinh quan tam. Ben canh nguon kinh phi do T.U cap, hang nam Tinh con dau tu ho tro trung binh  500 trieu dong cho cac hoat dong phong chong SDDTE o nhung dia phuong mien nui.Tu nam 1998, Ban chi dao (BCD) Chuong trinh muc tieu phong chong SDDTE tu tinh den xa duoc thanh lap va di vao hoat dong voi su tham gia cua cac ban, nganh tren dia ban. Mang luoi nhan luc thuc hien chuong trinh nay phu rong, gop phan tich cuc trong cong tac phong chong SDDTE tren dia ban tinh. Cac chien dich truyen thong dinh duong duoc BCD cac cap quan tam, trien khai manh me nham thu hut su quan tam, vao cuoc cua cong dong. Nho do, ty le SDDTE duoi 5 tuoi toan tinh  nam 2009 con 18,7%, nam 2010 nay uoc con khoang 18% giam 2% so voi chi tieu Nghi quyet Dai hoi Dang bo tinh dat ra. Tuy nhien, Chuong trinh muc tieu phong chong SDDTE cua tinh dang phai doi mat voi nhung kho khan,  boi hien nay toc do giam ty le SDDTE o cac huyen mien nui con cham va khong on dinh. Den het nam 2009, tinh van con 6 xa co ty le tre duoi 5 tuoi SDD, chiem hon 30%. Trong khi do  tu nam 2008, Chuong trinh muc tieu quoc gia phong chong SDDTE thay doi hoat dong, chi tap trung vao 17 xa trong diem trong tong so 186 xa, phuong, thi tran tren dia ban. So xa con lai chi duy tri hoat dong, nhung khong cap kinh phi ho tro cho mang luoi cong tac vien- nhung nguoi truc tiep sau sat nhat den tung ho gia dinh trong phong chong SDDTE nen co nhieu nguoi khong con tham gia Chuong trinh. De giam ty le tre em duoi 5 tuoi SDD ben vung, Chuong trinh can tiep tuc nhan duoc su quan tam vao cuoc cua cac cap, cac nganh, dia phuong, nhat la voi cac xa vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao.

* Dong chi Trinh Van Duyet, Pho Chu tich UBND huyen Binh Lieu: “De xoa doi giam ngheo ben vung can giam ngheo theo dia chi”

5 nam truoc, ty le ho ngheo cua Binh Lieu la 49,46%, den nay giam con 20,89%, trong do ty le giam ngheo tuyet doi trung binh la 8%. Day duoc xem la mot trong nhung thanh cong trong thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo huyen. De lam duoc dieu nay, cong tac xoa doi giam ngheo luon duoc huyen quan tam chi dao hang dau.

Tat ca cac doi tuong ngheo duoc huyen phan loai rat cu the de xac dinh chinh xac nguyen nhan ngheo. Phan lon cac ho ngheo o Binh Lieu roi vao dien thieu von va thieu kinh nghiem san xuat. Giai quyet bai toan nay, huyen huy dong moi nguon luc de dau tu co so ha tang phuc vu san xuat; tao von; pho bien kinh nghiem, kien thuc cho ba con… Trong may nam gan day, doanh so cho vay tren toan huyen dat tu 15- 20 ty dong. Ngoai co che chinh sach ho tro nguoi ngheo theo chuong trinh 135, huyen co chinh sach ho tro ba con chuyen doi giong vat nuoi, cay trong, thuc hien theo nguyen tac, thoi gian dau ho tro 100%, sau giam dan theo cac nam. Dac biet, viec giam ngheo o Binh Lieu duoc cu the den tung dia chi. Huyen uy, UBND huyen da chi dao cac xa, thon, ban giup do ba con bang noi luc nhu van dong ba con pho bien cho nhau nhung kinh nghiem san xuat; nhung ho co dieu kien ho tro nhau giong, von… Ben canh do, huyen tap hop tat ca cac phong, ban, doanh nghiep, don vi, truong hoc tren dia ban, to chuc thanh tung cum, phan cong moi cum giup do tu 1 den 2 xa ngheo. Moi cum lai phan cong cu the tung don vi thanh vien truc tiep giup do tu 1 den 2 ho ngheo cua tung thon, ban.

* Dong chi Ly Ngoc Nam, Truong Phong LDTB&XH huyen Hoanh Bo: “Chuyen dich co cau lao dong phu hop de giai quyet viec lam cho lao dong nong thon”

Nhung nam qua Hoanh Bo da khai thac va tan dung cac loi the cua dia phuong de thuc day san xuat phat trien, cai thien va nang cao doi song cua ba con. Voi loi the ve dat, rung Hoanh Bo da tap trung chuyen doi co cau cay trong tien toi chuyen dich co cau lao dong, day manh cong nghiep hoa nong thon. Hien nay, Hoanh Bo dang phat trien manh cac mo hinh kinh te trang trai, gia trai, trong hoa thuong pham chat luong cao; trong rung, trong nam…

Truoc kia, mo hinh trong hoa cao cap chi duoc tap trung trien khai o cac xa vung thap thi nay mo hinh nay da nhan rong den cac xa vung cao. Cac mo hinh trang trai, gia trai tap trung nuoi cac loai dong vat ban hoang da co gia tri kinh te cao nhu ran, ca sau, nhim, lon rung… De chuyen dich co cau lao dong, van de mau chot la phai to chuc duoc cac chuong trinh dao tao, tap huan de pho bien kien thuc, kinh nghiem cho ba con tu tao viec lam. Thoi gian qua, nganh LDTB&XH da tham muu cho UBND huyen Hoanh Bo phe duyet De an dao tao nghe cho lao dong nong thon den nam 2020. Trong 6 thang dau nam, nganh da tham muu, xay dung ke hoach va de nghi tinh mo 9 lop dao tao nghe cho lao dong nong thon chua qua dao tao nghe tu tao viec lam voi tong so 270 hoc vien. Ben canh do,dieu tra, khao sat day nghe cho lao dong nong thon va to chuc Hoi nghi tap huan dieu tra vien day nghe doi voi lao dong nong thon cap xa cho 164 can bo xa thon, khu tren dia ban. Nganh con phoi hop voi Ngan hang chinh sach xa hoi huyen day manh chuong trinh cho vay nguon quy quoc gia giai quyet viec lam de tao co hoi co viec lam cho nguoi lao dong va phat trien kinh te tren dia ban huyen; phoi hop, de nghi cac co so san xuat cong nghiep tren dia ban thuc hien tot chinh sach uu tien tuyen dung, dao tao va giai quyet viec lam cho nguoi lao dong tai dia phuong.

Viet Bao (Theo Bao Quang Ninh)
Comment :Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Quang Ninh: pay attention to ensure social security
Hoang Bo, Quang Ninh, Binh Lieu, social security, Target Programme, social evils, employment, local training vocational guidance, implementation, support, employment, local, poverty reduction, Provincial
With the close guidance, the right level of investment in the province and an active, positive aspects of the industry, unions, businesses, local, most of the targets in the field of labor, war invalids and social meeting and exceeding the level set forth ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quảng Ninh:Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quảng Ninh:Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quang Ninh Chu trong dam bao an sinh xa hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0