Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai

Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai
Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai (ao trang) dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. - Anh: Viet Dung - SGGP
Sang nay, 14-1-2007, dong chi Le Thanh Hai, Bi thu Thanh uy TPHCM va giam doc cac so: Tai nguyen - Moi truong, Xay dung, Giao thong - Cong chinh, Quy hoach - Kien truc doi thoai truc tuyen voi ban doc bao Sai Gon giai phong ve van de nong bong nhat: Quan ly do thi.

Sau 2g30 phut da co khoang 200 cau hoi gui den cho Bi thu Thanh uy, TS dang lai noi dung buoi doi thoai nay.

+ Nguyen Minh Duc - Q2: Thua ong Bi thu Thanh uy, Nam 2006, kinh te TPHCM van giu duoc toc do tang truong kha quan. Tuy nhien, ha tang do thi cua TP, theo ong, co phat trien tuong ung?

- Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai: Rat hoan nghenh cau hoi nay, day la van de trong tam, buc xuc cua thanh pho chung ta. Ha tang TP.HCM khong dap ung duoc yeu cau phat trien kinh te cua thanh pho. Doi hoi truoc het cac cap, nganh thanh pho tap trung de ha tang co the gop phan vao su phat trien cua TP.

Day la van de rat lon, theo toi co 3 linh vuc can tap trung, quan tam giai quyet dong bo:

Thu nhat: Quy hoach xay dung, TP co 2.000km2, nhung hien nay phan bo dan cu khong deu, tap trung vao khu trung tam qua lon. Do vay, de vua giai quyet ha tang do thi vua thuc day TP phat trien, huong la phai co nhieu do thi ve tinh, voi quy hoach hop ly. Ngoai ra TP cung se phoi hop voi cac tinh ban trong vung kinh te trong diem phia Nam gom TPHCM va cac tinh lan can nhu Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai, Long An...

Thu hai: Quy hoach nganh, trong quy hoach xay dung phai bo tri nganh nghe hop ly nham han che thap nhat su di lai cua nguoi dan. Do do cac do thi ve tinh phai co dong bo cac co so ve y te, giao duc, trung tam thuong mai...

Thu ba: Quy hoach giao thong, day va van de cot loi cua TPHCM. Do lich su de lai, cac quan trung tam hien nay co quy hoach giao thong tuong doi hoan chinh. Con cac quan khac do kho khan ve kinh te, nhieu nguyen nhan khach quan lan chu quan, he thong giao thong con rat kem. De giai quyet van de giao thong cua TP, dac biet la ach tac giao thong nhu hien nay, ngoai hai van de ma toi da neu o tren can phai giai quyet van de quy hoach giao thong do thi. Duoc su tai tro cua Nhat Ban, cac cong ty tu van hang dau da tham gia xay dung de an quy hoach giao thong TP den nam 2020. Hien nay de an nay da duoc lanh dao TPHCM va Bo GT-VT thong nhat trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Thuc trang giao thong cua TP chung ta thuoc dang hiem co tren the gioi. Xe gan may qua nhieu, xe o to tang voi toc do kha nhanh tao nen mot ap luc giao thong kha lon.

Theo de an da trinh, de giai quyet van de giao thong TP can 18 ty USD nhung de giai quyet nhanh hon co the phai can den phuong an 26 ty USD tu nay den nam 2020. Tuy nhien truoc mat de giai quyet van de buc bach hien nay thanh pho se phat trien mot so tuyen giao thong nhu cac duong vanh dai, tuyen quoc lo khong xuyen tam, dai lo Dong Tay

Dieu cot loi la thay doi xu huong tu thoi quen su dung phuong tien luu thong ca nhan sang phuong tien van chuyen cong cong. TP tap trung dau tu van chuyen cong cong nhu cac tuyen xe buyt. Chung toi danh gia cao, cam kich vi dong bao thanh pho da huong ung va tham gia tich cuc vao chu truong van chuyen cong cong. Toi noi dieu nay vi luc co chu truong phat trien xe buyt cung co y kien lo ngai nguoi dan khong tham gia nhung thuc te hien nay cho thay so luong nguoi dan di xe buyt ngay cang tang (binh quan 20%/nam).

Ngoai ra TP cung tap trung de hinh thanh he thong tau dien ngam: den nay TP da quy hoach 6 tuyen tau dien ngam. Tuy nhien do von dau tu cho tau dien ngam kha lon, ma phai do nha nuoc dau tu. Hien da co 1 tuyen (Ben Thanh - Suoi Tien), voi tong muc dau tu khoang 1 ty USD da xac dinh duoc nguon von. Theo ke hoach den nam 2008 se khoi cong va den nam 2013 thanh pho chung ta se co tau dien ngam.

+Tran Thi Kim Huong - Q. Binh Chanh: Khu do thi moi Thu Thiem sau ca chuc nam quy hoach phat trien the nhung den nay van chua xong khau den bu giai toa. Tien do nam 2007 co gi moi hon? Cau Thu Thiem co xong duoc trong nam nay?

- Day la mot cong trinh mang tinh the ky, cho nen cach day 5 nam, TP da thay phai tien hanh viec dau tu ban dao nay. Lanh dao TP da to chuc mot cuoc thi quy hoach kien truc ban dao Thu Thiem. Thoi diem chung ta to chuc cuoc thi nay la chua co tien le. Nhieu chuyen gia cho rang, viec to chuc nay mang tinh dot pha. Nhieu nuoc tren the gioi da tham du voi 29 du an. Va cuoi cung, lanh dao TP da chon du an cua cong ty SASAKI - Hoa Ky. Cong ty nay duoc chon thuc hien lam quy hoach chi tiet 1/2000. Quy hoach nay da duoc Thu tuong CP thong qua.

Vua qua, TP da giai quyet mot khau co ban la dieu tra khao sat de di doi giai toa hop ly, hop tinh vua dung quy dinh, vua phu hop quan diem chu truong cua Thanh uy ve den bu giai toa, dac biet la tai dinh cu o ban dao nay. TP cung da ban hanh chinh sach hau giai toa di doi de cham lo cho dong bao, tao dieu kien giup ba con on dinh cuoc song lau dai.

That long, chung toi cung thay tien do thuc hien so voi yeu cau con cham. De day nhanh tien do, co 3 viec can tap trung: Mot la day nhanh giai phong mat bang, hai la hinh thanh quy che huy dong von va ba la tao he thong ket noi giao thong. Day la van de rat quan trong, TP dang thuc hien rat nhieu viec de truoc het trong nam 2007 co ban hoan thanh cau Thu Thiem.

+ Thu Thuy - Q.Tan Phu: TP co dia the nhu mot suon doi, tu diem cao Cu Chi va thap dan ve phia phia Nha Be, Can Gio. The nhung quy hoach lai dat cac bai rac (nhu Phuoc Hiep, Dong Thanh), va mot so khu cong nghiep – trong do co KCN Tay Bac Cu Chi hang ngan ha o tren cao. Quy hoach nhu vay co hop ly khong? Nguoi dan TP co phai hung chiu o nhiem khong khi va nguon nuoc ngam tu nhung cong trinh tren cao nay xuong khong?

- Tiep can van de tren toi thay co hai khia canh la quy hoach va to chuc thuc hien quy hoach. Thuc te cho thay trong qua trinh xay dung phat trien TPHCM mot so quy hoach truoc day da gop phan phat trien thanh pho, nhung cung boc lo mot so mat khong hop ly. Va vi the phai khac phuc. Ve quy hoach cac noi xu ly rac, do dieu kien luc bay gio, lanh dao TP dua cac khu xu ly rac ve huong Bac la hop ly. Vi vua co dieu kien ve mat bang vua phu hop giao thong.

Theo toi neu chung ta tuan thu nghiem ngat cac quy dinh ve moi truong thi se khong anh huong den cuoc song nguoi dan. Nhung do khong thuc hien nghiem cac quy dinh nen o mot so noi nguoi dan da phai chiu anh huong. De khac phuc van de nay, vua roi TP da tang cuong xu ly, dong cua bai rac Dong Thanh, han che tai khu Tay Bac Cu Chi va chuyen huong phat trien cac khu vuc xu ly rac ve phia Nam TP (Binh Chanh). Tuy nhien, quan trong hon de khac phuc o nhiem la van de cong nghe, nhu thuc hien phan loai rac lam phan vi sinh, dot rac. Truoc day do dieu kien von lieng nen TP chu yeu dung phuong thuc chon lap. Sap toi phai giam va tien toi cham dut viec nay.

De bao ve moi truong, khac phuc o nhiem TP, phai quy hoach lai khu vuc chua rac va quy trinh cong nghe phai theo huong hien dai.

Ve cac khu cong nghiep, viec bo tri cac khu cong nghiep nhu vua qua la tuong doi hop ly. Tuy nhien cung co mot so chua hop ly. Co KCN nam gan khu trung tam TP hoac xen lan trong khu dan cu nhu KCN Tan Binh. Viec xu ly nuoc thai cung chua triet de. Do kinh phi xay dung he thong nuoc thai qua lon nen theo toi khong the giao het cho doanh nghiep ma nha nuoc can ho tro. Rieng khu CN Tay Bac Cu Chi hien co he thong xu ly nuoc thai cuc bo cua tung don vi san xuat, hien da khoi cong he thong nuoc thai tap trung. Cac he thong xu ly nuoc thai nay duoc van hanh mot cach triet de se dam bao cho viec bao ve moi truong.

Di nhien, can phai co cac bien phap de nang cao y thuc bao ve moi truong cua nguoi dan, doanh nghiep va che tai hop ly.

Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai

Quang canh buoi doi thoai truc tuyen tai Bao SGGP.

+ Nguyen Bao Hoa - 29 tuoi - ngbahoa79@yahoo.com - 101 A My Hung, Quan 7: Kinh mong Ong Bi thu Thanh uy cho biet khu chinh trang 80 ha cua 28 du an lan can khu Thu Thiem bao gio tiep tuc trien khai. Toi co mua mot nen nha nhung mot nam qua xin giay phep xay dung khong duoc, ban lai cung khong xong ... mong ong chi dao cac So nganh lien quan som co huong giai quyet nhung be tac nay?

- QD 6565/QD-UBND 27-12-2005 cua UBND TP ve phe duyet dieu chinh QHCXD khu trung tam do thi moi Thu Thiem (1/5000) -theo phan cap cua Chinh phu- quy hoach khu do thi chinh trang khoang 80ha tren co so dieu chinh cac du an rieng le va khu dan cu lien quan, thuc hien theo nguyen tac:

+ Noi ket ve ha tang truc chinh (giua KDT moi Thu Thiem voi phan con lai cua Q2)

+ Noi ket va dao bao ve quy hoach khai thac he thong kenh rach theo quy hoach chung.

+ Dam bao canh quan, my quan kien truc phu hop quy hoach chung cua Thu Thiem.

- So Quy hoach Kien truc da trinh bao cao UBNDTP vao dau thang 11-2006 nhiem vu quy hoach do an quy hoach chi tiet khu chinh trang 80ha tren va UBNDTP da thuan chu truong theo huong lua chon phuong an toi thieu hoa cac xao tron quy hoach da duyet truoc day. Chi bat buoc quy hoach doi voi cac quy hoach lam thay doi tinh kha thi cua KDT moi Thu Thiem.

- Tren co so do an quy hoach chi tiet do an 1/2000 khu chinh trang 80ha tren se duoc trinh UBNDTP phe duyet cuoi thang 2 dau thang 3 nam 2007. Cac du an quy hoach khong bi anh huong se tiep tuc thuc hien theo quy hoach da duyet.

+ Thai Van Tuan - quan Go Vap: Buc tranh do thi can co cai nhin tong the, nhung viec quy hoach 1/2000 lai duoc giao cho cac quan huyen, vay lieu co manh mun khong?

- De ly giai viec phan cap phe duyet quy hoach chi tiet 1/2000 cho quan-huyen co manh mun hay khong, chung toi thay can phai hieu ro doi voi TPHCM, quy hoach tong the da duoc lam va Thu tuong CP phe duyet theo QD 123 nam 1998. Nam 2003, truoc xu the phat trien moi, TP da co kien nghi xin duoc dieu chinh quy hoach va Thu tuong CP da cho phep. Van de nay het suc quan trong nen lanh dao TP phai chon cac chuyen gia co kinh nghiem de thuc hien. TP da chon Cong ty Nikken Sekkei cua Nhat, dung thu 2 tren the gioi ve linh vuc thiet ke tong mat bang cung voi Vien Quy hoach Xay dung TPHCM thuc hien cong tac dieu chinh quy hoach nay. Cuoi nam ngoai, Thu tuong CP da phe chuan quy hoach dieu chinh tong the nay.

Quy hoach tong the nay do TP truc tiep quan ly tat ca cac nganh: y te, giao duc, van hoa the thao..., cho nen phan giao cho quan-huyen tren co so duoc khong che boi quy hoach chung ma Thu tuong CP da phe duyet. Vay khong the chia manh mun thanh 24 manh duoc. Quy trinh giao cho chu tich quan-huyen theo chu truong hien nay rat chat che, viec quy hoach can thuc hien theo co che dan chu, lay y kien cua dan tren vung co quy hoach, thong qua HDND. Quan-huyen lap quy hoach chi tiet 1/2000, duoc thue, chon tu van trong hoac ngoai nuoc (TP cho phep) voi su tham gia cua cac chuyen gia co kinh nghiem. Viec tham dinh quy hoach 1/2000, TP da uy nhiem cho GD So Quy hoach Kien truc chiu trach nhiem cuoi cung. Nhu vay la tranh chong cheo. Thuc te thoi gian qua, viec giao cho chu tich quan-huyen thuc hien quy hoach chi tiet 1/2000 da khong co xuat hien manh mun chong cheo, tien do lam duoc nhanh hon.

Nhieu lo nha cao tang moi dang moc len o khu Nam Thanh pho

+ Le Truong Hai Hieu - haihieu079@yahoo.com : Xin dong chi Bi thu Thanh uy cho biet nhung giai phap quan ly de phat trien do thi TPHCM trong tuong lai.

- Toi rat cam on anh da co cau hoi rat khai quat. Phai dat muc tieu phat trien TP.HCM trong tuong lai nhu the nao de tu do chung ta co giai phap tuong ung.

Van de dau tien toi muon trinh bay la TPHCM hien nay dang lam quy hoach phat trien den nam 2025 va Nghi quyet Dai hoi Dang bo lan thu 8 vua qua da xac dinh ve quy mo dan so khoang 10 trieu dan thuong xuyen cu tru (chua tinh so luong dan vang lai).

Ve quy mo phai xac dinh se xay dung TPHCM thanh mot thanh pho van minh hien dai, tam co the gioi. De dat muc tieu nay phai co giai phap tong hop. O day toi chi neu mot so giai phap then chot.

Truoc het la van de quy hoach. Quy hoach khong chi la duong dai ma con phai dam bao thanh pho phat trien khong chi van minh, hien dai ma con mang dam ban sac van hoa Viet Nam.

Thu hai, phai bao ve moi truong tot de dam bao phat trien ben vung. Di nhien de lam tot viec nay TP khong chi co nhung giai phap cua rieng minh ma phai phoi hop dong bo voi nhung tinh lan can. Do vay quy hoach phai gan voi vung kinh te trong diem phia Nam va ca nuoc.

Xay dung chinh sach de phat trien thanh pho tang truong lien tuc 2 chu so, muon nhu vay xay dung hang loat chinh sach tong hop de huy dong moi nguon luc de dau tu vao do thi. Dat biet la khai thac su dung that hieu qua nguon dat dai nha cua cua TP.

Cham soc suc khoe cua nhan dan toan dien, chu y so 1 la ve sinh do thi.

Thu ba la lam sao co co che quan ly phu hop voi dac diem do thi. Van de nay Nghi quyet Dai hoi Dang 10 da de cap chinh quyen dia phuong phai phan biet ro su khac biet giua chinh quyen do thi va chinh quyen nong thon. TPHCM nhan thuc nghi quyet cua Dang va tiep thu nhung buc xuc cua ban than TP, da de xuat mot mo hinh chinh quyen do thi. Hien nay TP tap trung mot trong nhung noi dung trong tam la cai cach hanh chinh. Theo toi de giai quyet tot van de nay, cac giai phap ve cai cach hanh chinh phai vua dam bao TP phat trien vua dap ung nhu cau, loi ich hop phap cua nguoi dan. Ben canh do van de quan trong khong kem la viec xay dung doi ngu can bo lam cong tac quan ly do thi vi neu chung ta co cac giai phap tich cuc kha thi nhung khong co doi ngu can bo tuong ung thi cung khong thanh cong.

TP phai xay dung doi ngu can bo vien chuc co trinh do, pham chat chinh tri tot de phuc vu su phat trien cua TP, phuc vu cho nhan dan, dung nhu ban chat cua che do ta la cham lo cuoc song nguoi dan. Theo toi phat trien TP van minh hien dai ben vung chi nham mot muc dich cuoi cung, cao ca nhat la cham lo cho cuoc song nguoi dan ngay cang tot hon. Neu TP phat trien ma chat luong cuoc song nguoi dan khong tang thi dieu do cung vo nghia.

+ Ngoc Phuc 25 tuoi - ankhephonui - Hoc Mon: Nam 2001 duoc chon lam nam trat tu do thi va nam 2002 cung chon la nam trat tu ky cuong van minh do thi... tuy nhien sau 5 nam, bo mat do thi TPHCM tuy da co nhieu thay doi nhung van con lon xon. Tren cuong vi lanh dao cao nhat thanh pho, ong co suy nghi, danh gia gi?

- Cau hoi ngan gon, nhung xac dang. Trong 5 nam qua, bo mat TP co nhieu thay doi. Kinh te TP lien tiep tang truong toc do nhanh. Tu giao thong do thi, giao thong nong thon, truong hoc, y te... deu co nhieu cong trinh moi va phat trien. Giao thong TP co nhieu tien bo. Day la no luc chung ve dau tu cua nha nuoc, va y thuc giu gin trat tu tri an cua cac cap cac nganh, tinh than trach nhiem trong viec thuc hien ky cuong, nep song van minh do thi cua dong bao TP. Nhung ket qua do rat dang duoc tran trong.

Tuy nhien, bo mat do thi nhieu noi nhieu luc nhu y kien cua chi Phuc, theo toi, xet tren nhieu mat la xac dang. Ve khach quan, chung ta chua co dieu kien phat trien TP dong bo, nhat la ve ha tang. Day la mot trong nguyen nhan gay ra mat trat tu. Neu chung ta sap xep quy hoach tot nhung trung tam thuong mai, cho dau moi ra ngoai thanh va to chuc tot giao thong cong cong cung nhu y thuc tham gia cua nguoi dan tot thi se han che duoc nhung bat cap. Ve chu quan, chung toi con nhieu han che trong viec quan ly trat tu van minh do thi. Truoc het, noi ve vai tro cua cac co quan chuc nang cac nganh, cac cap, trong khi hanh xu cong viec tinh than trach nhiem y thuc phuc vu nhan dan chua tot. Viec xu ly tinh trang xay dung, buon ban lan chiem trai phep long le duong chua nghiem.

TP co duoc bo mat nhu hom nay la nho no luc chung cua chinh quyen va nguoi dan; viec khac phuc nhung ton tai yeu kem deu phai co trach nhiem cua ca hai phia. Toi lay mot vi du cu the, vao khoang cuoi 2006, mot dai su nuoc ngoai viet cho toi mot la thu, sau APEC: "Toi rat hoan nghenh viec chinh trang TP, van minh sach dep, duong pho duoc lat gach tot hon. Tuy nhien, toi cung luu y mot dieu, khi le duong tot dep nhu vay thi nguoi su dung xe gan may lai khong co y thuc, da di len le duong khi ket xe lam pha hong chuc nang cua no. Neu co y thuc thi phai dung xe den luot minh. Khi nguoi su dung phuong tien giao thong ca nhan co y thuc thi se han che duoc un tat giao thong".

Doi voi viec mua ban lan chiem long le duong, chung toi that long chia se va co trach nhiem voi nguoi dan, co bac buon ganh ban bung. Trach nhiem cua Dang va NN la tao cho nguoi dan co dieu kien buon ban dang hoang, dung phap luat. Tuy nhien, ba con co bac cung can phai tu giac, khong the tuy tien lan chiem long le duong vi loi ich ca nhan. TP chung ta mang ten Bac Ho kinh yeu, la TP anh hung, toi nghi rang, tat ca chung ta, du trong cuong vi nao cung rat tu hao la cong dan cua TP. Tat ca chung ta deu co trach nhiem gop phan vao viec giu gin trat tu ky cuong, van minh do thi.

Dong chi Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai: Toi rat hoan nghenh dien dan "Dan biet - Dan ban" do bao SGGP to chuc duoc khai truong hom nay bang buoi doi thoai truc tuyen rat soi noi. Hang tram cau hoi gui den deu trung chu de, the hien su quan tam cua dong dao dong bao Thanh pho. Nhieu cau khong nhung hoi ma con dat ra nhieu van de, thong tin, nhan xet rat thiet thuc. Doi voi nhung cau hoi di vao chi tiet, cu the tren cac lanh vuc, trong phan doi thoai truc tuyen tiep theo, toi uy nhiem cac dong chi lanh dao cac So - Nganh chuc nang tiep tuc tra loi. Xin cam on su quan tam theo doi cua dong dao ban doc.

+ Dao Duy Khoa - Q. 1: Tinh trang ket xe la do ha tang giao thong khong tuong thich, nhat la tai cac giao lo. Thua ong, bao gio TPHCM dau tu xay dung he thong giao thong lech muc (duong ngam, duong tren cao…) de giai quyet tinh trang nay?

- Giam doc So Giao thong Cong Chinh Tran Quang Phuong: Truoc tien hoan nghenh doc gia quan tam van de giao thong cua TP. TP da quy hoach he thong duong khac muc (gom co he thong duong tren cao, cac nut giao thong khac muc). Theo do se xay dung 4 tuyen duong tren cao lien thong voi nhau gom tuyen 1 (duong tren cao Nhieu Loc-Thi Nghe), tuyen so 2 (To Hien Thanh - Lu Gia - Binh Thoi - Lac Long Quan- Vanh dai so 2), tuyen so 3 ( Le Hong Phong - Ly Thai To - Nguyen Van Cu - Le Van Luong - Nguyen Van Linh), tuyen so 4 (Quoc lo 13 - Nguyen Xi - Dinh Bo Linh- Dien Bien Phu) voi chieu dai 38km; va xay dung 80 nut giao thong khac muc tren cac duong vanh dai, duong huong tam, va cac duong pho chinh.

Den nay TP da xay dung xong cac nut giao thong khac muc sau day: Nut giao tram 2 Thu Duc, nut giao Song Than, nut giao Linh Trung, nut giao Binh Phuoc, nut giao Ga, nut giao Tan Thoi Hiep, nut giao Quang Trung, nut giao An Suong, nut giao Cu Chi. Dang hoan chinh nut giao Go Dua, ham chui Tan Tao, ham chui Linh Trung. Dang lap du an duong tren cao Nhieu Loc - Thi Nghe va cac nut giao: Hang Xanh, Nga tu Phu Nhuan, Cong truong Dan Chu, Nga Bay, Nga Sau... Dac biet la duong Dong Tay se giai quyet tuong doi hoan chinh viec giao cat dong muc.

Trong giai doan 2007-2010 mot so duong tren cao va nut giao noi tren se duoc xay dung, gop phan giai quyet tinh trang un tac giao thong cho TP... Di nhien viec giai quyet un tac giao thong khong chi dung lai o viec xay dung cac nut giao khac muc ma phai thuc hien nhieu giai phap dong bo khac nhu khuyen khich su dung phuong tien van tai hanh khach cong cong va han che dan su luu thong cua xe ca nhan cung cac bien phap quan ly do thi khac nhu y kien cua dong chi Bi thu Thanh uy da phat bieu o tren.

+ Nguyen Sang - Q. Binh Thanh: Truoc day, noi den do thi, nguoi ta nghi ngay den he thong duong sa nha cua hien dai. The nhung hien nay, tren cac cua ngo vao TPHCM, o dia phan cac tinh Binh Duong, Dong Nai, tham chi Long An, deu "dep" hon duong cua TP…?

- Giam doc So Giao thong Cong Chinh Tran Quang Phuong: Thanh pho Ho Chi Minh la trung tam kinh te khoa hoc cua khu vuc cho nen viec ket noi giao thong den cac do thi, thanh pho chung quanh la cong viec het suc lon. Ngoai cac truc noi chinh, thanh pho co 4 cua ngo lon: Xa lo Ha Noi, Quoc lo 13, Quoc lo 22, Quoc lo 1A... Cac cua ngo chinh nay dang duoc lap du an de mo rong hoan chinh (xay dung dung lo gioi). Von dau tu cho cac du an nay tuong doi lon nen can phai co thoi gian, dong thoi cung can phai bo tri von de giai quyet cac nhu cau giao thong truoc mat.

Tuy nhien vua qua TP cung da tap trung dau tu cac doan duong noi tren, phan tiep can voi khu trung tam nhu duong Truong Chinh, duong Dien Bien Phu... va se tiep tuc dau tu lam dep cac doan duong con lai trong thoi gian toi. Phan dau trong giai doan tu nay cho den nam 2012 TP se dau tu xong cac doan duong cua ngo thanh pho voi tieu chi la tao nen canh quan dep de chao don khach cac noi ve thanh pho.

+ Nguyen Thi Phuong Tl43 - Binh Chieu - Thu Duc – TPHCM: Nuoc thai tai cac nha may, KCN do truc tiep ra kenh rach gay o nhiem, anh huong truc tiep den san xuat, doi song va sinh hoat cua dan cu. Chinh quyen TP co biet viec nay? O cac nuoc tien tien, san xuat gay o nhiem moi truong bi xu phat rat nang. Sap toi, TPHCM co bien phap manh nao de ngan chan, xu ly tinh trang tren?

- GD So Tai nguyen-Moi truong TRAN THE NGOC: O nhiem nguon nuoc la van nan hang dau ve moi truong hien nay. Nguon gay o nhiem tu: 15 KCN, KCX; hang ngan co so san xuat xen cai trong khu dan cu dang trong qua trinh di doi; cac khu dan cu voi hon 6 trieu cu dan chua co he thong xu ly nuoc sinh hoat, trong do, co hon 15.000 ho song ven kenh rach.

Mot so giai phap xu ly o nhiem nguon nuoc: Xay dung he thong xu ly nuoc phai co KCN, hien co 7 khu da hoan thanh va van hanh, 7 khu da khoi cong trong thang 12-2006 va se hoan thanh trong nam 2007. Con lai KCN Phong Phu chua tiep nhan co so SX va se phai xay dung he thong xu ly nuoc thai truoc khi di vao hoat dong. Tiep tuc di doi cac co so SX gay o nhiem trong khu dan cu, hoan tat trong dau nam 2007. Cac co so duoc phep ton tai trong cac khu dan cu phai khac phuc o nhiem triet de. Ben canh do, TP bo tri he thong xu ly nuoc thai sinh hoat cac khu dan cu theo mot lo trinh hop ly; Xu ly cac nguon gay o nhiem khac nhu tu cac bai rac nho tai mot so quan-huyen...; Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra cac hanh vi gay o nhiem nguon nuoc.

Duc Toan - Q. 9: TP co So Quy hoach-Kien truc va So Xay dung de quan ly ve xay dung va quy hoach, the nhung tren dia ban, tinh trang quy hoach treo, xay dung khong phep, trai phep tran lan… Tai sao?

- Giam doc So Quy hoach - Kien truc Nguyen Trong Hoa: TPHCM la thanh pho cuc lon vi vay van de quan ly phat trien do thi phuc tap. Chinh vi vay Thu tuong da cho TPHCM va Ha Noi thanh lap hai so de quan ly quy hoach xay dung la So Quy hoach Kien truc va So Xay Dung. Trong van de quy hoach treo ma du luan xa hoi hien rat quan tam chung toi da tap trung moi no luc de nghien cuu va tung buoc giai quyet. Truoc het chung ta phai hieu dung ve cum tu quy hoach "treo". Do la nhung quy hoach ve phat trien mang luoi ha tang ky thuat va xa hoi do thi khong kha thi va cac du an khong duoc thuc hien dan den tinh trang treo. Tu cach hieu dung nay, phia chinh quyen thanh pho da phan tich de giai quyet mot cach khoa hoc va thuc te.

- Doi voi nhung quy hoach ve phat trien mang luoi ha tang ky thuat va xa hoi do thi khong kha thi: chung toi ra soat de tong hop phan tich tinh kha thi tung du an. Doi voi nhung du an thieu tinh kha thi chung toi de xuat va co nhung thay doi hop ly va nhanh chong phap ly hoa de som dua vao thuc te. Nhu dieu chinh quy dinh ve quy hoach hem, mot so tuyen duong khu trung tam: nhu truc Bac - Nam phan di qua quan 3...

- Doi voi cac du an khong duoc thuc hien dan den tinh trang treo: Thanh pho dua ra quy dinh de ra soat, thu hoi nhung du an ma chu dau tu khong thuc hien va khong co kha nang thuc hien trong thoi gian quy dinh. Viec nay da duoc tien hanh trong thoi gian qua song cung rat phuc tap nen thanh pho cung phai rat can trong vi van de nay anh huong toi su phat trien cua thanh pho. Thoi gian vua qua thanh pho co nhung dieu chinh trong cac thu tuc giao dat, cho thue dat... nen cung da khac phuc tinh trang tren.

Ben canh do van de nang cao chat luong quan ly quy hoach xay dung nhu trong cac cong tac: lap quy hoach, tham dinh quy hoach, phe duyet quy hoach, thong tin va kiem tra sau quy hoach... phai duoc tung buoc nang cao lam sao cac quy hoach moi duoc phe duyet phai mang tinh kha thi.

Voi cach quan ly quy hoach trong thoi gian qua, viec xay dung khong phep, trai phep tren dia ban TP da giam. Tuy nhien viec xu ly van de nay van chua quyet liet.

+ Bui Dinh Linh - phuong Son Ky, quan Tan Phu: Qua bao chi toi duoc biet co so xu ly phan ham cau Hoa Binh la co so duy nhat tiep nhan phan ham cau tren dia ban TP. Vay sau khi dong cua co so nay phan ham cau se xu ly o dau? Hien nay mot so kenh rach o ngoai thanh dang la diem do cua cac xe hut ham cau. TP se xu ly nhu the nao?

- GD So Tai nguyen-Moi truong TRAN THE NGOC: Sau khi dong cua co so phan bon Hoa Binh, TP tiep tuc xu ly phan ham cau tai bai rac Dong Thanh (tai huyen Hoc Mon). Den nay binh quan da tiep nhan duoc binh quan 150m3/ngay. Ben canh do, TP dang cung co so phan bon Hoa Binh tien hanh cac thu tuc can thiet de di doi co so nay den khu lien hiep xu ly CTR Da Phuoc o Binh Chanh. Trong thoi gian toi TP se co it nhat 2 diem xu ly phan ham cau o huong Bac va Nam cua TP.

De giai quyet tinh trang do bay chat thai, phan ham cau, UBND TP da chi dao UBND cac quan, huyen tang cuong kiem tra xu ly vi pham hanh chinh va van dung muc phat that nang de rang de. Ben canh do, de tang cuong quan ly cac hoat dong thu gom van chuyen va xu ly chat thai ham cau, So TN-MT hien dang du thao Quy che quan ly va du kien trinh UBND TP trong thang 2-2007. Trong khi cho xay dung va ban hanh Quy che nay, so da ban hanh Quyet dinh tam thoi ve dang ky hoat dong cua cac doi tuong co lien quan va de nghi UBND quan huyen chi dao UBND phuong, xa to chuc ra soat ghi nhan tren toan bo dia ban minh nhung don vi dang hoat dong trong linh vuc nay va yeu cau den dang ky hoat dong tai Phong TN-MT quan, huyen. Thu tuc dang ky don gian, nhanh chong va thuan loi dam bao khong gay phien ha cho ba con.

+ chumanhtuong@yahoo.com.vn : Bai rac Go Cat hien da qua tai va gay o nhiem nang cho khu vuc xung quanh. Chung toi muon biet khi nao bai rac nay moi duoc di doi?

- GD So Tai nguyen-Moi truong TRAN THE NGOC: Hien nay, toan bo khoi luong bai rac tren 5.000 tan/ngay duoc do tai 2 bai rac Go Cat va Phuoc Hiep. Trong do bai rac Go Cat da tiep nhan tren 3.000 tan rac/ngay va hien dang tiep nhan vuot qua cong suat ban dau. Tuy nhien, viec tiep nhan vuot congsuat nay la do hoat dong thuc te cua bai rac den nay van chua vuot qua quy trinh thiet ke ban dau cua cac o chon rac, nguyen nhan do viec lun sut cua rac dien ra nhanh hon du kien cua cac tu van nuoc ngoai. Ben canh nguyen nhan bai rac da do o cao do cao gio de dang phac tan mui hoi, he thong xu ly nuoc ri rac cua bai rac gap truc trac, khong xu ly dung cong suat gay ton dong tai cong truong cung la nguyen nhan chinh gay mui hoi.

Van de nay da duoc So TNMT chi dao cac don vi lien quan cac bien phap khac phuc nhu: tam thoi cho nuoc ri rac ve bai Dong Thanh de xu ly, dang sua chua he thong xu ly nuoc ri rac cu va dang trong giai doan xay dung he thong xu ly nuoc ri rac moi (du kien hoan thanh trong quy 1-2007), nghien cuu tim kiem va dua vao su dung che pham khu mui moi dat hieu qua cao, thuc hien viec phu kin khu vuc bai rac, thay doi vat lieu che phu, dieu chinh cac cong doan van hanh trong qua trinh hoat dong, tang cuong kiem tra giam sat chat luong mui hoi phat tan tai khu vuc xung quanh khu dan cu.

Qua kiem tra thuc te cho thay cac bien phap nay da lam han che toi da viec phat tan mui hoi gay anh huong den sinh hoat cua nguoi dan. De giai quyet bai rac Go Cat du kien se dong cua vao quy 3-2007, So TNMT cung du kien se dua cac bai rac moi, khu lien hiep xu ly chat thai ran moi vao hoat dong.

+ Nguyen Thi Nam - ap Thanh Hoa, xa Thanh An, huyen Can Gio: - Tai ben do len xuong xa dao Thanh An, huyen Can Gio co mot bai rac ton tai da nhieu nam nay, day la noi cac xe rac tap trung sau khi thu gom rac cua cac ho dan tren dao. Dieu dang noi la mot so ba con khong bo rac vao xe ma bo xuong song, boc mui hoi thoi. Chung toi da nhieu lan kien nghi UBND xa co bien phap xu ly, di doi nhung den nay van chua thuc hien. Chung toi mong muon co quan chuc nang som di doi vi day la cua ngo don du khach khi den dao.

- GD So Tai nguyen-Moi truong TRAN THE NGOC: Hien nay toan bo huyen Can Gio co 3 bai rac, trong do co bai rac o xa Thanh An phuc vu cho ba con sinh song o dao nay. Cong suat hoat dong cua bai rac khoang 2 tan/ngay voi cong nghe don gian la do xuong dat trong va tien hanh lap dat, phun thuoc diet ruoi. Qua kiem tra thuc te vao giua nam 2006 hoat dong thuc te cac bai rac cua huyen, So TN - MT nhan thay cac hoat dong cua nhung bai rac nay da khong con phu hop va gan qua tai co nguy co gay o nhiem moi truong.

Theo do, So TN - MT da kien nghi voi UBNDTP de nghi chi dao UBND huyen Can Gio khan truong lap quy hoach khu lien hop xu ly chat thai ran sinh hoat va nghien cuu chon lua cong nghe xu ly thich hop dam bao ve sinh moi truong tren dia ban.

Vao thang 12-2007, UBND huyen Can Gio da giao Cong ty Dich vu cong ich cua huyen ky hop dong voi don vi tu van EnCor tien hanh lap quy hoach neu tren. Du kien giua nam 2007 se hoan thanh phe duyet quy hoach va tien hanh dau tu x ay dung khu lien hop xu ly chat thai ran tren dia ban huyen va dua vao van hanh trong nam 2008. Trong khi cho doi thuc hien cac cong viec tren, UBND huyen da phe duyet ke hoach cua Cong ty Dich vu cong ich va hien don vi dang thuc hien nang cap cac bai rac tam thoi, tiep tuc tiep nhan xu ly den nam 2008.

So TNMT da chi dao huyen tang cuong kiem tra giam sat va xu ly vi pham hanh chinh hoat dong tai cac bai rac nay. So TN - MT se tiep tuc theo doi va phoi hop cung huyen kiem tra, giam sat cung nhu co cac bien phap can thiet de dam bao cac bai rac nay khong gay anh huong den sinh hoat cua nguoi dan va o nhiem moi truong, vi day la khu vuc du lich sinh thai cua thanh pho.

Theo SGGP

Viet Bao

Comment :Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Urban Management City: planning for long-distance solution
Thu Thiem, Le Thanh Hai, Can Gio, Tran The Ngoc, Department of Natural Resources, Go Cat, waste water treatment system, the Department of Planning and Architecture, Saigon Liberation Newspaper, Party secretary, detailed planning, planning solutions, residential, beside that, in time, urban, city
This morning, 14-1-2007, Mr. Le Thanh Hai, Secretary of the HCM City Party Committee and director of the Departments of Natural Resources - Environment, Construction, Transport - Public Works, Planning - Architecture dialogue with readers online newspaper Saigon Liberation on hot issues Most burns: ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quản lý đô thị TP.HCM: giải pháp qui hoạch đường dài

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quản lý đô thị TP.HCM: giải pháp qui hoạch đường dài bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan ly do thi TP HCM giai phap qui hoach duong dai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0