Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon

Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon
Nu cong nhan trong nganh may mac mong muon duoc ve huu som

Tai ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI lan nay, Uy ban Thuong vu Quoc hoi co trinh Quoc hoi thong qua Luat Binh dang gioi. Dang chu y la qua thao luan ve dieu luat nay, con co nhieu y kien khac nhau ve tuoi nghi huu cua lao dong nu.

Bao chi da trao doi van de tren voi ong Dang Ngoc Tung - Pho Chu tich thuong truc Tong LDLDVN - Dai bieu Quoc hoi.

* Thua ong, co nen dua tuoi nghi huu vao Luat Binh dang gioi hay khong?

- Tuoi nghi huu cua nguoi lao dong da duoc quy dinh cu the o Bo luat Lao dong va Luat BHXH, nen de cac luat tren dieu chinh. Theo toi, khong nen dua tuoi nghi huu cua nguoi lao dong vao trong Luat Binh dang gioi; vi tuoi nghi huu cua nguoi lao dong da duoc Quoc hoi thao luan, can nhac ky truoc khi thong qua Luat BHXH vao ngay 21/6/2006,va luat nay se co hieu luc tu ngay 1/1/2007.

Y kien cua Dai bieu Quoc hoi

Nha su hoc Duong Trung Quoc: Ti le nu chi la tieu chi de phan dau

Truoc het can phai lay tieu chi mang net dac thu cua nu gioi (ve sinh hoc, ve mat xa hoi) de thay, nen dem quyen loi nhu the nao cho phu nu la phu hop. Viec cho phu nu nghi huu som hon nam gioi la quyen loi chinh dang. Nhung, nguyen vong muon lam viec nua cung la quyen loi chinh dang cua nhung chi con tam huyet, suc khoe.

Tuy nhien, toi cam thay viec muon keo dai thoi gian lao dong cua phu nu hien duoc hieu theo nghia gan lien voi quyen huong thu cua mot so nguoi, nhung khong phu hop voi quyen loi cua so dong chi em phu nu. Viec quy dinh phan tram so nu dai bieu, do la tieu chi de phan dau, nhung khong nen "cung hoa" ma phai phu thuoc vao pham chat, yeu cau voi moi DB.

Dai bieu Tran Viet Quoc (Quang Tri): Khong nen "ep" ve ti le can bo nu

Toi di tiep xuc cu tri o nhieu dia ban, nhieu nganh nghe thi thay tuoi ve huu cua nu o tuoi 55 la hop ly, phu hop voi chinh sach uu tien cua Dang va Nha nuoc. Voi cac chi con co nang luc, suc khoe con tot, neu muon cong hien tiep cho xa hoi thi cung nen ung ho.

Voi viec quy dinh bao nhieu phan tram so phu nu vao co quan dan cu, khong nen quy dinh cung, ma tuy tinh hinh tung dia phuong. Con neu co duoc nhieu chi co tam huyet, co trinh do thi phan tram co the cao hon, chu cung khong nen gioi han muc 30%. Nhung trong truong hop, neu tim khong duoc nguoi co du tieu chuan ma cu "ep" thi khong nen.

* Nhung, nhieu dai bieu Quoc hoi de nghi tuoi nghi huu cua can bo, cong chuc va nguoi lao dong nam, nu nhu nhau, va dua vao Luat Binh dang gioi. Y kien ong the nao?

- Nguoi phu nu con co thien chuc lam me, sinh con, nuoi day con nen suc khoe co suy giam, phai quan tam cham soc den suc khoe cua ho nhieu hon, khong nen ep buoc ho phai lao dong nhu nam gioi duoc, nhat la lao dong chan tay, ma can co chinh sach uu tien cho lao dong nu.

Duoc su quan tam cua Dang va Nha nuoc the hien trong Bo luat Lao dong va Luat BHXH, nen phu nu duoc nghi huu truoc nam gioi 5 nam, dieu nay phu hop voi mong muon cua tuyet dai da so lao dong nu.

Nhung cung chinh quy dinh do lai khong phu hop voi mot bo phan can bo nu - nhung nguoi lao dong ve tri oc, ve chat xam nhieu hon, nhat la cac nha nu khoa hoc, nu quan ly, ho mong muon tiep tuc cong hien, va tuoi nghi huu nhu nam gioi.

Do do, chung toi de nghi tuoi nghi huu cua lao dong nu phai tuy thuoc vao doi tuong, cu the nhu:

- Nu can bo cong chuc tuoi nghi huu nen 60.
- Nu lao dong binh thuong tuoi nghi huu 55 nhu hien tai.
- Nu lao dong nang nhoc tuoi nghi huu 50, tham chi la 45 (nu cong nhan det-may, da giay, caosu, thuy san, nu dien vien xiec, mua...).

* Dua vao co so nao ma ong de xuat nhu tren?

- Dua vao thuc te va qua khao sat de xuat cua cac cap cong doan. Lanh dao Tong Cong ty Cao su Viet Nam bao cao voi Tong LDLDVN la co tren 59.000 nu cong nhan cao mu caosu phai nghi viec de nhan tro cap 1 lan, ho rat mong muon duoc nghi huu, nhung khong du suc khoe lam viec den 55 tuoi de duoc nghi huu, de nghi TLD de xuat voi Quoc hoi, voi Chinh phu cho nu cong nhan cao mu cao su duoc nghi huu o tuoi 50, hoac 45. Nu cong nhan trong cac nganh det-may, da giay, thuy san cung mong muon nhu vay, ke ca nu dien vien mua, xiec...

Vay tuyet dai da so nu cong nhan lao dong mong muon duoc nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon?

- Dung vay, tuyet dai da so lao dong nu mong muon nhu vay.

* Thua ong, de dam bao su binh dang ve chinh tri, co nen dua vao luat la so nu dai bieu Quoc hoi, va hoi dong nhan dan cap tinh phai chiem toi thieu la 30% tren tong so dai bieu?

- Co so nao ma chung ta dua vao luat 30% dai bieu phai la nu? Ban than toi con muon ti le cao hon nua, de cho tuong xung voi ti le nu trong nhan dan. Toi nghi do la dieu ma chung ta mong muon, nhung day lai chinh la quyen quyet dinh cua nhan dan, quyen tu do lua chon cua nhan dan, hay de cho nhan dan quyet dinh.

Trong luat khong nen quy dinh ti le nay, vi neu nhan dan bau khong dat ti le tren thi sao? Phai huy cuoc bau cu do va to chuc bau lai? Nhu vay thi khong duoc. Do do, theo toi khong nen quy dinh ti le tren vao trong luat.

- Xin cam on ong!

Y kien cua nguoi lao dong:

* Voi chung toi, xin de nghi duoc nghi huu khi 45 tuoi. Toi phu trach 45 CN trong to chuyen cao mu caosu. Day la nganh nghe dac biet nang nhoc, doc hai. Ti le nu trong nganh mac benh phu khoa chiem 47%/tong so kham, trong do toi 10% phat hien tien ung thu va ung thu... Hau het ca nam lan nu tuoi tu 42 den 45 tro len cao khong con chinh xac. The nhung, ho deu phai co gang cho den khi nam 55 tuoi, nu 50 tuoi co 20 nam dong BHXH thi duoc nhan so huu.

Chung toi tha thiet de nghi Quoc hoi sua doi luat, cho phep CNLD truc tiep trong nganh CS: Nam du 50 tuoi, nu du 45 tuoi, ma co 20 nam dong BHXH thi duoc nhan so huu ma khong bi tru phan tram.
Ba Vo Thi La - To truong to 13, Nong truong CS Doan Van Tien thuoc Cty CS Dau Tieng

Anh minh hoa

Nu cong nhan trong nganh than mong muon duoc ve huu som.

* Quy dinh tuoi nghi huu can tinh den kha nang cong hien. Doi voi quy dinh tuoi nghi huu, de phu hop thuc te, can xac dinh ro nhung nguoi lam khoa hoc va nhung CNLD truc tiep. Do tuoi tu 40 tro len moi thuc su la "do chin" cua cac nha nghien cuu KH nu. Neu cu buoc 55 tuoi phai nghi huu thi rat lang phi kinh phi dao tao cua Nha nuoc, kien thuc tich luy cua ca nhan...

Co the quy dinh muc chung cua tuoi nghi huu cua LD nu la 55, nhung kem theo phan loai doi tuong de vua phu hop voi suc khoe va gia tri cong hien.
TS Vu Thi Tuyet Loan - Truong phong Nghien cuu Australia, Vien nghien cuu Dong Nam A (Vien KHXH VN)

* Nen quy dinh tuoi nghi huu cho nu la tu 55 den 60. Khong nhat thiet phu nu cu den tuoi 55 la nghi huu. Tuy theo tinh chat nang nhoc cua cong viec, Nha nuoc co the quy dinh mot cach nang dong ve tuoi nghi huu doi voi phu nu. Theo toi, Nha nuoc nen quy dinh tu 55 den 60 tuoi. Boi vi, tam ly cua nhung nguoi lam cong viec nang nhoc - nhu nganh xay dung chang han - thi thuong chi muon 55 tuoi nghi huu la vua. Voi khong it nguoi lam cong viec tri thuc, du den tuoi 55 tuoi, nhung ho van muon tiep tuc cong hien thi co the keo dai them tuoi nghi huu den 60.
Ba Ta Thi Hong Tam - GD Cty quan ly cong trinh cau pha TPHCM.

Muon duoc giam tuoi nghi huu. Tu lau lam roi, LD nu truc tiep trong nganh thuy san da co mong muon duoc giam tuoi nghi huu. LD nu truc tiep lam khau che bien rat cuc, can co suc khoe de dung 8 tieng dong ho, tay ngam trong nuoc va tiep xuc voi thuy - hai san, mat cung phai nhin tap trung. Vi vay, LD nu chung toi vao lam tu nam 18 - 20 tuoi thi den tam 45 - 50 tuoi la da qua suc chiu dung.
Ba Ho Thi Xuan Tam - Cty che bien va XK thuy san Tho Quang - Cty XK thuy san Mien Trung

Dung de gioi han tuoi huu can tro su phat trien cua lop tre. Neu giu lai nhung nguoi quan ly qua lau se kho co dieu kien cho lop tre phat trien... Quan diem cua toi la nen phat huy het kha nang cua nhung nguoi da co kinh nghiem, dac biet doi voi nhung cong viec hoat dong tri oc, chuyen mon can kinh nghiem nhu nganh y... Vi vay toi cho rang, tot nhat nen giu lai nhung nguoi that su co tai de dung lang phi nhan tai, chung ta cung khong nen de "tuoi tac" de nang, khien moi nguoi deu phai chung lai nhu nhau khi da dung tuoi huu.

Tuy nhien, neu cu "vin" vao ly do nay ma thuc hien dai tra o muc nang len den 60 tuoi, phu nu quan ly moi ve huu thi cung khong thoa dang, boi nhu vay se it nhieu "can tro" su phat trien cua lop tre.
BS Vu Thi Nhung - GD BV Phu san Hung Vuong, TPHCM.

Khong nen doi hoi nhung phu nu lao dong nang nhoc, doc hai phai du 55 tuoi moi ve huu. Theo toi, Nha nuoc co the cho phep chi em nghi som, tham chi tu 45-50 tuoi. Viec uu tien che do nghi huu cho lao dong nu nen phu thuoc vao tinh chat cong viec, suc khoe cua ca nhan. Viec keo dai tuoi nghi huu cho chi em khong nen dua vao thanh luat. Toi cung dong y rang khong nhat thiet 30% dai bieu cac cap phai la nu.
Ba Tran Thi Hue 41 Bis Dien Bien Phu - Q.Binh Thanh, TPHCM.

De nghi cho phep nam nghi huu khi du 50 tuoi. Toi nhan thay nganh giay thuoc cong viec dac biet nang nhoc, doc hai. CN phai ngoi hit bui va hoa chat suot ngay, nen thuong hay bi cac benh nghe nghiep nhu benh phoi, benh tri... Vi vay, de nghi Quoc hoi cho phep CNLD truc tiep trong nganh da giay: Nam du 50 tuoi, nu du 45 tuoi, ma co 20 nam dong BHXH thi duoc nhan so huu.
Ba Lam Thu Hien - Chuyen truong Cty giay Hai Vinh (TPHCM)

Nen trao quyen cho don vi su dung lao dong. Theo toi, can quy dinh cho phu nu lam cong tac quan ly duoc nghi huu o tuoi 55. Tuy nhien, khong nen ap dat qua cung nhac ma nen trao them quyen chu dong cho don vi su dung lao dong. Co nhieu nguoi co kha nang lam viec rat tot o tuoi tren 55, o cuong vi quan ly hoac cong hien chat xam.
Ba Nguyen Thi Hai - GD Cty khai thac tai san - NH Sai Gon Cong thuongTPHCM.

Mong duoc giam tuoi huu. Doi voi CN may giay chung toi, 45 tuoi da cam thay khong con du suc de dam bao nang suat nhu truoc, vi mac phai mot so benh nghe nghiep ve mat, cot song, thao tac cham chap... Chung toi mong muon duoc giam tuoi huu cua LD nu xuong duoi 50 tuoi. Ba Nguyen Thuy Hoa - cong nhan may bac 6/6, Cty giay Thuong Dinh, Ha Noi.

Theo Lao dong

Viet Bao
Comment :Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Women want to retire at age 55 or less
Rating Law, Law on Social Insurance, the National Assembly Standing Committee, Congressman, the overwhelming majority, the National Assembly, the retirement age, female personnel, were retired, fit, female, regulations, should not, desire, age 55, branch
At its 10th session this National Assembly, National Assembly Standing Committee has submitted to the National Assembly through the Gender Equality Law. Notably, the discussion of this law, there are many different opinions about the retirement age of female workers ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phụ nữ muốn nghỉ hưu ở tuổi 55 hoặc thấp hơn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phụ nữ muốn nghỉ hưu ở tuổi 55 hoặc thấp hơn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon

Nhan xet, hay lien he ve tin Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phu nu muon nghi huu o tuoi 55 hoac thap hon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0