Phien hop Chinh phu thuong ky thang 52013 Kien dinh kiem che lam phat on dinh kinh te vi mo

Phien hop Chinh phu thuong ky thang 52013 Kien dinh kiem che lam phat on dinh kinh te vi mo

Tags: Thu Tuong Nguyen Tan Dung, thi truong bat dong san, kinh te vi mo, On Dinh Kinh Te, tinh hinh kinh te, cac thanh vien, xu ly no, pho thu tuong, nen kinh te, chinh phu, lam phat, tiep tuc, san xuat, nganh
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 26/5, tai Tru so Chinh phu, duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chinh phu da hop thuong ky thang 5/2013, thao luan ve tinh hinh kinh te - xa hoi 5 thang dau nam 2013 va ban cac giai phap nhung thang tiep theo voi trong tam la tiep tuc tap trung on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat va thao go kho khan cho san xuat kinh doanh.

* Kinh te-xa hoi tiep tuc chuyen bien tich cuc

Thao luan ve tinh hinh kinh te, xa hoi, cac thanh vien Chinh phu danh gia, trong 5 thang dau nam , cac cap, cac nganh da tich cuc trien khai, cu the hoa cac giai phap da de ra trong cac Nghi quyet cua Trung uong, Quoc hoi, Nghi quyet so 01/NQ-CP, so 02/NQ-CP ngay 7/1/2013 cua Chinh phu va Nghi quyet cac phien hop thuong ky cua Chinh phu de dua vao cuoc song.

Nho vay, kinh te vi mo tiep tuc dat duoc ket qua tich cuc, dung huong; lam phat duoc kiem che, gia ca, thi truong kha on dinh; lai suat tiep tuc duoc dieu chinh giam, gop phan thao go kho khan cho hoat dong san xuat kinh doanh...

Ben canh viec khang dinh nhung ket qua dat duoc, cac thanh vien Chinh phu cung chi ra nhung han che ma nen kinh te can tap trung khac phuc, trong do noi len la ca khu vuc nong, lam nghiep, thuy san va khu vuc cong nghiep, xay dung deu gap nhieu kho khan. Chan nuoi gia suc, gia cam va nuoi trong thuy san giam sut. San xuat cong nghiep, nhat la cong nghiep che bien va che tao phuc hoi cham do suc mua giam, tieu thu cham. Chenh lech lai suat huy dong va lai suat cho vay cham duoc thu hep. Tai cau truc ngan hang thuong mai, xu ly no xau trong he thong ngan hang cung nhu thao go kho khan cho thi truong bat dong san cham duoc giai quyet.

* Thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, duy tri tang truong


Thao luan tai phien hop, cac thanh vien Chinh phu kien nghi can quyet liet hon nua trong tap trung thao go kho khan, thuc day phat trien san xuat kinh doanh nham duy tri da phuc hoi tang truong, thuc hien thanh cong muc tieu tang truong da de ra cho nam 2013. Truoc mat, can tiep tuc ra soat, kip thoi dieu chinh nhung co che, chinh sach khong con phu hop; tap trung von cho vay cac linh vuc uu tien, tim dau ra cho san pham, giam hang ton kho, nang cao kha nang canh tranh cua san pham... Nang cao hieu qua hoat dong xuc tien thuong mai va dau tu, cung co va mo rong thi truong xuat khau, dong thoi day nhanh viec thuc hien tai co cau dau tu cong, doanh nghiep Nha nuoc va cac to chuc tin dung nham tao tien de cho phuc hoi tang truong kinh te trong dai han...

Bo truong Cong Thuong Vu Huy Hoang, Bo truong Xay dung Trinh Dinh Dung de xuat can quan tam nhieu hon nua den cac giai phap thao go kho khan cho thi truong bat dong san. Theo Bo truong Xay dung Trinh Dinh Dung, ngoai viec day manh bo sung, hoan thien co che, chinh sach, hien nay Bo Xay dung dang tap trung manh vao cau truc lai cac du an bat dong san, co cau lai san pham bat dong san de phu hop voi nhu cau cua nguoi co thu nhap thap, co nhu cau thuc su ve nha o. Hien da co 56 du an nha o thuong mai duoc chuyen doi thanh du an nha o xa hoi.

Cac Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc va Nguyen Thien Nhan de nghi cac thanh vien Chinh phu phoi hop chat che, chu dong trong cong tac thong tin, chat van va tra loi chat van truoc Quoc hoi tai ky hop thu 5 dang dien ra; chu trong cac giai phap thao go kho khan cho thi truong bat dong san; chu dong hon trong ngan chan tinh trang buon lau gia cam o khu vuc bien gioi...

Pho Thu tuong Vu Van Ninh de nghi cac Bo, nganh, dia phuong can quyet liet hon trong viec xu ly no xau; linh hoat hon trong viec xu ly cac van de lien quan den chinh sach tien te, tin dung, dong thoi kien nghi cho phep tang phat hanh trai phieu Chinh phu doi voi mot so du an giao thong trong diem, nhung cong trinh dang trien khai dang do.

Pho Thu tuong Hoang Trung Hai nhan manh can quan tam thuc hien cac giai phap tang cuong kha nang tiep can von doi voi cac doanh nghiep, nhat la doi voi cac doanh nghiep xuat khau. Pho Thu tuong de nghi cac co quan chuc nang can lam tot hon nua cong tac quan ly gia, dac biet la quan ly gia doi voi mat hang nong san cung nhu tang cuong cong tac quan ly cac hiep hoi.

Ben canh do, nhieu thanh vien Chinh phu cung de xuat y kien can chu trong hon nua cong tac dao tao nghe, tao viec lam, tang thu nhap cho nguoi lao dong, nhat la lao dong nong thon, lao dong mat viec lam tu cac doanh nghiep giai the, ngung hoat dong, cac ho bi thu hoi dat o, dat san xuat; tang phat hanh trai phieu Chinh phu cho y te; theo doi sat dien bien tinh hinh dich benh, trien khai cac bien phap kiem soat phong chong dich benh tren nguoi, cay trong, vat nuoi; tang cuong cac bien phap nham bao dam an toan giao thong, giam thieu tai nan giao thong; chu dong nam tinh hinh va co phuong an doi pho voi dien bien phuc tap cua thien tai, bien doi khi hau...

* Kien dinh muc tieu kiem soat lam phat, on dinh kinh te vi mo

Ket luan phien hop, Thu tuong Nguyen Tan Dung de nghi Van phong Chinh phu tong hop cac y kien cua cac thanh vien Chinh phu, danh gia khach quan, khong to hong, khang dinh nhung mat da lam duoc de tiep tuc trien khai nhung thang tiep theo. Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau cac bo, nganh, dia phuong khong chu quan, lo la trong thuc hien muc tieu kiem soat lam phat, on dinh kinh te vi mo, coi day la tien de co y nghia quyet dinh cho viec thuc hien cac muc tieu khac.

Ben canh viec thuc hien cac giai phap kiem che lam phat, giu on dinh kinh te vi mo, phai thuc hien cho duoc muc tieu tang truong, song phai la tang truong ben vung; khong vi tang truong truoc mat ma day lam phat cao tro lai va lam anh huong toi tai co cau nen kinh te - Thu tuong nhan manh.

Chi dao nhung nhiem vu cu the, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong tiep tuc bam sat muc tieu da de ra trong cac Nghi quyet cua Trung uong, Quoc hoi va Chinh phu, trong do tap trung khac phuc cho duoc nhung mat con han che; dua nhanh chu truong, chinh sach vao cuoc song nham thuc day thuc hien cac muc tieu tren cac linh vuc.

Thu tuong chi dao cac Bo, nganh tiep tuc on dinh gia ca, giam lai suat cho nhung linh vuc uu tien, dac biet la huong tang truong tin dung cho cac linh vuc uu tien, co dau ra, co thi truong nhu nong nghiep, cong nghiep ho tro, nhung nganh nghe su dung nhieu lao dong, co suc lan toa lon, tac dong manh toi su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc; dong thoi chu trong viec ho tro, thuc day phat trien san xuat nong nghiep boi day la tru cot cua nen kinh te.

Lien quan den su co mat dien tai 22 tinh, thanh pho phia Nam, Thu tuong nhan manh phai tap trung khac phuc su co, nghiem tuc kiem diem nguyen nhan, trach nhiem de xay ra su co va rut kinh nghiem de khong lap lai su co nay. Dong thoi, Thu tuong yeu cau cac Bo, nganh chuc nang tinh toan, can doi, dam bao du san luong dien phuc vu cho san xuat, kinh doanh va nhu cau sinh hoat cua nguoi dan.

Thu tuong Nguyen Tan Dung de nghi Bo Tai chinh tap trung chi dao cong tac quan ly thu ngan sach, chong that thu; quan ly chi ngan sach chat che, tiet kiem va hieu qua; ra soat, sap xep lai cac nhiem vu chi, triet de thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nhat la trong mua sam cong, hoi hop, tiep khach...

Ve xu ly no xau, Thu tuong neu ro hien co che, chinh sach da duoc ban hanh day du, de nghi Ngan hang Nha nuoc tich cuc chi dao trien khai thuc hien viec xu ly no xau, dut khoat khong duoc de xay ra cac tieu cuc phat sinh. Ben canh do, Ngan hang Nha nuoc tiep tuc tang cuong cong tac quan ly, giam sat nham bao dam an toan cho toan he thong va kiem soat chat che hoat dong thi truong vang.

Thu tuong cung yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong day manh thuc hien tai dau tu cong, tranh dau tu dan trai cung nhu day manh tien do trien khai thuc hien cac du an dau tu trong diem quoc gia, nhat la doi voi cac du an nang luong va giao thong huyet mach.

Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao phai quyet liet thuc hien cac giai phap dam bao an ninh thong tin, an toan he thong mang; de xuat cac hinh thuc xu ly nghiem khac cac hanh vi loi dung mang Internet de boi nho, vu khong, xuyen tac tinh hinh dat nuoc, gay phuong hai den loi ich cua nhan dan.

Thu tuong cung de nghi cac thanh vien Chinh phu chu dong, phoi hop chat che trong cong tac chuan bi, cung cap thong tin, tra loi chat van tai ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XIII, dong thoi chu dong trong cung cap thong tin cho bao chi trung thuc, khach quan ve moi mat cua tinh hinh kinh te - xa hoi cua dat nuoc nham tao su dong thuan, gop phan thuc hien thang loi cac muc tieu da de ra.
Viet Bao.

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Thu Tuong Nguyen Tan Dung, thi truong bat dong san, kinh te vi mo, On Dinh Kinh Te, tinh hinh kinh te, cac thanh vien, xu ly no, pho thu tuong, nen kinh te, chinh phu, lam phat, tiep tuc, san xuat, nganh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013: Kiên định kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013: Kiên định kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phien hop Chinh phu thuong ky thang 52013 Kien dinh kiem che lam phat on dinh kinh te vi mo

Nhan xet, hay lien he ve tin Phien hop Chinh phu thuong ky thang 52013 Kien dinh kiem che lam phat on dinh kinh te vi mo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phien hop Chinh phu thuong ky thang 52013 Kien dinh kiem che lam phat on dinh kinh te vi mo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0