Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung

Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuong trinh hanh dong phong chong tham nhung, lang phi cua Thanh uy TP.HCM 

Theo ke hoach, sang nay 24-10, Thanh uy TP.HCM mo hoi nghi can bo quan triet va trien khai chuong trinh hanh dong cua Thanh uy thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 3 ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung, lang phi den nam 2010. Xin trich dang phan Chu truong va Giai phap cua chuong trinh hanh dong quan trong nay.

De khac phuc ton tai, yeu kem trong cong tac phong, chong tham nhung, lang phi nham thuc hien tot muc tieu “ngan chan, tung buoc day lui tham nhung, lang phi; tao buoc chuyen bien ro ret de giu vung on dinh chinh tri, phat trien kinh te - xa hoi; cung co long tin cua nhan dan; xay dung Dang, Nha nuoc trong sach, vung manh; doi ngu can bo, cong chuc ky cuong, liem chinh” theo tinh than Nghi quyet 04-NQ/TW cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X de ra; Ban Chap hanh Dang bo TP thong nhat de ra Chuong trinh hanh dong den nam 2010 nhu sau:

1- Nang cao vai tro lanh dao, suc chien dau cua to chuc Dang trong thuc hien cong tac phong, chong tham nhung, lang phi

a - Tuyen truyen, giao duc, nang cao nhan thuc va y thuc trach nhiem cua dang vien, can bo, cong chuc va nhan dan, dac biet la nguoi dung dau don vi, dia phuong trong thuc hien cong tac phong, chong tham nhung, lang phi:

- Tang cuong cong tac tuyen truyen pho bien, quan triet Nghi quyet 04-NQ/TW cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Cac quan diem, chu truong, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc va Chuong trinh hanh dong cua Thanh uy, xac dinh cong tac phong, chong tham nhung, lang phi la nhiem vu trong tam, vua mang tinh cap bach, vua thuong xuyen, lau dai. De gop phan nang cao nhan thuc, y thuc trach nhiem thuc hien cua dang vien, can bo, cong chuc va nhan dan, dac biet chu trong viec giao duc cho cong dan, doanh nghiep khong tiep tay, tao dieu kien cho can bo, cong chuc tieu cuc, tham nhung. Phat huy suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi tham gia dau tranh co hieu qua voi te tham nhung, lang phi.

- Tiep tuc day manh thuc hien Chi thi 15-CT/TU ngay 20-10-2003 cua Ban Thuong vu Thanh uy ve cuoc van dong tu duong dao duc, xay dung loi song lanh manh trong can bo, dang vien, gan voi cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ve can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu”, phat dong phong trao tu ren luyen, tu duong, day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, te quan lieu, tham nhung, lang phi trong ca he thong chinh tri va trong xa hoi. Can bo lanh dao va dang vien phai neu guong ve dao duc, loi song, di dau trong cong tac phong, chong tham nhung, lang phi.

b - Nang cao suc chien dau cua to chuc Dang, tinh tien phong, guong mau cua dang vien:

- Tiep tuc cung co, kien toan, nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua cac to chuc Dang tu thanh pho den co so, phat huy vai tro tien phong, guong mau, tinh tu giac cua to chuc Dang va dang vien; kien quyet xu ly trach nhiem cua cap uy va nguoi dung dau don vi, dia phuong de xay ra tieu cuc, tham nhung, lang phi.

Day manh viec thuc hien quy che dan chu co so, nhat la cac co quan, doanh nghiep nha nuoc. Nang cao tinh chien dau, tinh than tu phe binh, phe binh cua can bo lanh dao, cap uy va dang vien trong thuc hien cong tac phong, chong tham nhung, lang phi o tung chi bo, dang bo. O dau co tham nhung, lang phi thi truoc tien cap uy, chi bo co so do phai chiu trach nhiem.

- Tang cuong quan ly viec thuc hien nhiem vu chinh tri va quan he xa hoi cua dang vien, can bo, cong chuc; thuong xuyen giao duc, nhac nho, kiem tra va kip thoi xu ly nhung truong hop co dau hieu vi pham. Dua noi dung phong, chong tham nhung, lang phi vao tieu chuan phan tich chat luong to chuc Dang va dang vien hang nam. Thuc hien co hieu qua co che chat van trong sinh hoat Dang.

- Lanh dao phat huy vai tro kiem tra, giam sat cua cac to chuc chinh tri-xa hoi. Chi dao so ket rut kinh nghiem de nang cao chat luong thuc hien chu truong can bo chu chot phuong-xa, thi tran tu phe binh va phe binh truoc hoi nghi nhan dan do UBMTTQ to chuc.

c - Tiep tuc hoan thien cong tac can bo phuc vu cong tac phong, chong tham nhung, lang phi:

- Quan triet va trien khai thuc hien Chi thi 02-CT/TU ngay 12-7-2006 cua Thanh uy ve quy hoach va dao tao can bo thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; Ke hoach 05-KH/TU ngay 12-7-2006 cua Thanh uy ve quy hoach can bo dien Thanh uy quan ly giai doan 2006 - 2015.

- Xay dung va thuc hien nghiem quy che tuyen dung can bo; quy dinh ve phan cap quan ly can bo; quy dinh ve xu ly trach nhiem nguoi gioi thieu, bo nhiem, de bat sai can bo. Thuc hien tot quy dinh cua Thu tuong Chinh phu ve trach nhiem cua nguoi co chuc vu, quyen han o cac co quan, to chuc trong viec phong, chong quan lieu, tham nhung, lang phi. Khuyen khich can bo lanh dao chu dong tu chuc do lien quan trach nhiem de xay ra tham nhung o don vi, dia phuong.

- Ra soat, sap xep, luan chuyen, bo tri lai can bo de cung co, kien toan cac to chuc trong he thong chinh tri, nhat la cac co quan quan ly nha nuoc trong yeu de bao dam yeu cau, nhiem vu phong, chong tham nhung, lang phi. Kien quyet thay the, khong bo tri nhung can bo khong du pham chat, nang luc, so can bo co bieu hien tieu cuc, tham nhung, lang phi. Chu dong xu ly ky luat ve Dang va chinh quyen ngay khi du co so chung minh can bo, dang vien co vi pham, khong cho co quan phap luat xu ly.

- Thuc hien nghiem viec ke khai tai san, xac minh ban ke khai cua can bo, dang vien va huong dan, kiem tra viec dang vien lam kinh te tu nhan dung phap luat Nha nuoc va quy dinh cua Dang.

- To chuc quan triet va huong dan dang vien, can bo, cong chuc thuc hien nghiem nhung quy tac ung xu theo quy dinh cua Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi (quy dinh khong su dung cong quy lam qua tang, chieu dai, tiep khach khong dung quy dinh; quy tac quan he giua nguoi thuc hien cong vu voi cong dan, to chuc, doanh nghiep; quy tac trong viec cuoi, viec tang,...).

- Thuc hien che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi hanh chinh doi voi cac co quan Dang va Nha nuoc.

d - Cung co, kien toan cac co quan co chuc nang phong, chong tham nhung, lang phi; nang cao chat luong, hieu qua dieu tra, truy to, xet xu cac vu an tham nhung:

- Tiep tuc day manh viec thuc hien Nghi quyet 08-NQ/TW cua Trung uong khoa IX va Nghi quyet 49-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve cai cach tu phap; tap trung cung co, kien toan to chuc bo may nganh Cong an, Vien Kiem sat nhan dan, Toa an nhan dan, co quan thi hanh an; chu trong kien toan, bo sung can bo chuyen trach thanh tra cong vu, can bo chuyen trach dieu tra toi pham ve chuc vu; thuc hien tot cong tac quy hoach, dao tao, boi duong nang cao trinh do ly luan chinh tri, nghiep vu can bo tu phap; tang cuong kiem tra phong, chong sai pham cua to chuc Dang, dang vien, can bo, cong chuc o cac co quan tu phap.

- Tuyen chon can bo co pham chat, ban linh, nang luc bo tri vao Ban chi dao phong, chong tham nhung, lang phi thanh pho va cac cap theo chi dao, huong dan cua Trung uong.

- Thuc hien tot cong tac giai quyet khieu nai, to cao cua nhan dan. Giai quyet dut diem cac vu khieu nai, to cao ton dong keo dai.

- Co co che, chinh sach bao ve nguoi phat hien, to cao tham nhung va chinh sach doi voi nguoi tu giac, thanh khan khai bao va khac phuc hau qua. Xay dung quy khen thuong phong, chong tham nhung, lang phi.

2 - Cung co, kien toan, xay dung bo may chinh quyen trong sach, vung manh, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly xa hoi

a - Cong khai, minh bach trong hoat dong cua cac co quan quan ly nha nuoc:

- Day manh thuc hien Chuong trinh hanh dong 09-CTr/TU ngay 12-6-2006 cua Thanh uy ve cai cach hanh chinh va chong quan lieu, tham nhung, lang phi voi trong tam: tiep tuc cai cach cac thu tuc hanh chinh, giam thoi gian cho doi, giam phien ha cho nhan dan va doanh nghiep; kien toan to chuc, doi moi phuong thuc hoat dong cua bo may chinh quyen cac cap, theo huong tinh gon, xac dinh ro trach nhiem cua tap the va ca nhan; thuc hien tot cong tac tuyen dung, quy hoach, dao tao, bo tri, luan chuyen can bo; giao duc dao duc loi song, tinh than trach nhiem cua can bo, cong chuc.

- Thuc hien tot viec cong khai, minh bach trong hoat dong cua co quan quan ly nha nuoc thanh pho, quan-huyen, phuong-xa-thi tran; chu trong quan ly chat che cac quy dong gop  cua nhan dan, ke ca viec quan ly cac quy tu thien xa hoi cua cac to chuc chinh tri-xa hoi.

- Duy tri thuc hien che do khao sat ve su hai long cua cong dan va doanh nghiep doi voi co quan quan ly nha nuoc, qua do kip thoi chi dao chan chinh, khac phuc nhung ton tai, yeu kem cua cac so - nganh, quan - huyen trong viec phuc vu nhan dan.

b - Thuc hien tot co che, chinh sach quan ly nha nuoc tren cac linh vuc:

- Tiep tuc day manh viec thuc hien Chi thi 06-CT/TU ngay 4-11-2002 cua Ban Thuong vu Thanh uy ve lap lai ky cuong, chap hanh phap luat, nang cao trach nhiem quan ly nha nuoc tren dia ban thanh pho, nhat la cac linh vuc quan ly kinh te, quy hoach, xay dung, nha dat, giao thong, trat tu do thi, van hoa, xa hoi...

- Thuc hien nghiem cac quy dinh ve quan ly va su dung dat dai, cong so, dau tu xay dung co ban, thu, chi ngan sach, viec dao tao va su dung lao dong, trong san xuat va tieu dung. Co quy dinh ve xu ly trach nhiem nguoi quyet dinh dau tu sai, dau tu lang phi, co bien phap che tai doi voi cac don vi vi pham quy dinh ve dau tu, xay dung cong trinh.

- Phoi hop voi cac bo – nganh Trung uong som hoan thanh viec dieu chinh, sap xep, thu hoi cac mat bang, nha xuong su dung khong hieu qua, khong dung muc dich, gay lang phi, that thoat ngan sach Nha nuoc theo Quyet dinh 80/2001/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.

- Day nhanh tien do co phan hoa doanh nghiep nha nuoc. Kiem soat chat che qua trinh co phan hoa, ngan chan, xu ly kip thoi tieu cuc, sai trai trong dinh gia, dau gia tai san doanh nghiep; cong khai viec mua, ban co phan cua doanh nghiep da chuyen doi. Xay dung va trien khai thuc hien Chuong trinh thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong quan ly, su dung von va tai san Nha nuoc tai doanh nghiep.

- Thuc hien che do kiem toan bat buoc doi voi doanh nghiep co von Nha nuoc. Xu ly nghiem nhung can bo duoc giao quan ly cac doanh nghiep co von Nha nuoc thuc hien cac giao dich kinh doanh voi doanh nghiep thuoc so huu cua nguoi dan.

c - Nang cao chat luong, hieu qua cong tac tu phap, kiem tra, thanh tra, kiem toan:

- Tap trung kiem tra, kiem toan, thanh tra mot so linh vuc trong diem:

+ Viec dau tu cac du an va xay dung cac cong trinh trong diem cua thanh pho;

+ Viec quan ly, su dung nha va dat thuoc so huu Nha nuoc;

+ Viec giai quyet thu tuc hanh chinh cua cac so – nganh, nhat la hai quan, quan ly thi truong, thue;

+ Viec thu, chi ngan sach, quan ly va su dung cac nguon von ngan sach, tai chinh doanh nghiep, von vay, cac quy tu thien;

+ Viec thuc hien quy che tu kiem tra tai chinh - ke toan cua cac co quan co su dung ngan sach.

- Chi dao xu ly nghiem cac vu viec tham nhung, lang phi phat hien o thanh pho.

- Tang cuong cong tac thanh tra cong vu, xu ly nghiem can bo, cong chuc co hanh vi nhung nhieu, tieu cuc.

- Tap trung kiem tra va don doc viec thuc hien cac ket luan thanh tra. Chu trong viec truy thu tai san bi chiem doat, ke bien tai san phai den bu. Chan chinh hoat dong thi hanh an dan su va phat mai tai san sung cong, bao dam thu dung gia tri tai san da tich thu. Chi dao xu ly dut diem cac vu viec co nhieu du luan buc xuc. Nghien cuu ket hop to chuc va hoat dong kiem tra, giam sat cua uy ban kiem tra Dang voi co quan thanh tra cac cap, de cao trach nhiem cua cac don vi, dia phuong trong viec tu kiem tra de tung buoc nang cao chat luong, hieu qua cong tac thanh tra, kiem tra, giam sat phong, chong tham nhung, lang phi.

3 - Phat huy vai tro giam sat cua cac co quan dan cu, cac to chuc chinh tri - xa hoi va nhan dan trong phong, chong tham nhung, lang phi

- Hoi dong nhan dan phat huy vai tro giam sat hoat dong cua cac co quan quan ly Nha nuoc; phan anh, kien nghi nhung y kien gop y, nhung buc xuc cua nhan dan, thuc hien co che nghe chinh quyen bao cao, thao luan va chat van ve cong tac phong, chong tham nhung, lang phi trong cac ky hop dinh ky hang nam.

- UBMTTQ, cac to chuc chinh tri - xa hoi, xa hoi - nghe nghiep xay dung quy che phoi hop giam sat hoat dong phong, chong tham nhung, lang phi; chu dong giam sat viec su dung cac nguon kinh phi tu ngan sach, cac quy tu thien, nhan dao,...

- De cao vai tro cua cac co quan thong tin, cac doan the va nhan dan trong viec tham gia phong, chong tham nhung, lang phi. Chu dong cong khai viec xu ly cac vu viec tham nhung, lang phi va dinh huong thong tin cho cac co quan bao dai de thong tin giai toa cac buc xuc trong du luan xa hoi. Bieu duong, khen thuong va bao ve nhung nguoi co thanh tich trong viec phat hien, phan anh cac vu viec tham nhung, lang phi; xu ly nghiem viec de lo bi mat, gay kho khan trong cong tac xu ly, viec dua tin sai su that, co dung y xau, vu cao, bia dat gay hau qua xau.

Nguon: Sai Gon giai Phong

_________________

(+) Tua do TS dat

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Promoting the role of citizens in monitoring anti-corruption
Committee, action plans, state management, improve the quality, performance, Party Organisation, leadership, charity , corruption, waste, work, the Committee, People's Party members, who
is planned this morning 24-10, Ho Chi Minh City Party Committee opened the conference of grasping and implementing action plans implementation of the Party Committee Resolution 3 Central Conference on Strengthening the Party's leadership for the prevention of corruption ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát huy vai trò giám sát của dân trong chống tham nhũng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát huy vai trò giám sát của dân trong chống tham nhũng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0