Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

Tags: BCH T, NQ Dai, Phan Dien, ban chap hanh trung uong, Phuong Thuc Lanh Dao, phat trien kinh te, bao cao ket qua, ban bi thu, cac van kien, bo chinh tri, tong bi thu, dai hoi, T.U
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi
Quang canh phien khai mac Dai hoi

* Guong sang dang vien
* Bao chi quoc te noi ve Dai hoi
* Se lay y kien tham do tat ca dai bieu ve chuc Tong bi thu
* Dang vien lam kinh te tu nhan: Thong diep la khong doi!

* Coi trong va tap trung giai quyet tot van de xay dung, chinh don Dang; doi moi va hoan thien phuong thuc lanh dao; nang cao nang luc va suc chien dau cua Dang

Sang 18/4, dung 8h30, tai Hoi truong Ba Dinh lich su da chinh thuc khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu X. Duong pho thu do Ha Noi tran ngap co hoa, khau hieu, bang-ron chao mung Dai hoi. Truoc le khai mac, tu sang som, cac dai bieu da vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh va dat vong hoa tai Dai tuong niem cac liet si. Sau le chao co, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da doc de dan khai mac gioi thieu dai bieu va cac khach moi cua Dai hoi.

Tham du Dai hoi ngoai 1.176 dai bieu dai dien cho tren 3,1 trieu dang vien tren toan quoc, co cac vi khach moi nguyen la cac vi lanh dao cap cao cua Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu, Mat tran To quoc Viet Nam; dai dien cac tang lop nhan dan trong xa hoi. Tren hang ghe dau tien la cac bac lao thanh cach mang, tung trai qua cac cuong vi lanh dao cua Dang va Nha nuoc, quan doi... nhu nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh, nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu, nguyen Tong bi thu Do Muoi, Dai tuong Vo Nguyen Giap...

Doan Chu tich cua Dai hoi gom 24 vi: Nong Duc Manh, Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An, Phan Dien, Nguyen Minh Triet, Nguyen Tan Dung, Nguyen Phu Trong, Le Hong Anh, Truong Tan Sang, Pham Van Tra, Truong Quang Duoc, Tran Dinh Hoan, Nguyen Khoa Diem, Nguyen Van Chi, Pham The Duyet, Ha Thi Khiet, Cu Thi Hau, Dao Ngoc Dung, Nguyen Huu Mai, Tran Hanh, Iveng, Dang Vu Minh, Dinh Huy.

Sau loi de dan cua ong Phan Dien, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da doc dien van khai mac Dai hoi. Bai dien van neu bat: "Dai hoi lan thu X dien ra trong thoi diem lich su, co y nghia vo cung quan trong, su nghiep doi moi tren dat nuoc ta da trai qua 20 nam, toan Dang, toan dan, toan quan vua ket thuc thuc hien 5 nam thuc hien nghi quyet Dai hoi IX cua Dang va cung la 5 nam dau tien cua the ky 21. Tuy nhien, kinh te, xa hoi cua dat nuoc da gap khong it kho khan, thach thuc do nhung dien bien phuc tap cua tinh hinh the gioi, nhung kho khan von co cua nen kinh te dang o trinh do kem phat trien, thien tai, dich benh va nhung yeu kem chu quan trong cong tac to chuc quan ly. Nhung voi su no luc vuot bac cua toan Dang, toan dan, toan quan ta, 5 nam thuc hien Nghi quyet (NQ) Dai hoi Dang lan thu IX da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong. Nhin khai quat 20 nam doi moi, chung ta thay nhung thanh tuu da dat duoc la to lon va co y nghia lich su, dua lai cho dat nuoc ta mot su thay doi co ban va toan dien, lam cho the va luc, vi tri quoc te cua ta tang len nhieu so voi truoc...

...Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang co nhiem vu nhin thang vao su that de kiem diem va danh gia khach quan, toan dien thanh tuu, nhung yeu khuyet diem, dong thoi rut ra nhung bai hoc kinh nghiem ve viec thuc hien NQ Dai hoi lan thu IX cua Dang, thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi 5 nam 2001-2005, chien luoc kinh te xa hoi 10 nam 2001-2010 va nhin lai 20 nam doi moi, tu do tiep tuc phat trien va hoan thien duong loi, quan diem dinh ra phuong huong muc tieu, nhiem vu phat trien dat nuoc 5 nam toi 2006-2010. De ra phuong huong nhiem vu xay dung Dang, bo sung, sua doi mot so diem trong Dieu le Dang, bau BCH T.U Dang khoa X thuc su tieu bieu ve pham chat chinh tri, ve dao duc cach mang, co du nang luc lanh dao, thuc hien thang loi Dai hoi X. Dac biet thuc hien nhiem vu xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, gan bo mat thiet voi nhan dan, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang trong thoi ky moi...".

Sau loi chao mung cua doan dai bieu nhan dan thu do, Thu tuong Phan Van Khai thay mat Doan Chu tich cam on nhung dong gop quy bau cua cac tang lop nhan dan trong va ngoai nuoc da gop y cho Bao cao Chinh tri va cac van kien trinh Dai hoi X.

Tiep sau do, Tong bi thu Nong Duc Manh da doc Bao cao quan trong cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac van kien trinh Dai hoi X cua Dang voi tieu de "Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien". Trong do, co noi dung danh gia 5 nam thuc hien NQ Dai hoi IX va nhin lai 20 nam doi moi; Muc tieu va phuong huong phat trien dat nuoc 5 nam 2006-2010; Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc; Giai quyet tot cac van de ve xa hoi, van hoa, giao duc, khoa hoc va cong nghe; Tang cuong quoc phong va an ninh, mo rong quan he doi ngoai, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te the gioi; Phat huy dan chu va suc manh dai doan ket dan toc, hoan thien nha nuoc phap quyen XHCN; doi moi, chinh don Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, bo sung, sua doi dieu le Dang...

Trong chuong trinh lam viec cua Dai hoi vao cuoi buoi sang, Dai hoi da nghe Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua BCH. TU Dang khoa IX do UV Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien trinh bay. Noi dung chu yeu cua Bao cao nay la kiem diem noi dung lanh dao, chi dao cua BCH TU, Bo Chinh tri, Ban Bi thu trong 5 nam qua voi cac uu diem va khuyet diem duoc neu mot cach cu the va thang than; kiem diem ve doi moi phuong thuc lanh dao, phong cach va le loi lam viec cua BCH.TU, Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Bao cao nhan manh: "Nhiem ky qua, trong boi canh tinh hinh quoc te va trong nuoc dien bien phuc tap, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tap trung lanh dao, chi dao toan Dang, toan dan, toan quan tiep tuc day manh su nghiep doi moi; som cu the hoa NQ Dai hoi IX cua Dang; vua bao dam su lanh dao toan dien, vua tap trung hon cho nhung nganh, linh vuc va dia ban trong tam, trong diem; coi trong hon cong tac kiem tra, so ket, tong ket, chi dao thuc hien NQ Dai hoi IX va cac nghi quyet cua Trung uong; da xu ly dung dan, kip thoi nhieu van de nhay cam, phuc tap; day manh duoc da phat trien kinh te - xa hoi, cai thien doi song nhan dan, giu vung on dinh chinh tri, cung co duoc quoc phong, an ninh, tang cuong va mo rong quan he doi ngoai, nang cao duoc vi the va uy tin quoc te cua dat nuoc; cham lo cong tac xay dung Dang, cung co he thong chinh tri, nhat la co so; tiep tuc phat huy dan chu trong Dang va trong nhan dan, giu gin ky cuong trong Dang va trong xa hoi. Nhin chung, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa IX da lanh dao hoan thanh co ban cac muc tieu, nhiem vu do NQ Dai hoi IX de ra.

Tuy nhien, trong lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu con mot so khuyet diem, han che: viec quan triet, to chuc thuc hien nghi quyet cua Dang van la khau yeu; chua tap trung lanh dao, chi dao quyet liet de khac phuc mot so khuyet diem, yeu kem keo dai trong kinh te - xa hoi; lanh dao cai cach to chuc va hoat dong cua Nha nuoc, cai cach hanh chinh con cham, chua dat yeu cau de ra; lanh dao, chi dao quoc phong, an ninh, doi ngoai co luc, co viec con bi dong, lung tung; chua tap trung dung muc de tao su chuyen bien manh me, ro net trong xay dung, doi moi, chinh don Dang, dac biet la trong dau tranh phong, chong te quan lieu, tham nhung, lang phi, tieu cuc; con it doi moi, cai tien phuong thuc lanh dao va le loi lam viec, v.v.. Nhung khuyet diem, thieu sot noi tren da han che hieu qua lanh dao, chi dao chung cua Dang, anh huong nhat dinh toi tinh hinh chung cua dat nuoc.

Ban Chap hanh Trung uong, truoc het la Bo Chinh tri, Ban Bi thu xin nghiem tuc tu phe binh truoc toan Dang, toan dan ve nhung khuyet diem, thieu sot noi tren".

De lanh dao thuc hien thang loi cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam XHCN, BCH TU khoa IX de nghi trong thoi gian toi can phai coi trong va tap trung giai quyet tot nhung van de het suc quan trong ve xay dung, chinh don Dang; doi moi va hoan thien phuong thuc lanh dao; nang cao nang luc va suc chien dau cua Dang; nang cao nang luc to chuc, thuc hien chu truong, nghi quyet cua Dang...

Chieu ngay 18/4, cac doan dai bieu thao luan soi noi tai doan ve cac van kien Dai hoi X. Theo ghi nhan cua PV Thanh Nien, tai nhieu doan, cac dai bieu da tap trung thao luan ve cac noi dung: tang toc de phat trien va hoi nhap; tang truong kinh te on dinh gan lien voi chinh sach moi ve an sinh xa hoi; tangcuong cong tac xay dung, chinh don Dang; chan hung giao duc; van de phat trien kinh te nong nghiep, nong thon va nang cao doi song nong dan; van de dang vien lam kinh te tu nhan; van de tap trung chong tham nhung, quan lieu de cung co niem tin cua nhan dan...

Chuong trinh lam viec du kien cua Dai hoi

Ngay 19/4: Thao luan cac van kien, Thao luan Quy che bau BCH T.U khoa X.

Ngay 20/4: DH thao luan cac van kien, lay y kien dai bieu ve du kien nhung van de can bieu quyet trong cac van kien DH X.

Ngay 21/4: Thao luan va bieu quyet mot so van de lien quan den viec bau cu BCH T.U khoa X.

Ngay 22/4: DH tiep tuc lam viec tai doan.

Ngay 23/4: Bieu quyet thong qua danh sach ung cu, de cu BCH T.U khoa X. Bo phieu bau cu BCH T.U khoa X tai Hoi truong.

Ngay 24/4: Nghe Doan Chu tich giai trinh tiep thu y kien cac dai bieu ve cac van kien DH. sau do, dai bieu bieu quyet mot so van de thuoc noi dung cac van kien DH. Ban kiem phieu bao cao ket qua bau cu BCH T.U khoa X.

Ngay 25/2: DH hop phien be mac.
Bao cao ket qua mot so van de trong cac van kien DH.
Bao cao ket qua bau cu Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Tong bi thu, Uy ban Kiem tra T.U khoa X.
BCH T.U khoa X ra mat.
Thong qua toan van Dieu le DCSVN.
Thong qua Nghi quyet DH X.
Dong chi Tong bi thu BCH T.U khoa X doc dien van be mac DH.

Quang Thong - Xuan Danh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: BCH T, NQ Dai, Phan Dien, ban chap hanh trung uong, Phuong Thuc Lanh Dao, phat trien kinh te, bao cao ket qua, ban bi thu, cac van kien, bo chinh tri, tong bi thu, dai hoi, T.U

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0