Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi

Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>“Dai hoi Dang lan thu XI co y nghia trong dai, dinh huong cho toan Dang, toan dan ta tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; den giua the ky XXI nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.” - Tong Bi thu Nong Duc Manh nhan manh khi trinh bay Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X ve cac van kien Dai hoi XI cua Dang.

Nam kinh nghiem tu thuc tien lanh dao

Tu phe binh truoc Dai hoi va truoc nhan dan ve nhung khuyet diem, yeu kem da lam han che nhung thanh tuu le ra co the dat duoc nhieu hon. Thay mat Ban Chap hanh Trung uong, Tong Bi thu Nong Duc Manh duc rut 5 kinh nghiem tu thuc tien lanh dao:

Mot la, trong bat ky dieu kien va tinh huong nao, phai kien tri thuc hien duong loi va muc tieu doi moi, kien dinh va van dung sang tao, phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Doi moi toan dien, dong bo voi nhung buoc di thich hop. Tich cuc, chu dong hoi nhap kinh te quoc te phai gan voi chu trong xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, giu vung truyen thong va ban sac van hoa dan toc. Mo rong, phat huy dan chu phai gan voi tang cuong ky luat, ky cuong va y thuc trach nhiem cua moi cong dan, co quan, don vi, doanh nghiep va ca cong dong.

Phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi
Dai hoi Dang lan thu XI co y nghia trong dai voi toan Dang va toan dan ta. (Anh Quang Tung)

Hai la, phai thuc su coi trong chat luong, hieu qua tang truong va phat trien ben vung, nang cao chat luong va hieu qua cua nen kinh te, dong thoi duy tri toc do tang truong hop ly, giu vung on dinh kinh te vi mo. Tang cuong huy dong cac nguon luc trong va ngoai nuoc, su dung tiet kiem va hieu qua cac nguon luc de day nhanh toc do phat trien kinh te. Phat trien luc luong san xuat phai dong thoi xay dung, hoan thien quan he san xuat phu hop; cung co va tang cuong cac yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te.


Ba la, phai coi trong viec ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; bao dam an sinh xa hoi, cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, nhat la doi voi nguoi ngheo, dong bao o vung sau, vung xa, dac biet la trong tinh hinh kinh te kho khan, suy giam; gan phat trien kinh te voi phat trien van hoa, cung co quoc phong, an ninh, tang cuong quan he doi ngoai, thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc.

Bon la, dac biet cham lo cung co, xay dung Dang ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc. That su phat huy dan chu, giu vung nguyen tac, ky luat, ky cuong, doan ket thong nhat, gan bo mat thiet voi nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang. Xay dung doi ngu can bo, dang vien vung vang ve chinh tri, tu tuong, trong sang ve dao duc, loi song, co suc chien dau cao, thanh thao ve chuyen mon, nghiep vu; phat huy hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, tinh tich cuc, chu dong, sang tao cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.

Nam la, trong cong tac lanh dao va chi dao phai rat nhay ben, kien quyet, sang tao, bam sat thuc tien dat nuoc; chu trong cong tac du bao, kip thoi de ra cac giai phap phu hop voi tinh hinh moi; tang cuong cong tac tuyen truyen, tao su dong thuan cao, phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri, cua toan xa hoi.

Doi moi toan dien theo con duong xa hoi chu nghia


Tong Bi thu khang dinh, thuc tien phong phu va nhung thanh tuu dat duoc qua 25 nam doi moi, 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (Cuong linh nam 1991) da chung to duong loi doi moi cua Dang ta la dung dan, sang tao; di len chu nghia xa hoi la su lua chon phu hop voi quy luat khach quan va thuc tien cach mang Viet Nam. Chi co chu nghia xa hoi moi bao dam cho dan toc ta co doc lap, tu do thuc su, dat nuoc phat trien phon vinh, nhan dan co cuoc song am no, hanh phuc.

Phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi
"Chi co chu nghia xa hoi moi dam bao cho dan ta co doc lap, tu do thuc su, dat nuoc phat trien phon vinh, nhan dan co cuoc song am no, hanh phuc." (Anh Quang Tung)

De xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc xa hoi chu nghia, phai tiep tuc doi moi toan dien, manh me voi chat luong va hieu qua cao hon; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc; phat trien kinh te thi truong gan voi giai quyet hai hoa cac van de xa hoi, moi truong; xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc lam nen tang tinh than cua xa hoi; bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia; thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan toc, cung co va mo rong mat tran dan toc thong nhat; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; xay dung Dang trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc.

Nang cao nhan thuc ve xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia. Tiep tuc day manh viec xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, bao dam Nha nuoc ta thuc su la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, do Dang lanh dao; thuc hien tot chuc nang quan ly kinh te, quan ly xa hoi; giai quyet dung moi quan he giua Nha nuoc voi cac to chuc khac trong he thong chinh tri, voi nhan dan, voi thi truong. Nang cao nang luc quan ly va dieu hanh cua Nha nuoc theo phap luat, tang cuong phap che xa hoi chu nghia va ky luat, ky cuong.

Tiep tuc doi moi to chuc, hoat dong cua bo may nha nuoc. Doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, bao dam Quoc hoi thuc su la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, co quan quyen luc nha nuoc cao nhat. Hoan thien co che bau cu dai bieu Quoc hoi de cu tri lua chon va bau nhung nguoi thuc su tieu bieu vao Quoc hoi. Nang cao chat luong dai bieu Quoc hoi, tang hop ly so luong dai bieu chuyen trach; co co che de dai bieu Quoc hoi gan bo chat che va co trach nhiem voi cu tri. Cai tien, nang cao chat luong hoat dong cua Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi, chat luong hoat dong cua dai bieu Quoc hoi va doan dai bieu Quoc hoi. Nghien cuu, giao quyen chat van cho Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Tiep tuc phat huy dan chu, tinh cong khai, doi thoai trong thao luan, hoat dong chat van tai dien dan Quoc hoi.

Tiep tuc hoan thien the che va day manh cai cach hanh chinh phuc vu phong, chong tham nhung, lang phi, tap trung vao cac linh vuc de xay ra tham nhung, lang phi. Nghien cuu phan cap, quy dinh ro chuc nang cho cac nganh, cac cap trong phong, chong tham nhung. Chu trong cac bien phap phong ngua tham nhung, lang phi. Thuc hien che do cong khai, minh bach ve kinh te, tai chinh trong cac co quan hanh chinh, don vi cung ung dich vu cong, doanh nghiep nha nuoc. Moi can bo lanh dao cua Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan tu trung uong den co so va tung dang vien, truoc het la nguoi dung dau phai guong mau thuc hien va truc tiep tham gia dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi.

Giu vung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong

Trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, co che thi truong phai duoc van dung day du, linh hoat de phat huy manh me va co hieu qua moi nguon luc nham phat trien nhanh va ben vung nen kinh te, nang cao doi song nhan dan, khuyen khich lam giau hop phap di doi voi xoa doi, giam ngheo, tang cuong dong thuan xa hoi de thuc hien muc tieu “dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh”.

Phat huy quyen tu do kinh doanh theo phap luat cua moi cong dan de lam giau cho ban than va dong gop cho xa hoi. Moi thanh phan kinh te, cac chu the tham gia thi truong deu duoc coi trong, cung phat trien lau dai, hop tac, canh tranh binh dang, lanh manh va van minh, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao.
Nang cao hieu luc, hieu qua quan ly kinh te cua Nha nuoc.

Phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi
Phat huy suc manh cua toan dan toc ve moi mat, phat trien nhanh toan dien xay dung dat nuoc ngay cang giau manh. (Anh Quang Tung)

Nha nuoc quan ly nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia bang luat phap, co che, chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach va cac nguon luc kinh te, giu vung on dinh kinh te vi mo, tao lap, phat trien day du, dong bo cac yeu to thi truong va cac loai thi truong, cai thien moi truong kinh doanh, nang cao suc canh tranh cua nen kinh te, dinh huong phat trien, phat huy mat tich cuc, han che, khac phuc mat trai, tieu cuc cua co che thi truong; phat huy dan chu, quyen lam chu cua nhan dan trong linh vuc kinh te.

Chuyen doi mo hinh tang truong tu chu yeu phat trien theo chieu rong sang phat trien hop ly giua chieu rong va chieu sau, vua mo rong quy mo vua chu trong nang cao chat luong, hieu qua, tinh ben vung. Thuc hien co cau lai nen kinh te, trong tam la co cau lai cac nganh san xuat, dich vu phu hop voi cac vung; thuc day co cau lai va dieu chinh chien luoc phat trien doanh nghiep; tang nhanh gia tri noi dia, gia tri gia tang va suc canh tranh cua san pham, doanh nghiep va cua ca nen kinh te.

Co cau lai, xay dung nen cong nghiep theo huong phat trien manh nhung nganh co tinh nen tang, co loi the so sanh va co y nghia chien luoc doi voi su phat trien nhanh, hieu qua, ben vung, nang cao tinh doc lap, tu chu cua nen kinh te, tung buoc co kha nang tham gia sau, co hieu qua vao cac day chuyen san xuat va mang luoi phan phoi toan cau. Phat trien nong nghiep toan dien theo huong hien dai, hieu qua, ben vung, phat huy loi the cua nen nong nghiep nhiet doi. lam, khuyen ngu, tao dieu kien de cac to chuc nay hoat dong thiet thuc, co hieu qua.

Uu tien phat trien va hien dai hoa cac dich vu tai chinh, ngan hang, vien thong, thuong mai, du lich, van tai, dich vu cham soc suc khoe, giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe. Co co che, chinh sach khuyen khich su dung hang hoa san xuat trong nuoc, mo rong thi truong noi dia, phat trien manh thuong mai trong nuoc o tat ca cac vung; hoan thien he thong phan phoi de xac lap vi the vung chac cua doanh nghiep trong nuoc tren thi truong ban le. Hoan thien quy hoach he thong ket cau ha tang ca nuoc. Phat trien co trong tam, trong diem va dau tu tap trung, dut diem, kien quyet hoan thanh nhung cong trinh ket cau ha tang kinh te then chot theo huong hien dai va tuong doi dong bo o cac vung dong luc phat trien, cac khu cong nghe cao, cac khu cong nghiep, khu kinh te. Hoan thien co ban mang luoi giao thong thiet yeu, duong ven bien, duong vanh dai bien gioi.

Tong Bi thu nhan manh, trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, can phai tiep tuc doi moi tu duy kinh te, nang cao nang luc lanh dao kinh te cua cac to chuc dang; tang cuong, su dung hop ly cac to chuc, can bo nghien cuu de tham muu cho Dang trong viec xay dung, lanh dao va kiem tra viec thuc hien chu truong, duong loi cua Dang ve phat trien kinh te - xa hoi. Dang va Nha nuoc phai that su nang cao vai tro lanh dao, quan ly kinh te thi truong, chu trong dao tao doi ngu can bo quan ly co du pham chat, nang luc, trinh do cong tac.

Van dung va phat huy mat tich cuc; han che, ngan ngua mat trai cua co che thi truong; tao ra nhung tien de de nen kinh te phat trien theo dinh huong xa hoi chu nghia. Nha nuoc tap trung duy tri on dinh kinh te vi mo, dinh huong phat trien, tao dieu kien de nen kinh te phat trien nhanh, ben vung. Tiep tuc hoan thien he thong luat phap, chinh sach kinh te; doi moi cong tac xay dung, thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Phan dinh ro hon chuc nang quan ly kinh te cua Nha nuoc va chuc nang cua cac to chuc kinh doanh von va tai san nha nuoc.

Tin lien quan

» DH Dang XI: Thao luan voi tinh than trach nhiem cao
» Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
» Ky vong ve Dai hoi Dang XI: Noi va lam (1)
» Du luan quoc te danh gia nhu the nao ve DH Dang XI?
» DH hop phien tru bi: Thong qua danh sach doan chu tich
» Nguoi tu ung cu vao BCH Trung uong Dang: "Toi tu tin!"
» "Viet Nam khong co nhu cau da nguyen da dang"

Quang Tung

“Chung suc vi dong bao ngheo ca nuoc” - Ung ho dong bao ngheo ca nuoc qua cong thong tin 1400.

Nhan tin theo cu phap UH gui 1409 cua Cong thong tin nhan dao quoc gia la ban da hanh dong thiet thuc vi dong bao ngheo ca nuoc.


Viet Bao
Comment :Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat huy suc manh toan dan toc day manh doi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0