Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi

Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phat bieu cua dong chi Le Hong Anh tai Hoi nghi can bo bao chi toan quoc trien khai nhiem vu trong tam nam 2012.
Tin lien quan

» Toan van Bao cao Danh gia Cong tac Bao chi 2011
» Huong toi xay nen bao chi vung manh, chuyen nghiepPhat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi
Phat bieu cua dong chi Le Hong Anh tai Hoi nghi can bo bao chi toan quoc trien khai nhiem vu trong tam nam 2012
Ngay 30/3, dong chi Le Hong Anh , Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da co bai phat bieu quan trong tai Hoi nghi can bo bao chi toan quoc trien khai nhiem vu trong tam nam 2012. TTXVN tran trong gioi thieu toan van:

Thua cac dong chi !

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong Dang, toi xin gui toi cac dong chi dai bieu du Hoi nghi can bo bao chi toan quoc loi chao mung nong nhiet; qua cac dong chi, gui toi anh chi em lam bao ca nuoc nhung tinh cam quy trong, than thiet nhat.

Toi co ban nhat tri voi noi dung Bao cao cua Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin - Truyen thong va Hoi Nha bao Viet Nam ve danh gia ket qua cong tac nam 2011, trien khai nhiem vu nam 2012. Sau day, toi phat bieu mot so y kien de cac dong chi nghien cuu, trao doi va tiep tuc thao luan chieu nay.


Thua cac dong chi!

Nam 2011, nuoc ta dien ra nhieu su kien chinh tri trong dai. Chung ta da to chuc thanh cong Dai hoi XI, bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XIII va dai bieu Hoi dong nhan dan cac cap nhiem ky 2011-2016, day cung la nam dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len Chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011), Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 – 2020. Trong boi canh nuoc ta cung phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc nhu: suy thoai kinh te toan cau; khung hoang no cong o Tay Au; bien dong chinh tri o Bac Phi - Trung Dong; bien doi khi hau toan cau, thien tai, dich benh dien bien phuc tap; cac the luc thu dich rao riet thuc hien am muu “dien bien hoa binh” nham xoa bo vai tro lanh dao cua Dang va che do Xa hoi chu nghia o nuoc ta; nhung van de lien quan den chu quyen, lanh tho dat nuoc...

Vuot len nhung kho khan, thach thuc, Dang, Nha nuoc ta da kip thoi de ra cac chu truong, giai phap phu hop; tap trung chi dao dieu hanh quyet liet, linh hoat. Cac cap uy dang, chinh quyen, cac doan the chinh tri - xa hoi, cac doanh nghiep… quyet tam cao, phan dau thuc hien co hieu qua cac muc tieu, nhiem vu, giai phap ve phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri… Nho do, su nghiep doi moi dat nuoc ta tiep tuc dat duoc nhung thanh tuu quan trong: kinh te, chinh tri - xa hoi on dinh va phat trien, tang truong kinh te lien tuc nhieu nam lien dat tren duoi 7%; an sinh xa hoi bao dam; quoc phong, an ninh duoc tang cuong va cung co; quan he doi ngoai mo rong va di vao chieu sau, vi the dat nuoc ta tiep tuc nang cao tren truong quoc te.

Trong nhung thanh tich ma dat nuoc ta dat duoc, co dong gop rat quan trong cua cac co quan bao chi va nhung nguoi lam bao. Nam 2011, nhung uu diem noi bat la:

1. Da chu dong tuyen truyen thanh cong Dai hoi XI cua Dang, cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XIII va dai bieu Hoi dong Nhan dan cac cap nhiem ky 2011-2016; tuyen truyen dua Nghi quyet cua Dang vao cuoc song, gan voi day manh hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Kip thoi phat hien, bieu duong cac phong trao thi dua yeu nuoc; dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, tieu cuc, bao ve loi ich chinh dang cua nhan dan; chu dong dau tranh chong thong tin, quan diem sai trai, thu dich; lam tot cong tac tuyen truyen de nhan dan thay ro am muu chong pha cua cac the luc thu dich gop phan bao ve Chu nghia Mac - Le nin, tu tuong Ho Chi Minh, khoi dai doan ket toan dan toc; chu quyen, lanh tho cua To quoc; giu vung moi truong hoa binh, on dinh, hop tac de xay dung dat nuoc.

2. Bao chi da co ban dam bao dung dinh huong cua cac co quan chi dao, quan ly. Tuyen truyen kip thoi viec trien khai thuc hien cac nghi quyet, chi thi, chu truong, chinh sach cua Dang, phap luat Nha nuoc, nhat la nghi quyet Hoi nghi Trung uong 3, 4 (khoa XI). Chu dong xay dung, trien khai ke hoach tuyen truyen gop phan cung co, tang cuong su dong thuan, niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang nham dap ung yeu cau nhiem vu trong giai doan cach mang moi.

3. Cac co quan bao chi da co nhieu co gang xay dung don vi vung manh; cham lo cong tac quy hoach, dao tao, boi duong doi ngu can bo, phong vien, bien tap vien; coi trong cong tac xay dung Dang; doi moi mo hinh va phuong thuc hoat dong, bao dam dieu kien tai chinh, co so vat chat, ky thuat cho hoat dong bao chi.

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu, toi bieu duong nhung thanh tich cua cac co quan chi dao, quan ly bao chi, cac co quan chu quan, cac co quan bao chi cung toan the anh chi em lam bao ca nuoc.

Thua cac dong chi !

Ben canh ket qua dat duoc, chung ta can nhan thuc ro nhung han che, thieu sot cua cong tac bao chi:

- Trong cong tac lanh dao, dieu hanh, viec thuc hien quy hoach va quan ly he thong bao chi con bat cap, nhieu to bao va co quan bao chi trung lap, chong cheo chuc nang, noi dung; viec quan ly kenh, song truyen hinh chua chat che, cho ra nhieu kenh, chieu nhieu phim nuoc ngoai; xuat ban nhieu chuyen san, chuyen de, an pham phu.

- Mot so co quan bao chi chua chu y bieu duong nhan to tich cuc, dien hinh tien tien, ma con thien ve phan anh mat trai, tieu cuc cua xa hoi; phan anh dam net, mieu ta chi tiet nhung hanh vi toi ac trong cac vu an hinh su, nhung viec lam trai luan thuong dao ly, giat gan, cau khach, chay theo thi hieu tam thuong, xam pham doi tu ca nhan, vi pham cac quy dinh ve quang cao, trai voi truyen thong van hoa dan toc… ; mot so to bao thieu than trong khi thong tin, binh luan, lam lo bi mat Nha nuoc; de cap nhung van de phuc tap trong quan he doi ngoai, nhung van de kinh te - xa hoi nhay cam cua nuoc ta hoac dua lai thong tin khong chinh xac, co hai tu bao chi nuoc ngoai… bi cac the luc phan dong, thu dich loi dung, xuyen tac chong pha Dang, Nha nuoc.

- Mot so phong vien thieu y thuc tu duong, ren luyen, suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc loi song, viet bai phan bien thieu tinh xay dung doi voi mot so chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, tham chi, doi “tu do bao chi”, tach bao chi ra khoi su lanh dao cua Dang, Nha nuoc; co truong hop vi pham dao duc nghe nghiep cua nguoi lam bao, loi dung hoat dong bao chi sach nhieu to chuc, ca nhan, doanh nghiep, tham chi vi pham phap luat phai xu ly hinh su…

- Lanh dao mot so co quan bao chi buong long cong tac quan ly, giao duc chinh tri tu tuong can bo, phong vien cung nhu trong khau bien tap, duyet bai, khi co sai pham chua chan chinh nghiem tuc, kip thoi.

Nhung han che, thieu sot, bat cap neu tren khong chi tac dong tieu cuc den xa hoi, den chu quyen lanh tho quoc gia va cong cuoc xay dung, bao ve To quoc ma con anh huong den uy tin nen bao chi cach mang. Toi de nghi, chung ta can tap trung phan tich, danh gia, tu kiem diem that nghiem tuc, lam ro nguyen nhan, nhat la nguyen nhan chu quan: dau la han che, bat cap cua co quan chi dao, quan ly bao chi; dau la khuyet diem, trach nhiem cua co quan chu quan, cua Ban Bien tap, dac biet la cua tong bien tap; dau la trach nhiem cua bien tap vien, phong vien… Tren tinh than tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 (Khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” de kiem diem voi thai do cau thi va quyet tam khac phuc… Do la cach lam tot de xay dung nen bao chi nuoc ta ngay cang vung manh, tien bo, chuyen nghiep.

Thua cac dong chi !

Nam 2012, cung voi nhung thuan loi co ban, dat nuoc ta tiep tuc phai doi mat va vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, gay gat, phuc tap hon. De hoan thanh tot nhiem vu trong tam cua cong tac bao chi, toi nhan manh mot so noi dung can chu y sau day:

1- Lanh dao cac co quan bao chi, phong vien can nhan thuc ro, bao chi phai luon dat duoi su lanh dao, chi dao truc tiep cua Dang, su quan ly cua Nha nuoc va hoat dong trong khuon kho phap luat; phai dam bao tinh tu tuong, tinh chan that, tinh nhan dan, tinh chien dau va tinh da dang cua hoat dong bao chi.

Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong, Hoi Nha bao Viet Nam can phoi hop tot hon voi cac nganh, cac cap, cac co quan lien quan de chi dao, dinh huong noi dung thong tin tren bao chi chinh xac, sac ben, kip thoi, nhat la doi voi cac van de quan trong, phuc tap, nhay cam. Cong tac lanh dao, quan ly bao chi phai dua tren co so chinh tri, phap ly day du. Can tien hanh danh gia ket qua thuc hien cac nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri va Ban Bi thu: Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 5 (khoa X) “Cong tac tu tuong, ly luan, bao chi truoc yeu cau moi”, Chi thi 52 - CT/TW cua Ban Bi thu (khoa IX) “Ve phat trien va quan ly bao dien tu o nuoc ta hien nay”...; xay dung, bo sung, hoan thien he thong van ban cua Dang va Nha nuoc ve cong tac bao chi.

Co quan quan ly nha nuoc ve bao chi can tham muu Chinh phu som ban hanh de an quy hoach bao chi; nghien cuu hoan thien he thong van ban phap quy ve bao chi, kip thoi dieu chinh nhung bat cap, nay sinh trong hoat dong quan ly bao chi hien nay. Viec bo nhiem lanh dao cac co quan bao chi can tuan thu nghiem chinh cac quy dinh ve tieu chuan tai Quyet dinh so 75/QD-TW cua Ban Bi thu. To chuc tot cong tac giao ban bao chi hang tuan, cung cap thong tin bao chi, nang cao chat luong, noi dung thong tin tren bao chi.

2- Cac co quan chu quan bao chi phai chiu trach nhiem ve to chuc, bo may, can bo va hoat dong cua co quan bao chi do minh quan ly. Tap trung xay dung va phat trien toan dien co quan bao chi, chu trong cong tac quy hoach, dao tao, boi duong can bo, nhat la doi ngu cot can; chi dao co quan bao chi hoat dong dung ton chi, muc dich, doi tuong phuc vu; co che do khen thuong, ky luat nghiem minh, kip thoi.

3- Tang cuong vai tro, trach nhiem chi dao quan ly cua dang uy, chi uy, Ban bien tap, nhat la Tong bien tap cac co quan bao chi. Xay dung dang bo, chi bo co so trong cac co quan bao chi vung manh, thuc su la hat nhan chinh tri lanh dao, to chuc cho can bo, dang vien, bien tap vien, phong vien thuc hien dung va nghiem tuc cac quan diem, chu truong, duong loi, Dieu le, cac quy che, quy dinh cua Dang, chinh sach, phap luat cua nha nuoc va ton chi, muc dich cua bao chi; lanh dao thuc hien hieu qua nhiem vu chinh tri cua co quan, xay dung, ren luyen doi ngu nhung nguoi lam bao co ban linh chinh tri vung vang, gioi ve chuyen mon nghiep vu, co dao duc trong sang. Chu trong cong tac giao duc chinh tri tu tuong, nang cao dao duc nghe nghiep, dao duc loi song cho bien tap vien, phong vien cac co quan bao chi, nhat la doi voi doi ngu phong vien tre. Khi bao chi co sai pham can nghiem tuc kiem diem, chan chinh kip thoi. Khi nhan don thu phan anh cua ban doc can nhanh chong xu ly, tra loi, tranh de tinh trang khieu kien keo dai, gay phuc tap tinh hinh.

4- Ve thuc hien nhiem vu tuyen truyen: Can tap trung tuyen truyen viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang; cac nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, dac biet la can tap trung tuyen truyen tot viec quan triet, trien khai Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”, gan voi day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, day la nhiem vu trong tam, xuyen suot trong nam 2012 va cac nam toi. Tiep tuc tuyen truyen viec thuc hien cac giai phap thuc hien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, dam bao an sinh xa hoi, doi moi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te; tuyen truyen cac su kien chinh tri - xa hoi quan trong, cac ngay le lon cua dat nuoc; cong tac dam bao quoc phong, an ninh trong tinh hinh moi; cac hoat dong doi ngoai cua Dang, Nha nuoc va doi ngoai nhan dan, Nam doan ket huu nghi Viet Nam – Lao, Viet Nam- Campuchia; bieu duong, co vu cac phong trao thi dua yeu nuoc, dien hinh tien tien, guong nguoi tot, viec tot.

Tiep tuc phat huy vai tro, tinh tien phong, tinh chien dau cua bao chi trong cong tac dau tranh phong chong tham nhung, lang phi, cac hien tuong tieu cuc xa hoi, gop phan ngan chan, day lui tinh trang suy thoai tu tuong chinh tri, dao duc loi song trong mot bo phan can bo, dang vien va nhan dan; lam tot nhiem vu cua mot trong nhung luc luong nong cot dau tranh chong lai am muu “dien bien hoa binh”, phan bac cac quan diem, thong tin sai trai cua cac the luc thu dich, chong pha cach mang nuoc ta.

Thua cac dong chi !

Hang nam chung ta to chuc Hoi nghi can bo bao chi toan quoc vao dau nam. Day la dip de Ban can su Dang, Dang doan, Dang uy cac cap, cac co quan lam cong tac chi dao, quan ly bao chi, cac co quan chu quan, cac co quan bao chi va toan the nhung nguoi lam bao nuoc ta nhin lai chang duong da qua, thay ro uu diem, thanh tich de phat huy; han che, yeu kem de khac phuc, sua chua. Toi mong rang, sau Hoi nghi quan trong nay, cac dong chi tren cuong vi va linh vuc cong tac cua minh no luc, phan dau hoan thanh tot nhiem vu chinh tri nam 2012 va nhung nam tiep theo.

Chuc cac dong chi suc khoe, dat nhieu thanh tich trong cong tac va cuoc song. Xin cam on cac dong chi!

Tin lien quan

» Toan van Bao cao Danh gia Cong tac Bao chi 2011
» Huong toi xay nen bao chi vung manh, chuyen nghiep


TTXVN

Viet Bao
Comment :Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Speech of Mr. Le Hong Anh at press conference
Le Hong Anh, Vietnam, Ho Chi Minh, the conference staff, governing body, at the meeting, board secretary, party building, of politics, journalism, business, comrades, task, year
Speech of Mr. Le Hong Anh at the press conference of the national implementation of key tasks in 2012 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của ông Lê Hồng Anh tại Hội nghị báo chí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của ông Lê Hồng Anh tại Hội nghị báo chí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua ong Le Hong Anh tai Hoi nghi bao chi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0