Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh
Tong bi thu Nong Duc Manh phat bieu tai Dai hoi (anh: L.Q.Pho)

Ha Noi, ngay 18 thang 12 nam 2007
Thua Doan Chu tich,
Thua cac dong chi dai bieu,
Thua cac vi khach quy,

Hom nay, toi rat vui mung den du Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh. Thay mat Dang va Nha nuoc, toi than ai gui den cac vi khach quy, cac dong chi dai bieu va qua cac dong chi, gui den toan the can bo, doan vien, hoi vien, thanh nien thieu nien va nhi dong ca nuoc loi chuc mung nong nhiet nhat.

Cac dong chi than men,

Trong suot chieu dai lich su cua dat nuoc, thanh nien ta luon neu cao truyen thong yeu nuoc, chi khi anh hung, bat khuat cua dan toc, hang hai di tien phong tren moi linh vuc va co nhieu cong hien vao su nghiep dung nuoc va giu nuoc. Dac biet tu khi co Dang ta lanh dao, duoc Dang, Bac Ho het long cham lo, diu dat, lop lop thanh nien da phat huy chu nghia anh hung cach mang, dung cam chien dau, hy sinh lam nen nhung chien cong va thanh tich huy hoang, cung toan dan hoan thanh ve vang su nghiep giai phong dan toc, gianh doc lap, tu do, thong nhat dat nuoc, dua ca nuoc di len chu nghia xa hoi.

Trong su nghiep doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap kinh te quoc te ngay nay, cac tang lop thanh nien da tiep buoc cha anh, nhan thuc dung tinh hinh va nhiem vu, neu cao chi tien thu, phat huy pham chat tot dep va the manh cua tuoi tre, xung kich, dam duong nhung viec kho, noi kho, chap nhan moi gian nan, thach thuc, chu dong, sang tao, gop phan tao nen nhung thanh tuu moi to lon va co y nghia lich su. Nhieu tam guong thanh nien tieu bieu trong lao dong san xuat, lam kinh te, trong hoat dong van hoa - xa hoi, khoa hoc ky thuat cung nhu trong nhiem vu bao ve To quoc, giu gin an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, vv... da lam sau sac them niem tu hao cua the he tre trong giai doan moi.

Cac hoat dong cua tuoi tre trong nhung nam gan day tiep tuc phat trien. Cac phong trao: “Thanh nien lap nghiep”, “Thanh nien tinh nguyen”, “Tuoi tre giu nuoc” v.v... da tao duoc nhung dau an tot dep trong doi song xa hoi. Cac hinh thuc sinh hoat truyen thong, giao duc dao duc, loi song, cac hoat dong van hoa, nghe thuat, the duc, the thao, giup nhan dan chong bao lut v.v... da thu hut dong dao luc luong tre tham gia, vua dong gop vao nhiem vu chung, vua thiet thuc cham lo loi ich chinh dang cua thanh nien.

Thong qua cac hoat dong thuc tien, to chuc Doan duoc cung co va lon manh. Mat tran doan ket, tap hop thanh nien duoc mo rong; viec cham soc va giao duc thieu nien, nhi dong duoc chu trong hon; so doan vien uu tu duoc ket nap vao Dang ngay mot tang; doi ngu can bo Doan ngay cang tro thanh nguon can bo tre doi dao cua Dang, chinh quyen va doan the o cac cap.

Thanh tich va su tien bo cua the he tre Viet Nam rat to lon va dang tu hao. Thay mat Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet bieu duong va khen ngoi nhung thanh tich xuat sac cua phong trao thanh nien, su no luc vuon len cua toan the can bo, doan vien, thanh nien, cac chau thieu nhi va cac cap bo Doan trong nhung nam qua.

Ben canh nhung thanh tich, uu diem va tien bo, chung ta cung can nghiem tuc nhin nhan nhung khuyet diem, nhuoc diem va han che trong thanh nien va hoat dong cua Doan hien nay. Viec giao duc ly tuong cach mang va hoai bao cho thanh nien chua sau sac. To chuc Doan chua co nhieu bien phap va hinh thuc phong phu, linh hoat de huong moi hoat dong cua thanh nien phuc vu cho muc tieu, ly tuong, doi moi hoat dong cua Doan. Phong trao thanh nien phat trien khong deu, chat luong doan vien, thanh nien trong cac linh vuc, cac doi tuong con co khoang cach. Mot bo phan thanh nien chua chuyen tam vao viec hoc tap, ren luyen, tu luc vuon len va cong hien cho dat nuoc, con bi chi phoi boi cuoc song huong thu, dua doi, xa roi ban sac van hoa dan toc, sa vao cac loai te nan xa hoi, song buong tha, thieu trach nhiem voi moi nguoi va chinh minh. Trong khi do, the luc thu dich dang ra suc loi keo, tim moi cach de tha hoa thanh thieu nien. Day la van de can duoc xa hoi quan tam, trong do to chuc Doan co trach nhiem rat to lon.

Thua cac dong chi,

Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang da de ra muc tieu, phuong huong tong quat: “Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai”.

Doi voi the he tre, Dang ta xac dinh: “Thuong xuyen giao duc chinh tri, truyen thong, ly tuong, dao duc va loi song; tao dieu kien hoc tap, lao dong, giai tri, phat trien the luc, tri tue, gop phan xay dung va bao ve To quoc. Khuyen khich thanh nien tu hoc, tu nang cao tay nghe, tu tao viec lam... thu hut rong rai thanh nien, thieu nien va nhi dong vao cac to chuc do Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh lam nong cot va phu trach”.

Theo tinh than do, toi bay to su nhat tri cao voi cac noi dung co ban da neu trong Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa 8 trinh Dai hoi. De nghi cac dong chi tap trung tri tue, thao luan danh gia dung tinh hinh, tong ket sau sac thuc tien, de ra duoc phuong huong, nhiem vu va nhung bien phap thiet thuc, dat hieu qua cao. Toi nhan manh them mot so van de sau day:

Truoc het, cac dong chi phai thuong xuyen coi trong cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, doi moi va mo rong cac hinh thuc sinh hoat, hoc tap, khong ngung boi duong, nang cao nhan thuc ly luan, quan triet duong loi nhiem vu cach mang, nhiem vu thanh nien, xay dung ban linh chinh tri, cung co niem tin, xac dinh ro trach nhiem cua minh truoc yeu cau va nhiem vu cua dat nuoc, nang cao long yeu nuoc, yeu chu nghia xa hoi, tinh than tu luc, tu cuong, y chi chien thang doi ngheo, lac hau va xay dung dat nuoc phon vinh. Doan phai di dau trong xay dung loi song moi co ky cuong, co van hoa trong thanh nien va trong toan xa hoi. Phai to chuc thuc hien that tot cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” va phai xung dang voi to chuc duoc mang ten Bac. Phai kien quyet dau tranh chong cac bieu hien cua chu nghia ca nhan, chu nghia co hoi, loi song thuc dung, ich ky.

Hai la, Doan can gan chat cac hoat dong cua minh voi cac nhiem vu chung cua dat nuoc, nhat la nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, giu vung on dinh chinh tri, xay dung va chinh don Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, cung co quoc phong va an ninh. Doan can co nhieu hinh thuc va bien phap dua thanh nien tham gia tich cuc cac phong trao cach mang tren cac linh vuc, cac dia ban, dac biet la cac vung sau, vung xa, vung kho khan, cac linh vuc quan trong can den vai tro xung kich cua tuoi tre. Phai the hien that ro vai tro “dau can thanh nien co, viec gi kho co thanh nien”. Co to chuc tot viec dua thanh nien tham gia cac phong trao cach mang cua toan dan thi hoat dong cua Doan Thanh nien moi dung huong, thiet thuc, moi co suc cuon hut va dong vien dong dao cac tang lop thanh nien ren luyen, truong thanh, lap than, lap nghiep va cong hien cho dat nuoc.

Ba la, Doan Thanh nien can lam nong cot trong phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap, lay viec hoc tap ve cac mat, tien cong vao khoa hoc - cong nghe, nghiep vu quan ly, ren luyen tay nghe de cong hien ngay cang nhieu cho dat nuoc lam muc tieu phan dau khong ngung cua minh. Dang va Nha nuoc ta coi phat trien giao duc va khoa hoc - cong nghe la quoc sach hang dau, coi viec boi duong cac the he cach mang cho doi sau la nhiem vu chien luoc het suc quan trong. Boi vay, Doan Thanh nien can y thuc sau sac ve dieu nay va co nhung bien phap tich cuc va hieu qua thuc hien nhiem vu do.

Bon la, phai ra suc xay dung Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va cac to chuc cua thanh nien vung manh toan dien ve chinh tri, tu tuong va to chuc, du suc dam nhan vai tro nong cot trong phong trao thanh nien va cac hoi thanh nien, sinh vien. Mo rong mat tran doan ket, tap hop thanh nien bang nhieu hinh thuc da dang, phong phu, tranh pho truong, hinh thuc, hanh chinh hoa trong cong tac Doan. Chu trong nang cao chat luong doan vien, nhat la chat luong chinh tri - tu tuong va tinh tien phong, guong mau. To chuc Doan can quan tam day du va chu dong quy hoach, dao tao, boi duong, su dung va luan chuyen can bo Doan, ren luyen va lua chon nhung can bo Doan uu tu, du pham chat va nang luc de gioi thieu nguon can bo cho Dang, Nha nuoc va cac doan the khac.

Doan Thanh nien con co mot nhiem vu quan trong la to chuc, giao duc va ren luyen cac em thieu nien va nhi dong, neu guong tot cho cac em noi theo va huong cac em phan dau tro thanh doan vien, thanh nien uu tu, nhung cong dan co ich cho dat nuoc.

Dang ta luon xac dinh, cham lo xay dung to chuc Doan la xay dung Dang truoc mot buoc. Bac Ho kinh yeu da can dan: “Boi duong the he cach mang cho doi sau la mot viec rat quan trong va can thiet”. Toi de nghi cac cap uy dang va cac cap chinh quyen tin tuong o thanh nien, giao nhiem vu cho thanh nien, thuong xuyen quan tam theo doi, kiem tra, giup do va tao moi dieu kien cho thanh nien hang hai va tu tin tham gia vao cac nhiem vu chinh tri, kinh te - xa hoi cua ca nuoc, cua cac dia phuong va don vi.

Mot nhiem vu het suc quan trong cua Dai hoi la bau Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa moi. Toi de nghi cac dong chi dai bieu Dai hoi hay sang suot lua chon nhung dong chi tieu bieu, co du ban linh chinh tri, co nang luc, pham chat va duoc su tin nhiem cao vao Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa 9 de thuc hien tot cac nghi quyet ma Dai hoi de ra, dua phong trao thanh nien nuoc ta tiep tuc tien len dat nhung thanh tich to lon hon nua trong thoi gian toi nhu Dang, Nha nuoc va nhan dan ta mong doi o the he tre Viet Nam hom nay.

Cac dong chi than men,

Voi lich su hon 70 nam xay dung, phat trien, truong thanh, Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh da lam nen nhung truyen thong tot dep va ve vang. Toi tin tuong rang, bang nghi luc, tai nang, suc manh va su sang tao cua minh, the he tre Viet Nam hom nay se truong thanh nhanh chong, cong tac Doan va phong trao thanh nien nuoc ta se co buoc phat trien moi, xung dang voi tam voc cua mot dan toc anh hung trong thoi dai moi. Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh nhat dinh se dong vai tro hat nhan chinh tri, vai tro nong cot trong phong trao thanh nien nuoc nha, xung dang la truong hoc cua nhung nguoi cong san tre tuoi, la doi du bi tin cay cua Dang Cong san Viet Nam.

Chuc Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh thanh cong tot dep!

Chuc cac dong chi manh khoe, hanh phuc va thanh dat!

Xin tran trong cam on.

Thua cac dong chi dai bieu,

Nhan dip nay, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, toi tran trong tang Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh buc truong:

“TUOI TRE VIET NAM XAY HOAI BAO LON, DOAN KET, SANG TAO, XUNG KICH TRONG XAY DUNG VA BAO VE TO QUOC”

Viet Bao
Comment :Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Speech by General Secretary Nong Duc Manh at the National Congress of the Ninth Communist Youth Union of Ho Chi Minh
IX Doan Thanh, Nong Duc Manh, Vietnam, Hanoi, Youth Ho Chi Minh Communist, Union Central Executive Committee, the congress delegates, Party and State, the general secretary of the younger generation, activities, very happy, he, the
Hanoi, May 18 12 years 2007Thua Presidium, Dear Comrade delegates, Ladies and Gentlemen, Today, I am grateful to the National Congress of the Ninth Communist Youth Union of Ho Chi Minh. On behalf of the Party and State, I cordially ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0