Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4

Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang 27/2, Hoi nghi can bo toan quoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" da khai mac tai Ha Noi.

Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu khai mac hoi nghi. (Anh: Tri Dung/TTXVN)
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da chu tri, phat bieu chi dao va truyen dat noi dung Nghi quyet. Chung toi tran trong gioi thieu toan van phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tai Hoi nghi:

" Thua cac dong chi,

Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa XI) da ban va thong nhat ban hanh Nghi quyet "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay". Day la mot Nghi quyet rat quan trong, duoc toan Dang, toan dan dac biet quan tam; quan tam tu trong qua trinh dien ra Hoi nghi den khi ket thuc Hoi nghi.

Ngay sau khi ban hanh, Nghi quyet da duoc tuyet dai da so can bo, dang vien va nhan dan don nhan voi mot tinh cam ho hoi, vui mung, dong tinh, nhat tri cao, cho rang Nghi quyet da lua chon dung van de, danh gia dung thuc trang va de ra dung cac giai phap de tiep tuc xay dung, chinh don Dang, dap ung yeu cau cua thuc tien va nguyen vong cua nhan dan. Da co hang tram bai bao, hang tram buc thu, hang nghin y kien tam huyet gui ve Trung uong bay to tinh cam va su tam dac, phan khoi, ky vong cua minh. Tuy nhien, du luan cung dang cho doi va co phan ban khoan, lo rang lieu Nghi quyet lan nay co duoc to chuc thuc hien hieu qua khong hay lai roi vao tinh trang "khong dat yeu cau" nhu nhieu lan truoc. Tam trang do la chinh dang va cung la dieu day dut, tran tro chung cua tat ca chung ta.

Y thuc sau sac duoc van de nay, ngay tai phien be mac Hoi nghi Trung uong 4, Ban Chap hanh Trung uong da yeu cau phai lanh dao, chi dao that tot viec to chuc thuc hien, coi day la van de mau chot, co y nghia quyet dinh de dua Nghi quyet vao cuoc song.

Sau mot thoi gian ngan tich cuc va khan truong chuan bi, hom nay, Bo Chinh tri trieu tap Hoi nghi can bo toan quoc de pho bien, quan triet noi dung cua Nghi quyet Trung uong, Chi thi va Ke hoach trien khai cua Bo Chinh tri.

Su co mat dong du cua tat ca cac dong chi trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong va su tham gia cua toan the can bo lanh dao chu chot cac ban, bo, nganh Trung uong va cac tinh, thanh trong ca nuoc da noi len tam quan trong dac biet cua Hoi nghi nay va the hien tinh than nghiem tuc, quyet tam cao cua Dang ta ngay tu khau mo dau trong toan bo ke hoach trien khai thuc hien Nghi quyet. Co le day cung la Hoi nghi lon nhat ve pho bien mot Nghi quyet chuyen de cua Trung uong tu truoc den nay.

Muc dich cua Hoi nghi nay la thong qua viec gioi thieu, pho bien cac noi dung Nghi quyet, Chi thi, Ke hoach, giup cac dong chi lanh dao chu chot cac nganh, cac cap nhan thuc day du, sau sac muc dich, y nghia, noi dung cua Nghi quyet, nam vung nhung kien thuc can thiet, nhung tu tuong chi dao, nhung cong viec phai lam, tren co so do, tao su thong nhat cao ve y chi, quyet tam, thay day du trach nhiem cua minh de guong mau, tu giac thuc hien va chi dao, to chuc thuc hien Nghi quyet co hieu qua tren moi cuong vi cong tac tai dia ban, linh vuc thuoc trach nhiem lanh dao cua minh.

Ban To chuc Hoi nghi da pho bien, bao cao voi cac dong chi chuong trinh, noi dung, cach thuc tien hanh Hoi nghi. Toi chi xin nhan manh them la, Hoi nghi cua chung ta co y nghia cuc ky quan trong . Cac dong chi can neu cao y thuc trach nhiem truoc Dang, truoc nhan dan va dat nuoc, tap trung cao do cho viec hoc tap, nghien cuu, thao luan, de thu duoc ket qua tot. Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co quyet tam rat lon va thong nhat rat cao. Mong toan the cac dong chi cung thong nhat rat cao va quyet tam rat lon, ngay trong viec hoc tap Nghi quyet nay.

Vua qua, cac dong chi da duoc nghe thong bao nhanh ket qua va cac noi dung chinh cua Hoi nghi Trung uong 4 qua cac phuong tien thong tin dai chung hoac tai cac hoi nghi pho bien, quan triet Nghi quyet do cap uy to chuc. Nghi quyet cua Trung uong va Chi thi cua Bo Chinh tri viet rat ngan gon, ro rang, de hieu, cac dong chi can nghien cuu truc tiep. Sau day, de giup cac dong chi hieu sau hon, toi xin noi them mot so van de, chu yeu la cung cap thong tin hoac noi ro hon mot so noi dung duoc de cap trong Nghi quyet cua Trung uong va Chi thi cua Bo Chinh tri.

Tap trung vao 4 phan lon: (1) Vi sao luc nay Trung uong phai ban va ra Nghi quyet ve xay dung Dang. (2) Muc dich, yeu cau, qua trinh chuan bi va pham vi cua Nghi quyet. (3) Nhung noi dung co ban cua Nghi quyet Trung uong va Chi thi cua Bo Chinh tri. (4) Mot so van de can luu y trong qua trinh chi dao to chuc thuc hien.

I- VI SAO LUC NAY TRUNG UONG PHAI BAN VA RA NGHI QUYET VE XAY DUNG DANG


Tu truoc den nay, Dang ta luon luon quan tam den cong tac xay dung Dang. Da co khong it cac nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve xay dung Dang. Cac Cuong linh, Van kien Dai hoi Dang toan quoc deu co de cap den cong tac xay dung Dang; co dai hoi co bao cao rieng ve xay dung Dang. Chi tinh tu Dai hoi VI den nay, Ban Chap hanh Trung uong da ban hanh 8 nghi quyet, Bo Chinh tri ban hanh 6 nghi quyet chuyen de ve xay dung Dang. Ban Bi thu khoa VII da chi dao tien hanh tong ket 20 nam xay dung Dang thoi ky 1975-1995; Ban Bi thu khoa IX chi dao tong ket mot so van de ly luan va thuc tien 20 nam doi moi (1986-2006), trong do co phan ve xay dung Dang.

Da co nhieu Nghi quyet ve xay dung Dang nhu vay, tai sao lan nay Trung uong lai phai ban va ra Nghi quyet ve xay dung Dang nua?

Theo toi co 4 ly do:

Mot la, vai tro lanh dao cua Dang va cong tac xay dung Dang luon luon co y nghia cuc ky quan trong doi voi su nghiep cach mang nuoc ta. Day la bai hoc lon, la ket luan sau sac duoc rut ra qua suot qua trinh hon 80 nam hoat dong cua Dang ta, dong thoi cung la ly luan khoa hoc va kinh nghiem thuc tien cua nhieu dang, nhieu nuoc tren the gioi. Cuong linh (bo sung, phat trien nam 2011) cua Dang ta da khang dinh: "Su lanh dao dung dan cua Dang la nhan to hang dau quyet dinh thang loi cua cach mang Viet Nam".

Truoc kia da nhu vay, hien nay dang nhu vay, va sau nay cung se van nhu vay. Cac dang cong san va cong nhan quoc te da coi su lanh dao cua dang cong san la van de co tinh nguyen tac, co tinh quy luat cua cach mang xa hoi chu nghia. Bac Ho cung da tung noi, Dang co vung cach mang moi thanh cong, cung nhu nguoi cam lai co vung thi thuyen moi chay.

Su tan ra cua Lien Xo la do nhieu nguyen nhan, nhung co mot nguyen nhan rat co ban chinh la vi Dang Cong san luc do da suy thoai, bien chat do quan lieu, tham nhung, dac quyen, dac loi; mot so nguoi lanh dao cap cao cua Dang roi vao chu nghia xet lai, co hoi huu khuynh, mac sai lam ve duong loi, tham chi phan boi lai ly tuong xa hoi chu nghia. Dang dong (21 trieu dang vien) nhung khong manh, mat suc chien dau nen khi tinh hinh xau xay ra da tan ra. Co the noi, day la bai hoc vo cung sau sac va dat gia ma moi can bo, dang vien chung ta can phai tham thia, luon luon khac sau, ghi nho, dung de di vao "vet xe do" dau xot do.

Dang Cong san Trung Quoc trong cai cach, mo cua cung luon luon khang dinh dut khoat phai kien tri vai tro lanh dao cua Dang Cong san, va trong nhung lan trao doi voi chung ta, ban thuong nhan manh khong de bi "Tay hoa", "tha hoa", "thoai hoa". Dang Cong san Cu-ba dang doi moi tung buoc theo duong loi "cap nhat hoa mo hinh phat trien kinh te-xa hoi", cung kien quyet khang dinh vai tro lanh dao cua Dang Cong san, khong chap nhan da nguyen, da dang. Moi day, Dang Cong san Cu-ba vua to chuc Hoi nghi can bo toan quoc ve xay dung Dang. Trong thoi dai ngay nay co le khong co nuoc nao tren the gioi lai khong co dang (du mot dang hay nhieu dang) hoac mot to chuc chinh tri tuong tu nhu dang lanh dao.

Thuc te o nuoc ta cho thay, cang di vao doi moi, di vao phat trien kinh te thi truong, mo cua, hoi nhap lai cang can phai co su lanh dao cua Dang va coi trong cong tac xay dung Dang; day la nhan to bao dam thuc hien thang loi Cuong linh chinh tri, muc tieu, nhiem vu xay dung chu nghia xa hoi, bao ve vung chac thanh qua cach mang, nen doc lap tu chu cua To quoc ta.

Vao thoi diem nay, chung ta cang can phai khang dinh manh me su lanh dao cua Dang, vai tro lanh dao cua Dang va y nghia quan trong cua cong tac xay dung Dang. Vua qua, cung co noi nay, noi khac, luc nay luc khac chua phai da nhan thuc mot cach sau sac van de nay. Hoac la chi nang ve cong tac chuyen mon, chua quan tam day du den cong tac xay dung Dang; hoac la co y nao do xem nhe vai tro lanh dao cua Dang, coi nhe cong tac Dang. Day do co nguoi cho rang phat trien kinh te thi truong, nhieu thanh phan, mo cua, hoi nhap quoc te, lien doanh, lien ket voi nuoc ngoai thi can gi phai co su lanh dao cua Dang. Tham chi co y kien cho rang hinh nhu su lanh dao cua to chuc dang chi gay rac roi them, ngang tro su phat trien cua kinh te (?).

Hai la, yeu cau nhiem vu chinh tri cua nuoc ta hien nay rat to lon, nang ne, kho khan, doi hoi Dang phai nang tam lanh dao len cao hon nua, nang suc chien dau manh hon nua. Dai hoi toan quoc lan thu XI cua Dang vua thong qua Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011); Chien luoc phat trien kinh te-xa hoi giai doan 2011-2020 nham muc tieu den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai va den giua the ky XXI tro thanh nuoc cong nghiep hien dai theo dinh huong xa hoi chu nghia. Day that su la mot cuoc van dong cach mang toan dien, sau sac va cao ca.

De thuc hien duoc cac muc tieu tren, chung ta phai tiep tuc day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc; phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; xay dung van hoa, xay dung con nguoi, nang cao doi song nhan dan, bao dam an sinh xa hoi; bao ve vung chac doc lap, chu quyen quoc gia, bao ve che do xa hoi chu nghia; giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi; chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te...

Phai xu ly, giai quyet tot cac moi quan he lon giua doi moi, on dinh va phat trien; giua doi moi kinh te va doi moi chinh tri; giua kinh te thi truong va dinh huong xa hoi chu nghia; giua tang truong kinh te va phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; giua doc lap tu chu va hoi nhap quoc te; giua xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia... So voi truoc day, chua bao gio dat nuoc ta lai trien khai xay dung, phat trien va mo rong quan he quoc te voi quy mo rong lon nhu hien nay. Co rat nhieu van de moi dat ra, doi hoi phai duoc giai dap va giai quyet, ca ve ly luan va thuc tien; co nhung van de tuong chung nhu mau thuan, nghich ly.

Tinh hinh the gioi lai dang co nhung dien bien het suc mau le, phuc tap, kho du bao, do co su tranh chap giua cac nuoc lon, giua cac luc luong; su mau thuan, xung dot loi ich giua cac quoc gia, cac giai cap, cac dan toc, cac khu vuc; su bien doi khi hau toan cau; su phat trien nhu vu bao cua cuoc cach mang khoa hoc va cong nghe... Cuoc dau tranh giua chu nghia xa hoi va chu nghia tu ban, giua phong trao hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi voi cac the luc de quoc cuc doan, hieu chien dang dien ra duoi nhieu hinh thuc, sac thai moi, rat quyet liet. Nhung mau thuan von co cua chu nghia tu ban chang nhung khong giai quyet duoc ma ngay cang tro nen sau sac.

Cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te cua he thong tu ban chu nghia nhung nam 2008 - 2009 chua giai quyet xong thi lai den cuoc khung hoang no cong o My va nhieu nuoc Tay Au lan tran tu Ai-len, Hy Lap den Tay Ban Nha, Bo Dao Nha, I-ta-li-a... Phong trao "Chiem pho Uon" tu Niu-ooc da lan khap cac thanh pho o My, sang ca nhieu nuoc Tay Au, Nhat Ban... Cuoc khung hoang no cong nay duoc coi la bieu hien cua "loi he thong", phan anh su be tac cua chu nghia tu ban, co the dan den cuoc suy thoai moi cua chu nghia tu ban, theo nhu nhan dinh va du bao cua nhieu chuyen gia quoc te. Tinh hinh Bien Dong, tinh hinh khu vuc Chau A-Thai Binh Duong cung dang co nhung dien bien phuc tap moi...

Trong tinh hinh ay, chung ta chu truong thuc hien mot duong loi doi ngoai doc lap, hoa binh, hop tac va phat trien, da phuong hoa, da dang hoa, hoi nhap ngay cang sau vao doi song quoc te; phai xu ly cac moi quan he sao cho vua kien dinh ve nguyen tac, vua mem deo, khon kheo ve phuong phap, sach luoc; vua giu vung doc lap chu quyen cua quoc gia, bao ve duoc che do chinh tri, thanh qua cach mang, vua tao duoc moi truong hoa binh, on dinh de phat trien, xay dung va bao ve dat nuoc, tranh duoc so ho, tranh bi mac bay, them duoc ban, bot duoc thu, qua that la khong don gian. Trong qua trinh chuyen doi phuong thuc quan ly kinh te, xa hoi va hoi nhap quoc te, co nhieu viec chung ta phai vua lam, vua hoc, vua tim toi, rut kinh nghiem va chiu tac dong mat trai cua kinh te thi truong va mo cua hoi nhap. Co khong it van de tac dong truc tiep den nuoc ta, vao ca tu tuong, tinh cam, tam trang cua can bo, dang vien, nhan dan ta.

Ba la, ban than Dang, ben canh mat tich cuc, ban chat va truyen thong tot dep duoc phat huy cung dang dung truoc nhieu yeu cau moi va co nhung hien tuong tieu cuc, phuc tap moi . Trong dieu kien Dang cam quyen, nhieu dang vien co chuc, co quyen, co dieu kien nam giu tai san, tien bac, can bo;... dat nuoc lai phat trien kinh te thi truong, mo cua hoi nhap, nhieu nguoi lo lang ve Dang, ve ban chat Dang, lo lang mat trai cua co che thi truong, cua hoi nhap quoc te tac dong vao Dang. Bay gio trong Dang cung co su phan hoa giau-ngheo, co nhung nguoi giau len rat nhanh, cuoc song cach xa nguoi lao dong; lieu roi nguoi giau co nghi giong nguoi ngheo khong?

Nha triet hoc co dien Duc L.Foio Bac da tung noi rang, nguoi song trong lau dai nghi khac nguoi o trong nha tranh. Mai kia Dang nay se la dang cua ai? Co giu duoc ban chat la dang cach mang cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong, cua dan toc khong? Thuc te da co bo phan suy thoai nghiem trong ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song. Co nguoi cong khai bay to y kien trai voi Cuong linh, Dieu le Dang, lam trai nguyen tac to chuc, sinh hoat dang, tham chi co nguoi "sam hoi", "tro co"; tinh trang tham nhung, quan lieu, xa dan, to chuc khong chat che, nhieu nguyen tac cua Dang bi vi pham. Day la dieu dang lo ngai nhat va cung la nguy co lon nhat doi voi mot dang cam quyen, nhu Le-nin va Bac Ho da tung canh bao.

Chung ta da tien hanh cong tac xay dung Dang thuong xuyen, lien tuc trong nhieu nhiem ky, voi nhieu bien phap, nhieu cuoc van dong, lam cho Dang ta ngay cang tien bo, truong thanh; song van con nhieu han che. Cac mat khuyet diem, yeu kem chua khac phuc duoc bao nhieu, co mat con phuc tap them, gay ban khoan, lo lang trong can bo, dang vien va nhan dan, tac dong tieu cuc vao suc chien dau, vai tro lanh dao cua Dang. Day thuc su la nhung canh bao khong the xem thuong.

Bon la, su chong pha dien cuong va quyet liet cua cac the luc thu dich, phan dong. Am muu co ban, lau dai cua chung la xoa bo che do xa hoi chu nghia o nuoc ta, xoa bo su lanh dao cua Dang Cong san, xoa bo chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh. De thuc hien duoc am muu co ban do, cac the luc thu dich da ap dung lan luot het chien luoc nay den chien luoc khac, het chien dich nay den chien dich khac, rat kien tri, kien quyet, xao quyet. "Dien bien hoa binh" la mot chien luoc nam trong he thong chien luoc phan cach mang cua chu nghia de quoc, la "thu doan hoa binh de gianh thang loi". Nhieu chuyen gia va chinh khach phuong Tay con goi day la phuong phap "chuyen hoa hoa binh", "bien doi hoa binh", "cach mang hoa binh" va gan day la "cach mang nhung", "cach mang mau", "cach mang duong pho"...

Trong chien luoc nay, hoat dong tu tuong-van hoa duoc ho coi la "mui dot pha", la "cay cau dan vao tran dia", la linh vuc hang dau lam tan ra niem tin, gay hon loan ve ly luan va tu tuong, tao ra khoang trong de dan dan dua he tu tuong tu san vao, roi cuoi cung xoa bo he tu tuong xa hoi chu nghia.

Chinh cac nha tu tuong cua chu nghia de quoc da tong ket: "Co nhung viec 100 may bay chien dau khong thuc hien noi, nhung chi can 10 su gia lai co the hoan thanh"; "mot dai phat thanh cung co the binh dinh xong mot dat nuoc". Ngay nay "lan song dien dang thay the thanh guom; cay but la phuong tien di vao trai tim khoi oc con nguoi"; "mot do la chi cho tuyen truyen co tac dung ngang voi 5 do la chi cho quoc phong"; "kich dong van de dan chu, nhan quyen, dan toc, ton giao la bon don dot pha khau, bon mui xung kich de choc thung mat tran tu tuong chinh tri".

Thoi gian gan day, cac lan song chong doi ta ve mat tu tuong chinh tri lai ro len, co luc don dap. Co the la do tinh hinh the gioi va khu vuc co nhung dien bien moi; tinh hinh kinh te-xa hoi nuoc ta ben canh thanh tuu lon cung xuat hien nhung kho khan va thach thuc moi, cac te nan xa hoi nhu tham nhung, hoi lo, ma tuy, mai dam... tiep tuc gia tang, su phan hoa giau ngheo phat trien. Tinh trang quan lieu, mat dan chu lam dan bat binh dan den khieu kien dong nguoi o mot so noi phuc tap. Cac the luc thu dich va cac phan tu co hoi chac mam day la co hoi de ho dan toi tac dong, lam chuyen hoa tinh hinh, thay doi duong loi o nuoc ta, cho nen ho hoat dong rat dien cuong voi nhieu thu doan va sach luoc moi; vua dung cac luc luong, phuong tien tu ben ngoai, vua tan dung phat trien luc luong o trong nuoc ta de tao ra su "tu dien bien", "tu chuyen hoa", chong doi tu noi bo Dang ta, xa hoi ta, hong pha ta tu ben trong pha ra, lam cho "cong san tu diet cong san", "cong san con diet cong san bo".

Ho dang co tim ra va dung len nhung "ngon co" de chong ta. Mot so nguoi co hoi chinh tri, bat man cung loi dung cac dien dan, cac moi quan he de truyen ba nhung quan diem sai trai cua minh, lien tiep viet don thu, tai lieu vu cao, da kich che do ta, tac dong vao nhan dan, nhat la thanh nien, sinh vien, van nghe si, tri thuc...

Noi dung cac quan diem cua ho van la nhung luan dieu lau nay cac nha tu tuong chong cong da tung noi va da tung nhieu lan bi chung ta phe phan, bac bo. Dai the van la phu nhan thanh tuu cua cach mang; thoi phong khuyet diem, ton tai cua chung ta, boi den hien thuc, gieo rac hoai nghi, pha ra niem tin cua nhan dan va can bo, quy ket la do duong loi sai, su lanh dao, quan ly yeu kem cua Dang va Nha nuoc. Phu nhan chu nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; phu dinh con duong xa hoi chu nghia, dinh huong xa hoi chu nghia; ha thap vai tro lanh dao cua Dang, phe phan, do loi cho Dang, doi da nguyen, da dang. Kich dong chia re noi bo, tung ra nhung luan dieu trong Dang, trong Trung uong, Bo Chinh tri co phe nay, phai kia; bia dat, xuyen tac lich su; vu cao, boi nho mot so dong chi lanh dao cao cap cua Dang va Nha nuoc, ke ca Bac Ho, tim moi cach "ha be than tuong Ho Chi Minh"...

Nhung luan dieu cua cac the luc thu dich va cac phan tu phan dong, co hoi chinh tri noi tren tuy khong co gi moi, nhung no duoc tung ra, truyen ba vao luc nay la het suc doc hai, nguy hiem, gieo rac hoang mang, nghi ngo, phan tam, mat niem tin trong noi bo ta, tac dong hong lam doi ngu ta "tu dien bien", "tu chuyen hoa".

Trong boi canh tinh hinh neu tren, neu Dang ta khong giu duoc ban chat cach mang cua minh, khong that vung vang ve chinh tri, tu tuong; khong thong nhat cao ve y chi, hanh dong; khong trong sach ve dao duc, loi song; khong chat che ve to chuc; khong duoc nhan dan ung ho thi khong the dung vung va du suc lanh dao dua dat nuoc di len. Chinh vi vay ma Dang ta luon luon nhan manh phai dac biet coi trong cong tac xay dung Dang, coi day la nhiem vu then chot, nhiem vu co y nghia song con doi voi Dang ta, che do ta. Va do cung chinh la nhung ly do giai thich vi sao lan nay Ban Chap hanh Trung uong phai tiep tuc ban va ra Nghi quyet ve xay dung Dang.

II- MUC DICH, YEU CAU, QUA TRINH CHUAN BI VA PHAM VI CUA NGHI QUYET TRUNG UONG 4

1- Muc dich, yeu cau

Dai hoi XI cua Dang da xac dinh chu de va cung la tu tuong chi dao cho nhung nam toi la phai tiep tuc nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang va de ra yeu cau phai xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong, to chuc, can bo, phuong thuc lanh dao... tap trung vao 8 nhiem vu co ban co tinh he thong, toan dien. Tuy nhien, day la nhiem vu rat kho khan, phuc tap, phai tien hanh thuong xuyen, lau dai. Truoc mat, can lua chon mot so van de cap bach nhat can tap trung lam ngay de tao ra duoc nhung chuyen bien cu the, ro ret, dap ung kip thoi yeu cau cua thuc tien va gop phan cung co niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan.

Hoi nghi Trung uong 4 ban va ra Nghi quyet "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" chinh la de dap ung yeu cau do, nham cu the hoa Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang phan noi ve xay dung Dang, thuc hien Chuong trinh toan khoa cua Ban Chap hanh Trung uong khoa XI.

2- Qua trinh va cach thuc chuan bi Hoi nghi Trung uong 4

Nhan thuc ro vi tri va y nghia quan trong cua Hoi nghi Trung uong lan nay, Bo Chinh tri da tap trung chi dao cong viec chuan bi mot cach rat khan truong, nghiem tuc va co buoc doi moi voi yeu cau phai rat cu the, thiet thuc, kha thi, lam sao chon dung van de, xac dinh dung trong tam, de ra duoc nhung bien phap tich cuc mang tinh dot pha de tao duoc chuyen bien ro ret trong thuc te.

Bo Chinh tri da thanh lap Ban Chi dao chuan bi xay dung De an, gom mot so dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy vien Ban Chap hanh Trung uong va dai dien lanh dao cac ban dang o Trung uong do dong chi Thuong truc Ban Bi thu lam Truong ban.

Ban Chi dao da thanh lap To Bien tap khan truong to chuc nghien cuu, xay dung De an. Du thao De an da duoc gui lay y kien dong gop cua cac ban dang, ban can su dang, dang doan, cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong va mot so co quan nghien cuu ly luan o Trung uong. Da to chuc 4 hoi nghi lay y kien cua dai dien lanh dao cac bo, nganh, bi thu, pho bi thu tinh uy, thanh uy, chu tich uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

Thuong truc Ban Chi dao truc tiep lam viec, nghe y kien dong gop cua nhieu dong chi nguyen lanh dao cap cao, lao thanh cach mang va nhieu dong chi nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Uy vien Ban Bi thu, Uy vien Trung uong Dang co kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang. Bo Chinh tri da danh 2 phien hop de nghe Ban Chi dao bao cao va thao luan nhung noi dung quan trong cua De an de trinh Trung uong.

Tai Hoi nghi Trung uong 4, cac dong chi Uy vien Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi da the hien tinh than trach nhiem rat cao, phat huy dan chu, tri tue, thang than thao luan, dong gop nhieu y kien quan trong vao cac de an, bao cao cua Bo Chinh tri. Da co 202 luot y kien phat bieu o to va Hoi truong; nhieu dong chi gui y kien bang van ban hoac sua truc tiep vao du thao Nghi quyet.

Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con y kien khac nhau. Ban Chap hanh Trung uong da thong qua noi dung Nghi quyet va ngay 16-01-2012, Nghi quyet da duoc ban hanh. Tinh than chung va su thong nhat rat cao cua Trung uong la quyet tam tao ra nhung buoc chuyen bien ro ret, thuc hien tot hon nhiem vu xay dung, chinh don Dang vi su nghiep cua dat nuoc, cua dan toc va cua Dang. Nhu vay, Nghi quyet cua Hoi nghi Trung uong 4 thuc su la san pham cua tri tue tap the.

3- Ve pham vi cua Nghi quyet

Lan nay, Trung uong khong ban toan dien ma chi chon mot so van de cap bach nhat ve xay dung Dang trong tinh hinh hien nay de tap trung chi dao thuc hien voi mong muon khac phuc nhung cach lam dan trai truoc day, tao ra buoc chuyen bien cu the, thiet thuc trong thuc te.

Do la 3 van de : (1) Ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly cac cap. (2) Xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly cac cap, nhat la cap Trung uong, dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te. (3) Xac dinh ro tham quyen, trach nhiem nguoi dung dau cap uy, chinh quyen, trong moi quan he voi tap the cap uy, co quan, don vi; tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Trong 3 van de tren, khi thao luan co y kien hoi van de nao la trong tam, la quan trong nhat, cap bach nhat? Co y kien cho rang, bay gio van de tu tuong chinh tri la quan trong nhat, vi no lien quan den sinh menh chinh tri cua Dang, den Cuong linh, duong loi, Dieu le Dang - tuc la van de rat cot tu. Y kien khac lai noi van de ay la o tren Trung uong, o tam cao, tam chien luoc, chu con o dia phuong, o co so thi dieu nhuc nhoi la van de suy thoai dao duc, loi song cua can bo, dang vien, van de nay quan chung de nhin thay.

Quan chung o co so khong mat long tin vao Dang, vao duong loi, ma mat long tin vao con nguoi can bo cu the o co so, mat long tin qua mot so hien tuong nhu tham nhung, tieu cuc, suy thoai pham chat dao duc, cho nen phai coi van de dao duc, loi song la van de cap bach nhat. Lai co y kien cho rang, bay gio nguyen nhan cua moi nguyen nhan van la van de can bo; con nguoi la quyet dinh het thay.

Chung ta noi mai ma to chuc cu phinh ra, bo may thi chong cheo, bien che thi tang len, luong thi bat hop ly cho nen phai go tu cong tac to chuc, can bo. Cung co y kien cho rang, hien nay tham quyen, trach nhiem giua tap the va ca nhan xac dinh khong ro, nen nhieu vu viec khong xu ly duoc vi khong ai chiu trach nhiem; co tinh trang dun day trach nhiem cho nhau, thanh tich thi nhan cua ca nhan, con khuyet diem thi do cho tap the; vi vay van de phan dinh ro tham quyen va trach nhiem giua tap the va ca nhan la van de cap bach nhat.

Moi y kien deu co khia canh hop ly, deu quan trong va cap bach ca, khong the coi nhe van de nao. Tuy nhien, dung tren tong the ma xet, hien nay cai lam cho quan chung oan than nhat, gay mat long tin nhat, lam xoi mon ban chat Dang do chinh la su suy thoai ca ve tu tuong chinh tri va dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien; cai nay that la nghiem trong. Cho nen, 3 van de da neu deu quan trong va co lien quan mat thiet voi nhau, nhung Trung uong thong nhat xac dinh van de thu nhat la trong tam, xuyen suot va cap bach nhat. Day chinh la khau dot pha trong toan bo cong tac xay dung Dang hien nay, la "mat xich" chu yeu ma chung ta can nam lay, song trong chi dao khong duoc coi nhe 2 van de kia."

III- NHUNG NOI DUNG CO BAN CUA NGHI QUYET

Nhu tren da noi, lan nay Trung uong doi moi cach ra Nghi quyet. Ban Nghi quyet duoc viet ngan gon, nhung chua dung nhieu noi dung co ban va quan trong, co nhieu diem moi, chu yeu tap trung vao 3 van de cap bach da duoc xac dinh. Tren co so do, di thang vao danh gia tinh hinh, phan tich nguyen nhan, chi ro muc tieu, phuong cham, cac giai phap tien hanh va cach to chuc thuc hien. De nghi cac dong chi doc, nghien cuu truc tiep. Toi chi nhan manh them mot so diem:

1- Ve danh gia tinh hinh va nguyen nhan

Viec danh gia tinh hinh thuong rat kho, vi no tuy thuoc vao cho dung, goc nhin, cach nhin, luong thong tin co duoc cua moi nguoi. Thuc te khi thao luan o Hoi nghi Trung uong va xin y kien dong gop cua mot so tap the va ca nhan, co mot so y kien cho rang, De an chua the hien tinh than nhin thang vao su that, con ne tranh, chua thay het muc nghiem trong cua nhung yeu kem, khuyet diem, tinh hinh nghiem trong hon nhieu.

Mot so y kien khac lai cho rang, De an neu phan khuyet diem qua nang ne, den toi, tinh hinh Dang khong den muc nhu vay; neu xau nhu vay thi tai sao nhung nam qua chung ta tien hanh su nghiep doi moi dat duoc nhung thanh tuu to lon ma ca the gioi thua nhan, vi the nuoc ta tren truong quoc te ngay cang duoc nang cao ? Noi the nao cho khoa hoc, dung muc, khong nen tu boi nho minh, de ke xau loi dung. No dang muon pha vo niem tin, boi xau minh thi minh lai tu lam mat uy tin cua minh, nhu the thi co khac nao tiep them dan cho dich ban.

Trung uong yeu cau can phai co phuong phap nhin nhan, danh gia mot cach khach quan, bien chung, khoa hoc, nhin thang vao su that, binh tinh, khong phien dien, khong to hong va cung khong boi den; chi ra ca mat thanh tuu va yeu kem; phan tich toan dien ca nguyen nhan khach quan va nguyen nhan chu quan. Thuc te co den dau noi den day, khong nen thoi phong, cuong dieu mot mat nao.

Voi nhung nguyen tac phuong phap luan do, Trung uong da chi ro, trai qua hon 80 nam phan dau, xay dung va truong thanh, vuot qua muon van kho khan, thu thach, voi ban linh cua mot Dang cach mang chan chinh, day dan kinh nghiem, luon gan bo mau thit voi nhan dan, Dang ta da lanh dao, to chuc va phat huy suc manh to lon cua toan Dang, toan dan, toan quan, gianh duoc nhieu thang loi vi dai trong su nghiep cach mang...

Trong thoi ky doi moi, cong tac xay dung, chinh don Dang da dat duoc nhieu ket qua tich cuc; nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang khong ngung duoc nang cao; phuong thuc lanh dao cua Dang tung buoc duoc doi moi; vai tro lanh dao cua Dang duoc giu vung; niem tin cua nhan dan voi Dang duoc cung co; doi ngu can bo lanh dao, quan ly cac cap da co buoc truong thanh va tien bo ve nhieu mat. Da so can bo, dang vien co y thuc ren luyen, nang cao pham chat chinh tri, dao duc, loi song, co y thuc phuc vu nhan dan, duoc nhan dan tin tuong.

Thanh tuu 25 nam doi moi la thanh qua cua toan Dang, toan dan, toan quan, trong do co su dong gop to lon cua doi ngu can bo, dang vien.

Hau het y kien de nghi la phai khang dinh manh me thanh tuu, uu diem, ban chat tot dep, truyen thong anh hung cua Dang ta. Phai khang dinh phan lon can bo, dang vien ta rat tot; neu khong tot thi lam gi co thanh tuu nhu bay gio.

Thuc te lich su khong the phu nhan duoc la, hon 80 nam qua, Dang ta da xac lap, cung co va ngay cang nang cao vai tro lanh dao, suc manh va uy tin cua minh chinh la bang ban linh, nghi luc; tri tue, ly luan tien phong; bang duong loi dung dan mang lai loi ich thiet than cho nhan dan, cho dan toc; bang su hy sinh quen minh, phan dau khong met moi cua doi ngu can bo, dang vien; bang mot to chuc doan ket chat che, vung chac; bang moi lien he mau thit voi nhan dan, duoc nhan dan het long tin yeu, ung ho va bao ve. To quoc ta, dan toc ta chua bao gio co duoc co do nhu ngay nay, chua bao gio co duoc vi the tren truong quoc te nhu hien nay.

Tuy nhien, Trung uong cung thang than vach ra nhung han che, yeu kem, khuyet diem tren ca 3 van de cap bach ve xay dung Dang, chi ra tinh chat, pham vi, xu the va hau qua cua nhung yeu kem, khuyet diem do. Phai noi, ve tinh chat, la nghiem trong, keo dai qua nhieu nhiem ky, cham duoc khac phuc.

Ve pham vi, la tuong doi pho bien, co o cac cap, cac nganh ("mot bo phan khong nho can bo, dang vien, trong do co nhung dang vien giu vi tri lanh dao, quan ly, ke ca mot so can bo cao cap, suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song"). Ve xu huong, la dien bien phuc tap, chua ngan chan, day lui duoc.

Ve hau qua, la lam giam sut long tin cua nhan dan doi voi Dang; lam suy giam vi tri, vai tro, suc chien dau va nang luc lanh dao cua Dang; lam ton hai toi uy tin, thanh danh cua Dang, Nha nuoc. Nhung khuyet diem do neu khong duoc sua chua se la thach thuc doi voi vai tro lanh dao cua Dang va su ton vong cua che do ta.

Tren van de thu nhat, Trung uong da nghiem khac chi ra nhung bieu hien c ua su suy thoai ve tu tuong chinh tri va suy thoai ve dao duc, loi song. Su suy thoai ve tu tuong chinh tri the hien o cho : phai nhat ly tuong cach mang, khong kien dinh con duong xa hoi chu nghia, dao dong, thieu niem tin, sa sut y chi chien dau, thay dung khong bao ve, thay sai khong dau tranh, phu hoa theo nhung nhan thuc sai, quan diem lech lac; khong con y thuc het long vi nuoc, vi dan, khong lam tron bon phan, chuc trach duoc giao; khong thuc hien dung cac nguyen tac to chuc, sinh hoat Dang.

Su suy thoai ve dao duc, loi song the hien o cho : song ich ky, thuc dung, co hoi, vu loi, ham danh, tham nhung, lang phi; be phai, cuc bo, mat doan ket; phong cach quan lieu, xa dan, vo cam truoc kho khan, buc xuc cua dan; loi song xa hoa, huong lac... Trong nhung bieu hien do, can bo, dang vien, nhan dan va du luan xa hoi quan tam nhieu nhat, buc xuc nhat la tinh trang tham nhung, be phai, cuc bo, loi ich nhom… o mot bo phan dang vien co chuc, co quyen, ca trong mot so can bo cao cap cua Dang, Nha nuoc, duong chuc, hoac thoi chuc.

Tren van de thu hai, Trung uong da thang than chi ra mot so khuyet diem trong cong tac to chuc, can bo. Doi ngu can bo cap trung uong, cap chien luoc rat quan trong, nhung chua duoc xay dung mot cach co ban. Cong tac quy hoach can bo moi tap trung thuc hien o dia phuong, chua xay dung duoc quy hoach o cap trung uong, dan den su hang hut, chap va, khong dong bo va thieu chu dong trong cong tac bo tri, phan cong can bo. Mot so truong hop danh gia, bo tri can bo chua that cong tam, khach quan, khong vi yeu cau cong viec, bo tri khong dung so truong, nang luc, anh huong den uy tin co quan lanh dao, su phat trien cua nganh, dia phuong va ca nuoc.

Tren van de thu ba, Trung uong chi ra tinh trang khong ro rang, ranh mach ve tham quyen, trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cap uy, chinh quyen, co quan, don vi va moi quan he voi tap the cap uy, chinh quyen, co quan, don vi, anh huong den nang luc lanh dao cua Dang va hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc.

Nguyen tac "tap the lanh dao, ca nhan phu trach" tren thuc te o nhieu noi roi vao hinh thuc do khong xac dinh ro co che trach nhiem, moi quan he giua tap the va ca nhan; khi sai sot, khuyet diem khong ai chiu trach nhiem. Do vay, vua co hien tuong dua dam vao tap the, khong ro trach nhiem ca nhan, vua khong khuyen khich nguoi dung dau co nhiet tinh, tam huyet, dam nghi, dam lam; tao ke ho cho cac viec lam tac trach, tri tre, hoac lam dung quyen luc de muu cau loi ich ca nhan.

Ve nguyen nhan cua yeu kem, khuyet diem: Trung uong xem xet kha toan dien, chi ra ca nguyen nhan khach quan va nguyen nhan chu quan, trong do nguyen nhan chu quan la chu yeu. Cac nguyen nhan khach quan va chu quan tac dong lan nhau, xuyen tham vao nhau rat phuc tap. Dang chu y la :

+ Nguyen nhan ve su thieu tu duong, ren luyen, giam sut y chi chien dau cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien; sa vao chu nghia ca nhan, quen di trach nhiem, bon phan truoc Dang, truoc dan; ngai kho, ngai kho, ngai va cham, bat chap dao ly, du luan; ky luat, ky cuong khong nghiem; can bo lanh dao, quan ly khong guong mau.

+ Nguyen tac tap trung dan chu bi buong long, khong it noi co tinh trang dan chu hinh thuc; tap the la "binh phong" de hop thuc hoa y kien cua thu truong, ma thuc chat la gia truong, doc doan. Nguyen tac tu phe binh va phe binh thuc hien rat kem, thieu thang than, trung thuc; xue xoa, ne nang. Trong hoi nghi thi nhat tri nhung ra ngoai noi khac hoac khong thuc hien. Khi duong chuc thi khong noi hoac noi kieu nay, khi nghi chuc vu hoac ve huu lai noi kieu khac. Khi con phu trach thi khong duoc gop y kien nhung khi nghi huu, hoac chuyen cong tac thi co rat nhieu don, thu to cao. Mat khac, lai co tinh trang dan chu khong di doi voi ky luat; ky cuong khong nghiem. Co tinh trang vi pham nguyen tac sinh hoat dang, tan phat "to roi", thu nac danh, dua tin don de noi xau, da kich, lam mat uy tin nhau, gay nghi ngo, chia re noi bo; tham chi nup dang sau xui quan chung dau tranh.

+ Viec nghien cuu, sua doi, ban hanh co che, chinh sach, phap luat thich ung voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia chua kip thoi; nhieu van ban quy dinh thieu che tai cu the. Danh gia, su dung, bo tri can bo con ne nang, cuc bo, chua chu trong phat hien va co co che that su de trong dung nguoi co duc, co tai; khong kien quyet thay the nguoi vi pham, uy tin giam sut, nang luc yeu kem.

+ Cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song nhieu khi con hinh thuc, chua du suc dong vien y chi cach mang cua can bo, dang vien. Cong tac nghien cuu ly luan con bat cap, lac hau, chua giai dap duoc nhieu van de ly luan - thuc tien con vuong mac hoac y kien khac nhau. Tinh trang luoi hoc tap hoac hoc qua loa, dai khai, hoc doi pho, hoc cot de lay bang con xay ra kha pho bien.

+ Cong tac kiem tra, giam sat, giu gin ky cuong, ky luat o nhieu noi, nhieu cap chua thuong xuyen, rao riet; dau tranh voi nhung vi pham con ne nang, khong nghiem tuc. ..

Tu su phan tich tren day, chung ta co the tra loi duoc cau hoi ma nhieu nguoi dat ra la tai sao tu truoc den nay, Dang da co nhieu nghi quyet, chi thi ve xay dung Dang, da chi dao nhieu cuoc van dong doi moi, chinh don Dang nhung Dang van con khong it han che, yeu kem, chua ngan chan, day lui duoc. Do chinh la do nguyen nhan chu quan, do loi cua chung ta; do su yeu kem, thieu kien quyet trong cong tac giao duc, lanh dao, quan ly; do su thieu ren luyen, tu duong, thuc hanh liem chinh cua mot so can bo, dang vien; su thieu guong mau cua mot so can bo lanh dao, quan ly cac cap.

Suy den cung la do khong vuot qua duoc chu nghia ca nhan. Bac Ho da nhieu lan nhan manh rang, chu nghia ca nhan la ke thu hung ac, la giac noi xam, no khong mang guom, mang sung nhung vo cung nguy hiem, gian giao, xao quyet; no keo nguoi ta xuong doc khong phanh. Moi thu xau xa, hu hong deu sinh ra tu can benh nay. Neu khong danh bai, khong quet sach chu nghia ca nhan thi Dang ta khong the trong sach, vung manh duoc, khong the la mot dang cach mang chan chinh het long vi nuoc, vi dan duoc.

2- Ve cac nhiem vu va giai phap

Tren co so xac dinh 3 nhiem vu trong tam va cap bach nhu da neu tren, Trung uong chi ra cac giai phap bao dam dong bo, co trong tam, trong diem, kha thi, ket hop "chong va xay", "xay va chong", tap trung giai quyet nhung van de buc xuc, cap bach nhat. Co 4 nhom giai phap: (1) Nhom giai phap ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong, guong mau cua cap tren. (2) Nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat Dang. (3) Nhom giai phap ve co che, chinh sach. (4) Nhom giai phap ve cong tac giao duc chinh tri, tu tuong.

Tinh than toat len trong cac nhom giai phap do la can xac dinh nhung viec can va co the lam ngay va nhung viec can phai co thoi gian chuan bi, nhat la ve xay dung, ban hanh co che, chinh sach, de xay dung ke hoach, lo trinh thuc hien mot cach kien quyet, kha thi, hieu qua.

Nhung viec can va co the lam ngay la: Tung can bo, dang vien, truoc het la tung dong chi Uy vien Trung uong, Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu tu giac, guong mau tu phe binh, kiem diem, nhin lai minh, tu dieu chinh minh, cai gi tot thi phat huy, cai gi xau thi tu got rua, tu sua minh; canh giac truoc moi cam do ve danh loi, vat chat, tien tai, tranh roi vao vung bun cua chu nghia ca nhan ich ky.

Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu tien hanh kiem diem, danh gia, lam ro trach nhiem trong viec lanh dao, chi dao thuc hien cac nghi quyet, chi thi cua Dang, day manh chi dao viec hoc tap, ren luyen pham chat dao duc, loi song. Nguoi dung dau cap uy, to chuc dang, co quan nha nuoc chiu trach nhiem xay dung va to chuc thuc hien ke hoach giai quyet tung van de cap bach, nhung viec can lam ngay, xac dinh ro ve cong viec, thoi gian hoan thanh va nguoi chiu trach nhiem cu the. Nghiem tuc thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; day manh phong, chong tham nhung, lang phi; xu ly dut diem mot so vu viec ma du luan quan tam; cai tien, nang cao chat luong viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

Doi voi nhung viec can phai co thoi gian chuan bi thi khan truong, nghien cuu, tong ket, de xuat de di den quyet dinh va thuc hien. Vi du: Phai khan truong doi moi cong tac to chuc can bo, che do sinh hoat Dang; kiem tra, giam sat viec tu ren luyen va giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cho can bo, dang vien. Hoan thien cac co che, chinh sach, nhat la chinh sach dao tao, bo tri, su dung can bo cho phu hop voi dieu kien moi. Xay dung quy dinh cu the ve viec thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tu phe binh va phe binh, day manh thuc hien chat van trong Dang. Xay dung quy dinh ve tham quyen, trach nhiem cua nguoi dung dau trong quan ly, su dung can bo, cong chuc, gan voi viec to chuc thuc hien chuc trach, nhiem vu duoc giao; co co che giam sat chat che cua to chuc dang va nhan dan, kip thoi thay the nhung nguoi khong hoan thanh nhiem vu. Tiep tuc cai cach che do tien luong, nha o, bao dam cho can bo, cong chuc co muc song on dinh va co dieu kien de giu liem, dong thoi chong dac quyen, dac loi.

Trong cac nhom giai phap, co mot so diem moi la:

1- Cac giai phap bao dam tinh dong bo, nhung cung rat tap trung, co lo trinh, ket hop "chong va xay", "xay va chong", huong vao giai quyet ba van de buc xuc nhat, voi mong muon tao duoc su chuyen bien cu the, ro ret trong thuc te.

2- Neu cao va rat nhan manh su tu phe binh va phe binh, su guong mau cua cap tren, cua can bo lanh dao, quan ly cac cap, truoc het la cap trung uong va nguoi dung dau cac nganh, cac cap, cac don vi. Nghi quyet noi ro la : "Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac cap uy dang, can bo chu chot, nhat la cap trung uong, nguoi dung dau lam truoc va phai that su guong mau de cho cac cap noi theo". "Cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, cac dong chi uy vien ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong, lanh dao cac ban cua Trung uong Dang, ban thuong vu cac tinh uy, thanh uy va cap uy cac cap nghiem tuc kiem diem, tu phe binh va phe binh, neu guong bang hanh dong thuc te".

3- Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh duoc quy dinh kha chat che va cu the. Noi dung chu yeu tap trung vao 3 van de cap bach neu trong Nghi quyet lan nay gan voi viec thuc hien 19 dieu dang vien khong duoc lam va viec giai quyet nhung van de buc xuc, noi com o dia phuong, don vi, nganh minh. Ve cach lam thi tung dong chi cap uy, tung can bo, dang vien phai chu dong, tu giac xem lai minh de phat huy uu diem, sua chua khuyet diem, khong cho den khi to chuc hoi nghi kiem diem. Truoc khi mo hoi nghi kiem diem phai chuan bi that ky, phai to chuc lay y kien gop y cua cap uy, to chuc dang truc thuoc, Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri-xa hoi cung cap va cac dong chi nguyen la cap uy vien cung cap. Uy ban kiem tra chu tri phoi hop voi ban to chuc, ban tuyen giao, ban dan van, van phong va cac co quan lien quan kien nghi voi cap uy (hoac thuong vu cap uy) noi dung goi y kiem diem cho tap the, ca nhan o nhung noi can thiet.

Sau khi kiem diem, bao cao ket qua voi cap tren va thong bao voi cap duoi va cac co quan lay y kien gop y. Cap uy, to chuc dang nao, can bo, dang vien nao kiem diem tu phe binh va phe binh khong dat yeu cau phai kiem diem lai; kien quyet xu ly ky luat nhung cap uy, to chuc dang, can bo, dang vien khong tu giac kiem diem, tu phe binh va phe binh, khong tu nhan sai lam, khuyet diem, khong khac phuc duoc nhung han che, khuyet diem da duoc neu ra. Nhung truong hop co vi pham, tu giac kiem diem, tu phe binh nghiem tuc, tich cuc sua chua, khac phuc, se duoc xem xet giam hoac mien xu ly ky luat.

Sau dot kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong lan nay se duy tri nghiem tuc nen nep, che do tu phe binh, phe binh hang nam gan voi kiem diem theo chuc trach, nhiem vu duoc giao va lay phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan dang, nha nuoc, doan the. Dinh ky hang nam, cap uy, to chuc dang co hinh thuc thich hop thong bao ket qua kiem diem cho can bo, dang vien va nhan dan biet, dong gop y kien. Dinh ky to chuc de nhan dan gop y xay dung Dang thong qua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi cac cap.

Lam tot viec kiem diem, tu phe binh va phe binh se co can cu de hieu ro them can bo, danh gia, xem xet, sang loc doi ngu can bo cua ca he thong chinh tri va chuan bi quy hoach cap uy, cac chuc danh chu chot cac cap nhiem ky toi. Quy dinh viec lay phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan dang, nha nuoc, doan the. Dong thoi kien nghi voi Quoc hoi som co huong dan de thuc hien quy dinh viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan. Nhung nguoi hai nam lien tin nhiem thap, khong hoan thanh nhiem vu can duoc xem xet, cho thoi giu chuc vu, khong cho het nhiem ky, het tuoi cong tac.

4- Xuc tien viec xay dung quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2020; tich cuc tao nguon, quy hoach, dao tao, boi duong doi ngu can bo tham muu, chuyen gia cap chien luoc. Thuc hien bo nhiem can bo lanh dao quan ly chu tri cap tren noi chung phai qua chuc vu lanh dao quan ly chu tri o cap duoi.

5- Xay dung va thuc hien mot so quy che bao dam phat huy hon nua dan chu trong Dang, tang cuong kiem tra, giam sat can bo, dang vien. Trien khai thuc hien viec chat van trong Dang, nhat la chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong va cap uy cac cap. Thuc hien nghiem viec ke khai tai san theo quy dinh; ke khai phai trung thuc va duoc cong khai o noi cong tac va noi cu tru. Xu ly nghiem nguoi ke khai khong dung. Quy dinh ro tham quyen va trach nhiem cua nguoi dung dau cap uy, to chuc dang va co quan, don vi. Ban hanh quy che de hang nam Ban Chap hanh Trung uong gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu; ban chap hanh dang bo cac cap gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien ban thuong vu cap uy cap minh.

Uy ban kiem tra cac cap thuong xuyen kiem tra, giam sat doi voi can bo thuoc dien cap uy quan ly trong viec chap hanh cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc; hang nam co bao cao ket qua thuc hien cua can bo thuoc cap uy quan ly trong viec chap hanh quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve cong tac can bo, Luat Can bo, cong chuc, Luat Vien chuc. Xay dung, bo sung, hoan thien he thong phap luat de bao dam dan chu, cong khai, minh bach trong cong tac can bo; loai tru kha nang de can bo va nguoi than cua can bo loi dung chuc vu, vi tri cong tac de truc loi.

6- Ve cong tac can bo, xay dung tieu chuan can bo theo chuc danh, tieu chi danh gia can bo, lam co so cho viec quy hoach, quan ly, dao tao, boi duong, bo tri, su dung can bo. Tiep tuc thuc hien thi diem chu truong bi thu cap uy dong thoi la chu tich uy ban nhan dan cap xa, cap huyen; gan voi xay dung quy che kiem tra, giam sat, bao dam thuc su co hieu qua, ngan chan su lam quyen, doc doan. So ket, rut kinh nghiem de co chu truong ve viec dai hoi dang bo tu cap tinh den cap co so truc tiep bau cap uy co so du. Thuc hien chu truong bo tri mot so chuc danh can bo chu chot o cap tinh, cap huyen khong phai la nguoi dia phuong. Thi diem viec giao quyen cho bi thu cap uy lua chon, gioi thieu de bau cu uy vien thuong vu cap uy; cap truong co trach nhiem lua chon, gioi thieu de bau cu, bo nhiem cap pho; thi diem che do tien cu, che do tap su lanh dao quan ly; thuc hien quy trinh gioi thieu nhan su theo huong nhung nguoi duoc du kien de bat, bo nhiem phai trinh bay de an hoac chuong trinh hanh dong truoc khi cap co tham quyen xem xet, quyet dinh.

7- Ve cach trien khai thuc hien Nghi quyet, lan nay nhan manh vai tro cua dong chi bi thu cap uy. Dong chi bi thu cap uy, to chuc dang phai truc tiep nghien cuu, pho bien, quan triet Nghi quyet va chi dao xay dung chuong trinh, ke hoach cu the de thuc hien Nghi quyet tai dia phuong, co quan, don vi minh. Phan cong mot so dong chi thuong truc chi dao. O Trung uong gom Tong Bi thu, dong chi Thuong truc Ban Bi thu, cac dong chi Truong Ban To chuc, Kiem tra, Tuyen giao, Dan van; o cap tinh, thanh pho va cac dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong cung lam tuong tu nhu vay.

IV- MOT SO VAN DE CAN LUU Y TRONG QUA TRINH CHI DAO TO CHUC THUC HIEN

Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" la mot nghi quyet co tam quan trong dac biet. Nghi quyet da duoc toan Dang, toan dan rat hoan nghenh va tan thanh, coi nhu da thoi mot luong sinh khi moi vao doi song chinh tri cua dat nuoc. Tuy nhien, tam ly chung hien nay la dang cho doi, cho doi va hy vong. Van de quyet dinh bay gio la khau to chuc thuc hien Nghi quyet. Tinh than chung cua Trung uong la quyet tam thuc hien, kho may cung phai thuc hien. Bo Chinh tri da co Chi thi va se co Ke hoach trien khai thuc hien, neu ro cac yeu cau, cong viec, lo trinh, thoi gian, cach thuc va cac buoc tien hanh cu the. Toi chi xin luu y mot so diem chung sau day:

- Phai nhan thuc that day du va sau sac muc dich, y nghia, yeu cau, noi dung cua Nghi quyet, nam vung nhung tu tuong chi dao, nhung cong viec phai lam, tren co so do co su thong nhat cao ve y chi, quyet tam, thay day du trach nhiem cua minh de guong mau, tu giac thuc hien va chi dao, to chuc thuc hien Nghi quyet tren moi cuong vi cong tac tai dia ban, linh vuc do minh phu trach.

- Ngay sau khi ket thuc Hoi nghi can bo nay, Bo Chinh tri se chi dao tiep thu y kien cua cac dong chi, hoan chinh va ban hanh som ke hoach cua Bo Chinh tri ve viec thuc hien nghi quyet cua Trung uong; chi dao cac ban dang Trung uong tiep thu y kien cua Hoi nghi de som ban hanh cac van ban huong dan phu hop voi tung mang cong viec. Can cu vao Nghi quyet cua Trung uong, Chi thi va Ke hoach cua Bo Chinh tri, su chi dao huong dan cua cac ban dang Trung uong va cac co quan cap tren, cac cap uy va to chuc dang cac cap, cac nganh phai xay dung ke hoach, chuong trinh hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 phu hop voi dieu kien cu the cua dia phuong, nganh minh. Phai lam rat khan truong, nghiem tuc, thiet thuc; co su phan cong trach nhiem lanh dao, chi dao cu the, chat che.

- Tung can bo, dang vien, truoc het la can bo lanh dao, quan ly cac cap, dac biet la nguoi dung dau, nguoi chu tri phai tu giac, guong mau lam truoc (ngay sau Hoi nghi nay, khong phai cho gi ca) tu kiem diem, soi lai minh, don vi minh, gia dinh minh, cai gi tot thi phat huy, cai gi khiem khuyet thi tu dieu chinh, cai gi xau thi tu got rua, tu sua minh. Moi dang vien deu phai lam nhu vay, chu khong phai chi dung ngoai ma "phan", hoac "cho xem", coi nhu minh vo can.

- Phai thuc hien cac nhiem vu va giai phap mot cach dong bo, tong hop dong thoi co trong tam, trong diem; bao gom ca viec thuc hien 8 nhiem vu neu trong Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, cac nghi quyet, chi thi, cac quy dinh khac cua Dang va Nha nuoc; ket hop giua "xay va chong", "chong va xay". Neu guong nhung nguoi tot, viec tot; ngan ngua, canh bao, phe phan nhung viec lam sai trai; dau tranh manh me chong tham nhung, hu hong, tieu cuc; xu ly nghiem nhung hanh vi vi pham ky luat Dang, phap luat cua Nha nuoc. Tang cuong cong tac giao duc, ren luyen, quan ly dang vien, can bo; cong tac kiem tra, thanh tra, giam sat, kiem toan cua cac co quan chuc nang; nang cao suc chien dau cua cac to chuc co so dang; phat huy vai tro giam sat cua nhan dan, cac doan the, cua bao chi, cong luan.

- Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh can duoc chuan bi that chu dao, chi dao ti mi, chat che, tien hanh nghiem tuc, than trong; lam den dau chac den do, dat ket qua cu the, thuc chat. Het suc tranh lam luot, lam qua loa, hinh thuc, chieu le. Khac phuc tinh trang xue xoa, ne nang, tham chi bien cuoc hop tu phe binh va phe binh thanh noi vuot ve, ca tung lan nhau; cung nhu tinh trang loi dung dip nay de "dau da", "ha be" nhau voi nhung dong co khong trong sang. Nghiem khac xu ly nhung truong hop tru dap phe binh va vu cao nguoi khac.

Kinh nghiem cho thay, muon tu phe binh va phe binh co ket qua tot, dieu quan trong la phai that su phat huy dan chu trong Dang, nguoi dung dau phai guong mau va phai co cac hinh thuc dan chu de quan chung dong gop phe binh can bo, dang vien va phai nghiem tuc tiep thu nhung y kien phe binh dung dan. Nhung truong hop sai pham nghiem trong ma khong thanh khan, khong tu giac, tap the giup do ma khong tiep thu thi phai xu ly thich dang. Thai do ne nang, huu khuynh, "ngam mieng an tien" hoac thai do cuc doan, muon loi dung phe binh de da kich nguoi khac, gay roi noi bo, deu la khong dung. Tu phe binh va phe binh doi hoi moi nguoi phai co tinh than tu giac rat cao, co tinh thuong yeu dong chi that su va phai co dung khi dau tranh thang than, chan tinh. Day cung la dip de hieu them can bo, co co so de danh gia can bo, xem xet ket hop chuan bi quy hoach can bo cho thoi gian toi.

- Phai dat viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang trong tong the thuc hien cac nghi quyet khac cua Trung uong, cua Quoc hoi, cua Chinh phu..., noi rong ra la trong viec thuc hien nhiem vu chinh tri thuong xuyen cua ca he thong chinh tri, bao dam thuc day viec hoan thanh cac nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi, giu vung on dinh chinh tri, an ninh-quoc phong, day manh cac hoat dong doi ngoai... chu khong phai "dong cua" de chinh don Dang. Xay dung, chinh don Dang la de lam cho Dang ta ngay cang manh hon; can bo, dang vien guong mau hon; to chuc dang co suc chien dau cao hon; doan ket noi bo tot hon; gan bo voi nhan dan mat thiet hon; thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri dat ket qua cao hon; chu khong phai nguoc lai.

- Xay dung, chinh don Dang la cong viec xay dung to chuc, xay dung con nguoi, la cong tac con nguoi, de dung cham den danh du, loi ich, quan he cua con nguoi, doi hoi moi nguoi phai tu phan tich, mo xe nhung uu, khuyet diem cua chinh ban than minh; phai nhan xet, danh gia ve nguoi khac. Neu khong that tu giac, chan thanh, cong tam thi rat de chu quan, thuong chi thay uu diem, mat manh cua minh nhieu hon nguoi khac; trong khi chi thay khuyet diem, mat yeu cua nguoi khac nhieu hon minh. Vi vay, thuong rat kho, rat phuc tap. Kho nhung khong the khong lam, vi no lien quan den sinh menh cua Dang va su ton vong cua che do. Dang ta da lam, lam nhieu, lam thuong xuyen va da dat duoc nhieu thanh tuu quan trong. Neu khong lam thi khong co duoc nhung thanh qua nhu ngay nay.

Tuy nhien, truoc yeu cau moi cua nhiem vu cach mang, truoc thuc trang mot so yeu kem, khuyet diem, hon luc nao het, Dang ta cang phai dac biet coi trong hon nua nhiem vu xay dung Dang nhu Dai hoi XI va Hoi nghi Trung uong 4 da chi ra, tao buoc chuyen thuc su trong cong tac nay. Dieu quan trong co y nghia quyet dinh la: tat ca chung ta, tu tren xuong duoi, deu phai co quyet tam rat lon, co su thong nhat rat cao, co bien phap thuc hien quyet liet, kha thi, chi dao chat che voi mot phuong phap tu duy dung dan, tinh tao, binh tinh, khong cuc doan, khong de cac the luc xau loi dung, xuyen tac, kich dong, pha hoai. Co nhung viec khong the chi lam mot lan la xong. Nguoc lai, phai lam rat kien tri, ben bi; lam thuong xuyen, lien tuc; lam di lam lai nhieu lan nhu danh rang, rua mat hang ngay. Co khi giai quyet xong van de nay lai nay sinh van de khac, lam duoc viec nay lai xuat hien viec khac. Neu khong xac dinh nhu vay thi moi khi thay co su viec tieu cuc trong Dang de mat binh tinh, nay sinh tu tuong bi quan, hoai nghi, hoac mat niem tin, phu nhan moi su co gang va ket qua chung.

Thua cac dong chi,

Nhung noi dung trinh Hoi nghi can bo toan quoc lan nay la nhung van de rat co ban va he trong. Thoi gian Hoi nghi khong nhieu, de nghi cac dong chi neu cao tinh than trach nhiem, tap trung danh thoi gian nghien cuu, thao luan, gop y kien de tao thong nhat cao trong viec to chuc trien khai thuc hien Nghi quyet.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu tin tuong rang, voi truyen thong va ban chat tot dep cua Dang ta, voi quyet tam chinh tri rat cao cua toan Dang, lai duoc nhan dan dong tinh, ung ho, nhat dinh chung ta se vuot qua moi kho khan, thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4, tao buoc chuyen bien moi trong cong tac xay dung Dang, lam cho Dang ta ngay cang trong sach, vung manh.

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu, toi xin gui den cac dong chi loi chuc suc khoe, hanh phuc, nhieu niem tin moi, khi the moi. Chuc Hoi nghi cua chung ta thanh cong tot dep."/.

TTXVN
Viet Bao
Comment :Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Speech of Secretary General at the conference thoroughly TU4 NQ
General Secretary, Communist Party, NQ TU4, Uncle Ho, the Committee, Ho Chi Minh, self-criticism and criticism, socialist-oriented , the central executive committee, member of the Politburo, the party leaders, pressing issues, construction, building the party, committee secretary, resolutions, I
morning 27/2, the conference staff nationwide understand, implement Central Resolution 4 "A number of pressing issues on Party building and present" opened in Hanoi ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của Tổng Bí thư ở hội nghị quán triệt NQ TƯ4

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của Tổng Bí thư ở hội nghị quán triệt NQ TƯ4 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua Tong Bi thu o hoi nghi quan triet NQ TU4 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0