Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII

Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 6/10/2005, Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong da co bai phat bieu quan trong trong buoi be mac Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII.

Thua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh,

Thua cac dong chi Lao thanh cach mang,

Thua cac Me Viet Nam Anh hung, cac Anh hung, Chien si thi dua toan quoc,

Thua cac vi dai bieu,

Sau 3 ngay lam viec khan truong, hom nay chung ta da hoan thanh chuong trinh Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII.

Thay mat lanh dao Dang, Chinh phu va Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong, toi nhiet liet chuc mung cac vi dai bieu, chuc mung cac anh hung va chien si thi dua duoc tuyen duong trong 5 nam qua, chuc mung cac ket qua dat duoc qua 3 ngay Dai hoi.

Bao cao tong ket phong trao thi dua yeu nuoc do dong chi Truong My Hoa, Pho Chu tich nuoc, Pho Chu tich thu nhat Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong trinh bay, va nhung bao cao cua nhieu don vi va ca nhan tien tien xuat sac o cac nganh, cac dia phuong tai Dai hoi da chung minh mot cach sinh dong rang: nhung thanh tuu rat quan trong ve phat trien kinh te-xa hoi, cung co an ninh-quoc phong cua nuoc ta trong 5 nam qua la ket qua huy dong suc manh cua toan dan ve ca vat chat, tinh than va tri tue, su no luc cua cac nganh, cac cap, trong do co su dong gop cua cong tac thi dua-khen thuong.

Dac biet, buoi giao luu giua cac dai bieu voi Dai Truyen hinh Viet Nam da lam cho moi chung ta va nhan dan ca nuoc that su xuc dong va tran trong truoc nhung viec lam binh di va cao dep cua cac ca nhan va don vi dien hinh tien tien xuat sac.

Do la chi H.Bliak Nie, dan toc Ede, Chu tich Uy ban nhan dan xa Ea Tieu, huyen KRong Ana, tinh Dak Lak, neu tam guong sang ve nguoi can bo gan dan, hieu dan, biet lo cho dan, duoc nhan dan tin yeu; chi Nguyen Thi Phuong, Giam doc Trung tam giao duc lao dong so II, thanh pho Ha Noi, nguoi phu nu giau nghi luc, giau tinh thuong va long nhan ai; Thuong ta Pham Minh Thu, Tieu doan truong Tieu doan Bao dam ky thuat, san bay Pleiku, Su doan 372 Quan chung Phong khong-Khong quan, nguoi can bo quan doi dung cam, san sang doi mat voi hiem nguy, da thao go hang chuc nghin qua bom min, gop phan gianh lai mau xanh cho dat nuoc va su binh yen cua nhan dan; chi Nguyen Thi Anh, Giam doc Cong ty trach nhiem huu han Thuong mai Song Tien, tinh Tien Giang, nguoi phu nu giau nghi luc, vuot qua nhieu kho khan xay dung doanh nghiep lam an co hieu qua, tao viec lam cho nhieu phu nu va dong gop cho xa hoi; tap the thay thuoc kip ghep tang Vien Nhi Trung uong, khac phuc thieu thon ve phuong tien ky thuat, manh dan ung dung nhung thanh tuu y hoc tien tien de cuu chua nguoi benh, neu guong sang luong y nhu tu mau..., va nhieu dien hinh tien tien khac da bao cao voi Dai hoi.

Day la nhung bong hoa tieu bieu trong vuon hoa ngat huong cua chu nghia anh hung cach mang Viet Nam, rat xung dang duoc nhan dan ta ca ngoi va ton vinh, la nhung tam guong sang cho chung ta hoc tap.

Nhung viec lam cao dep cua cac anh hung, chien si thi dua da bao cao truoc Dai hoi nhac nho moi nguoi, nhat la nhung can bo, cong chuc, phai de cao trach nhiem, tan tuy trong cong viec, nang cao hieu qua cong tac, het long het suc phuc vu nhan dan, kien quyet dau tranh chong tham nhung, tieu cuc, lang phi, quan lieu, xa roi dan, vi pham quyen va loi ich cua nhan dan.

Toi de nghi sau Dai hoi nay, Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong phoi hop voi cac co quan thong tin dai chung tiep tuc tuyen truyen, co vu nhung viec lam cao dep cua cac ca nhan va tap the dien hinh tien tien, gop phan nhan rong nhung mang sang, thu hep nhung mang toi, day lui tieu cuc trong doi song hien nay.

Dai hoi chung ta the hien quyet tam tiep tuc doi moi cong tac thi dua, khen thuong theo Chi thi so 35/CT-TW va Chi thi so 39/CT-TW cua Bo Chinh tri, thuc hien nghiem chinh Luat Thi dua, khen thuong ma Nha nuoc ta da ban hanh. Doi moi cong tac thi dua, khen thuong la doi moi ca noi dung, hinh thuc va phuong thuc to chuc chi dao phong trao thi dua, bao dam cong tac thi dua khen thuong thuc su dat hieu qua cao, chong moi bieu hien hinh thuc, chay theo thanh tich.

Tai Dai hoi nay, mot lan nua trong long chung ta dang len niem tu hao va long biet on doi voi nhan dan ta thuoc moi tang lop xa hoi, o khap moi mien To quoc, da tiep tuc san sang chiu dung gian kho va ca hy sinh ngay trong hoa binh, dung cam va sang tao vuot len kho khan, thach thuc, lo toan cuoc song hang ngay va ganh vac moi nhiem vu dat ra trong cong cuoc doi moi va phat trien dat nuoc. Dan toc ta, con nguoi Viet Nam ta, do chinh la niem tin va suc manh cua chung ta.

Thua cac vi dai bieu,

Ket qua 3 ngay lam viec cua Dai hoi chung ta phai duoc tiep noi va phat huy trong cuoc song, tren moi mat hoat dong cua nhan dan ta nhung thang nam sap toi, dua dat nuoc ta phat trien nhanh, ben vung, chat luong cao, ket hop hai hoa tang truong kinh te, cong bang xa hoi, gin giu moi truong, xay dung van hoa, mo rong dan chu va phat trien con nguoi.

Do chinh la phuong huong va noi dung tong quat cua cong tac thi dua, khen thuong trong thoi gian toi.

Toi muon dac biet nhan manh may diem sau day:

1. Thi dua khong phai la dat them ra nhung cong viec rieng biet, cao xa, ma la hang ngay lam nhung cong viec trong nhiem vu thuong xuyen cua moi nganh, moi cap, moi nguoi nhu loi day cua Chu tich Ho Chi Minh: "Nguoi nguoi thi dua, nganh nganh thi dua, ngay ngay thi dua", va "Thi dua ai quoc la ich loi cho minh, ich loi cho gia dinh minh va ich loi cho lang, cho nuoc, cho dan toc". Thi dua la lam nhung cong viec thuong ngay ay voi khat vong sau xa va y chi manh liet cua ca dan toc va cua tung nguoi Viet Nam ta, nhat la the he tre, quyet thoat khoi ngheo nan, tut hau, tien cung thoi dai, xay dung dat nuoc ta giau manh, to dep, dang hoang, co doi song vat chat va van hoa duoc nang cao va co nhung quan he xa hoi, nhung con nguoi tot dep.

2. Nhu vay, thi dua dien ra trong moi cong viec, o moi noi, moi luc, song hien nay chu yeu la trong viec thuc hien nhiem vu trung tam phat trien kinh te, trong hoat dong san xuat, kinh doanh. O do, doi hoi cua nhan dan va menh lenh cua cuoc song la nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh trong nuoc va tren truong quoc te cua tung san pham, tung dich vu va ca nen kinh te nuoc ta. Day cung chinh la noi dung thi dua va thuoc do danh gia phan dong gop thiet thuc cua cong tac thi dua.

3. Tinh than thi dua xuat phat tu long yeu nuoc, y thuc dan toc, tu tinh than trach nhiem cua moi ca nhan, moi to chuc nham nang cao hieu qua lao dong, cong tac, hoc tap kinh doanh... nang tam van hoa va y chi phan dau cua moi nguoi va cua ca cong dong; do do, thi dua di lien voi long trung thuc, ton trong su that, bao ve su that, khong dung duong cach lam gian doi, to hong thuc trang, che dau sai hong, noi vong cong lao, tham chi nan ra thanh tich gia tao.

4. Doi moi noi dung va hinh thuc khen thuong la rat quan trong, bao dam cho khen thuong co tac dung thuc su va cho thi dua co y nghia thiet thuc. Cong tac khen thuong phai thuc su nghiem tuc, danh gia dung thanh tich, khong cam tinh, ne nang va kien quyet chong cac hanh vi sach nhieu, mua chuoc. Phuong thuc xet khen thuong phai dan chu, cong khai, lang nghe va ton trong y kien cua nhan dan, duoc moi nguoi thua nhan, co suc cam hoa, giao duc moi nguoi; tranh khen tran lan, thanh tich chua noi bat cung de nghi khen, cang tranh khen khong trung.

Cung voi viec khen thuong cua Nha nuoc, can coi trong viec khen thuong cua cac doan the nhan dan, cac to chuc nghe nghiep. Hien nay, da co nhieu giai thuong loai do dat uy tin cao trong xa hoi va co suc dong vien lon.

Nhung hinh thuc bieu duong va ton vinh tap the va ca nhan xuat sac mang tinh quan chung sau dam can duoc phat trien va de cao hon nua.

Thay mat lanh dao Dang, Chinh phu va Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong, toi keu goi toan dan, toan quan, toan Dang, cac doan the nhan dan phat huy truyen thong yeu nuoc, suc manh dai doan ket toan dan toc ra suc thi dua thuc hien thang loi ke hoach phat trien kinh te- xa hoi nam 2006 va 5 nam 2006-2010, tao buoc tien moi, manh me hon ve toc do va chat luong tang truong, ve ket hop tang truong kinh te voi phat trien van hoa, xa hoi, phat trien con nguoi, mo rong dan chu, bao ve va cai thien moi truong, dua dat nuoc ta som vuot qua nguong cua nuoc dang phat trien co thu nhap thap, vung buoc tren con duong thuc hien dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh.

Toi xin tuyen bo be mac Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII.

Chuc cac vi dai bieu manh khoe, dat nhieu thanh tich va tien bo moi./.

(theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Speech of Prime Minister Phan Van Khai at the closing ceremony of patriotic emulation University Seventh
Phan Van Khai, Vietnam, chairman of the board, emulation combatant, examination boards, speeches, closing session, patriotic people, the Congress, reward, develop, work, people, days
06.10.2005, Prime Minister Phan Van Khai, chairman of the Emulation-Commendation Central gave a major speech during the closing of the patriotic emulation congress Seventh National ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ bế mạc ĐH thi đua yêu nước lần thứ VII

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ bế mạc ĐH thi đua yêu nước lần thứ VII bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0