Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

Tags: Pho Thu, Viet Nam, Dang Chinh, Nguyen Tan Dung, Nguyen Sinh Hung, bo giao duc va dao tao, Ban Can Su Dang, phan cong cong tac, thu tuong chinh phu, cac linh vuc, ban chi dao, linh vuc cong, lam nhiem vu, quoc gia, thong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Bi thu Ban Can su Dang Chinh phu se lanh dao, quan ly moi mat hoat dong cua Chinh phu va truc tiep chi dao, dieu hanh cac linh vuc cong tac sau day:

Chien luoc, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi (KTXH), bao dam quoc phong, an ninh, doi ngoai va du toan ngan sach Nha nuoc hang nam va dai han cua ca nuoc (bao gom ke hoach su dung dat va ke hoach su dung cac nguon von cua Nha nuoc de dau tu phat trien); chien luoc, chinh sach tai chinh, tin dung, tien te quoc gia; chien luoc va quy hoach, ke hoach phat trien KTXH dai han cua cac vung, cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong va cua cac Bo, co quan ngang Bo, cac tap doan kinh te va cac Tong cong ty 91.

Phuong an su dung so vuot thu ngan sach nha nuoc hang nam; chi quoc phong, an ninh, kinh phi Dang va cac khoan chi tu du phong ngan sach Trung uong; su dung Quy du tru ngoai hoi Nha nuoc; phat hanh va su dung cong trai, trai phieu Chinh phu; ke hoach in, duc tien; ke hoach bo sung tien vao luu thong hang nam;

Cac cong tac bao dam quoc phong, an ninh; dan toc, ton giao; y te; chien luoc dan so; cai cach hanh chinh; xay dung the che, luat phap; to chuc bo may va cong tac can bo; nhung van de chung ve cong tac thi dua, khen thuong; quy che va le loi lam viec cua Chinh phu; dia gioi hanh chinh Nha nuoc;

Nhung nhiem vu dot xuat, nhay cam thuoc cac linh vuc kinh te, van hoa, xa hoi, doi ngoai, quoc phong, an ninh; nhung giai phap quan trong, co tinh dot pha trong tung thoi gian ma Thu tuong thay can truc tiep chi dao dieu hanh; Quan he phoi hop giua Chinh phu voi cac co quan Dang, Quoc hoi, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan. Thu tuong truc tiep lam nhiem vu Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.

Thu tuong theo doi va chi dao cac co quan: Van phong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Quoc phong, Bo Cong an, Bo Noi vu, Bo Y te, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Thong tan xa Viet Nam, Dai Truyen hinh Viet Nam, Dai Tieng noi Viet Nam.

Thu tuong lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung lam nhiem vu Pho Thu tuong Thuong truc, thay mat Thu tuong chu tri va dieu phoi hoat dong chung cua Chinh phu khi Thu tuong Chinh phu di vang hoac duoc Thu tuong uy quyen; chu tri cac cuoc hop cua Ban Can su Dang Chinh phu theo su uy nhiem cua Bi thu Ban Can su Dang Chinh phu. Dong thoi, truc tiep phu trach cac linh vuc cong tac:

Theo doi va chi dao xu ly thuong xuyen cac cong viec cu the thuoc tham quyen cua Thu tuong trong khoi kinh te tong hop (ngoai cac van de Thu tuong truc tiep chi dao), bao gom: Ke hoach, tai chinh, gia ca, hai quan, ngan hang, chung khoan, thong ke; truc tiep lam nhiem vu Chu tich Hoi dong Chinh sach tien te quoc gia. Lao dong, viec lam va cac van de xa hoi, xuat khau lao dong; chinh sach tien luong va bao hiem xa hoi; cong tac xoa doi, giam ngheo; sap xep, doi moi doanh nghiep Nha nuoc va phat trien cac loai hinh doanh nghiep; xu ly thuong xuyen ve cong tac thi dua khen thuong. Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung lam Truong Ban chi dao Tay Nam Bo va mot so cong viec khac co lien quan den linh vuc cong tac theo phan cong cua Thu tuong; lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung theo doi va chi dao cac co quan: Bo Tai chinh, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi, Uy ban Dan toc, Ban Quan ly Lang Chu tich Ho Chi Minh, Bao hiem Xa hoi Viet Nam, Ngan hang Phat trien Viet Nam, Ngan hang Chinh sach xa hoi, Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc.

Pho Thu tuong, Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem, Uy vien Ban Can su Dang Chinh phu, Bi thu Ban Can su Dang Bo Ngoai giao truc tiep lam nhiem vu Pho Thu tuong, Bo truong Bo Ngoai giao. Dong thoi, phu trach cac linh vuc cong tac sau: Ngoai giao va quan he doi ngoai (bao gom ca doi ngoai cua Dang, Nha nuoc va nhan dan); Kinh te doi ngoai, bao gom: Co che, chinh sach khuyen khich thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI); ho tro phat trien chinh thuc (ODA) va vien tro phi chinh phu; Hoi nhap kinh te quoc te, thuc hien cac cam ket quoc te song phuong, da phuong va To chuc Thuong mai the gioi (WTO); Quan he voi cac to chuc quoc te va khu vuc, cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai; Cong tac bien gioi va cac van de Bien Dong- Hai Dao; Cac van de ve nhan quyen va mot so cong viec khac co lien quan den linh vuc cong tac theo phan cong cua Thu tuong;

Pho Thu tuong, Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

Pho Thu tuong Truong Vinh Trong, Uy vien Ban Can su Dang Chinh phu truc tiep lam nhiem vu Pho Thu tuong, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung. Dong thoi, phu trach cac linh vuc cong tac sau: Chuyen trach cong tac phong, chong tham nhung; thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao; phong, chong toi pham va te nan xa hoi; phong chong HIV/AIDS; Cai cach tu phap gan voi tang cuong phap che, ky cuong; Cong tac dac xa; Phoi hop cong tac giua Ban Can su Dang Chinh phu voi Ban Bi thu Trung uong Dang; giua Chinh phu voi Toa an nhan dan toi cao va Vien Kiem sat nhan dan toi cao. Theo doi va chi dao Van phong Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung, Bo Tu phap, Thanh tra Chinh phu va cac co quan thuoc Chinh phu theo khoi cong viec co lien quan.

Pho Thu tuong Truong Vinh Trong lam Truong Ban chi dao Tay Bac va cac cong viec co lien quan khac theo phan cong cua Thu tuong; lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

Pho Thu tuong Hoang Trung Hai, Uy vien Ban Can su Dang Chinh phu lam nhiem vu Pho Thu tuong va truc tiep phu trach cac linh vuc cong tac sau: Theo doi va chi dao xu ly thuong xuyen cac cong viec cu the thuoc tham quyen cua Thu tuong trong khoi kinh te nganh (ngoai cac van de Thu tuong truc tiep chi dao), gom: cong nghiep, nong nghiep, thuy san, thuong mai va dich vu (ca thi truong noi dia va xuat nhap khau, chong buon lau va gian lan thuong mai, bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung), xay dung, giao thong van tai, tai nguyen va moi truong, khi tuong thuy van, phong, chong lut bao, tim kiem cuu nan; Theo doi chi dao viec thuc hien chien luoc va quy hoach, ke hoach bao dam nang luong cho dat nuoc. Cac du an dau tu trong diem quoc gia va cac du an nhom A co nguon von dau tu tu ngan sach nha nuoc; cac khu kinh te, khu cong nghiep, khu che xuat; cac van de kinh te bien va phat trien nong thon; phat trien kinh te hop tac, hop tac xa va cac cong viec co lien quan khac theo phan cong cua Thu tuong;

Theo doi va chi dao cac co quan: Bo Cong thuong, Bo Xay dung, Bo Giao thong van tai, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Bo Tai nguyen va Moi truong. Pho Thu tuong Hoang Trung Hai lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan, Uy vien Ban Can su Dang Chinh phu, Bi thu Ban Can su Dang Bo Giao duc va Dao tao truc tiep lam nhiem vu Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao. Dong thoi, theo doi va chi dao xu ly thuong xuyen cac cong viec cu the thuoc tham quyen cua Thu tuong Chinh phu trong cac linh vuc cong tac sau: Giao duc, Dao tao va day nghe; Khoa hoc va Cong nghe; so huu cong nghiep; cong nghe cao; Thong tin va truyen thong (bao chi, xuat ban, buu chinh, vien thong va cong nghe thong tin); Van hoa, du lich; the duc, the thao; va cac cong viec co lien quan khac theo phan cong cua Thu tuong;

Theo doi va chi dao cac co quan: Bo Giao duc va Dao tao, Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Khoa hoc va Cong nghe; Bo Van hoa, The thao va Du lich,Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam. Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao lam Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

TTXVN

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Pho Thu, Viet Nam, Dang Chinh, Nguyen Tan Dung, Nguyen Sinh Hung, bo giao duc va dao tao, Ban Can Su Dang, phan cong cong tac, thu tuong chinh phu, cac linh vuc, ban chi dao, linh vuc cong, lam nhiem vu, quoc gia, thong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0