Phan chia lai ngan sach cho tat ca cac tinh thanh

Phan chia lai ngan sach cho tat ca cac tinh thanh

Tags: Ha Noi, Nguyen Sinh Hung, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, ngan sach nha nuoc, co quan trung uong, ngan sach dia phuong, cac dia phuong, chi thuong xuyen, cho tat ca, muc phan bo, du toan, tinh thanh, dinh muc, dao tao, bo tri, nam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thay vi 5 tinh thanh nhu hien nay, ca nuoc se co 12-13 tinh thanh dieu tiet ngan sach ve TW. Do la diem moi nhat khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi hop ban ve dinh muc phan bo du toan chi NSNN nam 2004 chieu qua va sang nay (19/6).
Phan chia lai ngan sach cho tat ca cac tinh thanh
Bo truong Nguyen Sinh Hung: ''Ngan sach thi nam nao cung bi cac tinh keu la it ca!''.

Thuc hien quy dinh moi cua Luat Ngan sach Nha nuoc (sua doi) vua duoc Quoc hoi thong qua, Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung da thay mat Chinh phu trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi dinh muc phan bo du toan chi ngan sach Nha nuoc 2004. Diem moi trong viec phan bo ngan sach lan nay la nhung dia phuong da dieu tiet ngan sach ve ngan sach nha nuoc phan tang thu se duoc giu lai mot phan. Con doi voi cac tinh thanh chua can doi duoc, phan tang thu se giu lai toan the de dau tu phat trien.

Theo phuong an can doi ngan sach dia phuong ''kieu moi'', so dia phuong co ty le phan tram (%) phan chia voi ngan sach Trung uong se la 12- 14 tinh, thanh pho gom: Ha Noi; thanh pho Ho Chi Minh; Binh Duong; Dong Nai; Ba Ria - Vung Tau; Khanh Hoa; Da Nang; Tien Giang; Can Tho; Hai Phong; Vinh Long; Tay Ninh; Long An; Vinh Phuc.

Du toan thu ngan sach nha nuoc nam 2004 du kien bang 20,5% GDP. Trong do, tu thue va phi la 19% GDP, tren co so cac chi tieu kinh te vi mo (Toc do tang truong kinh te la 7,5%, ty gia ngoai te du kien 15.500 den 15.700 dong/USD, chi so gia khoang 4%).

Du toan chi ngan sach nha nuoc nam 2004 du kien 25,5% GDP, tren co so thu ngan sach nha nuoc nam 2004 va muc boi chi ngan sach nha nuoc bang 5% GDP. Trong do, chi dau tu phat trien bo tri tang 8 - 9%, cao hon tang tong chi ngan sach nha nuoc va chiem 27% tong chi ngan sach nha nuoc da dam bao co cau theo Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu IX (25% - 26%). Chi tra no bo tri du cac khoan phai tra no trong va ngoai nuoc den han theo cam ket. Bo tri tang chi cho cac linh vuc giao duc - dao tao dat 1 7, 1 %; khoa hoc cong nghe dat 2% tong chi ngan sach; bo tri tang chi van hoa thong tin 7 - 7,5%.

Chinh phu se uu tien kinh phi de tiep tuc thuc day chuyen doi co cau kinh te, xoa doi giam ngheo, thuc hien cac chuong trinh muc tieu Quoc gia. Dam bao ngan sach o muc hop ly cho linh vuc an ninh, quoc phong. Bo tri nguon thich hop de tiep tuc thuc hien de an cai cach che do tien luong trong nam 2004 tren co so phuong thuc tao nguon lam luong nhu nam 2003. Con chi cho cac hoat dong con lai phai bo tri tren tinh than tiet kiem.

Dan so lam tieu chi chu yeu de phan bo ngan sach cho dia phuong

Da so cac Bo, co quan Trung uong, chi quan ly hanh chinh se phan bo theo bien che; rieng chi su nghiep dao tao day nghe, su nghiep y te con 2 loai y kien khac nhau: phan bo theo so hoc sinh, giuong benh nhu hien nay hoac quy dinh muc tang chi dao tao day nghe, y te theo tung nhom dao tao, giuong benh theo uu tien cua Nha nuoc trong tung thoi ky ( theo Nghi dinh LO/2002/ND-CP cua Chinh phu).

''Cac dia phuong ung ho chi ngan sach theo dan so. Tuy nhien, hau het ho deu cho rang dinh muc nhu vay the la thap. Viec ra ngan sach thi nam nao cung bi keu la it tien ca, sau do thi anh nao cung co lang phi''.
( Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung)

Tieu chi phan bo ngan sach cho cac dia phuong: Quy mo dan so o tung dia phuong la nhan to chu yeu anh huong den cac linh vuc chi thuong xuyen cua ngan sach dia phuong (dan nhieu thi yeu cau chi nhieu va nguoc lai), dong thoi quy mo dan so cua tung dia phuong duoc co quan thong ke nha nuoc cong bo hang nam va cung la chi tieu de thong nhat khi thao luan du toan ngan sach voi cac dia phuong. Vi vay, Chinh phu lay tieu chi dan so lam tieu chi chu yeu de phan bo chi ngan sach cho cac linh vuc. Ngoai ra, de xu ly mot so bat hop ly khi phan bo ngan sach theo tieu chi dan so, se chon them mot so tieu chi bo sung (tieu chi phu) cho phu hop hon voi dac diem cua tung dia phuong hoac vung.

1 9/48 Bo, co quan Trung uong se bi giam tien

29/48 Bo, co quan Trung uong tang so voi du toan 2003, voi tong so tien tang la 13,5 ty dong (don vi tang thap nhat la 0,02 ty dong; don vi tang cao nhat la 5,05 ty dong).

1 9/48 Bo, co quan Trung uong giam so voi du toan 2003 , voi tong so tien giam la 1 7,3 ty dong (don vi giam it nhat la 0, 12 ty dong; don vi giam nhieu nhat la 3,3 ty dong).

Ngoai kinh phi tinh theo dinh muc, khi phan bo ngan sach chi quan ly hanh chinh cho cac Bo, co quan trung uong nam 2004 se tinh cac khoan chi dac thu nien liem, mua sam lon lai san co dinh, sua chua lon, nang cap co so vat chat. Sau khi da tinh them cac khoan tren ma du toan chi cua cac Bo, co quan trung uong thap hon nam 2003 se xu ly cu the doi voi tung Bo, co quan trung uong dam bao khong thap hon so du toan 2003 Thu tuong Chinh phu da giao.

Ve chi su nghiep y te: muc tang tung Bo do Chinh phu trinh Quoc hoi quyet dinh theo dung quy dinh cua Chinh phu.

Ve chi dao tao va day nghe: Du toan chi dao tao cua cac Bo, co quan Trung uong khi thuc hien phan bo se dam bao ty le tang so du toan 2003. Trong do: Cac nganh su pham, nong - lam - ngu nghiep tang 10% so du toan nam 2003; Cac dai hoc trong diem (dai hoc quoc gia, dai hoc vung), kiem sat, tu phap, co yeu, dao tao nghe tang 7 % so du toan nam 2003; Cac nganh dao tao khac tang 3% so du toan nam 2003.

Doi voi cac dia phuong, du toan chi thuong xuyen nam 2003 da duoc giao 40.961 ty dong. Tong chi thuong xuyen cua ngan sach dia phuong nam 2004 theo dinh muc se la 39.436 ty dong; trong do 10 tinh tang 1.620 ty dong, 51 tinh giam 3. 145 ty dong. Nguon ngan sach chi thuong xuyen 2004 co kha nang bo tri cho ngan sach dia phuong la 42.81 1 ty dong.

Chinh phu cung kien nghi giu on dinh ty le dieu tiet cho TP.HCM la 33%; du kien tang ty le dieu tiet cua Ha Noi la 35% (tang them 5% so voi du toan nam 2003) va ca 2 TP khong co bo sung tu ngan sach TW. Viec dieu chinh ty le dieu tiet cua 2 thanh pho co ban de bo sung von dau tu, khong anh huong den chi thuong xuyen va dinhm uc phan bo ngan sach nha nuoc.

Doi voi Ha Noi, TP.HCM duoc tinh tang them 25%; Hai Phong, Da Nang duoc tinh tang them 15% so voi cac dinh muc chi ngan sach cac linh vuc: giao duc, dao tao, y te, quan ly hanh chinh nha nuoc, dang , doan the, van hoa thong tin, the duc the thao, dam bao xa hoi, an ninh quoc phong.

He thong dinh muc phan bo ngan sach nha nuoc hien nay lay co so xay dung tu du toan ngan sach nam 1997. Tu do den nay, cac Bo, co quan Trung uong hang nam duoc tang chi theo ty le can cu kha nang ngan sach, cac nguyen tac uu tien dau tu theo tung linh vuc, tung loai hinh don vi. Doi voi cac dia phuong duoc on dinh ty le phan tram (%) phan chia mot so nguon thu voi ngan sach Trung uong hoac on dinh so bo sung can doi tu ngan sach Trung uong cho ngan sach dia phuong. Tren co so on dinh do, cac dia phuong phan dau tang thu phan ngan sach dia phuong duoc huong se duoc tang chi; Dong thoi khi Nha nuoc ban hanh che do moi can tang chi, ngan sach Trung uong tinh toan bo sung trong du toan ngan sach hang nam cho cac Bo va cac dia phuong.
  • Hong Phuc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Ha Noi, Nguyen Sinh Hung, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, ngan sach nha nuoc, co quan trung uong, ngan sach dia phuong, cac dia phuong, chi thuong xuyen, cho tat ca, muc phan bo, du toan, tinh thanh, dinh muc, dao tao, bo tri, nam
Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0