Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong

Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dieu quan trong dau tien la chung ta phai thay doi cach nhin van de, khong the xem hoi nhap la su xam nhap lan nhau, loi dung lan nhau de roi cach ly nhau hay thon tinh nhau, ma phai xem day la su ga nghia an doi o kiep. Bai viet cua chuyen gia Phan Chanh Duong.

Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong

Nhin lai may the ky qua, nuoc nao co dinh huong phat trien huong ngoai hoac chu dong tiep nhan va xu ly tot moi quan he voi nuoc ngoai deu co co hoi dua nen kinh te quoc gia phat trien nhanh. Trong khi do, nhung nuoc ap dung chinh sach dong cua be quan hay thu dong truoc ap luc tu su phat trien cua ben ngoai deu bi kho khan tri tre, tham chi bi xam lang, bi chien tranh lam cho ngheo doi.

Mot su that du phu phang nhung khong the khong thua nhan la nhung gi nen kinh te ta dang co tu ky thuat, khoa hoc den co so vat chat phan lon deu duoc du nhap tu ben ngoai vao. Thong qua do ta cung hieu biet sau rong hon nhung gi da, dang va se xay ra tren the gioi. Su hoi nhap cua ta vao the gioi da xay ra tu truoc va van dang tiep tuc dien ra, chi co dieu truoc kia ta thieu chu dong tham chi doi luc tu choi con nay ta chu dong co bien phap ung xu mot cach tot nhat de dem lai loi ich lon cho dat nuoc.

Chung ta deu biet rang, de hoi nhap kinh te quoc te mang lai thanh cong cho mot quoc gia, nguoi ta phai lam cach nao de:

Tai nguyen lao dong quoc gia duoc sung dung, tai nguyen thien nhien duoc khai thac mot cach co loi nhat cho dat nuoc. Trinh do cung nhu nang suat lao dong va doi song nhan dan khong ngung duoc nang cao.

Vi the cua quoc gia ay tren the gioi khong ngung duoc cung co vung chac va duoc kinh trong do chu dong tao duoc mot moi truong san xuat kinh doanh co hieu qua cao so voi cac noi khac. Su phat trien kinh te cua dat nuoc cung chinh la loi ich dau tu cua doanh nhan nuoc ngoai, tu do tao nen mot su gan bo ben vung, va dat nuoc ay tung buoc gop phan to lon vao su phat trien kinh te the gioi..

De dat duoc muc tieu neu tren, dieu quan trong dau tien la chung ta phai thay doi cach nhin van de, khong the xem hoi nhap la su xam nhap lan nhau, loi dung lan nhau de roi cach ly nhau hay thon tinh nhau, ma phai xem day la su ga nghia an doi o kiep, sinh con de cai. Truoc mat, dat nuoc ta tuy chi la mot manh dat hoang so, can su dau tu tu ben ngoai, nhung thanh qua tao ra cung la “cua chong cong vo”. Va song song do ta cung di tim nhung manh ruong hoang so tren the gioi de dau tu vao do.

Hien nay nhieu nuoc phat trien tren the gioi dang tien vao cac linh vuc moi me nhu cong nghe sinh hoc, kinh te tri thuc… Nganh tin hoc dang can hang tram ngan ky su do sao? Ta cung co the dau tu lao dong chat xam cua ta vao cac nuoc phat trien dang khai thac nhung manh dat hoang so, giong nhu ho dang dem von, ky thuat dau tu vao san xuat nong nghiep, cong nghiep hang tieu dung tai nuoc ta. Voi cach nhin nay ta se thay duoc con duong phat trien kinh te, con duong hoi nhap va vuon len cua dat nuoc.

Dieu quan trong la chon cho duoc mot qui trinh hoi nhap toi uu: viec nao lam truoc, viec nao lam sau, ai lam viec nao co hieu qua nhat, va muc dich yeu cau duoc dat ra vua tam kha thi. Do la con duong ngan nhat dua den hoi nhap thanh cong.

Viec hoi nhap kinh te quoc te phai duoc dat o tam cao nhu mot chien luoc phat trien kinh te quoc gia trong thoi gian lau dai va mot qui mo hoi nhap cang luc cang rong lon. Voi cach nhin nhat quan nhu the ta moi co nhung chu truong chinh sach thich hop cho tung thoi ky, voi cac cong cu, bien phap kha thi va toi uu nham dem lai loi ich cao nhat cho quoc gia.

Voi chinh sach doi moi, mo cua thu hut dau tu nuoc ngoai, thoi gian qua Viet Nam da chu dong tao nen mot buoc hoi nhap kinh te quoc te, qua do thu hut von ky thuat tu nuoc ngoai de bo sung cho nguon luc trong nuoc, dong thoi san xuat ra cac loai hang hoa, xuat khau den cac thi truong tren the gioi. Su chu dong hoi nhap lan nay da giup cho nen kinh te co buoc phat trien nhay vot va doi song vat chat lan tinh than cua nhan dan ta cung duoc nang cao dang ke.

Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong

Thuc tien trong ba muoi nam qua, tung dia phuong da co nhieu mo hinh, nhieu kinh nghiem duoc ap dung gop phan phat trien kinh te dat nuoc, nhu thoi ky thao go coi troi,“bung san xuat ra” xay dung cac cong ty xuat nhap khau truc dung cua TP.HCM vao nhung nam dau thap ky 80. Chinh sach doi moi tien luong tai tinh Long An, khoan 10 cua tinh Vinh Phu v.v...Hinh nhu chung ta chua bao gio tong ket rut kinh nghiem mot cach nghiem tuc.

Trong bai viet hom nay, toi xin duoc neu them mot mo hinh gan gui hon, do la Khu che xuat Tan Thuan, mot thanh qua cua TP.HCM sau ngay nuoc ta thuc hien chinh sach doi moi.

Khu che xuat Tan Thuan rong 300 hec ta nam tren ban dao Tan Thuan Dong thuoc huyen Nha Be (nay la quan 7) Thanh pho Ho Chi Minh, ba phia duoc bao boc boi song Sai Gon, phia tay giap Tinh lo 15. Vi tri cua Khu che xuat vo cung thuan loi: co he thong cang Sai Gon ben canh, chi cach trung tam thanh pho khoang 3 km va den san bay quoc te Tan Son Nhat khoang nua gio xe.

Khu che xuat Tan Thuan la khu che xuat dau tien cua Viet Nam duoc nha nuoc cap giay phep tu thang 9 nam 1991. Den nay, KCXTT da xay dung xong cac hang muc ha tang nhu san lap mat bang, he thong duong sa, thoat nuoc, cap dien, cap nuoc, cac tien ich cong cong nhu phong chay chua chay, nha may xu ly nuoc thai, phong kham da khoa, khu sinh hoat cong nhan v.v...

Ket qua thu hut dau tu:

Da co 159 nha dau tu den thue dat, chiem khoang 82% dien tich dat cho thue, 127 xi nghiep da co giay phep dau tu, trong do 112 xi nghiep da di vao hoat dong, su dung 44.000 lao dong, san xuat ra hang xuat khau luy ke. Tinh den nam 2005, tong gia tri len den 4856 trieu USD. Sau thang dau nam 2005 da xuat 460 trieu USD. San pham ban ra tren 43 nuoc.

Tinh den giua nam 2005, tong von dau tu vao Khu che xuat Tan Thuan len den 820 trieu USD, nguon dau tu den tu muoi nuoc tren the gioi, trong do Nhat Ban va Dai Loan chiem 80%.

Tiep theo sau Khu che xuat Tan Thuan, mot loat cac du an lon da duoc dau tu vao vung dat ngap man Nha Be – Binh Chanh nhu xa lo Nam Sai Gon 18 km, rong 60m; khu do thi moi Nam Sai Gon rong 2.600 hec ta; khu cong nghiep Hiep Phuoc rong 2.000 hec ta; nha may dien Hiep Phuoc cong suat 675 MW… Tong von dau tu nuoc ngoai tren khu vuc cho den nay da len den tren 1,5 ty USD.

Dong thoi voi ket qua thanh cong cua khu che xuat, Thanh pho Ho Chi Minh da xay dung mot loat cac khu cong nghiep tap trung xung quanh truc lo vanh dai Thanh pho Ho Chi Minh. Nho do da thu hut duoc hang tram xi nghiep trong va ngoai nuoc vao dau tu, tao tien de cho viec phat trien TP.HCM thanh mot trung tam cong nghiep thuong mai dich vu tam co khu vuc Chau A.

Voi dac tinh cua khu che xuat hoac khu cong nghiep co xi nghiep san xuat hang xuat khau la thu hut von, ky thuat, kinh nghiem cua nuoc ngoai vao Viet Nam de san xuat hang tieu thu tren thi truong quoc te, tinh chat giao luu hop tac tren co so doi ben cung co loi, duoc the hien nhu sau:

Doanh nhan nuoc ngoai co von, ky thuat, kinh nghiem duoc dau tu vao mot quoc gia co nguon lao dong doi dao tao ra duoc nhung san pham co chat luong, gia ca canh tranh duoc voi thi truong the gioi, dem lai hieu qua tai chinh lon cho hai ben.

Doi lai, nuoc ta co them co so vat chat kinh te xa hoi, giai quyet duoc nhieu cong an viec lam, tiep thu duoc kinh nghiem cung nhu khoa hoc ky thuat moi, tung buoc nang cao doi song nguoi dan. San pham hang hoa san xuat tai nuoc ta duoc xuat khau den hau het cac thi truong quan trong tren the gioi.

Tu nam 1991, khu che xuat la mot mo hinh moi doi voi Nha nuoc ta. Ngay tu nhung ngay dau thanh lap cung da co biet bao dieu tranh luan rang: viec khoanh lai mot vung dat dua cho nguoi nuoc ngoai dau tu cung voi cac doanh nghiep 100% von nuoc ngoai nhu vay co lam ta mat chu quyen khong? Ta co vo tinh dua nguoi lao dong cho tu ban nuoc ngoai boc lot khong, trong khi do ho con duoc huong nhieu uu dai mien giam thue v.v…

Nguoc lai, doi voi doanh nhan nuoc ngoai, ho nghi rang ho phai chiu mot su rui ro vo cung lon khi dua ca von lieng su nghiep dau tu vao Viet Nam, mot noi ma ho khong am hieu, khong nam bat duoc luat le va tap quan xa hoi, nhu nguoi mu di trong rung khuya, noi nao cung co the vap nga. Do do, khoang cach ve nhan thuc giua hai ben that la lon…

Ngay Ban quy che quan ly khu che xuat dau tien duoc ban hanh, co dieu khoan cam su dung tien Viet Nam trong khu che xuat, va bo may quan ly cung da tinh den chuyen hang ngay phai kham xet nguoi lao dong ra vao cong xem ho co mang tien dong Viet Nam hay ngoai te ra vao khu hay khong? Nhung thuc tien trong muoi lam nam qua da cho thay rang co nhung van de ta lo lang thi chang bao gio xay ra, va co nhung van de ta khong du kien truoc nhung no da nhu mot qui luat luon luon xuat hien va doi hoi su nhin nhan va the che hoa de dua vao thuc hien, chu khong phai la nhung van de cam ky.

Vi du nhu su trao doi hang hoa giua trong va ngoai khu che xuat da thuc day su chuyen giao cong nghe, giao luu thi truong, thuc day phat trien cong nghiep noi dia. Va toi day se phai tinh den mot yeu cau to lon hon la su mo rong chuc nang cua khu che xuat, tu su to chuc gia cong san xuat don thuan sang chuc nang mau dich lam cau noi cho thi truong noi dia va thi truong the gioi, nhu mot khu kinh te mo.

Neu xet o khia canh hoi nhap kinh te quoc te, thi khu che xuat la mot vung dem giua hai khu vuc san xuat kinh doanh, tao buoc tiep noi nhe nhang giua thi truong trong nuoc va ngoai nuoc trong qua trinh hoi nhap giua hai nen kinh te khac biet. Va neu ta tung buoc thay doi chuc nang cua vung dem nay (khu che xuat) mot cach thich hop theo yeu cau phat trien va hoi nhap thi vai tro cua no se cang co y nghia to lon hon.

Doi voi khu cong nghiep, truoc mat nha dau tu dat thi truong noi dia lam trong nen tinh nang hoi nhap co yeu hon khu che xuat. Nhung voi su phat trien lon manh sau nay, hang hoa san xuat trong khu nham vao thi truong nuoc ngoai, luong xuat khau gia tang thi tinh nang cua khu cong nghiep se khong khac gi khu che xuat. Khi do, no cung se la mot cong cu co vai tro to lon trong viec thuc day phat trien va hoi nhap kinh te

Tro lai van de van hoi cua dat nuoc, voi thoi co va thu thach trong qua trinh hoi nhap kinh te voi the gioi. Ngay 2 thang 9 nay ta don chao ngay vui lan 60 ngay ky niem gianh doc lap cua nuoc ta trong tay thuc dan Phap. Chung ta lai co mot dot ro len noi ve truyen thong oai hung cua qua khu va van hoi moi cua quoc gia nhu mot buoi hoa tau day hy vong va uoc mo, mot co may moi se den voi chung ta. Nhung sau do thi…. phai chang lai cho doi van hoi moi cua nam sau nhu bao lan da cho doi.

Nhin lai lich su da qua truoc nhung dien bien cua lich su nhan loai, hay cu the hon la xem xet lich su khoang 120 nam qua cua cac nuoc Dong A va Dong Nam A. Ho deu nam trong so phan co co hoi va thu thach tu ben ngoai gan giong nhau nhu chung ta. Do la phai doi dau voi luong song van minh phuong Tay (ca tieu cuc lan tich cuc). Nhung ho co nhung doi sach khac nhau nen ket qua hien nay cua tung nuoc do do cung khac nhau. Dieu nay noi len rang yeu to ben trong cua tung nuoc co vai tro quyet dinh. Do do van hoi cua mot dat nuoc se duoc quyet dinh tu ben trong quoc gia do, no la cai trung de tao nen con ga. Con yeu to ben ngoai chi la cai may ap trung hay la “do am” ma con ga mai tac dong len cai trung ma thoi.

Chung ta cung khong mo mong rang cu hoi nhap la ca the gioi tu nhien se den xay dung dat nuoc giau dep cho chung ta. Hoi nhap kinh te khu vuc, vao WTO la tham gia vao thuong truong toan cau, day la tran “boi thuy”, tran chien song con cua nen kinh te quoc gia, khong con con duong khac de lua chon. Day cung la mot co hoi de dat nuoc ta vuon len sau bao nhieu lan de vuot mat thoi co, nhung cung phai mua ve vao cua moi vao duoc. Do la cai gia phai tra, khong the khac duoc. Nhung de dam bao rang ta dat duoc thang loi trong hoi nhap voi the gioi, thi dieu kien tien quyet mang tinh song con do la phai tap hop duoc luc luong, nghia la hay hoi nhap ngay ben trong, voi tam long rong mo, doan ket nhu nguyen Thu tuong Vo Van Kiet vua phat bieu.

Kinh nghiem KCX Tan Thuan cua TP.HCM trong 15 nam qua da noi len yeu to chu truong chinh sach ben trong luon giu vai tro quyet dinh. Toi tin chac rang neu ta that su nghiem tuc rut kinh nghiem tu nhung bai hoc thuc te cua qua khu, cua hien tai va voi tam long rong mo, the hien bang mot su danh gia dung dan khach quan ve qua khu va mot chinh sach thich hop de tap hop duoc moi tang lop nhan dan trong cung nhu ngoai nuoc, thi nhan tai chung ta khong thieu. Thach thuc trong hoi nhap se tro thanh thoi co vuon len cua dat nuoc, cua moi nguoi. Co nhu vay, van hoi moi luon luon nam trong tay chung ta. Moi viec deu phai bat dau tu hom nay.

Phan Chanh Duong
Viet Bao

Comment :Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
What to do to integrate international economic success
Vietnam, Tan Thuan Export Processing Zone, Ho Chi Minh, economic integration, economic development, penetrate each other, industrial economy, it is important, the entry, investment, world, us, new
nbsp; The important thing is that we must first change the look-nbsp; not see integration as the encroachment interpenetration, mutual advantage ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phải làm gì để hội nhập kinh tế quốc tế thành công

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phải làm gì để hội nhập kinh tế quốc tế thành công bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong

Nhan xet, hay lien he ve tin Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phai lam gi de hoi nhap kinh te quoc te thanh cong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan dinh trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan dinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0