O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh

O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>O Nong truong Song Hau, da pho cap tieu hoc va xoa mu chu tu nam 1985. Nguoi nguoi quan tu o manh dat nay vi duoc cham lo tu mieng com an, manh ao mac.

Khong chi don thuan phat trien kinh te, NTSH con la mot dien hinh trong viec dau tu chieu sau xay dung va phat trien con nguoi - coi day la dong luc quan trong cua qua trinh phat trien. Ngay tu nhung nam dau con dung truoc bao kho khan, Nong truong da xac dinh quan diem: mot nong truong giau manh phai hoi du hai tieu chuan co ban: tung ho dan va moi thanh vien cua nong truong phai co duoc mot cuoc song khong chi am no, giau manh ve vat chat ma con phai duoc thu huong ngay cang cao va day du hon ve doi song van hoa - tinh than.

Pho cap tieu hoc tu 1985

Ve giao duc: Tham nhuan loi day cua Bac Ho “Phai lo cho dan ai cung co com an ao mac, ai cung duoc hoc hanh”, trong dieu kien phai duong dau voi kho khan thu thach, voi quan diem tat ca vi con nguoi, tat ca cho con nguoi, Ban Giam doc Nong truong, dung dau la co Giam doc Tran Ngoc Hoang da chi dao: “du san xuat con gap kho khan thieu thon den dau nhung viec hoc hanh cua con em can bo cong nhan vien va nong truong vien khong the thieu duoc”.

O noi "ai cung co com an, ai cung duoc hoc hanh"
Thu vien khang trang danh cho con em Nong truong Song Hau. Anh: CTV.

Bang nguon von duoc trich tu phuc loi cua Nong truong, 9 diem truong cac cap lan luot duoc dau tu xay dung theo cac tuyen kenh tren khap Nong truong voi tong so 3. 500 hoc sinh va doi ngu giao vien cac cap gom 180 nguoi.

Co so vat chat phuc vu hoc tap tu truong lop, ban ghe, dung cu giang day - hoc tap, den luong va cac che do cho doi ngu thay co giao deu do Nong truong tu tra. Co le tu truoc den nay, NTSH la don vi duy nhat trong khoi nong truong cua ca nuoc co mot he thong giao duc hoan chinh tu mau giao den trung hoc pho thong, cung la noi duy nhat bao cap toan bo chi phi cho cong tac giao duc - dao tao.

Con em cua Nong truong di hoc, phu huynh khong phai dong gop bat ky mot khoan chi phi nao trong suot qua trinh tu nha tre, mau giao toi khi tot nghiep pho thong trung hoc. Cac chau hoc gioi con duoc Nong truong cap gao du an hang thang.

Neu duoc tuyen vao truong chuyen hoac cao dang, dai hoc, tuy theo ket qua hoc tap, bang quy “Khuyen khich phat trien tai nang tre”, Nong truong cap hoc bong tu 100 - 200 ngan dong va 15 kg gao/thang/em.

Doi ngu giao vien, ben canh duoc huong muc luong binh quan cao gap 2,5 lan muc luong cua nganh giao duc, con duoc Nong truong cap du che do gao hang thang cho giao vien va 2 nguoi con cua ho. Nhung giao vien co hoc sinh gioi cap truong, cap huyen, cap tinh, cap quoc gia deu duoc Nong truong khuyen khich vat chat tuong ung voi ket qua giang day.

Giao vien tinh nguyen den day hoc tai Nong truong deu duoc cap nha o, 1.000 m2 dat tho cu va duoc cap dat canh tac theo kha nang lao dong de nang cao muc song, con duoc Nong truong ho tro them mot phan luong va cac che do khen thuong (kinh phi bo sung cho hoat dong giao duc binh quan moi nam tren 1 ty dong). Bang co che khuyen hoc, khuyen day thiet thuc do, so tre vao lop 1, len cap 2 va 3 cua Nong truong deu dat ty le 100%.

Nam 1985, Nong truong da duoc cong nhan dat chuan pho cap tieu hoc va va chong mu chu. Nam 1987, Nong truong da hoan thanh quoc gia ve giao duc pho cap bac tieu hoc. Nam 1999 den nay tiep tuc duoc cong nhan dat chuan ve pho cap bac trung hoc co so, la truong tien tien xuat sac duoc so Giao duc Can Tho chon lam diem, duoc Thu tuong Chinh phu va Bo Giao duc dao tao tang bang khen.

Hai nam lien (2000-2001), Nong truong duoc cong nhan dat tieu chuan pho cap trung hoc co so (trong khi chi tieu ma Bo GD-DT de ra cho ca nuoc la phan dau den nam 2005 phai dat duoc tieu chuan nay).

Hoi khuyen hoc NTSH cung duoc thanh lap rat som (nam 2000), tro thanh co so lon nhat nuoc nho 100% nhung nguoi co con dang trong do tuoi hoc pho thong tham gia hoi Khuyen hoc voi hang ngan hoi vien; duoc hoi Khuyen hoc Trung uong danh gia la don vi co phong trao khuyen hoc tot nhat nuoc. Nam 2003, truong Mau giao Dan lap cua Nong truong duoc cong nhan truong dat chuan quoc gia.

Nhieu nam lien, hoc sinh cac cap hoc cua Nong truong deu thi do tot nghiep 100%; cung la noi duoc danh gia thuc hien chuong trinh Wind thanh cong, duoc nhieu to chuc cua cac nuoc tren the gioi tim den nghien cuu, hoc tap v.v… Voi nhung thanh tich do, So Giao duc va dao tao tinh da quyet dinh chon NTSH la diem xay dung “Trung tam giao duc cong dong” cua tinh Can Tho.

Ve van hoa: Song song voi su nghiep giao duc dao tao, Dang uy va ban Giam doc NTSH cung dac biet quan tam xay dung doi song van hoa tinh than cho CB- CNV va nong truong vien.

Nhung nam qua, Nong truong da dau tu hon 5 ty dong xay dung Dai truyen thanh phat song FM, 3 thu vien co phong doc sach duoc trang bi dung tieu chuan voi tren 20.000 dau sach.

O noi "ai cung co com an, ai cung duoc hoc hanh"
Kho chua lua nhung ngay dau o Nong truong Song Hau chi lop giay dau. Anh: CTV.

He thong thiet che van hoa cua Nong truong gom co Nha van hoa co suc chua 500 cho ngoi, san van dong, hoi truong v.v… la noi thuong xuyen dien ra cac hoat dong van hoa van nghe, the duc, the thao voi cac hinh thuc da dang, phong phu nhu cac hoi dien van nghe, hoi thao, hoi thi “Nuoi con khoe, day con ngoan”, to chuc cac lop nu cong gia chanh, nhung cuoc thi tim hieu truyen thong cach mang, truyen thong nong truong… voi 9 doi van nghe, 8 doi lan, 9 doi bong da, 9 doi bong chuyen, 4 cau lac bo vo thuat….

Kinh phi cho cac hoat dong van hoa van nghe, the duc the thao hang nam len toi gan 400 trieu dong.

Tu nam 1998 den nay, Nong truong lien tuc giu vung danh hieu la “Nong truong van hoa”. Ngay 27/7/1999, nhan dip ve tham NTSH, dong chi Nguyen Phu Trong (nay la duong kim Chu tich Quoc hoi - NV) da nhan xet: “Day chang nhung la mot mo hinh lam an kinh te gioi ma con la mot dia chi van hoa rat hay, quan tam cham lo cho con nguoi, vi su nghiep phat trien lau dai cua nong truong, cua dat nuoc”.

Ve y te: Tram xa Nong truong co 20 giuong benh, co du y, bac si va duoc Nong truong tu trang bi co so vat chat phuc vu cho cong tac kham, chua benh.

Moi thanh vien cua Nong truong, bat ke can bo, cong nhan vien va nhan dan khi den kham va chua benh deu khong mat tien vien phi. Nhung gia dinh, ca nhan nao kho khan deu duoc Nong truong ho tro mot phan hoac toan bo tien mua thuoc chua benh.

Nhung truong hop benh nang hoac cap cuu duoc Nong truong tao dieu kien ve kinh phi va phuong tien de chuyen len tuyen tren.

Lien tuc la "Dang bo trong sach vung manh"

Cong tac xay dung Dang: Tu 1 dang vien duy nhat (co Giam doc Tran Ngoc Hoang - NV), den nay NTSH da co mot Dang bo voi 9 chi bo, gom 70 dang vien. Hang nam dang bo deu to chuc cho quan chung di hoc lop cam tinh dang va ket nap them dang vien moi.

Dang bo Nong truong luon cham lo giao duc chinh tri, lanh dao chinh tri - tu tuong, boi duong y thuc tu luc, tu cuong den tung can bo, dang vien va quan chung; thuong xuyen coi trong viec quan ly, ren luyen can bo, dang vien va quan chung, thong qua cac phong trao hanh dong cach mang cua quan chung, phat hien, boi duong va tao nguon phat trien dang.

Dang bo Nong truong luon chu trong cong tac dao tao doi ngu cot can di doi voi cham lo xay dung bo may quan quan ly gon nhe, co du pham chat va nang luc, bao dam di kip voi yeu cau xay dung, phat trien cua Nong truong va hoi nhap vao xu the phat trien chung cua dat nuoc.

O noi "ai cung co com an, ai cung duoc hoc hanh"

Vao cac dip le tet, co giam doc Tran Ngoc Hoang luon thay mat lanh dao nong truong tang qua cho cac nong truong vien san xuat gioi, day con ngoan (tien mua qua lay tu nguon quy cong doan ma nay bi goi la "quy den"). Anh: CTV.

Cung voi viec cung co, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc dang, Dang bo cung dong thoi chu trong cung co, phat huy vai tro cac doan the chinh tri - xa hoi, dong vien khoi day cac phong trao cach mang cua quan chung, tao su chuyen bien moi mat trong viec thuc hien nhiem vu chinh tri cua Nong truong.

Nhung thanh qua ma NTSH dat duoc trong nhung nam qua la ket qua cua y chi cach mang va nhiet tinh lam giau cho tap the trong thoi ky doi moi, luon gan lien voi su lanh dao dung dan cua Dang bo va su quan ly, to chuc thuc hien day sang tao cua Ban Giam doc Nong truong.

Bai hoc mau chot duoc rut ra trong qua trinh xay dung va phat trien cua Nong truong la Dang uy va Ban giam doc Nong truong luon gan chat cong tac giao duc chinh tri tu tuong voi cong tac to chuc va can bo, tro thanh phuong cham xuyen suot trong nhan thuc va hanh dong cua toan Nong truong.

Lien tuc nam nao Dang bo NTSH cung deu duoc cong nhan la “Dang bo trong sach, vung manh”, toan bo dang vien deu guong mau phan dau tot, khong co dang vien nao bi ky luat khai tru.

Xay dung cac doan the chinh tri - xa hoi: Cung voi cong tac xay dung Dang, NTSH cung la don vi dien hinh trong cong tac xay dung va phat huy vai tro cua cac doan the quan chung trong thuc hien nhiem vu chinh tri cua minh. Nong truong co day du cac to chuc doan the chinh tri - xa hoi khac nhu doan thanh nien voi 700 doan vien TNCS; 850 Hoi vien hoi Lien hiep Thanh nien, 1.553 doan vien Cong doan, 1.143 Hoi vien hoi Lien hiep Phu nu, 1762 hoi vien hoi Nong dan, 118 hoi vien hoi Cuu chien binh, 703 Hoi vien hoi nguoi Cao tuoi… binh quan moi ho CB-CNV va nong truong vien tham gia tu 2 den 3 to chuc doan the.

Cac to chuc doan the cua Nong truong da thu hut hang ngan nguoi lao dong vao cac hoat dong, cac phong trao thi dua sang tao trong san xuat - kinh doanh, xay dung nep song van minh va gia dinh van hoa moi; tro thanh noi tuyen truyen ve chu truong duong loi, pho bien kien thuc ve doi song, kinh te, van hoa, xa hoi voi tren 20 loai hinh sinh hoat, hoc tap thuong xuyen, soi noi va thiet thuc trong Nong truong.

Nho hoat dong tich cuc va hieu qua, hau het cac to chuc doan the chinh tri - xa hoi cua Nong truong deu duoc cap Trung uong va Tinh Hoi khen thuong, nhieu to chuc va doan the lien tuc duoc tang co thi dua xuat sac.

Dinh ky hang thang, moi can bo, cong nhan vien, dang vien deu co ban kiem diem ca nhan tu phe binh ve cac mat cong viec, pham chat dao duc… tu danh gia, xep loai; tiep do duoc dua ra tap the noi cong tac gop y, nhan xet roi chuyen len Hoi dong thi dua cap Nong truong binh xet, cuoi cung duoc trinh len Ban Giam doc quyet dinh de nhan luong.

Ket qua cong tac, tu duong hang thang dong thoi la can cu de xet thi dua khen thuong vao cuoi moi quy va ca nam.

Dac biet, tu rat som, NTSH cung la noi dua ra thuat ngu “cong nhan nong nghiep”, xay dung va trien khai rat thanh cong mo hinh nay ma noi dung co ban cua no la: nhung gia dinh nong truong vien trong 3 nam lien dat cac danh hieu “Gia dinh van hoa moi”, “Nong dan san xuat gioi”, ap dung tien bo khoa hoc ky thuat moi vao san xuat hieu qua, co trang thiet bi san xuat tot; co y thuc chinh tri vung vang, tham gia day du va tich cuc cac phong trao doan, hoi v.v… se duoc cac don vi co so de xuat, duoc nong truong binh xet la “Cong nhan nong nghiep”.

Ho nong truong vien va ca nhan khi dat duoc danh hieu nay, se duoc Nong truong mua bao hiem y te, bao hiem tai nan lao dong va duoc cap giay chung nhan su dung dat o lau dai theo Luat Dat dai, cung voi cac quyen loi khac.

Mo hinh doc dao nay da thuc su thu hut cac ho nong truong vien, tao nen mot phong trao thi dua soi noi, nho do trong tong so 1.553 doan vien Cong doan cua toan Nong truong, den nay da co 1.073 nguoi (chiem gan 70 %) da tro thanh cong nhan nong nghiep.

O noi "ai cung co com an, ai cung duoc hoc hanh"

Bao quan lua bang he thong kho chua tien tien khi nong truong da co "cua an, cua de". Anh: CTV.

Ba muoi nam, vuot len chong chat nhung kho khan, thu thach, Nong truong da tao dung duoc nhung thanh qua rat dang tran trong, dung nhu nguyen Tong Bi thu Do Muoi khi ve tham NTSH (ngay 3/1/1996) da danh gia: “… Nong Truong Song Hau that su tro thanh trung tam kinh te, thuong mai, tai chinh, trung tam khoa hoc cong nghe, trung tam van hoa - xa hoi tren dia ban, lam don xeo day manh cong nghiep hoa - hien dai hoa nong nghiep va nong thon, tung buoc tien len chu nghia xa hoi…”.

Voi nhung thanh tich dat duoc trong chang duong tiep theo tren tat ca cac linh vuc cua doi song, nam 1999, NTSH duoc Nha nuoc phong tang danh hieu Anh hung Lao dong lan thu 2.

Ba Tran Ngoc Suong - nguoi nu giam doc co cong lon trong viec dua NTSH tro thanh don vi Anh hung lan thu hai, ngoai vinh du duoc tang thuong nguyen bo Huan chuong Lao dong Nhat, Nhi, Ba, da duoc Nha nuoc tuyen duong danh hieu Anh hung Lao dong; tro thanh mot trong so nhung nu anh hung hiem hoi trong linh vuc kinh te (nganh Nong nghiep) thoi ky doi moi.

Nam 2002, tai Dien dan Kinh te Chau A - Thai Binh Duong duoc to chuc tai Singapore, voi tu cach la nguoi tham gia chinh thuc Dien dan, Giam doc, Anh hung Lao dong Tran Ngoc Suong phat bieu: “ …Don nhan vinh du nay , toi thuc su cam thay hanh phuc boi cuoc song am no cua mot cong dong dan cu 10 ngan nguoi, roi len den 15 ngan nguoi quan tu tren manh dat nay. Neu so ve qui mo cua hoat dong san xuat kinh doanh, qua la khong the sanh voi doanh nhan o mot so cuong quoc tham gia cuoc binh chon nay. Nhung neu tinh ve moi lien he va su anh huong toi cong dong, ro la ho khong the bi kip, boi Nong Truong Song Hau la mo hinh cua dinh huong phat trien vi loi ich cua cong dong…” .

(con tiep)

  • Trieu Hai Quynh (tac gia la tien sy nganh Truyen thong dai chung, hien la Bien tap vien Tap chi Cong san. Nhung noi dung trong loat bai nay trich tu nghien cuu nam 2008 cua tac gia)
Viet Bao

Comment :O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
in which "everyone has something to eat, everyone to education"
Song Hau, Tran Ngoc Hoang, in agriculture, construction, Labor Hero, board of directors, is recognized, the activities, employees, agricultural, education, organization, culture, politics, years
In Song Hau Farm, has universal primary education and literacy since 1985. The people gathering in this land because the pieces to take care of food, piece of clothing ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ở nơi "ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ở nơi "ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh

Nhan xet, hay lien he ve tin O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet O noi ai cung co com an ai cung duoc hoc hanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0