Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach

Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach
Cong tac GPMB o duong vanh dai 3 van dang duoc gap rut tien hanh
Du an xay dung nut giao thong Thanh Xuan tren duong vanh dai 3 Ha Noi la mot trong nhung du an lon cua Thu do. Cong tac giai phong mat bang (GPMB) dang duoc gap rut tien hanh.

Tuy nhien, 250 ho dan tai 3 to dan pho cua phuong Thanh Xuan Trung dang rat buc xuc vi khong hieu tai sao, nut giao thong nay lai duoc xay dung theo kieu rat la mat: hai goc to va hai goc be. Day la su cach tan trong thiet ke giao thong noi do, hay la da co su bat minh trong du an nay…?

Nhung thac mac khong he vo ly

Ngay 30-7-2006, Ban Bien tap Bao Dau tu da nhan duoc Don de nghi cua dai dien 250 ho dan tai 3 to dan pho 56, 57 va 58 phuong Thanh Xuan Trung (quan Thanh Xuan, Ha Noi) ve nhung thac mac xung quanh viec GPMB phuc vu Du an xay dung nut giao thong Thanh Xuan. Co nhieu noi dung duoc neu trong la don do, nhung tuu trung, nhung thac mac cua cac ho dan noi day toat len mot dieu: thong tin ma ho duoc cung cap rat map mo.

Thang 7-2003, cac ho dan noi day duoc yeu cau ke khai dat de phuc vu cong tac di doi, GPMB cho Du an xay dung nut giao thong Thanh Xuan voi chi gioi do tiep giap duong vanh dai 3 Ha Noi theo quy hoach cua Thanh pho Ha Noi toi nam 2020. Tai lieu duoc phat cho nguoi dan bao gom nhieu van ban khac nhau, trong do co ban do chi tiet nut giao Thanh Xuan va ho so thiet ke nut giao do.

Khong can phai co kien thuc ve quy hoach, ve nang luc tham my cua nganh kien truc hay kien thuc ve van tai va giao thong do thi, nhung nguoi dan cung co the phat hien ra ngay rang, duong vanh dai 3 duoc thiet ke co su chenh lech rat lon: chieu di tu Ha Noi den Ha Dong chi bang 1/3 chieu nguoc lai.

Voi thiet ke “lech” nhu the, 2/4 goc cua nut giao se co dien tich can phai GPMB lon gap nhieu lan phan doi dien va vi the, nguoi dan noi day cho rang, dang le ho se khong phai di doi, neu co quan lap quy hoach va nha thiet ke xay dung mot nut giao can bang nhu van thuong thay o khap noi.

Don thu khieu nai duoc gui di khap cac co quan co lien quan, tu UBND Thanh pho, So Quy hoach - Kien truc den Bo Giao thong - Van tai (GTVT)… Cuoi cung, nhan ra su lech bat thuong do, ngay 26-8-2003, Bo GTVT va UBND Thanh pho Ha Noi da co van ban so 401/TB-UB-BGTVT ket luan: “Giao cho Tong cong ty Tu van thiet ke giao thong - van tai (TEDI) dieu chinh nut giao thong Thanh Xuan theo huong thiet ke hoan chinh can doi 4 goc cua nut, thoa thuan voi So Quy hoach - Kien truc, som trinh Bo quyet dinh”.

Vay la, de nghi cua nguoi dan da duoc co quan co tham quyen biet den va ra nhung quyet dinh can thiet. Du vat va, nhung nhung nguoi dan noi day rat yen tam ve mot su cong bang da va se duoc thuc hien.

Lech van hoan lech

Sau khoang 3 nam, ke tu cai ngay ma nguoi dan o day nhan thay “su cong bang duoc tai lap”, dau thang 6-2006, cac ho dan tren lai nhan duoc yeu cau kiem ke dat o, tai san tren dat de chuan bi giai toa va hoan thanh cong tac di dan trong thang 9-2006. Dieu dang noi la, danh sach nhung ho dan nam trong dien giai toa theo phuong an “lech” truoc day… van y nguyen.

Su bat bien cua so ho dan phai di doi cung dong nghia voi dien tich se duoc giai toa la bat bien, va ai cung co the hieu rang, da khong co bat ky su thay doi, chinh sua nao ca. Hay noi dung hon, sau nhung no luc cua nguoi dan, y kien ket luan cua cac co quan huu trach, nghien cuu cua co quan quy hoach va thiet ke, nut giao Thanh Xuan… van lech nhu cu. Tuy nhien, theo nhung thong tin rieng ma phong vien Bao Dau tu co duoc, nut giao Thanh Xuan se van xay can bon goc cat, chi co GPMB la lech ma thoi.

Theo don thu kien nghi ma cac ho dan noi day gui Ban Bien tap Bao Dau tu, thi su “nguyen y van” da la qua the, nhung phia co quan thuc hien cong tac GPMB (Ban quan ly Du an Thang Long - Bo GTVT) con qua the hon, khi dinh lua dan bang cach cat duoi van ban no ghep vao dau van ban kia.

Ong Nguyen Duc Tao (so nha 42 ngo 335 duong Nguyen Trai) cho biet: “Can bo cua Ban quan ly Du an Thang Long dua tai lieu cho cac ho dan, nhung lai ghep to cuoi cung cua van ban so 401 cua Bo GTVT va UBND Thanh pho Ha Noi vao sau Cong van so 406/QHKT/P1 de danh lua dan, coi nhu khong co su chi dao thay doi nao het trong qua trinh thuc hien du an”.

Ngay sau khi su bat thuong do bi cac ho dan phat hien, cac can bo cua Ban quan ly Du an Thang Long cho rang, do la “loi cua van thu khi pho to tai lieu” (!?).

Ngay 18-8-2006, chung toi da co buoi lam viec voi ong Tran Hai Dong, Truong phong quan ly Du an 3, nguoi truc tiep phu trach van de nay cua Ban quan ly Du an Thang Long. Ong Dong cho rang, Ban quan ly Du an Thang Long hoan toan tuan thu cac quy dinh cua phap luat va theo su chi dao cua cap tren trong viec thuc hien cong tac kiem dem de di dan phuc vu cho du an nay. Vay “cap tren” la ai? Ong Dong giai thich, “cap tren” la Bo GTVT va UBND Thanh pho Ha Noi.

Theo thong tin ma ong Dong cung cap, “cap tren” da quyet dinh duong vanh dai 3 cua Ha Noi se duoc tien hanh xay dung theo hai giai doan: giai doan I la xay dung cau vuot truc thong, giai doan II la xay dung cau vuot lien thong. Vi the, cong tac GPMB duoc Ban quan ly Du an Thang Long tien hanh la phu hop voi quy hoach tren.

Day la thong tin hoan toan moi, neu so voi nhung thong tin ma 250 ho dan phuong Thanh Xuan Trung da nhan duoc va cung cap cho phong vien Bao Dau tu. Vi the, su nghi hoac cua nhung nguoi dan noi day ve su map mo, khi up khi mo trong viec cung cap thong tin cho nguoi bi tac dong boi du an la hoan toan co co so.

Tra loi cau hoi, tai sao lai co phuong an xay dung nut giao thong “lech” la ky nhu vay, co tien hanh can chinh hay khong va can chinh theo huong nao, ong Dong cho rang, do la quyet dinh cua cap co tham quyen. Mac du vay, hien tai, cong tac GPMB van dang duoc thuc hien theo phuong an “lech”.

Co dau hieu “chay” quy hoach?

Nguoi truc tiep thuïc hien cong tac kiem dem de hoan tat cong viec di dan hoan toan thu dong theo “lenh cua cap tren”. Vay nhung nguoi duoc coi la “cap tren” thi am hieu van de nay o muc nao?

Trao doi voi chung toi, ngay 12-8-2006, cac ong Le Anh Dao (nha 24/335 duong Nguyen Trai), ong Dinh Manh Thien (18/335 duong Nguyen Trai), ba Pham Thi Dien (333 duong Nguyen Trai), dai dien cho ho dan phai di doi cua 3 to dan pho thuoc phuong Thanh Xuan Trung cho biet, tai buoi trao doi ngay 27-7-2006, hau het cac can bo cua Thanh uy, Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi deu khong biet rang, da tung co van ban so 401. Tham chi, ong Truong ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi con phai xin cac ho dan duoc pho to van ban do… de nghien cuu (!).

Co the thay ngay rang, chac chan cac can bo cua Thu do khong the quan lieu toi muc khong can chuan bi tai lieu de lam viec voi dan. Vi the, co hai kha nang co the da xay ra. Mot la, cap duoi da giau di van ban so 401 do. Hai la, ngay sau khi lanh dao Bo GTVT va UBND Thanh pho dua ra ban “ket luan” do cho phai phep, ho da cung nhau quen luon. Tuy nhien, gia thiet tat ca cung nhau quen ban ket luan so 401 do co ve rat vo ly. Va cung chang co ly chut nao khi nhan vien van phong cua Ban quan ly Du an Thang Long bao bien rang, ho da nham khi dong to cuoi cua van ban no vao dau cua van ban kia.

Vay thi lam sao va ai co the dua ra duoc loi giai thich ve su vo hieu cua mot van ban quan trong den vay? Va vi the, rat co the, 250 ho dan da co ly khi cho rang, su lech lac den kinh ngac cua mot cong trinh giao thong tai cua ngo Thu do la ket qua cua viec… “chay” quy hoach.

Su nghi hoac cua nguoi dan noi day co le xuat phat tu mot thuc te la, sau khi lam “lech” goc cua nut giao thong thi nha cua mot ong nguyen la Chu tich UBND quan Thanh Xuan va nha mot ba la nguyen Pho chu tich UBND quan Thanh Xuan va rat nhieu nha cua nhung nguoi “di xe hoi bien xanh” tai khu vuc se ra mat duong. Nghia la, hang loat nha dang trong ngo hem, sau mot dem hoan thanh quy hoach bong… chay ra mat duong.

Co le, khong can phai noi them mot loi nao ve nhung loi ich cua “nen kinh te mat tien”. Khong the co su tinh co. Co le ai do da biet va chac chan biet duoc rang, se co mot cong trinh duoc xay dung lech o day, vi the da dau tu vao bat dong san o mot noi khong ai ngo den nhu vay. Nhung nghi ngo tren cang co ly hon, khi ma tat ca cung nhau em nhem chuyen nan chinh hinh hai cua nut giao thong.

Bat ngo la, ngay ca So Quy hoach - Kien truc Ha Noi cung co nhung y kien... rat la. Ngay 18-8-2006, co quan nay da co van ban so 1336/QHKT-P1 kien nghi thuc hien xay dung nut giao nay theo "phuong an can", nhung phan ky nen giai doan dau… tam lech. Su lech do se duoc duy tri cho toi khi cac khu nha cao tang o Thanh Xuan Bac va Thanh Xuan Nam… duoc dau tu cai tao va xay dung lai.

Khong chi nghi hoac ve viec “chay” quy hoach cua mot so ca nhan co chuc quyen tai dia phuong, nhung nguoi dan quanh khu vuc nay co le da rat buc xuc khi biet rang, mot co quan xuat nhap khau va mot tong cong ty xay dung kha noi tieng cua Bo Xay dung da co du an xay dung nhung toa nha cao tang vao cho giai phong mat bang “thua” ra sau khi nut giao thong Thanh Xuan hoan thanh.

Vi the, du luan dang dat cau hoi: nhung nghi ngo cua 250 ho dan tren la co co so hay khong? Nut giao thong Thanh Xuan se duoc xay dung nhu the nao? Ai la nguoi co the giai dap duoc nhung nghi ngo do va quan trong hon, sau khi dua ra nhung loi giai dap, lieu nhung ket luan ay co bi quen nhu van ban so 401 hay khong?

Theo Dau tu

Viet Bao

Comment :Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
traffic Thanh Xuan: Evidence of "running" of planning?
Thanh Xuan, Ministry of Transport, People's Committee, Thanh Xuan Trung, Department Regulations, the Thang Long Project management, site clearance work, construction projects, Hanoi, traffic, ring road, Nguyen Trai Street, Alert investment, planning, deviation
Project construction traffic Thanh Xuan on the third ring road of Hanoi is one of the major project of the Capital. The work of clearance (clearance) is being carried out urgently ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nút giao thông Thanh Xuân: Có dấu hiệu “chạy” quy hoạch?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nút giao thông Thanh Xuân: Có dấu hiệu “chạy” quy hoạch? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach

Nhan xet, hay lien he ve tin Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nut giao thong Thanh Xuan Co dau hieu chay quy hoach de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0