Nhung vi pham o Giao xu Thai Ha

Nhung vi pham o Giao xu Thai Ha

Tags: Thai Ha, May Chien Thang, Duc Me, Viet Nam, Ha Noi, Quang Trung, cong ty co phan, Dang va Nha nuoc, vi pham phap luat, cua cong ty, Quan Dong Da, Nguyen Luong Bang, su dung dat, ton giao, giao xu, ngay
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>14h ngay 15/8/2008, giao xu Thai Ha huy dong hang tram giao dan su dung phuong tien day do 8m tuong rao khu dat cua Cong ty co phan May Chien Thang; lat go cop pha tao loi di, dua them 2 buc tuong Duc Me va Thanh gia roi to chuc nhieu thanh nien, giao dan tuc truc san sang can tro neu cac luc luong cua cac nganh chuc nang thuc thi nhiem vu.

Cung tai day, mot so giao dan con dung mot leu bat va di chuyen 3 xe oto den do tai khuon vien dat cua Cong ty May Chien Thang; chuan bi cac tru sat lon de dung nha khung sat.

Pha buc tuong rao va tu y cang leu bat tai khuon vien Cong ty May co phan Chien Thang.

Chinh sach ton giao cua Dang va Nha nuoc ta duoc xay dung tren nen tang cua Chu nghia Mac Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh. Do la ton trong quyen tu do tin nguong, ton giao cua nhan dan, doan ket ton giao, hoa hop dan toc.

Tinh than do da duoc Dang va Nha nuoc ta the hien bang he thong chinh sach phu hop voi tung giai doan cach mang. Rat tiec, doi luc, o noi nay, dia phuong kia van con mot so nguoi loi dung ton giao de di nguoc lai loi ich dan toc, vi pham phap luat, pha hoai khoi dai doan ket dan toc.

Viec lam cua giao xu Thai Ha, quan Dong Da, Ha Noi dien ra trong thoi gian gan day la mot minh chung cho dieu ay...

Vi pham noi tiep vi pham

May ngay gan day, du luan quan chung nhan dan phuong Quang Trung, quan Dong Da, Ha Noi het suc bat binh ve viec 2h sang 14/8, giao xu Thai Ha da huy dong giao dan to chuc dat tuong Duc Me bang thach cao tren noc be nuoc ngam trong khuon vien nha dat cua Cong ty co phan May Chien Thang tai so 178 pho Nguyen Luong Bang, phuong Quang Trung, quan Dong Da, Ha Noi.

Cung voi viec lam tren, sang 15/8, giao xu Thai Ha con huy dong khoang 150 giao dan to chuc cau nguyen truoc tuong Duc Me va cat cu nguoi tuc truc.

Cung nam trong chuoi nhung vi pham phap luat cua giao xu nay, truoc do, tu dau thang 11/2007, ho da cho nguoi xay dung nha nguyen, hang da va tiep tuc xay dung nha moi tren khu dat dang co tranh chap tai to 3B, phuong Quang Trung, quan Dong Da do Cong ty Vat tu van tai xi mang va Cong ty Dien luc Ha Noi quan ly; tu y dung cong sat chiem phan duong di vao khu dat cua 2 doanh nghiep noi tren.

Tiep do, giao xu Thai Ha con lien tuc huy dong giao dan day do tuong rao cua Cong ty co phan May Chien Thang, lap ban tho, dat tuong, tu y treo anh Duc Me, tap trung dong nguoi cau nguyen tren via he, long duong, ben ngoai tuong rao Cong ty May Chien Thang.

De ngan chan tinh trang nay va cung la dip de giai quyet dut diem khieu kien ve dat dai tai khu vuc neu tren, ngay tu dau nam 2008, UBND TP Ha Noi da co Quyet dinh so 81 thanh lap doan thanh tra lien nganh kiem tra viec quan ly va su dung dat dai, trat tu xay dung, trat tu giao thong cong cong tren dia ban phuong Quang Trung, quan Dong Da, Ha Noi.

Ngay 30/6/2008, UBND TP lai co Quyet dinh so 2476 ve viec giai quyet don cua ong Trinh Ngoc Hien, linh muc chinh xu Thai Ha va mot so linh muc, giao dan khac doi quyen su dung dat dai tai khu vuc 178 pho Nguyen Luong Bang (hien do Cong ty co phan May Chien Thang quan ly va su dung).

Quyet dinh tren khang dinh: "Can cu vao dieu 1 Nghi quyet 23/2003 ngay 26/11/2003 cua Quoc hoi khoa XI, viec cac ong Nguyen Van That, Nguyen Ngoc Nam Phong, Dinh Tien Duc, Nguyen Van Khai, Trinh Ngoc Hien - linh muc nha tho Thai Ha va mot so giao dan co don khieu nai, doi quyen su dung dat tai 116 Nam Dong (nay la khu vuc 178 Nguyen Luong Bang ma Nha nuoc da quan ly trong thoi ky thuc hien chinh sach cai tao nha cua nam 1960 la khong co co so giai quyet".

Sau do, ngay 2/7/2008, theo de nghi cua Doan thanh tra lien nganh, UBND TP Ha Noi lai co Cong van so 4231 de chi dao xu ly cac vi pham trong viec quan ly su dung dat dai, trat tu xay dung tai khu vuc 178 Nguyen Luong Bang, trong do phan ro trach nhiem cho cac ban, nganh va chinh quyen dia phuong cua thanh pho.

Tiep thu su chi dao cua UBND thanh pho, ngay 6/8, dai dien UBND quan Dong Da va phuong Quang Trung da den lam viec va thong bao voi giao xu Thai Ha ve viec trien khai cac cong viec theo y kien chi dao cua thanh pho da neu tai Van ban so 4231.

Nhung rat tiec, giao xu Thai Ha khong nhung to thai do bat hop tac ma con lien tuc co cac van ban bao bien cho cac hanh vi vi pham Phap lenh Tin nguong, ton giao, nghi dinh huong dan thi hanh va vi pham Luat Giao thong, Luat Dat dai. Cung voi viec lam tren, giao xu Thai Ha tiep tuc duy tri tai day 2 leu bat va huy dong giao dan to chuc cau nguyen tai khu vuc tuong rao cua Cong ty co phan May Chien Thang, gay ap luc voi doan cong tac cua quan Dong Da.

Tien them mot buoc, 14h ngay 15/8/2008, giao xu Thai Ha con huy dong hang tram giao dan su dung phuong tien day do 8m tuong rao khu dat cua Cong ty co phan May Chien Thang; lat go cop pha tao loi di, dua them 2 buc tuong Duc Me va Thanh gia roi to chuc nhieu thanh nien, giao dan tuc truc san sang can tro neu cac luc luong cua cac nganh chuc nang thuc thi nhiem vu.

Chieu cung ngay, giao dan tu y phat quang, don dep khu vuc dat tuong, to chuc chon dung Thanh gia, keo day dien thap sang trong khuon vien nha dat cua Cong ty co phan May Chien Thang.

Vao luc 16h30" ngay 15/8, ho con to chuc cho khoang 30 thieu nhi, hon 100 giao dan duoc dan dat boi 2 linh muc vua tu cac tinh phia Nam ra di tu cong nha nguyen Gierado vao khu dat cua Cong ty May Chien Thang lam le cau nguyen trong thoi gian 30 phut. Chua het, cung tai day, mot so giao dan con dung mot leu bat va di chuyen 3 xe oto den do tai khuon vien dat cua Cong ty May Chien Thang; chuan bi cac tru sat lon de dung nha khung sat.

Voi cac hanh vi vi pham phap luat tren, UBND quan Dong Da da co Van ban so 30 do ong Tran Duc Hoc, Chu tich UBND quan ky gui ong Vu Khoi Phung, linh muc giao xu Thai Ha, trong do neu ro: Trach nhiem cua giao xu trong viec thuc hien nghiem tuc cac cam ket tai buoi lam viec voi doan cong tac cua UBND quan vao ngay 6/8 va khong duoc gay phuc tap tinh hinh ANTT tai dia phuong.

Song rat tiec, chieu 17/8, duoc su bat den xanh cua giao xu Thai Ha, mot so giao dan tiep tuc mang tranh, anh, tuong Duc Me dinh dat trong khu nha o va lam viec cua cong nhan Cong ty co phan May Chien Thang.

Sang 18/8, UBND quan Dong Da lai co van ban tong dat lan thu 3 gui cac linh muc giao xu Thai Ha ve viec vi pham phap luat cua ho. Van ban tren chi vua kip den tay cac linh muc thi den 12h trua cung ngay, cac giao dan dat 5 buc tuong Duc Me, dung 1 thanh gia lon va treo nhieu tranh, anh, dat bat huong, thap nen, treo den rai rac trong phan dat cua Cong ty co phan May Chien Thang.

Cung voi cac viec lam vi pham phap luat noi tren, tai trang web Chuacuuthe.com, thoi gian qua da dang tai nhieu bai viet va hinh anh ve su viec tren nham co vu, kich dong cho cac hanh vi vi pham cua giao xu Thai Ha.

Ban tay khong che noi mat troi

Ai cung biet, Viet Nam la mot quoc gia da tin nguong, da ton giao. Tu ngan xua, cac tin nguong, ton giao o nuoc ta song hoa hop, gan bo voi nhung buoc di len cua dan toc; doan ket ben nhau cung dau tranh gianh doc lap dan toc, tich cuc tham gia vao cong cuoc xay dung va bao ve To quoc.

54 dan toc anh em trong cong dong cac dan toc Viet Nam tu lau da hinh thanh mot truyen thong tot dep, trong do moi dan toc deu co tin nguong, ton giao, phong tuc, tap quan va van hoa khac nhau gop phan tao nen ban sac van hoa Viet Nam.

Dac biet la tu khi Dang ta ra doi va lanh dao cach mang Viet Nam, Dang ta luon co quan diem, thai do ro rang ve tin nguong, ton giao theo lich su phat trien cua dan toc; coi tin nguong, ton giao la nhu cau tinh than cua mot bo phan nhan dan. Dang va Nha nuoc ta ton trong quyen tu do tin nguong va thuc hien su binh dang, doan ket giua nhung nguoi theo ton giao va khong theo ton giao, giua cac ton giao voi nhau.

Khac phuc moi thai do hep hoi, thanh kien, phan biet doi xu voi dong bao theo dao, chong nhung hanh vi loi dung ton giao de pha hoai nen doc lap dan toc, chinh sach dai doan ket dan toc…

Nho co chinh sach tin nguong, ton giao dung dan cua Dang va Nha nuoc ta nen cac hoat dong tin nguong, ton giao da va dang dien ra binh thuong o moi noi tren dat nuoc ta.

Ca nuoc hien co 56.125 chuc sac, nha tu hanh, chua ke den hang van nhung nguoi hoat dong ban chuyen nghiep cua cac to chuc ton giao, trong do Phat giao co 33.066 tang ni, Cong giao co 42 giam muc; 2.700 linh muc va 11.282 tu si; Tin lanh co 492 muc su; giang su va truyen dao; Cao dai co 8.340 chuc sac, chuc viec; Phat giao Hoa Hao co 982 chuc viec va Hoi giao co 699 chuc sac.

Dac biet la Giao hoi Phat giao Viet Nam hien co 3 Hoc vien Phat giao voi tren 1.000 tang ni sinh, 30 Truong Trung cap Phat hoc va 4 Truong Cao dang Phat giao voi 3.940 tang ni sinh dang theo hoc. Con Giao hoi Cong giao co 6 dai chung vien voi 1.085 chung sinh va 1.712 chung sinh du bi…

Dua ra vai con so noi tren de minh chung ve chinh sach dam bao tu do tin nguong, ton giao duoc coi la nhung nguyen tac hang dau va nhat quan cua Dang va Nha nuoc ta.

Co le vi the ma nhung nam qua cac to chuc ton giao, chuc sac va tin do da the hien su tin tuong vao su lanh dao cua Dang va Nha nuoc ta, yen tam sinh hoat ton giao va cung nhau huong cuoc song yen binh, cung nhau doan ket, dong long vi muc tieu: Dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh.

Rat tiec viec lam cua linh muc Vu Khoi Phung, chinh xu Thai Ha, Ban Hanh giao va mot so giao dan o day thoi gian qua da khong ton trong cac quy dinh cua phap luat cung nhu cac van ban quan ly cua Nha nuoc cua UBND TP Ha Noi. Ho da hanh dong theo y do va ke hoach dinh truoc, ne tranh tu choi tiep xuc voi chinh quyen, kich dong giao dan vi pham phap luat va gay mat trat tu, an ninh xa hoi.

Thai do cua Dang va Nha nuoc ta doi voi van de tu do tin nguong, ton giao la ro rang va minh bach. Mot mat Dang va Nha nuoc ta ton trong tu do tin nguong va tu do ton giao; nhung mat khac lai nghiem cam viec loi dung ton giao de lam trai phap luat, anh huong xau den an ninh quoc gia va trat tu cong dong, anh huong den su nghiep dai doan ket dan toc, xam pham den tinh mang, suc khoe, nhan pham va danh du cong dan hoac trai voi thuan phong my tuc

Theo Cong an Nhan dan

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Thai Ha, May Chien Thang, Duc Me, Viet Nam, Ha Noi, Quang Trung, cong ty co phan, Dang va Nha nuoc, vi pham phap luat, cua cong ty, Quan Dong Da, Nguyen Luong Bang, su dung dat, ton giao, giao xu, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những vi phạm ở Giáo xứ Thái Hà

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những vi phạm ở Giáo xứ Thái Hà bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung vi pham o Giao xu Thai Ha

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung vi pham o Giao xu Thai Ha co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung vi pham o Giao xu Thai Ha de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0