Nhung cong trinh mo duong dot pha

Nhung cong trinh mo duong dot pha

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dong bang song Cuu Long:

Nhung cong trinh mo duong dot pha
Hai tru chinh T18 va T19 cua cau Rach Mieu dang duoc do betong dot S11 va lap van khuon cot thep dam ngang (anh chup ngay 29-8-2006) - Anh: T.T.D.

Nhieu du an cau duong trong diem o DBSCL dang duoc trien khai...

Voi muc tieu den nam 2010 dong bang song Cuu Long (DBSCL) co duoc he thong ket cau ha tang giao thong van tai tuong doi hoan chinh de dap ung yeu cau phat trien trong nhung nam truoc mat va tao ra mot buoc chuyen bien dot pha o giai doan sau nam 2010, nhieu du an cau duong trong diem o DBSCL dang duoc trien khai...

Thong suot quoc lo 1 TP.HCM ve Ca Mau

Trong khi cau My Thuan (Vinh Long va Tien Giang) xay dung (da dua vao su dung), Chinh phu da quyet dinh xay dung cau Can Tho (Vinh Long va Can Tho). Day la chiec cau chien luoc quan trong phuc vu giao luu chinh tri, kinh te, van hoa cho ca khu vuc DBSCL. Day cung la chiec cau lon nhat cuoi cung tren quoc lo 1A tao ra tuyen duong thong suot tu TP.HCM ve Ca Mau.

Cong trinh da khoi cong vao thang 9-2004 va du kien hoan thanh cuoi nam 2008 voi tong von dau tu khoang 4.600 ti dong. Du an co qui mo 15,85km, trong do xay dung cau Can Tho dai 2.750m, rong 23,1m, phan con lai la duong dan vao cau. Hien nay, cau chinh da hoan thanh duoc 20% va duong dan hoan thanh duoc 28-33% khoi luong cong trinh.

Trong khi do, viec nang cap va mo rong quoc lo 1 tu TP.HCM ve Trung Luong da duoc thuc hien trong nhung nam truoc van chua bao dam tuyen duong ve TP.HCM thuan loi, vi duong tu Trung Luong ve My Thuan (Tien Giang ve Vinh Long) chi rong khoang 10m.

Thang 2-2005, du an mo rong doan Trung Luong - My Thuan voi mat duong rong 20m da duoc khoi cong xay dung voi tong kinh phi gan 600 ti dong, den nay du an nay da co ban hoan thanh. Day la cong trinh co thoi gian thi cong nhanh nhat vi huy dong nhieu don vi xay dung.

Tuy nhien, de dap ung duoc nhu cau phat trien kinh te - xa hoi cua khu vuc phia Nam, nhat la vung DBSCL, thang 6-2004 Thu tuong Phan Van Khai da chi dao: “Can nhanh chong xay dung tuyen duong cao toc TP.HCM - Trung Luong hien dai, co qui mo phu hop, chat luong va my quan...”.

Thang 12-2004 duong cao toc TP.HCM - Trung Luong (TP.HCM, Long An va Tien Giang) da duoc khoi cong va du kien hoan thanh vao cuoi nam 2008. Cong trinh co tong chieu dai gan 85km, trong do duong cao toc dai 39,8km cho xe chay voi van toc 120km/gio voi mat duong rong 26m (giai doan 1). Den nay, nhieu hang muc cong trinh da dat duoc hon 50% khoi luong.

Trong khi do, du an xay dung mo rong quoc lo 1 tu Can Tho ve Ca Mau va tu Ca Mau ve Nam Can cung da duoc trien khai xay dung va du kien hoan thanh trong nam 2006 se tao thuan loi cho giao thong tu Lang Son ve den tan mui Ca Mau.

Nhung cong trinh mo duong dot pha
Cong trinh cau Ben Luc thuoc tuyen duong cao toc Sai Gon - Trung Luong (anh chup tai huyen Ben Luc, Long An ngay 29-8-2006) - Anh: T.T.D.
Them “quoc lo” moi - pha bo the doc dao quoc lo

Chinh phu da dau tu tuyen N2 tu Chon Thanh (Binh Duong) den Vam Ray (Kien Giang) la mot phan cua tuyen duong Ho Chi Minh. Day la tuyen xung yeu ho tro cho quoc lo 1. Hien doan Duc Hoa - Thanh Hoa se hoan thanh trong nam 2006.

Tiep tuc thi cong doan Chon Thanh - Duc Hoa (bao gom ca doan Cu Chi - Duc Hoa), doan Thanh Hoa - My An - Vam Coc (ke ca cau Cao Lanh, Vam Cong va tuyen vanh dai Long Xuyen) se hoan thanh truoc nam 2010. Voi tuyen duong moi nay, cac phuong tien giao thong tu cac tinh mien Dong, Tay nguyen khi ve den TP.HCM theo quoc lo 1A re quoc lo 22 di vao tuyen N2 ve cac tinh mien Tay se gop phan giam mat do giao thong tren quoc lo.

Cong trinh xay dung tuyen duong Quan Lo - Phung Hiep khoi cong thang 12-2005 va du kien hoan thanh thang 12-2008. Day la tuyen di qua vung kinh te nong, lam, ngu nghiep cac tinh Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu va Ca Mau. La tuyen “quoc lo thu 2” so voi quoc lo 1A va rut ngan hon 40km so voi di Hau Giang ve Ca Mau theo quoc lo 1. Hien nhieu nha thau dang trien khai tap ket nhan luc va vat tu, trong do mot so don vi da trien khai dao nen mong va duc dam betong...

Nhieu cong trinh phat trien giao thong, kinh te dia phuong

* Cau Rach Mieu: (Tien Giang va Ben Tre): khoi cong thang 4-2002 va du kien hoan thanh vao thang 12-2007. Chiec cau nay se xoa bo “oc dao” di lai giua cac tinh mien Tay voi tinh Ben Tre. Cong trinh xay dung duong va cau Rach Mieu la 8,83km, trong do cau Rach Mieu dai 1.878m va cau so 2 dai 990,2m, phan con lai la cau nho va duong dan vao cau. Hien nay, khoi luong cong trinh thi cong da dat 53% cua toan bo du an.

* Quoc lo 50: doan Go Cong - My Tho da hoan thanh giai doan 1. Phan con lai cua quoc lo 50 (TP.HCM - Long An - Tien Giang) bao gom ca cau My Loi va cau Cho Gao hoan thanh truoc nam 2010.

* Tuyen Nam song Hau: xay dung moi voi qui mo hai lan xe, da khoi cong qui 2-2005 va hoan thanh nam 2008.

* Tuyen Vi Thanh - Can Tho: voi qui mo du kien bon lan xe (truoc mat la hai lan xe).

* Quoc lo 80: doan My Thuan - Vam Cong trien khai nang cap voi qui mo hai lan xe, hoan thanh nam 2007.

* Quoc lo 61: da hoan thanh nang cap doan Vi Thanh - Cai Tu thuoc dia phan Hau Giang. Doan Cai Tac - cau Thuy Loi, cau Cai Tu, cau Mieu se hoan thanh trong nam 2006.

Ngoai ra, tu nam 2006-2009, nhieu tuyen quoc lo se hoan thanh va dua vao su dung nhu quoc lo 62, 63, 30, 60. Dong thoi, trong thoi gian tren se dua vao su dung cac cong trinh da va dang nang cap, xay dung nhu quoc lo 53, 54, 57, 91 va hanh lang ven bien phia nam quoc lo 80 va 63.

Rieng he thong duong tren dao Phu Quoc se uu tien lam truoc ba tuyen Duong Dong - Cua Can, Suoi Cai - Ganh Dau va Bai Thom - Ganh Dau bao gom ca cau Duong Dong, se hoan thanh vao nam 2008.

NGOC AN

Nhung giai phap day nhanh tien do cong trinh

Nhung cong trinh mo duong dot pha
Ong DUONG TUAN MINH - tong giam doc Ban quan ly du an My Thuan (PMU My Thuan):

Can cap du von cho cong trinh

Kho khan lon nhat la co che quan ly dieu hanh. Theo qui dinh hien hanh, tat ca nhung su thay doi, bo sung, dieu chinh lam tang hay giam gia tri dau tu phai bao cao cap tham quyen moi duoc phep thuc hien. Tuy nhien, viec thuc hien theo thu tuc qua nhieu khe khien tinh linh hoat trong cong tac dieu hanh du an bi han che rat nhieu va tien do cong trinh cham...

Trong co che thi truong co rat nhieu bien dong, nhung cac qui dinh cua Nha nuoc ve xay dung co ban da khong dap ung kip su thay doi. Cu the la trong thoi gian qua gia vat lieu xay dung tai phia Nam tang cao, trong khi do cap tham quyen chua co chu truong dong y cho ap dung truot gia va ap dung cong thuc tinh truot gia nhu cac du an vay von ODA. Vi vay nhieu nha thau thi cong cam chung vi gia vat lieu do Nha nuoc qui dinh mot dang, nha thau mua mot neo, co khi cao gap 2-3 lan.

Dieu mau thuan, nghi dinh 16 qui dinh doi voi cac cong trinh chi dinh thau thi du toan duoc duyet se la co so de thanh toan. The nhung, khi thuc hien cac luc luong thanh tra cua Bo Tai chinh lai yeu cau nha thau phai xuat trinh hoa don.

Truong hop mua voi gia cao hon du toan Nha nuoc duyet thi ho khong chap nhan ma bat buoc phai bang hoac thap hon so voi gia duoc duyet. Nhu vay, cai thiet luon thuoc ve nha thau, cach lam nay thi lam sao cac tong cong ty xay dung cong trinh giao thong trong nuoc co the lon manh duoc.

Kho khan nua la viec cap cham, nhu duong cao toc TP.HCM - Trung Luong. Theo ke hoach nam 2006 phai cap 2.100 ti dong, nhung den nay chung toi moi nhan duoc 300 ti dong. Chung toi dang no cac nha thau 500 ti dong, neu tinh den khoi luong nha thau dang thi cong chua nghiem thu thi khoi luong xay dung con thieu khoang 1.000 ti dong.

Do do, cac nha thau gap kho khan ve tai chinh - no ngan hang - se cang gap kho nhieu hon. Moi day, Thu tuong Chinh phu co chi dao cap day du von cho cong trinh. Toi hi vong cac co quan chuc nang lien quan can thuc hien dung chi dao cua Thu tuong.

Theo toi, can phai nang cao chat luong cua tu van giam sat, nhung hien nay chi phi cho tu van giam sat trong nuoc qua thap so voi tu van giam sat nuoc ngoai. Chung toi da de nghi Bo Xay dung quan tam van de nay vi day la yeu to “ngam” lam anh huong den chat luong cong trinh.

Nhung cong trinh mo duong dot pha
Ong NGUYEN THANH NAM - tong giam doc Ban quan ly cac du an giao thong 9 (PMU9):

Bon giai phap

Theo toi, co bon giai phap thuc day tien do thi cong cong trinh. Do la viec tach cong tac giai phong mat bang ra khoi du an xay dung de thanh lap mot du an giai phong mat bang rieng. Theo do, giao du an giai phong mat bang ve cac dia phuong thuc hien se duoc nhanh chong va thuan loi hon.

Hai la, de nghi Chinh phu va cac bo chuyen nganh can dua yeu to truot gia vao du an de bao dam cho nha thau thuc hien dung tien do. Boi vi, do dong loat thi cong nhieu cong trinh o DBSCL khien gia ca vat tu bien dong tang manh nen cac don vi thi cong khong duoc bu lo da chay i, trong khi chu dau tu cung khong the xu phat.

Ba la, cap tham quyen can cho phep chu dau tu duoc lua chon nha thau thi cong co du nang luc truoc khi to chuc dau thau cong khai. Boi vi vua qua mot so nha thau khong du nang luc thuc hien, trong khi bien phap xu phat che tai lai chua manh. Bon la, Bo Xay dung va cac dia phuong can som ban hanh don gia ca may thi cong de lap du toan, vi cac thu tuc nay cham bao nhieu thi cong trinh thi cong cung cham theo.

N.A. thuc hien

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Cầu Cần Thơ

Comment :Nhung cong trinh mo duong dot pha
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung cong trinh mo duong dot pha bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cong trinh mo duong dot pha ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung cong trinh mo duong dot pha ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The work paves the way "breakthrough"
Trung Luong, Ca Mau and Can Tho, Tien Giang, My Thuan, Hau Giang, clearance, is development, highway, Highway 1, open work, construction projects, contractors, construction, year
Several major road projects are underway in MD ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những công trình mở đường “đột phá”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những công trình mở đường “đột phá” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung cong trinh mo duong dot pha

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung cong trinh mo duong dot pha co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung cong trinh mo duong dot pha de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0