Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khai mac Dai hoi dai bieu dang bo TP.HCM :

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Tong bi thu Nong Duc Manh (giua) trao doi voi Bi thu Thanh Uy TP.HCM Nguyen Minh Triet va Chu tich UBND TP.HCM Le Thanh Hai tai Dai hoi (anh chup sang 6-12-2005) - Anh: N.C.T.

Sang nay, 6-12, Dai hoi dai bieu Dang bo TP.HCM lan VIII da khai mac trong the tai Hoi truong TP. Tong bi thu Nong Duc Manh thay mat Dang da bieu duong su lanh dao va quan ly nang dong, sang tao cua Dang bo va chinh quyen TP.HCM trong su nghiep phat trien TP.

>> Thoi su & suy nghi: Suc bat moi
>> 12 chuong trinh, cong trinh trong diem: Bay gio ra sao?
>> “Loi the khong bao gio ton tai vinh vien...”

Ba Pham Phuong Thao - Pho Bi thu Thanh uy dieu hanh Dai hoi. Sau phan kiem tra tu cach DB, Ong Nguyen Minh Triet - UV Bo chinh tri - Bi thu Thanh uy doc bao cao chinh tri dai hoi 7: nhin lai mot cach khai quat 30 nam truong thanh cua thanh pho, kinh te khong ngung khoi phuc va phat trien, co luc gap nhung kho khan nghiem trong, nhung tu ngay doi moi, cac loai thi truong tung buoc hinh thanh va phat trien, GDP tu 13% nam 1985 da tang khong ngung, den nay la tren 20%. Tuy nhien, su phat trien kinh te chua tuong xung voi tiem nang.

Ngoai gan 400 dai bieu (DB) chinh thuc dai dien cho 126.000 dang vien tren toan thanh pho, con co 120 DB khach moi la lanh dao TU va dia phuong.

Doi song nhan dan tung buoc tang len. TP la noi khoi xuong phong trao xoa doi giam ngheo, xay dung nha tinh nghia tinh thuong co hieu qua cao. Chuong trinh 3 giam co nhung thanh tuu tot.

Ket qua 5 nam thuc hien dai hoi dang bo lan thu 7:

Doi song nguoi dan bien chuyen ro ret

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Thu tuong Phan Van Khai (giua) gap go cac dai bieu tham du Dai hoi - Anh: N.C.T
Tong san pham hang noi dia lien tuc tang nam sau cao hon nam truoc, cac thanh phan kinh te lien tuc phat trien. Tong von dau tu xa hoi lien tuc tang, cac hinh thuc huy dong von da dang. Xuat khau tren dia ban tang, chiem khoang 14%.

Moi truong kinh doanh va dau tu duoc cai thien, vi tri vai tro trung tam kinh te cua thanh pho doi voi khu vuc phia Nam duoc khang dinh.

Giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe co tien bo. Quy mo dao tao cac cap hoc tang dan qua tung nam, noi len chuong trinh dao tao thac si, tien si, day manh xa hoi hoa giao duc va xay dung xa hoi hoc tap. Chuong trinh khu cong vien phan mem Quang Trung, khu cong nghe cao duoc xay dung… buoc dau hinh thanh thi truong cong nghe, KH xa hoi nhan van bam sat thuc te va co nhung dong gop thiet thuc hon.

Doi song van hoa duoc nang len, cuoc van dong toan dan doan ket xay dung nep song van hoa co ket qua tot, bao chi dong gop nhieu trong cong cuoc chong tieu cuc…

Cong tac cham soc suc khoe nhan dan co tien bo, mang luoi y te co so tang, ha tang cai thien.

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Nha cach mang lao thanh - Nguyen chu tich nuoc Vo Chi Cong den du Dai hoi dai bieu Dang bo TP.HCM lan VIII - Anh: N.C.T.
Tang dan so tu nhien giam con 1,1%, ti le tre suy dinh duong giam xuong con 10,1%.

Phong trao den on dap nghia, cham lo nguoi ngheo, nguoi tan tat dem lai ket qua tot.

Doi song nhan dan duoc cai thien nang cao, xoa dan khoang cach giau ngheo.

Dang bo khong ngung xay dung an ninh nhan dan, kham pha nhieu vu an lon ve hinh su kinh te, trat tu an toan thanh pho tung buoc tien bo, tuyen quan hang nam dat chi tieu, viec giai quyet khieu nai to cao duoc ket qua tot, cai cach tu phap tung buoc kien toan.

Cong tac doi ngoai thuc hien chu dong va nang dong hon, quan he truc tiep cap dia phuong, thanh pho ky ket hop tac voi cac dia phuong trong nuoc va nuoc ngoai, quan he voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cai thien hon.

Long tin cua nhan dan doi voi dang, chinh quyen ngay cang tang

Cong tac phat trien dang vien moi co nhieu chuyen bien. Cong tac can bo tap trung vao dao tao, luan chuyen ti le can bo tre tang len, thuc hien chuong trinh dua can bo tre ve co so, cong tac bao ve chinh tri noi bo duoc thuc hien thuong xuyen. Phuong thuc lanh dao cua Dang ngay cang sau sat thiet thuc hon. Thuc hien chat che quy che, cac chu truong nghi quyet, co cai tien ve chat luong le loi lam viec, hoi nghi.

Vai tro hoi dong nhan dan cac cap ngay cang phat huy, Quy che dan chu duoc tung buoc thuc hien, khoi day long yeu nuoc truyen thong cach mang. Cong nhan thanh pho phat trien nhanh ve so luong trinh do, nong dan ngoai thanh tung buoc ung dung cong nghe moi, thanh nien voi cac phong trao tinh nguyen mua he xanh, tich cuc tham gia cac phong trao xa hoi. Cuu chien binh tich cuc trong cac hoat dong o co so.

Chat luong giao duc dao tao con thap

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Pho chu tich UBND Nguyen Van Dua (bia trai) trao doi voi cac dai bieu tham du dai hoi sang 6-12 - Anh: N.C.T.
Ben canh thanh tuu con nhieu yeu kem: chuyen dich co cau noi bo cac nganh kinh te chua dat yeu cau. Tinh canh tranh cua nhieu hang hoa con kem so voi khu vuc.

Nhieu nganh nhu ngan hang, vien thong tuy phat trien nhung ti trong nho.

Ha tang ky thuat chua dap ung nhu cau, mot so cong trinh trong diem trien khai cham, nhieu cong trinh chi moi bat dau nhu dai lo dong tay, he thong chong ngap.

Chat luong giao duc dao tao con thap, hieu qua han che, chuong trinh, noi dung, phuong phap day cham doi moi, benh thanh tich con pho bien. Dao tao nghe kem ve chat luong, su phat trien cua khoa hoc cong nghe chua dap ung nhu cau xa hoi, co che quan ly khoa hoc cong nghe cham doi moi chua dap ung nhu cau thi truong.

Tinh trang suy thoai ve loi song dao duc gia tang. Te nan xa hoi dien bien phuc tap, co so vat chat huong thu van hoa giua noi va ngoai thanh con chenh lech.

Mang luoi y te co so y te cong dong chua theo kip phat trien xa hoi, qua tai o cac benh vien.

Trat tu an toan xa hoi dien bien phuc tap, nhieu toi pham moi, toi pham su dung cong nghe cao dang la thach thuc, cai cach tu phap chuyen bien cham, quan ly cac hoat dong cua cac co quan to chuc co yeu to nuoc ngoai con nhieu so ho.

Cong tac dao tao chua gan voi quy hoach, chat luong dao tao con han che.

Cong tac kiem tra chua duoc thuc hien thuong xuyen, nhieu dang vien con phai xu ly bang phap luat, phat huy suc manh dai doan ket toan dan con han che.

Nhin chung 5 nam qua, TP co nhung chuyen bien tich cuc, do la thang loi cua duong loi dung dan cua dang, su nang dong, quyet tam trong doan ket thuc hien, tiem nang khoa hoc chua phat huy dung muc, nguyen nhan cua nhung yeu kem noi tren la do su lanh dao cua thanh uy chua bao quat, mot so can bo con xa dan.

Tai dai hoi, dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh da phat bieu:

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Tong bi thu Nong Duc Manh phat bieu tai Dai hoi - Anh: T.T.D.
... Toi rat vui mung la qua 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi lan thu VII, Dang bo TP. (2001-2005), cung la 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang, TP da tiep tuc gianh duoc nhung thanh tuu rat quan trong, tao ra nhieu bien doi tich cuc va toan dien.

Kinh te co toc do tang truong cao, lien tuc. Co cau kinh te chuyen dich tich cuc. Den nay, Thanh pho dong gop 21% ve GDP, 29,4% gia tri san xuat cong nghiep, 37% ve kim ngach xuat khau va 30% tong thu ngan sach ca nuoc, dung dau ve muc binh quan GDP tren dau nguoi, gop phan 3 lan muc binh quan ca nuoc.

Cac linh vuc giao duc - dao tao, khoa hoc va cong nghe, van hoa - xa hoi deu co tien bo, nhat la van de pho cap giao duc, dao tao nguon nhan luc, gan ket giua khoa hoc - cong nghe voi phat trien kinh te - xa hoi. Cong tac cham soc suc khoe nhan dan; cong tac xoa doi, giam ngheo, cham soc nguoi co cong; cong tac tu thien, nhan dao… dat duoc ket qua dang tran trong.

Viec xay dung ket cau ha tang, nang cap va chinh trang do thi, xay dung mang luoi cau duong, he thong cang, buu chinh - vien thong, cac trung tam thuong mai, dich vu, cac khu do thi lon, khu che xuat - khu cong nghiep tap trung ngay cang duoc coi trong va day manh hon.

Cung voi phat trien kinh te - xa hoi, he thong chinh tri o Thanh pho duoc quan tam cung co; nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang bo tung buoc duoc nang cao; quan ly, dieu hanh cua chinh quyen cac cap co hieu qua hon; vai tro cua Mat tran va cac doan the, suc manh dai doan ket toan dan duoc phat huy trong cong cuoc xay dung va phat trien Thanh pho.

Nhin chung ca 30 nam ke tu sau ngay thanh pho duoc giai phong den nay, dac biet la trong 20 nam doi moi, Dang bo va nhan dan thanh pho da phat huy truyen thong anh hung, doan ket mot long, vuot qua biet bao kho khan, thach thuc, gianh duoc nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su, luon luon giu vung on dinh chinh tri, khong ngung phat trien kinh te - xa hoi, tung buoc nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, lam thay doi bo mat cua thanh pho theo huong ngay cang dang hoang hon, to dep hon. Thanh pho da sang tao nhieu mo hinh, dong gop tich cuc vao viec hoach dinh chinh sach quoc gia trong thoi ky doi moi.

Thay mat Ban chap hanh Trung uong Dang, toi nhiet liet bieu duong nhung thanh tuu dang tu hao do, bieu duong su phan dau anh dung, ben bi, quyet tam vuon len ve dich truoc cua nhan dan thanh pho, su lanh dao va quan ly nang dong, sang tao cua Dang bo va chinh quyen, vai tro tich cuc cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi!

Xin chuc mung cac dong chi!

Ben canh niem vui va tu hao ve nhung thanh tich dat duoc, dai hoi lan nay can nghiem tuc xem xet nhung yeu kem, nhung khuyet diem tren tat ca cac linh vuc, nhat la su lanh dao cua Dang bo, su chi dao cua Thanh uy, phan tich nguyen nhan tu do co them nhung can cu quan trong de xac dinh nhung phuong huong va nhiem vu sap toi cho sat dung.

Voi tinh than nhin thang vao su that, cac dong chi da nhan ro rang cho den nay, kinh te thanh pho tang truong chua tuong xung voi tiem nang, chuyen dich co cau noi bo cac nganh kinh te con cham, hieu qua san xuat, kinh doanh va nang luc canh tranh chua cao.

Ha tang ky thuat va xa hoi chua dap ung yeu cau phat trien kinh te va cai thien dan sinh; quy hoach va quan ly do thi con nhieu yeu kem, o nhiem moi truong cham duoc khac phuc, chat luong giao duc - dao tao con thap; tiem nang khoa hoc va cong nghe chua phat huy dung muc, hieu qua con han che: nhieu van de van hoa xa hoi buc xuc con cham duoc giai quyet. An ninh chinh tri tuy duoc giu vung vang nhung con tiem an nhung yeu to mat on dinh; trat tu an toan xa hoi con dien bien phuc tap.

Dieu rat dang quan tam la, cong tac xay dung, chinh don Dang du da co nhieu co gang nhung chua that su tao duoc nhung chuyen bien can ban, nang luc lanh dao va chien dau cua to chuc dang va cua ca he thong chinh tri, cua doi ngu can bo Thanh pho chua theo kip voi yeu cau, trinh do quan ly, dieu hanh cua chinh quyen cac cap tuy co duoc nang len nhung van chua ngang tam voi nhiem vu trong thoi ky phat trien moi cua mot do thi lon nhat nuoc ta.

Toi mong rang, tren co so nhung van de co ban va buc bach ma Bao cao chinh tri cua Thanh uy neu len, Dai hoi se thao luan va de ra nhung giai phap tich cuc, co hieu qua cho van de ay.

Thua cac dong chi,

Ve phuong huong va nhiem vu cua Dang bo Thanh pho trong 5 nam (2006-2010), Bo chinh tri da co y kien chi dao. O day toi chi xin nhan manh them mot so diem.

Mot la, ve van de phat trien kinh te - xa ho, van hoa va khoa hoc ky thuat

Trong 5 nam toi, muc tieu chung cua toan Dang va toan dan ta la ra suc phan dau de som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien; tao co hieu qua cac van de xa hoi, cham soc suc khoe nhan dan, khac phuc te nan xa hoi; thuc hien tot hon chinh sach xa hoi, nha o cho cong nhan va cho nguoi ngheo, nang cao muc song va chat luong song cua moi tang lop nhan dan, khong ngung giam khoang cach giau ngheo trong xa hoi.

Hai la, ve quan ly do thi

Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Doan chu tich - Anh: T.T.D.
TP.HCM da duoc do thi hoa tu lau, da tro thanh do thi lon nhat nuoc ta va hien nay qua trinh do thi hoa tiep tuc dien ra manh me. Thanh pho da co nhung co gang lon va dat thanh tuu dang ke trong viec xay dung ket cau ha tang ky thuat va ha tang xa hoi, chinh trang khu noi thanh, phat trien them mot so khu do thi va khu dan cu moi, co nhung tien bo dang ghi nhan trong cong tac quan ly do thi, song truoc mat cac dong chi, mot loat van de lien quan den phat trien va quan ly do thi dang dat ra kha gay gat.

Nhu cau phat trien nhanh, manh, ben vung ve kinh te, su tang truong nhanh dan so, nhu cau cai thien doi song, nang cao muc song nhan dan dang phai doi mat voi su bat cap va khong can doi ve co so ha tang, ve su o nhiem moi truong ngay cang nang, ve trinh do cua bo may quan ly do thi chua tuong xung…Cong tac quan ly do thi chua dap ung duoc yeu cau cua mot do thi van minh, hien dai. Chinh su bat cap do da anh huong khong nho den toc do va chat luong phat trien cua Thanh pho.

Do vay, trong thoi gian toi, quy hoach do thi va quan ly do thi phai duoc coi la mot nhiem vu rat co ban, dong thoi la trong tam truoc mat, bao dam cho su phat trien ben vung, giai quyet hai hoa cac loi ich cua bo phan va toan cuc, ca the va cong dong.

Phai tiep tuc dieu chinh, bo sung quy hoach chung ve phat trien Thanh pho, thu hut moi nguon luc, tap trung nang cao chat luong, dong thoi quy hoach chi tiet theo cac don vi hanh chinh theo linh vuc nganh, gan voi quy hoach kinh te - xa hoi, quy hoach khong gian, kien truc do thi voi quy hoach vung do thi TP.HCM va vung kinh te dong luc phia Nam.

Quan ly do thi phai dua tren mot he thong the che, dac biet he thong phap luat, chinh sach cung nhu he thong to chuc thuc thi phap luat tren mot so linh vuc doi song do thi nhu quan ly dat dai, quan ly giao thong, co so ha tang ky thuat va xa hoi, chinh sach quan ly dan cu, dan so, bao ve moi truong…

Bo may quan ly phai thich hop voi yeu cau xay dung doi song do thi theo huong van minh, hien dai. Toi dong tinh voi phuong huong cua Thanh pho de ra la “kien toan va sap xep lai bo may quan ly nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. De dat muc tieu do, phai khong ngung nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, on dinh va phat trien trong do doi moi toan dien va dong bo la dong luc, on dinh la tien de va dieu kien, phat trien la muc dich.

TP.HCM la mot trung tam lon nhat cua ca nuoc ve kinh te, voi su dong gop ve GDP, gia tri san xuat cong nghiep va xuat khau nhu da noi tren, da, dang va se tiep tuc giu vai tro rat quan trong doi voi su phat trien chung cua ca nuoc. Nhiem vu quan trong truoc het cua Thanh pho la phan dau di dau ca nuoc ve phat trien, kinh te, ve dich truoc tien tren tat ca cac muc tieu.

Tren co so giu vung dinh huong xa hoi chu nghia, xuat phat tu vi tri, vai tro cua Thanh pho, can danh gia dung thoi co, thuan loi, thach thuc va kho khan, co tinh than tien cong manh hon, tao ra su dot bien trong tang truong va chuyen dich co cau kinh te, tang nhanh kim ngach xuat khau va nang cao ty trong huy dong GDP vao ngan sach nha nuoc, gan tang truong kinh te voi phat trien ben vung va bao ve moi truong sinh thai, voi cong bang va tien bo xa hoi.

Phan dau de Thanh pho thuc su la mot trong nhung dau tau ve tinh nang dong, tiep tuc co nhieu sang tao trong xay dung va phat trien nen kinh te thi truong, trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va co the hoan thanh su nghiep nay vao truoc nam 2015. Chu trong day manh hon nua viec co cau lai cac nganh cong nghiep, dich vu va nong nghiep theo huong tang nhanh cac nganh cong nghiep co ham luong chat xam, gia tri gia tang cao va cong nghe cao, phat trien dich vu cao cap, hinh thanh nen nong nghiep do thi sach, phat trien nong nghiep sinh thai gan voi dich vu, du lich…

La mot trung tam lon ve van hoa va khoa hoc cong nghe, Thanh pho phai tiep tuc giu vai tro dong luc trong su phat trien cac linh vuc nay. Phai day manh giao duc hon nua, tao ra buoc chuyen can ban ve nang cao chat luong toan dien va da dang hoa cac loai hinh dao tao nguon nhan luc, khai thac co hieu qua cac tiem nang ve khoa hoc va cong nghe, lam cho giao duc va khoa hoc - cong nghe thuc su la quoc sach hang dau, la dong luc cua phat trien.

Phat trien van hoa cua Thanh pho theo huong van minh, hien dai, giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc va cac gia tri van hoa tinh than mang net dac trung cua nhan dan Thanh pho. Giai quyet nhanh gon, chuan hoa cac chuc danh can bo quan ly hanh chinh nha nuoc, phu hop voi xa hoi do thi tu cap thanh pho den cap co so", Toi cung ung ho de nghi Thanh pho, "lam thi diem mo hinh chinh quyen do thi o thanh pho".

Ba la ve quoc phong an ninh

Phai thuong xuyen ket hop chat che phat trien kinh te xa hoi voi cung co quoc phong, an ninh, dam bao giu vung an ninh chinh tri, trat tu xa hoi Thanh pho trong moi tinh huong. Tiep tuc quan triet va thuc hien co hieu qua Nghi quyet trung uong lan thu 8 (khoa IX) ve chien luoc bao ve To quoc trong tinh hinh moi, xay dung khu vuc phong thu toan dien ve moi mat trong tong the the tran khu vuc va ca nuoc tren co so the tran quoc phong toan dan, the tran an ninh nhan dan.

Phat huy truyen thong cua thanh pho, het suc coi trong “the tran long dan” lam nen tang phat huy suc manh tong hop cua khoi dai doan ket toan dan toc, trong do xay dung quan doi va cong an nong cot, thuc su trong sach, trung thanh, vung manh, du suc ngan chan va kip thoi lam that bai moi am muu, thu doan “dien bien hoa binh”, bao loan, lat do cac the luc thu dich. Tiep tuc thuc hien co hieu qua cao viec phong, chong toi pham ma tuy, mai dam, lam trong sach moi truong xa hoi Thanh pho. Thuc hien tot chinh sach dan toc, ton giao cua Dang va Nha nuoc trong tinh hinh moi, cham lo doi song, vat chat va tinh than cho moi tang lop nhan dan, giu duoc yen dan, xay dung nen tang chinh tri vung chac cho quoc phong, an ninh, cho su on dinh chinh tri va trat tu an toan xa hoi.

Bon la, ve xay dung Dang

Tiep tuc doi moi va chinh don Dang, xay dung Dang trong sach, vung manh, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang len ngang tam voi yeu cau va nhiem vu cua tinh hinh moi la doi hoi co y nghia song con doi voi Dang va nhan dan ta.

.....

Phai tang cuong hon nua cong tac giao duc chinh tri tu tuong, tao su thong nhat ve nhan thuc, ly tuong, y chi va hanh dong trong Dang, noi va lam theo nghi quyet; cung co niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan lao dong va cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi. Tang cuong giao duc dao duc, nang cao tinh trung thuc, khiem ton, nhan ai, nghia tinh, ngan chan co hieu qua su sa sut pham chat dao duc, te quan lieu, tham nhung, lang phi, chu nghia ca nhan, tu tuong co hoi, thuc dung.

Nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang duoc bieu hien sinh dong va cu the o nang luc to chuc chi dao thuc hien.

Bao cao chinh tri cua Thanh uy da nghiem tuc nhin nhan: “Nguyen nhan chinh cua nhung yeu kem, ton tai truoc het la su lanh dao, chi dao cua Thanh uy, truc tiep cua Ban Thuong vu Thanh uy chua bao quat toan dien, nhieu luc thieu tap trung, kien quyet. Chinh quyen quan ly, dieu hanh tren mot so linh vuc con long leo. Cac bien phap ma cac dong chi de ra de khac phuc nhung yeu kem trong chi dao thuc hien la dung dan va can thiet.

De nang cao nang luc to chuc thuc hien, phai khong ngung doi moi phuong thuc lanh dao cua cac cap uy Dang. Tren co so giu vung nguyen tac tap trung dan chu, can de cao trach nhiem ca nhan, lanh dao toan dien di doi voi chi dao co trong tam, trong diem va kien quyet; tang cuong kiem tra viec to chuc thuc hien cua cac co quan nha nuoc; phat huy vai tro cua Mat tran To quoc va cac doan the quan chung; tang cuong su gan bo cua Dang voi dan, cung co va khong ngung nang cao long tin cua nhan dan doi Dang.

Can chu y rang, viec nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang co thuc hien duoc tot hay khong, truoc het la do doi ngu can bo quyet dinh. Tu thuc tien thanh pho, cac dong chi da rut ra nhieu bai hoc kinh nghiem trong do co bai hoc ve cong tac quan ly can bo. Cong tac can bo co vi tri quan trong dac biet; moi thanh cong hay that bai trong su nghiep cua chung ta deu co nguon goc tu cong tac can bo va doi ngu can bo.

Do vay can tiep tuc doi moi cong tac can bo, xay dung doi ngu can bo cac nganh, cac cap cua Thanh pho co ban linh chinh tri vung vang, co nang luc, pham chat dao duc va nhiet tinh cach mang cao. Phai lam trong sach va nang tam tri tue doi ngu can bo. Ra soat, bo tri lai doi ngu can bo, kip thoi thay the nhung can bo khong hoan thanh nhiem vu, khong du nang luc pham chat.

Xu ly nghiem, kip thoi nhung can bo vi pham ky luat Dang va phap luat Nha nuoc du do la ai, o cap nao, dua ra khoi Dang nhung nguoi thoai hoa bien chat ve chinh tri va dao duc, gay chia re, be phai, tham o, hoi lo, nhung nhieu, uc hiep quan chung. Qua trinh chinh don Dang phai gan lien voi tiep tuc doi moi can bo va cong tac can bo. Phai biet trong dung nhan tai, xay dung co che phat hien, de bat, bao dam dan chu va tinh tap the trong cong tac can bo. Ngan ngua tu tuong cuc bo dia phuong, ap dat hoac dan chu hinh thuc trong viec tuyen chon vi tri bo tri can bo.

Thua cac dong chi

Cung voi viec thao luan cac van kien, Dai hoi con co mot nhiem vu quan trong nua la bau ra mot ban chap hanh Dang bo moi va bau doan Dai bieu cua Dang bo di du Dai hoi X cua Dang. Toi mong rang, voi tinh than trach nhiem cao, Dai hoi se sang suot lua chon bau duoc Ban chap hanh Dang bo khoa toi du manh, tieu bieu cho tri tue, pham chat va nang luc, voi mot co cau hop ly, dam bao tinh lien tuc va ke thua trong doi ngu can bo lanh dao, duoc Dang bo va nhan dan tin nhiem. Dai hoi cung se bau duoc nhung dong chi tieu bieu, dai dien xung dang cho y chi, tri tue cua Dang bo di du Dai hoi X cua Dang.

Thanh pho Ho Chi Minh la mot trung tam lon ve nhieu mat cua ca nuoc, co vai tro dac biet trong su nghiep xay dung, phat trien va bao ve dat nuoc; thanh cong cua Dai hoi Dang bo thanh pho la mot dong gop quan trong vao thanh cong cua Dai hoi Dang toan quoc lan thu X sap toi.

Mong Dai hoi voi tinh than “vi ca nuoc, cung ca nuoc”, tap trung tri tue, phat huy truyen thong nang dong, sang tao, tiep tuc co nhieu tim toi de co nghi quyet dung dan ve phat trien thanh pho trong thoi ky toi, xay dung thanh pho Ho Chi Minh thanh mot thanh pho xa hoi chu nghia phon vinh, van minh, hien dai; mai mai xung dang voi thanh pho mang ten Bac Ho kinh yeu, xung dang voi danh hieu cao quy - thanh pho anh hung.

Chuc Dai hoi thanh cong tot dep.

NHOM PV TS

(+): Tua do TS dat

Viet Bao
Comment :Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Challenges in the management of a modern urban (+)
Nong Duc Manh, the great national unity, economic development, conference delegates, to meet demand, effectively, the leadership directors, general secretaries, development, social, party sets, construction, personnel, work, people, Vietnam
This morning, 6-12, Congress Party at City VIII solemnly opened at City Hall. General Secretary Nong Duc Manh praised the Party on behalf of the leadership and management of dynamic creativity of Party organizations and governments in career development City ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều thử thách trong quản lý một đô thị hiện đại (+)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều thử thách trong quản lý một đô thị hiện đại (+) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0