Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013

Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>8 doi tuong duoc thue, thue mua nha o xa hoi; tho cung liet si duoc tro cap 500.000 dong/nam; tang thue nhap khau o to da qua su dung; lai suat vay mua nha o xa hoi 6%/nam;... la nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 6/2013.

----------------------

>>  Nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 5

>> Nhung chinh sach co hieu luc tu thang 4/2013

----------------------

8 doi tuong duoc thue, thue mua nha o xa hoi

Theo Nghi dinh 34/2013/ND-CP co 8 doi tuong duoc thue, thue mua nha o xa hoi thuoc so huu nha nuoc gom:

1- Nguoi co cong voi cach mang quy dinh tai Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang.

2- Can bo, cong chuc, vien chuc trong co quan hanh chinh, su nghiep, co quan Dang va doan the huong luong tu ngan sach nha nuoc.

3- Sy quan, quan nhan chuyen nghiep thuoc luc luong vu trang nhan dan huong luong tu ngan sach nha nuoc.

4- Cong nhan lam viec tai khu cong nghiep, cum khu cong nghiep va cac co so san xuat, dich vu ngoai khu cong nghiep.

5- Nguoi thu nhap thap, ho ngheo co kho khan ve nha o tai khu vuc do thi. Trong do, nguoi thu nhap thap la nguoi khong thuoc dien phai nop thue thu nhap thuong xuyen theo quy dinh cua phap luat ve thue thu nhap ca nhan.

6- Nguoi khuyet tat, nguoi gia co don va cac doi tuong dac biet co kho khan ve nha o tai khu vuc do thi. Truong hop la nguoi khuyet tat, nguoi gia co don khong noi nuong tua, khong co thu nhap thi duoc bo tri o tai cac trung tam bao tro xa hoi

cua Nha nuoc.

7- Cac doi tuong da tra lai nha o cong vu khi het tieu chuan duoc thue nha o cong vu.

8- Ho gia dinh, ca nhan thuoc dien tai dinh cu ma chua duoc bo tri dat o hoac nha o tai dinh cu.

Tho cung liet si duoc tro cap 500.000 dong/nam

Theo Nghi dinh quy dinh chi tiet, huong dan thi hanh mot so dieu cua Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang, liet si khong con nguoi huong tro cap tien tuat hang thang thi nguoi tho cung duoc huong tro cap tho cung moi nam mot lan, muc tro cap 500.000 dong.

Ho so huong tro cap gom: 1- Don de nghi huong tro cap tho cung; 2- Bien ban uy quyen; 3- Ho so liet si; 3- Quyet dinh tro cap tho cung cua Giam doc So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

Nghi dinh co hieu luc tu 1/6/2013.

Che do phu cap cho can bo khong chuyen trach cap xa

Nghi dinh 29/2013/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 92/2009/ND-CP ngay 22/10/2009 cua Chinh phu ve chuc danh, so luong, mot so che do, chinh sach doi voi can bo, cong chuc o xa, phuong, thi tran va nhung nguoi hoat dong khong chuyen trach o cap xa.

Theo Nghi dinh so 92/2009/ND-CP, Ngan sach trung uong ho tro cac dia phuong theo muc binh quan bang 2/3 so voi muc luong toi thieu chung cho moi nguoi hoat dong khong chuyen trach.

Thay vi quy dinh tren, theo Nghi dinh 29/2013/ND-CP co hieu luc tu 1/6/2013, Ngan sach trung uong thuc hien khoan quy phu cap, bao gom ca 3% bao hiem y te de chi tra hang thang doi voi nhung nguoi hoat dong khong chuyen trach o cap xa. Cu the, cap xa loai 1 duoc khoan quy phu cap bang 20,3 thang luong toi thieu chung; cap xa loai 2 duoc khoan quy phu cap bang 18,6 thang luong toi thieu chung; cap xa loai 3 duoc khoan quy phu cap bang 17,6 thang luong toi thieu chung.

Phu cap den 25% cho nguoi lam cong tac co yeu

Theo Nghi dinh 32/2013/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Co yeu ve che do, chinh sach doi voi nguoi lam cong tac co yeu co hieu luc tu 1/6, nguoi lam cong tac co yeu duoc huong che do phu cap dac thu co yeu muc 10%, 15% va 25% so voi muc luong hien huong cong phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co).

Ngoai ra, nguoi lam cong tac co yeu duoc bao dam nha o, dang ky ho khau theo quy dinh nhu doi voi quan nhan; truong hop chua duoc huong chinh sach nha o, dat o cua Nha nuoc thi duoc uu tien huong che do, chinh sach ve nha o, dat o theo quy dinh cua phap luat ve nha o, dat o.

Nguoi duoc tuyen dung vao lam cong tac co yeu chua co thoi gian dong bao hiem xa hoi bat buoc, co hoc vi Thac si duoc xep luong lan dau la bac 2 cua bang luong doi voi nguoi lam cong tac co yeu; co hoc vi Tien si, hoc ham Giao su, Pho Giao su duoc xep luong lan dau la bac 3 cua bang luong doi voi nguoi lam cong tac co yeu.   

Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 5

Anh minh hoa. Nguon Internet

6 nhom don vi khong duoc dinh cong

Theo Nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Dieu 220 cua Bo luat lao dong ve Danh muc don vi su dung lao dong khong duoc dinh cong va giai quyet yeu cau cua tap the lao dong o don vi su dung lao dong khong duoc dinh cong, co 6 nhom don vi su dung lao dong khong duoc dinh cong gom: 1- San xuat, truyen tai, dieu do he thong dien; 2- Tham do, khai thac dau khi; san xuat, cung cap khi, gas; 3- Bao dam an toan hang khong, an toan hang hai; 4- Cung cap ha tang mang vien thong; buu chinh phuc vu co quan Nha nuoc; 5- Cung cap nuoc sach, thoat nuoc, ve sinh moi truong o cac thanh pho truc thuoc Trung uong; 6- Truc tiep phuc vu an ninh, quoc phong.

Trong do, nhom don vi san xuat, truyen tai, dieu do he thong dien co 5 don vi khong duoc dinh cong gom: Cong ty Thuy dien Hoa Binh, Cong ty Thuy dien Son La, Cong ty TNHH mot thanh vien Nhiet dien Phu My, Cac cong ty Truyen tai dien thuoc Tong cong ty Truyen tai dien Quoc gia, Trung tam Dieu do He thong dien Quoc gia.

Nhom don vi bao dam an toan hang khong, an toan hang hai co cac don vi khong duoc dinh cong gom: Cac co so cung cap dich vu bao dam hoat dong bay thuoc Tong cong ty Quan ly bay Viet Nam, cac cang hang khong: Noi Bai, Tan Son Nhat, Da Nang, Nha Trang, Can Tho thuoc Tong cong ty Cang hang khong Viet Nam,...

Nghi dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 23/6/2013.

Quy dinh moi ve 3 loai thuoc tu hinh

Nghi dinh 47/2013/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 82/2011/ND-CP ngay 16/9/2011 cua Chinh phu quy dinh ve thi hanh an tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc co hieu luc tu 26/6/2013.

Theo Nghi dinh 82/2011/ND-CP, thuoc tiem de su dung cho thi hanh an tu hinh bao gom: Thuoc dung de gay me (Sodium thiopental); thuoc dung de lam liet he than kinh va co bap (Pancuronium bromide); thuoc dung de ngung hoat dong cua tim (Potassium chloride).

Quy dinh tren da duoc sua doi, bo sung tai Nghi dinh 47/2013/ND-CP, cu the: Thuoc tiem de su dung cho thi hanh an tu hinh gom 3 loai: Thuoc lam mat tri giac; thuoc lam liet he van dong; thuoc lam ngung hoat dong cua tim.

Mot lieu gom 3 loai thuoc neu tren va dung cho mot nguoi.

Von toi thieu thanh lap hang hang khong tu 300-1.300 ty dong

Nghi dinh ve kinh doanh van chuyen hang khong va hoat dong hang khong chung quy dinh von toi thieu de thanh lap hang hang khong va duy tri kinh doanh van chuyen hang khong tu 300-1.300 ty dong (tuy so luong tau bay khai thac).

Cu the, von toi thieu de thanh lap hang hang khong va duy tri kinh doanh van chuyen hang khong khai thac den 10 tau bay la 700 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong co khai thac van chuyen hang khong quoc te) hoac 300 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong chi khai thac van chuyen hang khong noi dia).

Doi voi hang hang khong khai thac tu 11-30 tau bay, von toi thieu la 1.000 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong co khai thac van chuyen hang khong quoc te) hoac 600 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong chi khai thac van chuyen hang khong noi dia).

Con voi hang hang khong khai thac tren 30 tau bay, von toi thieu la 1.300 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong co khai thac van chuyen hang khong quoc te) hoac 700 ty dong Viet Nam (doi voi hang hang khong chi khai thac van chuyen hang khong noi dia).

Von toi thieu de thanh lap hang hang khong kinh doanh hang khong chung vi muc dich thuong mai la 100 ty dong Viet Nam.

Nghi dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 1/6/2013.

Tang thue nhap khau o to da qua su dung

Theo Quyet dinh 24/2013/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu sua doi, bo sung Khoan 1 Dieu 1 Quyet dinh so 36/2011/QD-TTg ngay 29/6/2011 ve viec ban hanh muc thue nhap khau xe o to cho nguoi tu 15 cho ngoi tro xuong da qua su dung, tu ngay 20/6/2013, muc thue nhap khau doi voi mat hang xe o to cho nguoi tu 9 cho ngoi tro xuong (ke ca lai xe) co dung tich xi lanh duoi 1.500cc da qua su dung se duoc dieu chinh tang so voi quy dinh hien hanh.

Cu the, xe o to cho nguoi tu 9 cho ngoi tro xuong (ke ca lai xe) dung tich xi lanh duoi 1.000cc co muc thue nhap khau la 5.000 USD/chiec.

Xe o to cho nguoi tu 9 cho ngoi tro xuong (ke ca lai xe) dung tich xi lanh tu 1.000cc den duoi 1.500cc co muc thue nhap khau la 10.000 USD/chiec.

Lai suat vay mua nha o xa hoi 6%/nam

Theo Thong tu 11/2013/TT-NHNN quy dinh ve cho vay ho tro nha o xa hoi theo Nghi quyet 02 ngay 7/1/2013 cua Chinh phu co hieu luc tu 1/6/2013, muc lai suat cho vay ho tro nha o doi voi khach hang duoc Ngan hang Nha nuoc cong bo hang nam va ap dung cho cac khoan vay co du no trong nam. Muc lai suat ap dung trong nam 2013 la 6%/nam.

Dinh ky vao thang 12 hang nam, Ngan hang Nha nuoc xac dinh va cong bo lai muc lai suat ap dung cho nam tiep theo, bang khoang 50% lai suat cho vay binh quan cua cac ngan hang tren thi truong, nhung khong vuot qua 6%/nam.

Thoi gian duoc ho tro lai suat toi da la 10 nam doi voi doi tuong mua, thue, thue mua nha o; va toi da 5 nam doi voi doanh nghiep, nhung khong vuot qua thoi diem 1/6/2023.

Tong gia tri cua goi tin dung khoang 30.000 ty dong tu nguon tai cap von cua Ngan hang Nha nuoc. Thoi gian giai ngan toi da la 36 thang ke tu ngay 1/6/2013.

Muc phi, le phi trong linh vuc chan nuoi

Theo Thong tu 37/2013/TT-BTC, tu ngay 1/6/2013, le phi cap giay phep xuat, nhap khau tinh, phoi giong vat nuoi; cap giay phep xuat, nhap khau moi truong pha che, bao ton tinh, phoi giong vat nuoi; cap giay phep xuat, nhap khau giong vat nuoi... deu co muc 120.000 dong/lan/1 giong.

Viec cap giay phep cong nhan chat luong thuc an chan nuoi xuat, nhap khau; cap giay phep xuat, nhap khau thuc an chan nuoi de gioi thieu tai hoi tro, trien lam; cap giay phep nhap khau thuc an chan nuoi de san xuat, gia cong nham muc dich tai xuat phai nop le phi 40.000 dong/lan/1 san pham.

Muc thu le phi cao nhat la 180.000 dong/lan doi voi viec cap giay chi dinh phong thu nghiem ve thuc an chan nuoi, chat bao quan su dung trong thuc an chan nuoi.

Ve muc thu phi kiem tra, danh gia chat luong lo hang thuc an chan nuoi xuat, nhap khau, Thong tu neu ro muc thu phi bang 0,095% gia tri lo hang, nhung toi thieu la 285.000 dong, toi da khong qua 9.500.000 dong/lan/lo.

VietBao.vn (Theo  Bao Chinh phu )

TIN NOI BAT CHUYEN MUC XA HOI

>> Phat hien xac tre so sinh trong Benh vien Phu san Ha Noi

>> Ron nguoi lam mut ban, xem xong co dam an?

>> Toan canh giai cuu mot co gai tre leo len tang thuong doi tu tu

>> Tang thuong gia dinh 3 nan nhan bi "xe dien" tong chet

>> Chang lun kiem com bang man moc luoi cau vao hong

>> Bi bo xam hai tinh duc: Am anh moi lan ve nha

>> Bi kich nguoi dong tinh tung di tu, tu tu vi tinh

>> Bi an trong khu rung 'nuot' trai tan o Ha Nam

>>  Poster an tuong ngay The gioi khong khoi thuoc 31/5


Comment :Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Many new policies take effect from April 6/2013
Vietnam , according to the Decree , air transport , feed , used , in effect , airlines , new policies , tax border , houses , for , decrees , force , social exploitation , months
8 subjects hire purchase social housing ; worship martyrs subsidized 500,000 / year tax increase export used car interest rate mortgage at 6 % social / year ; ... the new policy is in effect from May 6/2013 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu chinh sach moi co hieu luc tu thang 62013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0