Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung dang doc bao cao
Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi nguon luc de doi moi va phat trien.

Tinh hinh chinh tri va xa hoi tiep tuc on dinh cung voi moi truong hoa binh va hop tac quoc te duoc cung co la dieu kien rat co ban cho su phat trien. Qua trinh thuc hien cac hiep dinh thuong mai song phuong va da phuong, xuc tien hoi nhap kinh te quoc te cung voi nhung no luc nang cao suc canh tranh se mo ra kha nang moi cho su phat trien thi truong va thu hut dau tu truc tiep cua nuoc ngoai. Kha nang do se duoc tang them khi tinh hinh kinh te the gioi trong nam toi theo nhieu du bao se sang sua hon va quan he hop tac trong khu vuc co buoc phat trien moi sau Hoi nghi Cap cao ASEAN.

Tuy nhien, boi canh quoc te dien bien rat kho luong truoc. Nguy co khung bo quoc te co the gay mat on dinh trong khu vuc; viec dieu chinh chien luoc cua cac nuoc lon co tac dong den tinh hinh nuoc ta. Thoi han thuc hien day du cac cam ket trong khuon kho khu vuc mau dich tu do AFTA da can ke; yeu cau gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO) tro nen buc bach; tien trinh hoi nhap kinh te quoc te cua nuoc ta dien ra trong xu the canh tranh quyet liet de gianh giat thi truong va nguon von dau tu di doi voi su phat trien cac quan he tu do mau dich song phuong giua cac nuoc trong khu vuc voi nhau va voi cac nuoc lon.

Nhung yeu to do se tang them suc ep canh tranh doi voi nuoc ta trong khi nang luc va su chuan bi cua cac doanh nghiep, cua nen kinh te con nhieu bat cap. Nhung mat yeu kem ve kinh te, nhung van de buc xuc ve xa hoi, nhung khuyet diem trong cong tac quan ly nha nuoc va trong doi ngu can bo, cong chuc dang la nhung tro ngai trong cong cuoc doi moi va phat trien dat nuoc.

Thoi tiet nhung nam qua dien bien bat thuong, nam nao cung xay ra thien tai, nhat la lu lut va han han gay thiet hai lon o nhieu vung va hien nay mua lu lon da gay thiet hai khong nho o mot so tinh mien Trung. Tinh hinh do co nhieu kha nang tiep dien trong nam toi, buoc chung ta phai chu dong co bien phap phong tranh thien tai, han che thiet hai.

Trong boi canh thuan loi va kho khan, thach thuc deu lon, nhiem vu phai thuc hien trong hai nam con lai cua ke hoach 5 nam la rat nang ne va doi hoi nam 2004 phai co buoc phat trien cao hon nam truoc ca ve nhip do va chat luong cua su tang truong (ke hoach de ra nhip do tang GDP binh quan hang nam trong 5 nam la 7,5%; voi ket qua thuc hien den het nam 2003 thi muc tieu do doi hoi muc tang GDP binh quan hang nam trong hai nam con lai phai dat 8,1 - 8,2%).

I- NHIEM VU PHAT TRIEN KINH TE-XA HOI NAM 2004

Tren co so tiep tuc giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, tang cuong an ninh, trat tu, cung co moi truong hoa binh, mo rong hop tac quoc te, nam 2004 can tap trung thuc hien bon nhiem lon ve phat trien kinh te - xa hoi:

Mot la: tiep tuc phat trien kinh te nhanh voi buoc tien moi ve chat luong va tinh ben vung; phat huy toi da cac nguon luc huong vao dau tu chuyen dich co cau kinh te gan voi thi truong trong va ngoai nuoc, doi moi cong nghe, nang cao suc canh tranh va hieu qua dau tu kinh doanh; khac phuc cac yeu to khong lanh manh, bao dam on dinh kinh te vi mo,

Hai la: chu dong day nhanh hoi nhap kinh te quoc te, xuc tien viec chuan bi de gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO) vao nam 2005; day manh va nang cao hieu qua xuat khau di doi voi giam nhap sieu, tang cuong thu hut dau tu nuoc ngoai;

Ba la: doi moi co che quan ly va nang cao chat luong cac hoat dong giao duc, y te, van hoa, xa hoi; cai thien doi song cua nhan dan va thuc hien tot hon cac chuong trinh xoa doi, giam ngheo;

Bon la: tao buoc tien moi ve cai cach hanh chinh gan voi doi moi va hoan thien the che kinh te - xa hoi; chan chinh ky cuong, ky luat trong bo may nha nuoc, khac phuc te quan lieu, tac trach, tham nhung, sach nhieu dan va benh pho truong thanh tich, khong trung thuc.

Bao cao ke hoach da giai trinh cac can cu de ra cac chi tieu chu yeu can phan dau dat duoc trong nam 2004 nham thuc hien tot cac nhiem vu neu tren. Trong qua trinh chi dao thuc hien, chung ta phai co gang den muc cao nhat huy dong va nang cao hieu qua su dung moi nguon luc, dat nhip do tang truong GDP 8% hoac cao hon gan voi chuyen bien manh ve chat luong phat trien, tao co so cho nam 2005 noi tiep da phat trien moi ca ve so luong va chat luong, hoan thanh thang loi ke hoach 5 nam.

De thuc hien cac chi tieu da de ra, chung ta con nhieu kha nang phat huy cac nguon luc cho dau tu phat trien, dac biet la nguon von nhan roi trong nhan dan, nguon von dau tu truc tiep cua nuoc ngoai, nguon von dat dai va nguon luc con nguoi. Yeu to quan trong hon la phai tao cho duoc chuyen bien manh me trong viec nang cao hieu qua dau tu phat trien, giam chi phi va tang suc canh tranh cua nen kinh te, thuc hien tot cac bien phap phat huy nhan to con nguoi.

Nguon luc duoc huy dong va su dung tot se dua lai nhip do tang truong GDP va xuat khau cao hon, tao duoc nhieu viec lam voi nang suat lao dong cao hon, thu ngan sach nhieu va vung chac hon, vua cai thien doi song vua tang them tich luy cho su phat trien ve sau. Nhip do tang truong nhat thiet phai di lien voi chat luong va hieu qua. Do la nhan to quyet dinh de thuc hien thang loi ke hoach 5 nam, de tranh nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi cac nuoc xung quanh va de hoi nhap kinh te thanh cong.

Da toi luc trong nhiem vu ke hoach cung nhu danh gia tinh hinh phat trien, chung ta phai bo sung cac chi tieu chat luong duoc xac dinh ro noi dung va phuong phap tinh toan. Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh va Tong cuc Thong ke phoi hop voi cac co quan nghien cuu kinh te dinh ra cac chi tieu nay va to chuc thu thap cac du lieu de dinh ky danh gia, phan tich va cong bo rong rai, lam cho nhan thuc va y chi phan dau nang cao chat luong phat trien tro thanh moi quan tam thuong xuyen cua moi nguoi, moi doanh nghiep, moi nganh, moi cap.

II- CAC GIAI PHAP LON

Toan canh khai mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI
Bao cao ke hoach gui truoc toi cac vi dai bieu Quoc hoi da trinh bay du bao ve cac can doi lon cua nen kinh te va dinh huong phat trien cua cac nganh, linh vuc va vung lanh tho cung voi mot so giai phap nham thuc hien thang loi cac nhiem vu va chi tieu chu yeu cua ke hoach nam 2004.

Hai van de co y nghia quan trong, tac dong sau rong den viec thuc hien cac nhiem vu va giai phap cua nam 2004 la: Mot la, xuc tien dong bo moi viec can thiet de bao dam hoi nhap kinh te thanh cong voi tu the san sang gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO). Hai la, tao chuyen bien manh ve pham chat va nang luc cua doi ngu can bo, cong chuc, tap trung truoc het vao chong tham nhung, sach nhieu dan va doanh nghiep.

Duoi day toi xin trinh bay ro them may giai phap lon trong do co nhung chu truong, bien phap moi de ra cho thoi gian toi.

A. Ve kinh te

1. Cai thien moi truong kinh doanh va tao dieu kien thuc day cac don vi kinh te nang cao hieu qua va suc canh tranh

Khac phuc su cham tre va thieu dong bo trong viec the che hoa chu truong da duoc xac dinh tai Dai hoi IX: "Nha nuoc tao moi truong phap ly thuan loi, binh dang cho cac doanh nghiep canh tranh, hop tac de phat trien(20). Han che va kiem soat doc quyen kinh doanh. Doi moi hoan thien khung phap ly, thao go moi tro ngai ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh de huy dong toi da moi nguon luc, tao suc bat moi cho san xuat kinh doanh cua cac thanh phan kinh te voi cac hinh thuc so huu khac nhau(21)".

Theo tinh than do, viec xay dung luat phap trong thoi gian toi can xuc tien hoan chinh va ban hanh cac van ban da de ra trong chuong trinh (sua doi Luat Dat dai, Luat Doanh nghiep nha nuoc, Luat Hop tac xa, Luat Pha san doanh nghiep ...); can bo sung them viec ban hanh Luat Canh tranh va kiem soat doc quyen. Xuc tien xay dung bo luat doanh nghiep chung cho cac loai hinh thuoc cac thanh phan kinh te, luat chung cho dau tu trong nuoc va dau tu cua nuoc ngoai vao nuoc ta. Viec xay dung the che phai quan triet quan diem doi moi cua Dang, coi trong viec lay y kien cua cac doi tuong thi hanh, khac phuc khuynh huong quay lai co che cu, cach lam cu khong phu hop.

Viec bo sung the che, chinh sach phai di doi voi tang cuong chi dao thuc hien ca nhung quy dinh da co va nhung quy dinh moi ban hanh, nham phat trien dong bo cac loai thi truong dac biet la thi truong bat dong san (ke ca quyen su dung dat), thi truong von (trong do co viec tang suc song cho thi truong chung khoan), thi truong lao dong, thi truong khoa hoc va cong nghe.

Chu trong bao dam su quan ly vi mo cua Nha nuoc dong thoi tao moi truong cho su phat trien lanh manh va canh tranh binh dang tren thi truong giua cac chu the san xuat, kinh doanh thuoc moi thanh phan kinh te. Xuc tien manh chuong trinh co phan hoa va doi moi quan ly doanh nghiep nha nuoc, phat trien kinh te co phan.

Xac dinh ro chuc nang, nhiem vu dai dien chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc cua cac bo va chinh quyen dia phuong, dong thoi phai thuc hien tot chuc nang quan ly nha nuoc doi voi cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te. Vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc duoc phat huy thong qua viec xay dung cac tap doan, cac cong ty nha nuoc hoat dong co hieu qua, co suc canh tranh cao, chu khong trong cho vao bao cap, bao ho va doc quyen.

Doi voi cac linh vuc ma tong cong ty nha nuoc dang ton tai doc quyen kinh doanh, Chinh phu se thuc hien che do kiem toan dinh ky va kiem soat chat che viec dinh gia; tu nay den het nam 2005 phai giam gia hang hoa va dich vu dang con doc quyen xuong it nhat ngang muc gia trung binh cua san pham cung loai trong khu vuc; dong thoi tao dieu kien cho su thanh lap cac doanh nghiep canh tranh nhau nham han che va tung buoc xoa bo doc quyen kinh doanh.

Chi dao sat sao viec thuc hien lo trinh da de ra nham tao moi truong that su binh dang giua cac thanh phan kinh te, ke ca cac nha dau tu nuoc ngoai, trong cac linh vuc nhu su dung dat dai, vay von, gia dich vu...

Di doi voi viec giam gia hang hoa va dich vu doc quyen dang la "dau vao" cua cac doanh nghiep, can bo sung chinh sach, bien phap thuc day va ho tro cac don vi kinh te doi moi cong nghe ca trong san xuat va quan ly, nham giam chi phi, nang cao chat luong san pham va nang suat lao dong theo kip trinh do cac nuoc trong khu vuc.

Rut kinh nghiem de mo rong va nang cao hieu qua cac mo hinh lien ket bon nha (nha nong, nha khoa hoc, nha doanh nghiep va Nha nuoc) nham chuyen dich co cau kinh te co hieu qua, tao ra san pham duoc che bien sau, co suc canh tranh va chu dong duoc viec tieu thu, dac biet la nong san, thuy san.

Tich cuc thuc day su chuyen dich co cau trong cong nghiep, khuyen khich cac doanh nghiep phat trien manh nhung san pham co thi truong tieu thu, co gia tri gia tang cao, nhung nganh cong nghe cao. Tao buoc tien moi cua cac nganh dich vu, khac phuc tinh trang phat trien cham keo dai; chu trong cac dich vu du lich, vien thong, van tai, thuong mai, tai chinh, ngan hang, cac dich vu ho tro kinh doanh va dich vu khoa hoc, ky thuat.

Khan truong to chuc va phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe; tao chuyen bien moi trong su gan ket khoa hoc, cong nghe - dao tao - san xuat, kinh doanh; chuyen cac to chuc nghien cuu va phat trien cong nghe sang hoat dong theo co che kinh doanh; thuc hien co che tai chinh da ban hanh nham khuyen khich doanh nghiep dau tu vao nghien cuu ung dung khoa hoc, cong nghe.

Day nhanh viec xay dung va dua vao su dung mot so khu cong nghe cao, cac trung tam cong nghe phan mem va phong thi nghiem trong diem quoc gia. Dua vao hoat dong quy ho tro khoa hoc, cong nghe, quy dau tu mao hiem de tai tro cho cac du an nghien cuu cong nghe moi, ung dung cong nghe cao.

Tiep tuc cai cach he thong thue, cai tien manh phuong thuc va to chuc quan ly thu thue. Doi moi chinh sach thue phu hop voi cac cam ket quoc te va dap ung yeu cau dam phan gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO) va cam ket AFTA. Xac dinh ro va cong khai nhung san pham hang hoa va dich vu thiet yeu cua nen kinh te can co su ho tro dau tu phat trien va xuat khau cua Nha nuoc, dong thoi thuc hien nghiem lo trinh xoa bo moi hinh thuc Nha nuoc bao cap cho doanh nghiep.

Dac biet quan tam lanh manh hoa he thong tai chinh - tien te, khan truong khac phuc cac yeu to co the gay mat on dinh kinh te vi mo. Nang dan ty le thu ngan sach tu noi dia, giam phu thuoc vao ben ngoai. Xiet chat ky luat thu, chi ngan sach gan voi thuc hien quy che moi ve phan bo ngan sach: bao dam quyen han va trach nhiem cua Quoc hoi va Hoi dong nhan dan dia phuong trong viec phan bo ngan sach o tung cap, tang nguon luc tai chinh cho chinh quyen dia phuong, tang cuong tinh cong khai, minh bach trong thu, chi ngan sach. Chi dao sat sao cac bien phap tao nguon de thuc hien tiep yeu cau cai cach tien luong.

Tiep tuc nang cao nang luc cua cac ngan hang thuong mai, tang von tu co (ke ca cho phep phat hanh co phieu de thu hut von trong dan), lanh manh hoa tai chinh, that su chuyen sang kinh doanh, cham dut cho vay theo lenh hanh chinh; giam ty le no xau, han che rui ro trong hoat dong tin dung. Co bien phap giam dan muc lai suat tin dung bang tien Viet Nam. Tranh thu co hoi thuan loi de nang cao tinh chuyen doi cua dong Viet Nam, thu hep tinh trang "Do la hoa".

Su viec moi day, dong dao nguoi gui tien keo den tru so Ngan hang a chau doi rut tien da duoc kip thoi giai toa, song can rut kinh nghiem, bo sung cac bien phap bao dam an ninh, an toan va tang cuong tinh cong khai, minh bach trong hoat dong tin dung de cung co long tin cua nhan dan vao he thong ngan hang; mat khac, phai phat hien va xu ly nghiem nhung ke tung tin that thiet gay thiet hai cho cac to chuc kinh doanh, nhat la trong nhung linh vuc nhay cam nhu ngan hang, thi truong chung khoan.

2. Mo rong quy mo va nang cao hieu qua dau tu

Nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2004 doi hoi phai tiep tuc tang nhanh dau tu phat trien trong toan xa hoi, phat huy nguon luc cua moi thanh phan kinh te, dong thoi dac biet coi trong va co bien phap huu hieu nang cao hieu qua dau tu, nhat la dau tu cua Nha nuoc.

2.1. Dau tu cua Nha nuoc nam nay tiep tuc tang nhung phai quan ly nghiem ngat, chong lang phi, tham nhung de nang cao hieu qua.

Von dau tu tu ngan sach nha nuoc van tap trung chu yeu cho viec xay dung, nang cap ket cau ha tang kinh te va xa hoi, dong thoi phai kien quyet khac phuc tinh trang von dau tu bi that thoat, cong trinh khong bao dam tien do, chat luong va dau tu qua phan tan.

Ngoai cac cong trinh trong diem quoc gia do Quoc hoi quyet dinh, can co quy che bao dam vai tro cua Hoi dong nhan dan trong viec quyet dinh cac du an dau tu bang von ngan sach dia phuong, cong bo rong rai de dan biet va tham gia giam sat viec thuc hien. Quy dinh ro quyen han va trach nhiem tham gia y kien va giam sat cua chinh quyen dia phuong doi voi cac du an dau tu tren dia ban nhung thuoc tham quyen quyet dinh cua cac bo.

Chi dao thuc hien nghiem ngat quy che dau tu va xay dung da ban hanh; nang cao tham quyen va trach nhiem ca nhan cua chu dau tu la nguoi quan ly va van hanh cong trinh khi hoan thanh xay dung; to chuc giam sat cong trinh xay dung phai co vi the doc lap voi to chuc thi cong; tinh trang cac to chuc nay deu thuoc mot co quan chu quan can co co che kiem soat de bao dam chat luong cong trinh va ngan ngua tieu cuc, truoc het la doi voi nhung bo dang quan ly khoi luong lon von dau tu cua Nha nuoc.

Ke hoach dau tu hang nam cua Chinh phu, cac bo va chinh quyen dia phuong phai bo tri du von bao dam tien do xay dung cac cong trinh do dang truoc khi dat ra cac cong trinh moi; soat xet lai nhung cong trinh da xay dung nhung chua duoc thanh toan, co phuong an xu ly no doi voi nhung du an da duoc ghi vao ke hoach; ngan sach trung uong khong thanh toan no xay dung co ban doi voi cac cong trinh xay dung ngoai quy hoach, ke hoach.

Trong nam toi, tiep tuc phat hanh trai phieu cua Chinh phu va cua chinh quyen mot so dia phuong de tang kha nang dau tu cua Nha nuoc vao nhung muc tieu can thiet, song can chu y hai dieu: mot la, lai suat cac trai phieu nay chi phoi lai suat tin dung thuong mai; do do, can xem xet ky de tranh can tro viec dieu tiet giam lai suat cho vay hien dang qua cao, bat loi cho dau tu kinh doanh; hai la, kinh phi dau tu cho cong trinh su dung nguon von nay phai tinh ca lai suat trai phieu (voi lai suat hien nay, chi phi dau tu tang gap ruoi sau 5 - 6 nam); do do cang phai het suc chat che ve muc dich su dung, ve tien do xay dung va chong lang phi, tham nhung.

Dau tu bang nguon von tin dung nha nuoc, phai that su "chuyen tu cach phan bo mang tinh hanh chinh sang cho vay theo co che thi truong, xoa bo bao cap thong qua tin dung dau tu" nhu da neu trong Nghi quyet Dai hoi IX.

Het suc han che hinh thuc uu dai truoc dau tu thuong gan voi quy che "xin - cho", chuyen sang ap dung rong rai cac chinh sach uu dai sau dau tu, khi cong trinh hoan thanh di vao hoat dong. Nha nuoc thuc hien chinh sach uu dai dau tu theo muc tieu, cong bo ro tung muc tieu voi cac dieu kien uu dai cu the, nhu ve su dung dat, von cho vay, thue khi di vao hoat dong..., dua ra cho cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dau thau, ke ca doanh nghiep nha nuoc.

Viec cho doanh nghiep nha nuoc vay dau tu uu dai khong qua dau thau chi ap dung doi voi cac truong hop can thiet nhu dau tu vao cong trinh cong ich thuoc linh vuc doc quyen cua Nha nuoc va cac du an phai tinh hieu qua tong hop ma doanh nghiep nha nuoc phai lam. Cac Quy tin dung uu dai (nhu Quy ho tro dau tu, ngan hang chinh sach) dang ap dung toi 18 muc lai suat uu dai khac nhau, nay can thu gon lai.

Cac doanh nghiep nha nuoc duoc chu dong su dung nguon von tu co va di vay von de thuc hien cac du an dau tu phat trien san xuat, kinh doanh, nhat la dau tu chieu sau, doi moi cong nghe de nang cao suc canh tranh, dong thoi phai chiu trach nhiem hoan toan ve hieu qua dau tu, bao dam thu hoi von va hoan tra no vay. Cham dut tinh trang cu vay dau tu roi trong cho Nha nuoc khoanh no, xoa no. Xoa bo su phan biet doi xu tren thuc te giua doanh nghiep nha nuoc va doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac khi vay tin dung tu ngan hang thuong mai quoc doanh.

Mot khau rat quan trong doi voi viec huy dong va nang cao hieu qua dau tu la cong tac quy hoach, thuoc chuc nang quan ly cua Nha nuoc. Chinh phu se ban hanh nghi dinh ve cong tac quy hoach nham nang cao chat luong quy hoach, khac phuc su bat cap ve tam nhin va tinh khoa hoc, tinh trang thieu thong nhat giua chien luoc, quy hoach va ke hoach, giua quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi vung lanh tho, quy hoach phat trien nganh va quy hoach xay dung; dinh ro tham quyen va trach nhiem cua cac co quan nha nuoc, cac cap chinh quyen dia phuong trong viec xay dung, dieu chinh, xet duyet va thuc hien quy hoach.

Het suc coi trong bao dam tinh dan chu, cong khai va hieu luc cua quy hoach; nhung quy hoach lien quan den doi song cua dan can duoc cong bo rong rai, to chuc lay y kien tham gia cua dan. Xu ly kip thoi cac hanh vi vi pham quy hoach hoac loi dung quy hoach de dau co kiem loi bat chinh.

2.2. Het suc khuyen khich va tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep tu nhan, ke ca ho gia dinh, dau tu phat trien san xuat, kinh doanh.

Tuy kinh te tu nhan hoat dong theo quy mo nho va vua la chinh, song gan day da co tu nhan trong nuoc co kha nang dau tu quy mo kha lon, ke ca xay dung ket cau ha tang; dau tu cua tu nhan it bi that thoat va thuong dat hieu qua cao. Khuyen khich kinh te tu nhan dau tu phat trien khong nhung dua duoc nguon von nhan roi con lon trong dan vao san xuat, kinh doanh thay cho cat giu hoac don vao kinh doanh dat dai ma con tao duoc nhieu viec lam, nang cao duoc hieu qua dau tu trong xa hoi.

Cac nganh, cac cap can thau suot va thuc hien tot Nghi quyet Hoi nghi lan thu 5 cua Trung uong khoa IX ve phat trien kinh te tu nhan, khuyen khich va tao dieu kien cho kinh te tu nhan phat trien khong han che ve quy mo va dia ban hoat dong trong nhung nganh, linh vuc ma luat phap khong cam, xuc tien cuoc van dong "Toan dan thi dua lam kinh te gioi, tung nha lam giau cho minh, cho cong dong co so va cho dat nuoc". Khac phuc cac bieu hien khong binh dang doi voi kinh te tu nhan ca trong co quan nha nuoc va trong tam ly xa hoi dong thoi bao dam su quan ly cua Nha nuoc theo phap luat doi voi moi hoat dong kinh te.

Chinh phu se tong ket 4 nam thi hanh Luat Doanh nghiep, nham tiep tuc thuc hien tot hon Luat nay, that su khuyen khich va thuc day kinh te tu nhan dau tu kinh doanh co hieu qua; chu trong ho tro doanh nghiep nho va vua, doanh nghiep o nong thon.

2.3. Thu hut manh hon nua dau tu truc tiep cua nuoc ngoai, dac biet la dau tu cua cac cong ty da quoc gia, coi do la bien phap rat quan trong de nang cao suc canh tranh cua nen kinh te va tham nhap thi truong quoc te.

Sau may nam lien giam sut, nam nay von dang ky cac du an moi do nuoc ngoai dau tu truc tiep vao nuoc ta co tang hon nam truoc nhung moi chi bang 1/5 cua nam 1996 la nam cao nhat va con thua kem nhieu nuoc xung quanh . Thuc te doi hoi phai cai thien hon nua moi truong dau tu, nang cao vi the cua nuoc ta trong boi canh canh tranh gay gat o khu vuc ve thu hut dau tu nuoc ngoai.

Truoc mat can giai quyet nhung vuong mac ve thu tuc va cach lam viec cua bo may hanh chinh, khac phuc tinh trang gia dich vu qua cao so voi khu vuc, co che hai gia, muc thue thu nhap ca nhan chua khuyen khich su dung chuyen gia Viet Nam. Co lo trinh cu the phu hop voi cam ket hoi nhap kinh te quoc te cho cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia vao cac linh vuc hien nay con han che. Da dang hoa cac hinh thuc dau tu nuoc ngoai; trien khai thuc hien chu truong cho phep cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai du dieu kien chuyen sang hoat dong theo hinh thuc cong ty co phan, duoc niem yet tren thi truong chung khoan; cho thi diem hinh thuc dau tu mua lai va sap nhap doanh nghiep.

3. Tao buoc phat trien moi ve kinh te doi ngoai

Hoi nghi Trung uong lan thu 8 thang 7 nam 2003 da phan tich nhung thuan loi va thach thuc doi voi nuoc ta trong boi canh dien bien phuc tap cua cuc dien chinh tri va kinh te the gioi, xac dinh viec giu vung moi truong hoa binh, on dinh de phat trien kinh te - xa hoi la loi ich cao nhat cua To quoc, kien tri thuc hien phuong cham da phuong hoa, da dang hoa quan he doi ngoai, san sang la ban, la doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, phan dau vi hoa binh, doc lap va phat trien.

Trong thoi gian toi, chung ta tiep tuc thuc day cac hoat dong doi ngoai theo tinh than do, mo rong cac quan he song phuong va da phuong, tao dung va cung co khuon kho phap ly cho su phat trien va on dinh quan he huu nghi va hop tac lau dai voi cac doi tac khac nhau, nham trong tam la nang cao hieu qua phuc vu phat trien kinh te - xa hoi.

Nam 2004 phai co buoc di manh me hon, voi quyet tam cao ve chu dong hoi nhap kinh te quoc te. Di doi voi viec thuc hien cam ket ve lo trinh tham gia khu vuc mau dich tu do Dong Nam a (AFTA) va phat trien cac quan he kinh te song phuong, can day manh dam phan gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO) voi phuong an thich hop de som tro thanh thanh vien cua to chuc nay. Thoi gian rat khan truong, phai tap trung suc tien hanh cong tac chuan bi voi khoi luong cong viec het suc to lon.

Truoc het, phai trien khai rong rai cong tac tuyen truyen, giai thich ve chu truong gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO), neu ro su can thiet doi voi cong cuoc doi moi va phat trien dat nuoc trong boi canh quoc te ngay nay, de ra bien phap khai thac dieu loi, khac phuc va han che dieu bat loi de tao su dong thuan va y thuc chu dong trong xa hoi doi voi chu truong nay, dac biet la trong can bo, cong chuc cac nganh, cac cap, trong gioi kinh doanh va nguoi lao dong.

Chinh phu da co ke hoach cu the va phan cong cho cac bo, nganh soat xet, sua doi, bo sung he thong the che va nang cao nang luc to chuc thuc hien the che, truoc het nham dap ung yeu cau doi moi cua dat nuoc va phu hop voi quy dinh chung cua WTO. Cac doanh nghiep va hiep hoi doanh nghiep can phan tich ro thuc chat kha nang canh tranh cua minh, co bien phap cu the giam chi phi san xuat, nang cao chat luong va suc canh tranh cua tung san pham, xay dung thuong hieu... de hoat dong co hieu qua khi do bo hang rao bao ho; co bien phap chu dong xu ly nhung san pham khong the canh tranh voi ben ngoai.

Chinh phu chi ho tro co dieu kien doi voi nhung du an, nhung san pham hang hoa va dich vu thuc su thiet yeu cua nen kinh te quoc dan, dong thoi se day manh viec xoa bo bao cap, giam bao ho, han che va kiem soat doc quyen kinh doanh, thuc day va ho tro cac doanh nghiep nang cao suc canh tranh, nang cao hieu biet ve luat le, nang luc tiep can thi truong the gioi.

Cung voi viec mo rong hop tac dau tu, can tiep tuc day manh xuat khau voi nhung co gang moi nham tang nhanh xuat khau hang hoa va dich vu, tang ty trong hang da qua che bien, nang cao gia tri gia tang, nhat la trong nhung san pham lien ket voi nuoc ngoai. Cac doanh nghiep va hiep hoi phai chu dong trien khai cac hinh thuc xuc tien thuong mai voi ben ngoai, co su ho tro cua co quan nha nuoc, dac biet la co quan dai dien ngoai giao va thuong mai o nuoc ngoai, de mo rong thi truong, tim them thi truong moi, tang nang luc va hieu qua kinh doanh, giam cac tang trung gian.

Bo Thuong mai cung cac nganh va cac hiep hoi phoi hop tim bien phap kiem che nhap sieu thong qua day manh xuat khau, khuyen khich dau tu (ke ca dau tu nuoc ngoai) phat trien cong nghiep phu tro, tang nang luc san xuat vat lieu va linh kien phuc vu cho cac nganh san xuat, truoc het la san xuat hang xuat khau.

B. Ve van hoa, xa hoi

4. Phat trien va nang cao chat luong cong tac giao duc, y te, van hoa, the duc the thao va bao ve moi truong

Cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu gap go cac dai bieu Quoc hoi.
Mot giai phap quan trong nham tao dieu kien phat trien cong tac giao duc, y te, van hoa, the thao ca ve quy mo va chat luong la xuc tien manh qua trinh xa hoi hoa phu hop voi dac diem tung nganh. Chinh phu da de ra chu truong chuyen cac co so cong lap trong cac linh vuc hoat dong nay sang co che tu chu, tu chiu trach nhiem voi che do tai chinh va thu phi theo quy dinh cua Chinh phu; phat trien cac co so ngoai cong lap; huy dong hop ly va cong khai, minh bach su dong gop cua nhan dan khi thu huong dich vu cong; bo sung chinh sach va bien phap tro giup nguoi ngheo, truoc het la trong hoc tap va kham, chua benh.

Mot so dia phuong va co so dich vu cong da thuc hien mang lai ket qua cao va chi ra kinh nghiem phai thuc hien dong bo cac bien phap neu tren. Day la chu truong lon, quan he toi loi ich va nhu cau cua moi gia dinh, moi nguoi dan, rat mong duoc Quoc hoi va cac dong chi dai bieu quan tam thuc day va giam sat viec thuc hien.

Doi voi tung linh vuc, xin neu nhung van de buc xuc can giai quyet.

Ve giao duc - dao tao

De thuc hien co hieu qua chien luoc phat trien giao duc, Chinh phu da chi dao Bo Giao duc va Dao tao som hoan thien co cau, su lien thong va su phan cong, phan cap, phoi hop chat che trong he thong giao duc quoc dan (ke ca he thong dao tao nghe) tren co so xac dinh huong phat trien va co cau cac cap hoc, bac hoc, nganh hoc, cac loai hinh nha truong phu hop voi yeu cau phat trien kinh te - xa hoi va phat huy nhan to con nguoi.

Dieu nay rat quan trong de khac phuc tinh trang bat hop ly hien nay ve co cau giao duc - dao tao va giup cho viec bo tri hop ly co cau dau tu, phan cap quan ly giao duc va tap trung thuc hien nhung nhiem vu chu yeu.

Van de chat luong giao duc dao tao trong tien trinh cai cach cung voi viec doi moi chuong trinh, sach giao khoa pho thong, phuong phap day va hoc dang duoc xa hoi het suc quan tam voi nhieu lo lang. y kien danh gia dang con khac nhau. Bo Giao duc va Dao tao phai cung cac co quan co lien quan phan tich ro thuc trang chat luong giao duc - dao tao, danh gia tien trinh cai cach va cong bo de thu thap y kien rong rai; to chuc hoi thao voi nhung chuyen gia trong va ngoai nganh giau kinh nghiem va tri thuc ve giao duc - dao tao; som di toi ket luan co suc thuyet phuc ve muc tieu, yeu cau va cach tien hanh cai cach, nang cao chat luong giao duc - dao tao o nuoc ta.

Ve y te

Van de quan ly kham, chua benh va gia thuoc chua benh dang la moi quan tam cua toan xa hoi. Bo Y te phai phoi hop voi cac co quan co lien quan phan tich ro nguyen nhan va de ra giai phap khac phuc mot cach co ban.

Som hoan thien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien va quan ly nganh duoc, tang nhanh nang luc san xuat duoc pham trong nuoc, han che va kiem soat doc quyen kinh doanh thuoc ngoai nhap, to chuc mang luoi kinh doanh phan phoi thich hop de bao dam thuoc cho nhu cau chua benh va chi phoi duoc gia ca nhat la nhung mat hang duoc pham thiet yeu, phai xem thuoc chua benh la loai hang hoa dac biet Nha nuoc can co co che quan ly va kiem soat gia, phai chu dong kiem tra ngan chan va xu ly nghiem cac hanh vi dau co tang gia thuoc.

Tap trung chi dao giai quyet van de gia dich vu y te va doi moi co che bao hiem y te, xoa bo su phan biet doi xu voi nhung nguoi kham, chua benh theo cac phuong thuc thanh toan khac nhau, mo rong bao hiem y te bat buoc va day nhanh viec thuc hien bao hiem y te cong dong rong khap trong ca nuoc; tiep tuc hoan thien co che, chinh sach kham, chua benh cho nguoi ngheo, nang cao y duc trong nganh y te.

Do la may van de cap bach phai giai quyet dong bo nham cai thien chat luong hoat dong cua he thong y te cong lap. Dong thoi, khuyen khich phat trien cac co so ngoai cong lap de dap ung nhu cau cua cac tang lop nhan dan ve dich vu kham, chua benh.

Ve the duc, the thao

SEA Games 22 da toi gan. Cung voi viec khan truong hoan tat su chuan bi ve co so vat chat, ve cac mat cong tac to chuc, ve doi ngu van dong vien, can phai quan triet trong nganh the duc the thao va trong nhan dan muc tieu phan dau bao dam thanh cong cua Dai hoi the thao lan nay la tinh than thi dau trung thuc, huu nghi va tao hinh anh tot dep ve con nguoi va dat nuoc Viet Nam.

Mot lan nua toi xin nhac lai yeu cau cua Dang va Nha nuoc cung nhu y nguyen cua nhan dan ta: rat mong va tin tuong van dong vien Viet Nam voi long tu hao dan toc se neu cao y chi phan dau kien cuong, quyet gianh duoc thanh tich cao trong thi dau, song dut khoat khong chay theo thanh tich mot cach thieu trung thuc, khong lanh manh.

Qua Dai hoi the thao nay, can tong ket kinh nghiem de phat trien manh hon nua hoat dong the duc the thao va nang cao nang luc to chuc nhung cuoc thi dau quoc te lon o nuoc ta.

Ve bao ve tai nguyen va moi truong

Tinh trang tai nguyen bi xam hai, moi truong bi suy thoai, o nhiem da o muc bao dong nghiem trong. Can nang cao nhan thuc cua nhan dan di doi voi bo sung chinh sach va bien phap huu hieu nham bao ve tai nguyen va moi truong, bao dam su phat trien ben vung. Coi trong yeu cau bao ve moi truong khi chuyen dich co cau san xuat, tranh vi loi truoc mat ma gay hai cho moi truong sinh thai.

Bao ve tai nguyen rung, day manh viec giao dat, giao rung va thuc hien cac hinh thuc khoan thich hop cho ho gia dinh va tap the theo Luat Dat dai va Luat Bao ve va phat trien rung; tang cuong bien phap phong, chong chay rung; nghiem khac trung tri bon lam tac va nhung can bo, cong chuc tiep tay cho chung. Bao ve tai nguyen bien, tai nguyen nuoc ngot. Giam o nhiem moi truong do thi, tiep tuc chuyen cac co so gay o nhiem moi truong ra khoi do thi; giai quyet viec xu ly rac va cac chat thai nguy hai.

Hoan thien the che, chinh sach bao ton da dang sinh hoc gan voi cac ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Cung co he thong quan ly cac vuon quoc gia va cac khu bao ton thien nhien khac.

5. Bao dam an ninh trat tu, an toan xa hoi

Phan kiem diem tinh hinh da neu nhung mat con yeu va nhung van de can tiep tuc giai quyet trong thoi gian toi ve bao dam an ninh, trat tu, phong, chong toi pham va te nan xa hoi, giai quyet khieu kien cua dan. o day, xin nhan manh them may diem:

Ket qua buoc dau cua viec lap lai trat tu, an toan giao thong can phai duoc cung co va phat trien tot hon nua bang cac giai phap dong bo, kien quyet khong de tai nan giao thong tang tro lai. Day la nhiem vu rat quan trong doi hoi no luc rat lon cua cac co quan chuc nang va su quan tam cua cac nganh, cac cap, huy dong ca he thong chinh tri va toan dan tham gia mot cach kien tri, dong bo, quyet liet.

De han che va ngan chan cac vi pham va tranh chap ve dat dai, di doi voi viec sua doi Luat Dat dai va to chuc chat che viec thi hanh Luat, can som nang cao chat luong cong tac quy hoach, dua viec xay dung, ban hanh, cong bo va thuc hien quy hoach vao nen nep, truoc het la quy hoach do thi, quy hoach su dung dat ven do, ven duong giao thong. Viec ban hanh va thuc thi Nghi dinh ve cong tac quy hoach phai gop phan lap lai trat tu, ky cuong ve xay dung va su dung dat dai.

De tang cuong bao ve an ninh va su on dinh chinh tri - xa hoi, lam that bai moi am muu, hanh dong pha hoai cua cac the luc thu dich, dieu quan trong hang dau la day manh phat trien kinh te - xa hoi va cai thien doi song nhan dan.

Tiep tuc day manh va nang cao hieu qua xoa doi, giam ngheo, thuc hien tot cac chu truong cua Chinh phu ve chuong trinh va chinh sach phat trien kinh te - van hoa - xa hoi o tung dia ban thuoc mien nui, vung sau, vung xa, vung ngap lu, vung bien gioi, vung tap trung dong bao dan toc va dong bao co dao, quan tam giai quyet kho khan ve doi song cua nong dan khong con ruong dat hoac chuyen cu lap nghiep o noi moi. Dong thoi phai thuc hien nghiem tuc chinh sach dan toc, chinh sach ton giao va Quy che dan chu o co so, coi trong cong tac van dong, thuyet phuc de quan chung hieu ro duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, khong bi phan tu xau lua mi, loi keo.

Nhung viec do doi hoi phai khan truong xay dung he thong chinh tri o co so trong sach, vung manh va cac cap tren phai that su di sau, di sat, giup do co so, chu dong ngan ngua va giai quyet kip thoi cac van de nay sinh, dac biet la o nhung noi kho khan va co dien bien phuc tap.

C. Ve cai cach hanh chinh

6. Tap trung vao mot so viec cap bach trong chuong trinh cai cach hanh chinh.

Tiep tuc cai tien va nang cao chat luong xay dung the che: tuy quy trinh xay dung luat, phap lenh, nghi dinh da co buoc cai tien, dac biet la tu nhiem ky moi cua Quoc hoi va Chinh phu, song nhin chung he thong cac van ban quy pham phap luat do nhieu cap ban hanh chua bao dam tinh thong nhat, dong bo va tinh kha thi cao, con nhieu khau phai tiep tuc chinh don va doi moi, bao dam thuc hien nguyen tac cong khai, dan chu, danh vai tro rat quan trong cho tieng noi cua nhan dan, cua doanh nghiep trong viec xay dung the che.

Thu tuc hanh chinh tren nhieu linh vuc con phuc tap, phien ha, can phai tiep tuc ra soat, loai bo nhung thu tuc khong can thiet, bao dam tinh cong khai cua cac quy dinh, tao dieu kien cho viec thuc hien tot quy che moi ban hanh ve co che "mot cua" tai cac co quan hanh chinh nha nuoc khi giai quyet cong viec do dan yeu cau.

Trong nhiem ky Chinh phu moi, co cau to chuc bo may Chinh phu da duoc tinh gian mot buoc; da ban hanh nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may cua cac bo, co quan ngang bo di doi voi phan cap nhieu cong viec cho chinh quyen cap tinh, trong do da khac phuc su chong cheo ve mot so nhiem vu, tham quyen giua cac bo va giua bo voi chinh quyen dia phuong; tach co quan hanh chinh cong quyen voi cac don vi su nghiep; sap xep lai cac phong, ban giup viec uy ban nhan dan cap huyen; sua doi, bo sung Phap lenh ve Can bo, cong chuc; xuc tien thuc hien De an tin hoc hoa quan ly nha nuoc...

Tuy vay, to chuc bo may nha nuoc van con cong kenh, trung lap chuc nang voi nhieu tang nac trung gian; che do tap the va trach nhiem ca nhan cua nguoi dung dau co quan hanh chinh van con nhieu cho chua ro rang; to chuc chinh quyen do thi va to chuc chinh quyen o nong thon chua co su phan biet phu hop voi dac diem cua dia ban. Do la nhung van de can tiep tuc nghien cuu, giai quyet tren co so doi moi nhan thuc ve chuc nang quan ly nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Trong nam toi, phai to chuc thuc hien tot Luat To chuc Hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan (sua doi) sau khi duoc Quoc hoi thong qua, gan voi day manh phan cap giua cac cap chinh quyen, kien toan bo may chinh quyen dia phuong, xay dung dong bo cac che do, chinh sach doi voi can bo xa, phuong, thi tran theo tinh than Nghi quyet 5 cua Trung uong khoa IX.

Doi ngu can bo, cong chuc trong may nam qua duoc nang len ve trinh do hoc van, co buoc truong thanh qua thuc tien quan ly kinh te, quan ly xa hoi theo co che moi. Song, tinh trang "khong it can bo, cong chuc vua kem ve dao duc, pham chat, vua yeu ve nang luc, trinh do chuyen mon va ky nang nghiep vu" nhu nhan dinh cua Dai hoi IX van con nghiem trong. Tinh trang tham nhung, suy thoai ve tu tuong, dao duc, loi song tham nhap ca vao doi ngu can bo, cong chuc cua cac co quan bao ve phap luat, dan toi nhieu truong hop tieu cuc va xu ly oan sai.

Viec chinh don, lam trong sach bo may phai tap trung mui nhon dau tranh vao te tham nhung, sach nhieu dan, te doi tra, te coi thuong ky luat, ky cuong va tac trach trong cong viec. Trong thoi gian toi, di doi voi viec tiep tuc cai cach che do tien luong, ap dung he thong thang luong moi, can doi moi va nang cao chat luong dao tao, boi duong, thi tuyen cong chuc, thuc hien nghiem quy che cong chuc va che do cong vu, de cao trach nhiem cua can bo, cong chuc trong viec thuc thi phap luat va phuc vu nhan dan.

Bo sung quy che dinh ro trach nhiem cua Thu truong co quan truoc cap tren va truoc phap luat doi voi nhung hanh vi trai phap luat, ky luat hanh chinh, pham toi hinh su cua can bo, cong chuc thuoc quyen quan ly cua minh. Tang cuong cong tac giao duc, kiem tra va xu ly nghiem minh nhung can bo, cong chuc tha hoa, bien chat. Yeu cau cap bach la phai lam trong sach cac co quan bao ve phap luat de cung co tru cot trong dau tranh chong tham nhung, chong toi pham.

Thuc hien tot Quy che ve bo nhiem, bo nhiem lai va luan chuyen can bo lanh dao; thay doi can bo o cac vi tri cong tac tri tre. Trong viec doi moi va tang cuong cong tac can bo, can chu trong nguyen tac da duoc neu trong Nghi quyet Dai hoi IX "nguoi phu trach cong viec co quyen han va trach nhiem trong viec tuyen chon va su dung can bo, cong chuc duoi quyen" . Co bien phap phat hien, ngan chan va xu ly nghiem cac bieu hien tieu cuc trong cong tac can bo.

Thuc hien tot Quy che dan chu co so, mo rong cac hinh thuc dan chu truc tiep cua nhan dan, nang cao chat luong cua cac thiet che dan chu dai dien, thuc hien quy che cong khai va phat huy vai tro giam sat cua dan, cua cac to chuc quan chung va phuong tien thong tin dai chung trong viec xay dung the che va giam sat hoat dong cua can bo, cong chuc, dau tranh voi nhung hanh vi tieu cuc, lam trong sach bo may cong quyen.

Nhung viec neu tren doi hoi phai ket hop cai cach hanh chinh voi doi moi dong bo phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri, doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, tang cuong cong tac xay dung chinh don Dang va nang cao chat luong dang vien.

Thua cac vi dai bieu, thua dong chi, dong bao,

Nhiem vu cua nam 2004 la rat nang ne voi nhung yeu cau moi va rat cap bach doi hoi phai khan truong nang cao hon nua chat luong va nhip do phat trien kinh te - xa hoi. Chung ta co nhieu thuan loi va co hoi can tan dung, dong thoi phai khac phuc nhieu kho khan, thach thuc tu nhung yeu kem trong su phat trien cua dat nuoc, tu su tri tre, bat cap trong tu duy, nhan thuc va hanh dong cua moi nguoi, moi to chuc cung nhu nhung thach thuc den tu ben ngoai.

Chung ta dat niem tin vao truyen thong quat cuong cua dan toc ta da tung dua dat nuoc vuot qua nhung giai doan day thu thach. Ngay nay, duoi su lanh dao cua Dang, voi su doi moi va nang cao chat luong hoat dong cua Quoc hoi, Chinh phu va cac nganh, cac cap trong bo may nha nuoc, cua cac doan the chinh tri - xa hoi, cac to chuc quan chung, toan the dong bao ta o trong nuoc va o nuoc ngoai se tang cuong khoi dai doan ket dan toc, phat huy suc manh ve vat chat, tri tue va tinh than de vuot qua moi tro luc tren con duong phat trien cua moi nguoi, moi tap the va cua dat nuoc, thuc hien thang loi nhiem vu nam 2004, tao da thuan loi hon cho viec hoan thanh ke hoach 5 nam.

(Trich Bao cao cua Chinh phu ve Tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2003 va nhiem vu nam 2004 tai Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XI, ngay 21-10)

Viet Bao

Comment :Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Mission and solution of economic development - Social 2004
Vietnam, Law on Land, head of foreign direct investment, world trade organization, economic development, improve quality, The economic competitiveness, the construction, especially, the development of the tasks, activities, continue, to
Step in 2004, we inherited the achievements and experience accumulation in the process of innovation and development of the country, not just about facilities - techniques that are put into use, the legal framework is formed by the new mechanism, the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0