Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi

Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi
Ong Bui Ngoc Thanh gioi thieu chuong trinh ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI. Anh: Vietnamnet

Nhan su bau vao cac chuc danh cao cap cua Nha nuoc se phai trinh bay khoang 10-15 phut truoc Quoc hoi ve chuong trinh hanh dong cua minh va tra loi cac cau hoi cua dai bieu Quoc hoi.

Ong Bui Ngoc Thanh, Chu nhiem Van phong Quoc hoi cho biet nhu vay tai cuoc hop bao chieu 12/5, gioi thieu ve chuong trinh ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI (khai mac vao sang 16/5 toi).

Tai ky hop nay, QH se thong qua 10 du an luat va 1 nghi quyet; cho y kien 13 du an luat khac. QH cung se xem xet cac bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh kinh te - xa hoi; phe chuan quyet toan ngan sach nam 2004... Ong Thanh cho biet, hoat dong giam sat tai ky hop nay se co mot so doi moi.

Chua co van ban trinh ve nhan su cap cao

Ve cong tac nhan su tai ky hop Quoc hoi lan nay, ong Bui Ngoc Thanh cho biet:

- Ky hop thu 8, Quoc hoi chua bau duoc Tong kiem toan nha nuoc. Ky hop nay, lam cho dung Luat kiem toan nha nuoc, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) se trinh Quoc hoi nhan su kiem toan sau khi thong nhat voi Thu tuong. Hien nay, UBTVQH da du kien va dang lam viec thong nhat voi Thu tuong. Chung toi mong cho 1-2 ngay nua, Thu tuong tra loi de con lam cac khau tiep theo.

Viec thu hai, cho den gio phut nay trong tay chung toi moi chi co nhan su Thu tuong trinh ra Quoc hoi mien nhiem Bo truong Bo Giao thong van tai Dao Dinh Binh.

*Xin hoi ong, nhan su cua Quoc hoi co thay doi gi khong? Truong hop ong Ho Duc Viet vua duoc bau vao Bo Chinh tri se dam nhan vi tri moi, vay chuc danh Chu nhiem Uy ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong ai se thay the?

- Cho den bay gio chung toi chua co van ban nao chac chan ve cac nhan su cua Nha nuoc, dac biet la nhan su cap cao. Rieng voi Quoc hoi, UBTVQH se co phien hop, nhat la sau khi Chinh phu co to trinh ve nhan su thi se nghien cuu, xem xet. Con ban than cac thanh vien cua UBTVQH, cho den bay gio van on dinh.

Truong hop cua ong Ho Duc Viet co the cho phep on dinh. Boi vi trong Luat to chuc Quoc hoi co dai bieu kiem nhiem, co dai bieu chuyen trach. Cung giong nhu truong hop mot Pho Chu tich Hoi dong dan toc cua Quoc hoi da tro ve tinh Cao Bang lam Bi thu tinh uy nhung van kiem nhiem Pho Chu tich Hoi dong dan toc.

Thoi gian Quoc hoi khoa XI hoat dong chi con 1 nam nua. Neu nhu khong co gi thay doi, tam nay sang nam chung ta bau cu Quoc hoi khoa XII. Cho nen trong thoi gian ngan cung giu on dinh nhu the de hoat dong. Tat nhien nguoi kiem them viec phai het suc co gang moi bao dam duoc cong viec.

Co quyen ung cu va tranh cu?

* Trong phien hop thu 39 cua UBTVQH vua qua, ong co noi den de nghi doi moi cach lam nhan su: Danh thoi gian cho ung vien phat bieu truoc Quoc hoi, dai bieu Quoc hoi co the dat cau hoi?

- Chung toi da dua ra trinh UBTVQH la nhung nguoi dua ra ung cu ma Quoc hoi dong y de bau thi co the phat bieu 10-15 phut noi y tuong cua minh ve cong viec. Tham chi co the noi ve chuong trinh van tat hoat dong cua minh. The nhung khi thao luan thi thay rang hien nay chua co van ban nhan su trong tay nen chua ro so luong nhan su nhieu hay it. Vi the UBTVQH dong y nhung chuc danh chu chot nhat se trinh bay 10-15 phut de dai bieu Quoc hoi biet duoc y tuong, du kien va kha nang cua nguoi do.

* Cac chuc danh cap cao cua Nha nuoc se co it nhat 2 ung vien hay chi ""doc dien"", gioi thieu mot nguoi vao mot chuc danh?

Theo ong Bui Ngoc Thanh, chuong trinh du kien danh 4 ngay cuoi ky hop (tu 23 den 28/6) de lam cong tac nhan su. Phan chat van va tra loi chat van duoc tien hanh truoc va nhung bo truong duong nhiem, ke ca ong Dao Dinh Binh, van co the phai tra loi chat van truoc Quoc hoi.

- Co doc dien hay khong thi trong thiet ke ve cong tac nhan su dang phai lam quy trinh. Neu giai quyet cong tac nhan su tai ky hop Quoc hoi thu nhat thi tuong doi thuan loi, de dang. Tuc la moi nguoi da het nhiem vu, bay gio chi viec bau moi. Nhung bay gio Quoc hoi dang con hieu luc 1 nam nua, cac chuc danh do dang co hieu luc thi phai qua mot cong doan la mien nhiem di da roi moi bau. Cho nen chung toi dang phai cho cac van ban ve nhan su cao cap cua Nha nuoc, neu co.

Thu hai, neu co van ban do roi thi chung ta se tien hanh mot cach dan chu. Tuc la co gioi thieu cua co quan co tham quyen va co quyen ung cu.

* Ung vien trinh bay cuong linh cua minh truoc Quoc hoi co phai la hinh thuc tranh cu? Cuong linh nay la tieu chi de danh gia qua trinh hoat dong sau nay? Trong chuong trinh, co danh thoi gian de DB sat hach lai sau khi ung vien trinh bay cuong linh hanh dong cua minh khong?

- Neu co 2 nguoi cung ung cu vao mot chuc danh, moi nguoi phat bieu 10 phut va sau do co y kien dai bieu Quoc hoi hoi lai, co trao doi. Trong chuong trinh chung toi cung du kien danh thoi gian cho viec nay.

* Gan day co viec ong Cu Huy Ha Vu ung cu vao chuc vu Bo truong Bo Van hoa Thong tin, xin ong cho biet quy trinh phai nhu the nao?

- Chung toi da co xu ly mot buoc. Ong Cu Huy Ha Vu co gui don cho Chu tich Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi. Theo Luat to chuc Quoc hoi va Luat to chuc Chinh phu thi quy trinh cong tac nhan su cua Chinh phu la: Chinh phu se xem xet, co danh sach trinh ra Quoc hoi phe chuan.

Chinh vi the, Van phong Quoc hoi da co cong van cho ong Cu Huy Ha Vu la hay chuyen don cua ong den Thu tuong de Thu tuong dua ra Chinh phu xem xet, nghien cuu. Neu Chinh phu chap nhan va trinh ra thi chac la Quoc hoi phai xem xet. Bay gio tro lai phai lam cho dung quy trinh nay.

* Chuc danh Thu tuong tai ky hop toi co thong tin gi cu the hay khong? Chinh phu moi se duoc thanh lap nhu the nao?

- Co the noi thanh lap Chinh phu theo Luat to chuc Chinh phu va Hien phap Viet Nam thi co nhung diem khac voi Chinh phu mot so nuoc tren the gioi. Theo toi biet, Chinh phu cac nuoc da thay doi Thu tuong, coi nhu thanh lap noi cac moi. The nhung o Viet Nam, nhiem ky cua Chinh phu la cung voi nhiem ky cua Quoc hoi.

Hien chua den luc cong bo nhan su Tong kiem toan nha nuoc

* Ve nhan su Tong kiem toan nha nuoc, UBTVQH du kien dua ai ra bau va co du lieu truong hop 2 ung vien khong dat phieu qua ban nhu ky hop truoc?

- Cong tac nhan su cung phai den mot hoi nao do moi cong bo duoc. Hien nay chua den luc cong bo danh sach. Nhung neu co 2 nguoi cung phai tranh cu, trinh bay, Quoc hoi cho y kien. Neu khong trung thi cung phai chuan bi bau cho duoc. Lay tinh than quyet tam thi lan nay, UBTVQH cung co gang ""chon mat gui vang"", chuan bi ky cang de thuan tien cho dai bieu Quoc hoi bau.

* Bo truong Dao Dinh Binh co don xin tu chuc va Thu tuong da trinh ra Quoc hoi de nghi mien nhiem. Nhung con tu cach dai bieu Quoc hoi cua ong Dao Dinh Binh (la dai bieu cua tinh Quang Binh) thi Quoc hoi co xem xet?

- Quy dinh cua luat la neu dai bieu Quoc hoi thuoc dia phuong thi co vai tro MTTQ tinh do xem xet va de nghi voi UBTVQH. Ong Dao Dinh Binh la dai bieu cua co quan TW thi phai co su xem xet cua Uy ban MTTQ TW. Neu co de nghi, UBTVQH se tong hop lai de xem xet, lam theo trinh tu luat dinh.

* Bay gio mot dai bieu Quoc hoi, dan thay khong con xung dang nua ma MTTQ khong co van ban de nghi xem xet tu cach dai bieu, chang le Quoc hoi cu de nguyen nhu the?

- Toi chac UBTW MTTQ khong phai la khong day du trach nhiem! Toi tin la nhu the! Con khi da thay mot dai bieu khong xung dang ma nhan dan co y kien thi toi chac cac vi do phai co y kien. Tuc la MTTQ tu TW den dia phuong phai co y kien.

Quoc hoi yeu cau Chinh phu bao cao 5 vu tieu cuc, tham nhung

* Vu PMU 18 va mot so vu viec tieu cuc khac co duoc Chinh phu bao cao ra Quoc hoi? Trach nhiem cua cac co quan lien quan nhu the nao?

- Trong phien hop thu 39 chung toi da bao cao voi UBTVQH ve van de nay. Day la tap hop y kien cua cu tri, cua nhan dan. Cho nen ngay lap tuc UBTVQH da cu toi sang lam viec voi Chu nhiem Van phong Chinh phu.

Sau khi toi trao doi y kien, dong chi Chu nhiem Van phong Chinh phu co noi lai nhu the nay: ""Chinh phu cung da nghe y kien cua cu tri. Trong Chinh phu thi nhieu dong chi la dai bieu Quoc hoi da di tiep xuc cu tri cho nen cung nam bat duoc tinh hinh nay. Chinh phu cung suy nghi, cung mot nhip voi UBTVQH"".

Ve vu PMU 18, truoc het Chinh phu co mot bao cao chung nhat ra truoc Quoc hoi. Chung toi da thiet ke trong chuong trinh ky hop la Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu trinh bay bao cao mot so van de chung trong viec quan ly, phan bo, su dung cac nguon von lon, dac biet la von ODA thong qua cac du an lon, khong chi co PMU 18.

Chi rieng vu PMU co may bao cao thanh phan. Day la bao cao ket qua dieu tra buoc dau. Bao cao cua Bo Giao thong van tai ve PMU 18 va ca nhan ong Nguyen Viet Tien, nguyen thu truong Bo nay.

Chinh phu da yeu cau 2 bo co lien quan nhat ve trach nhiem quan ly nha nuoc la Bo tai chinh va Bo Ke hoach Dau tu. Bo Ke hoach va Dau tu bao cao ve viec phan bo, quan ly, huy dong cac nguon von va trach nhiem. Bo Tai chinh bao cao ve quan ly von va trach nhiem.

Mot bo nua la Bo Xay dung bao cao ve quy dinh, huong dan, trach nhiem quan ly cong trinh xay dung va viec chan chinh. Chi rieng vu PMU 18 co 5 bao cao ca thay.

Thu hai la vu 38 buu dien tinh, thanh co lien quan den Nguyen Lam Thai cung se co bao cao.

Thu ba, bao cao ra Quoc hoi vu cau Van Thanh 2 va ham duong bo. Cau Van Thanh 2, mac du UBND TP.HCM khong phai la thanh phan tra loi chat van nhung phai co bao cao cong trinh nam tren dia ban do. Roi Bo Giao thong van tai bao cao ve trach nhiem va huong xu ly.

Thu tu la tieu cuc o Thanh tra Chinh phu. Co bao cao dieu tra ve viec ""bieu qua"" Tong thanh tra Chinh phu.

Thu nam la vu tieu cuc o kho cang Thi Vai o nganh dau khi. Co bao cao dieu tra. Bo truong Cong nghiep bao cao xu ly trach nhiem. Bo truong Xay dung bao cao ve nghiem thu.

Cuoi cung cung se co bao cao ve vi cap Thu truong bo quen cap chua nhieu phong bi tien de lam tu lieu cho dai bieu Quoc hoi nghien cuu.

* Chuong trinh ky hop co danh thoi gian cho dai bieu thao luan, trao doi lai ve trach nhiem cua cac bo nganh sau khi nghe cac bao cao noi tren khong?

- Cac bao cao lien quan den vu PMU 18, chung toi du kien se co se tranh luan. Mot la trong thao luan cac van de kinh te - xa hoi nguoi ta se noi den van de nay, dac biet la noi den hieu qua, chat luong tang truong kinh te. Thu hai, chung toi da luong truoc, trong phan chat van thi se duoc trao di doi lai rat nhieu.

* Ve van de bo phieu tin nhiem, den thoi diem nay, Van phong Quoc hoi co nhan duoc de nghi bo phieu tin nhiem doi voi ai?

- Theo Dieu 12 Luat to chuc Quoc hoi thi phai co 20% y kien cua dai bieu Quoc hoi tro len moi dat ra viec bo phieu tin nhiem. Con Dieu 33 Quy che hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac Uy ban quy dinh 20% thanh vien cua Hoi dong dan toc hoac Uy ban co y kien.

Den thoi diem nay chung toi chua nhan duoc y kien cua ai ca. Cho nen cung hy vong trong ky hop se co y kien bo phieu tin nhiem. Ca nhan toi cho rang ky hop nay se co y kien nhieu hon cac ky hop truoc.

Van Tien ghi - (Vietnamnet)

Viet Bao

Comment :Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Staff Senior: Must qualify exam in Congress
Bui Ngoc Thanh, Dao Dinh Binh, the Ministry of Finance, the State Auditor General, Ministry of Transportation, University parliament, the National Assembly, head of the office of the State Department, PMU 18, especially in programs, personnel, reports, meetings, to
Staff elected to senior positions State's presentation will be about 10-15 minutes before Congress about the program of action and answer questions from Congress. Mr. Bui Ngoc Thanh, Chairman of the National Assembly's Office said so. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhân sự cao cấp: Phải qua vòng sát hạch tại Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhân sự cao cấp: Phải qua vòng sát hạch tại Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhan su cao cap Phai qua vong sat hach tai Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0